• „Szkolenie lokalnej społeczności na obszarach wiejskich”

  „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2951W Bulkowo – Kobylniki”

  „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2951W Bulkowo – Kobylniki” – aktualizacja po aneksie do umowy pomocy

  „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2921W Smolino – Psary”

  „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2921W Smolino – Psary” – aktualizacja po aneksie do umowy pomocy

  „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2965W Węgrzynowo – Podgórze”

  „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2965W Węgrzynowo – Podgórze” – aktualizacja po aneksie do umowy pomocy

  szkolenie lokalnej wspolecznosci na obszarach wiejskich

   

  Tytuł operacji „Szkolenie lokalnej społeczności na obszarach wiejskich”

  Operacja pn. „Szkolenie lokalnej społeczności na obszarach wiejskich” mająca na celu przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń, których zakres merytoryczny dotyczy wiedzy z zakresu systemów  jakości żywności, o których mowa w art. 16 ust. 1 lit. A lub b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) NR 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2020-2021.

  Przewidywane wyniki realizacji operacji to podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotowego tematu wśród mieszkańców województwa mazowieckiego, zwłaszcza rolników, członków gospodyń wiejskich, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, liderów lokalnych społeczności, przedstawicieli samorządów lokalnych, zwiększenie ich udziału we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz upowszechnianie wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru. Nabyta wiedza ułatwi w przyszłości uczestnikom cyklu szkoleń dzielenie się nabytą wiedzą w obszarze rozwoju obszarów wiejskich oraz upowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

  Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich – to propozycja szeroko rozumianej współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju obszarów wiejskich pomiędzy wszystkimi organizacjami działającymi na obszarach wiejskich oraz na rzecz ich rozwoju.

  Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Mazowieckim, realizując założenia PROW 2014-2020 wspiera lokalne inicjatywy na obszarach wiejskich oraz propaguje regionalną kulturę i historię, podejmuje szereg działań informacyjno-promocyjnych, których celem jest aktywizacja społeczności lokalnej, wspieranie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz poszukiwanie rozwiązań innowacyjnych dla rozwoju obszarów wiejskich.


  Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
  Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
  tel.: 225979701
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

   

   Produkt lokalny

  Tytuł operacji: „Produkt lokalny i tradycyjny dla lokalnej społeczności”

  Celem operacji jest opracowanie i rozpowszechnienie broszury informacyjnej o produkcie lokalnym i tradycyjnym wśród mieszkańców terenów wiejskich województwa mazowieckiego w 2020 roku.
  Efektem realizacji operacji będzie podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców województwa mazowieckiego na temat szans rozwoju jakie daje inwestycja w produkt lokalny i tradycyjny.
  Powiat Płocki wyszedł z inicjatywą opracowania i upowszechnienia broszury informacyjnej zawierającej kompendium wiedzy na temat produktu lokalnego i tradycyjnego. Publikacja poza ogólnymi informacjami zawierać będzie wskazówki umożliwiające opracowanie strategii rozwoju własnego gospodarstwa. Całość wzbogacona zostanie o katalog dobrych praktyk, pokazujący ze inwestycja w produkt lokalny może być dochodowa, może stanowić szansę na rozwój rodzinnych gospodarstw i samych właścicieli.

  Publikacja do pobrania - „Produkt lokalny i tradycyjny dla lokalnej społeczności”

  Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
  – to propozycja szeroko rozumianej współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju obszarów wiejskich pomiędzy wszystkimi organizacjami działającymi na obszarach wiejskich oraz na rzecz ich rozwoju.

  Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Mazowieckim, realizując założenia PROW 2014-2020 wspiera lokalne inicjatywy na obszarach wiejskich oraz propaguje regionalną kulturę i historię, podejmuje szereg działań informacyjno-promocyjnych, których celem jest aktywizacja społeczności lokalnej, wspieranie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz poszukiwanie rozwiązań innowacyjnych dla rozwoju obszarów wiejskich.

  Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
  Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
  tel.: 22 59 79 701
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

 • Unia

  Projekt pn. „Budowanie systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego”

  Projekt realizowany w ramach Priorytetu V Gospodarka przyjazna środowisku

  Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

  Celem projektu jest budowa na terenie Powiatu Płockiego systemu złożonego 
  z 19 syren alarmowych wraz z 8 pulpitami sterującymi, którego zadaniem będzie ostrzeganie i alarmowanie ludności przed zjawiskami katastrofalnymi.

  Lider projektu: POWIAT PŁOCKI

  Partnerzy: Gmina Bodzanów

                  Gmina Bulkowo

                  Gmina Mała Wieś

                  Gmina Nowy Duninów

                  Gmina Słupno

                  Gmina Stara Biała

                  Gmina Staroźreby

                  Gmina i Miasto Wyszogród   

  W a r t o ś ć   p r o j e k t u  - 470 765,63 PLN

  D o f i n a n s o w a n i e  - 344 977,05 PLN

  W k ł a d   w ł a s n y  - 125 788,58 PLN

  W ramach projektu zakupionych zostanie:

  - 6 szt. syren elektronicznych DSE-600W

  - 1 szt. syreny elektronicznej DSE-900W

  - 2 szt. syren elektronicznych DSE-1200W

  - 8 pulpitami sterującymi przeznaczonych do montażu w każdej gminie partnerskiej wraz z aplikacją sterującą

  Realizację głównych założeń projektu wzmocnią działania edukacyjne skierowane do mieszkańców powiatu płockiego, w formie przekazywania wiedzy o zagrożeniach, sygnałach alarmowych i komunikatach ostrzegawczych.

  Realizacja projektu zapewni wyższy poziom bezpieczeństwa ludności realnie narażonej na ryzyko związanym z niebezpieczeństwem:

  - powodziowym,

  - chemicznym,

  - eksploatacji składowisk,

  - transportem materiałów niebezpiecznych,

  - radiacyjnym

  Powiatowy system ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach zostanie docelowo zintegrowany z Wojewódzkim Systemem Alarmowania i Ostrzegania tworząc scentralizowany system powiadamiania mieszkańców województwa mazowieckiego o nadchodzącym zagrożeniu.

  Aktualności

  Dnia 24 czerwca 2016 roku w Muzeum Mazowieckim w Płocku została podpisana Umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, który reprezentował Pan Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Powiatem Płockim, w imieniu którego występowali Pan Mariusz Bieniek Starosta Płocki oraz Pani Iwona Sierocka Wicestarosta.

  Umowa dotyczy dofinansowania projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V Gospodarka Przyjazna Środowisku Działania 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

  Realizacja projektu rozpocznie się 1 sierpnia br. i potrwa do 31 grudnia 2017 roku.

  Liderem projektu jest Powiat Płocki.

  Partnerami w projekcie są gminy Powiatu Płockiego, w szczególności:

  1. Gmina Bodzanów

  2. Gmina Bulkowo

  3. Gmina Mała Wieś

  4. Gmina Nowy Duninów

  5. Gmina Słupno

  6. Gmina Stara Biała

  7. Gmina Staroźreby

  8. Gmina i Miasto Wyszogród        

  Wartość projektu  - 470 765,63 PLN

  Dofinansowanie   - 344 977,05 PLN

  Wkład własny       - 125 788,58 PLN

   

  podpisaniepodpisanie 1

 • Unia

  Powiat Płocki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. ”Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego” Oś priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku Działanie 5.4 Ochrona bioróżnorodności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020  – umowa 
  nr RPMA.05.04.00-14-4023/15 z dnia 24.06.2016 r.
   

  Celem projektu jest kształtowanie ochrony bioróżnorodności walorów przyrodniczych powiatu płockiego w zakresie in-situ i ex-situ zagrożonych siedlisk przyrodniczych i gatunków oraz użytkowych gatunków rodzimych z uwzględnieniem wpływu ochrony na kształtowanie turystyki i rekreacji. 

  Ogólny charakter projektu związany jest z czterema podstawowymi działaniami w projekcie: ochrona in-situ i ochrona ex-situ zagrożonych gatunków fauny i flory oraz siedlisk przyrodniczych na obszarze powiatu płockiego, modernizacja i budowa infrastruktury niezbędnej do ochrony i przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków fauny i flory oraz działania ograniczające negatywne oddziaływanie ruchu turystycznego na zagrożone gatunki fauny i flory oraz siedliska przyrodnicze jak również działania związane z szeroko rozumianą edukacją społeczną i promocją lokalnych zasobów przyrodniczych powiatu płockiego. Edukacja i promocja ekologiczna prowadzona będzie w różnych formach. Projekt stanowi samodzielną jednostkę analizy ponieważ obejmuje wszystkie działania inwestycyjne w wyniku których (po ich realizacji) powstanie w pełni samodzielna funkcjonalnie i operacyjnie infrastruktura służąca realizacji celów projektu.

  W latach 2016 – 2019  w ramach Projektu  zostaną przeprowadzone działania:

  • Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji nad Jeziorem Łąckim Dużym
  • Modernizacja szlaków turystyczno rekreacyjnych Nadleśnictwa Płock
  • Organizacja nowych tras turystycznych wzdłuż brzegów rzeki Wisły
  • Wytyczenie szlaku turystycznego w Dolinie Skrwy na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego
  • Stworzenie potencjalnych stanowisk lęgowych dla chronionych i rzadkich gatunków awifauny i fauny
  • Utworzenie portalu edukacji ekologicznej
  • Szkolenia w zakresie edukacji ekologicznej i prowadzenia działalności gospodarczej na Obszarach Natura 2000
  • Opracowanie i wydanie materiałów edukacyjnych dla społeczności
  • Założenie mini ogrodów botanicznych przy placówkach oświatowych (Wyszogród, Gąbin, Płock)
  • Zaprojektowanie i organizacja stałych wystaw ekologicznych "Wokół Nasion" w obiekcie Wyłuszczarni Szyszek na terenie Nadleśnictwa Łąck oraz Muzeum Wisły w Wyszogrodzie
  • Zaprojektowanie i założenie Lasu Dendrologicznego na terenie Nadleśnictwa Łąck
  • Modernizacja istniejącego schroniska dla dzikich zwierząt w Miszewie Murowanym
  • Wykarczowanie gatunków inwazyjnych na obszarze Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego
  • Zorganizowanie i przeprowadzenie imprez edukacyjno- promocyjnych
  • Przygotowanie dokumentacji przetargowej w tym przeprowadzenie konkursu architektonicznego
  Całkowita wartość projektu: 3.198.574,00 PLN
  Kwota dofinansowania 80 %: 
  2.558.859,20 PLN
  Środki własne: 639.714,80 PLN
  W tym inne krajowe środki publiczne:                       
  66.666,00 PLN


  Powyższy Projekt w całości zrealizowany zostanie na obszarze powiatu płockiego.

  Beneficjent Projektu

  bene 1

  Partnerzy Projektu

  bene 2

  Dane teleadresowe partnerów projektu:

  Powiat Płocki

  ul. Bielska 59

  09-400 Płock

  tel. 24/267 68 00

  http://powiat-plock.pl/cms/21157

  Nadleśnictwo Płock

  ul. Bielska 24

  09 – 400 Płock

  24/264 75 49

  www.plock.lodz.lasy.gov.pl/

  Nadleśnictwo Łąck

  ul. Lipowa 4

   09-520 Łąck

   24/261 40 01

  www.lack.lodz.lasy.gov.pl/

 • Zadławienie, z pozoru niegroźne, jest w istocie stanem zagrożenia życia. Całkowita niedrożność dróg oddechowych może doprowadzić do niedotlenienia organizmu, a w jego konsekwencji do utraty przytomności, a nawet zatrzymania akcji serca. Przyczyną zadławienia jest najczęściej utknięcie fragmentu pożywienia w górnej części dróg oddechowych. W przypadku częściowej niedrożności dostęp powietrza do płuc jest możliwy, choć utrudniony. W takiej sytuacji najczęściej pomaga naturalny odruch kaszlu. Jeśli dochodzi do całkowitej niedrożności, osoba poszkodowana nie jest w stanie kaszleć, mówić oraz oddychać. Potrzebna jest pomoc. Omówmy zatem zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku zadławienia osoby dorosłej.

  W pierwszej kolejności należy upewnić się, czy rzeczywiście doszło do zakrztuszenia. Pytamy więc osobę poszkodowaną „Czy się zadławiłeś?”. Po potwierdzeniu zachęcamy do kaszlu. Przy częściowej niedrożności kaszel powinien doprowadzić do usunięcia ciała obcego z przełyku. Jeśli osoba zadławiona nie może mówić lub kaszel nie pomaga, należy przystąpić do udzielania pierwszej pomocy. Przede wszystkim należy pomóc poszkodowanemu wstać, a następnie stanąć za nim i lekko go pochylić. Cały czas asekurujemy osobę, przytrzymując ramieniem i umiejscawiając jedną z nóg pomiędzy nogami osoby zakrztuszonej. Następnie uderzamy pomiędzy łopatki w taki sposób, jakbyśmy chcieli „wybić” ciało obce z przełyku poszkodowanego.

  Jeśli uderzenia nie doprowadziły do udrożnienia dróg oddechowych, należy przystąpić do ucisków nadbrzusza. Przykładamy pięść jednej dłoni pod mostkiem, drugą dłonią chwytamy za swoją pięść i pociągamy ku sobie w kierunku górnym, uciskając tym samym nadbrzusze poszkodowanego.  Uderzenia i uciski należy wykonywać naprzemiennie aż do usunięcia ciała obcego z przewodu oddechowego.

  Dla dokładnego zapoznania się z elementami pierwszej pomocy osobie zadławionej warto obejrzeć film edukacyjny:

  https://www.szkolenia-bhp24.pl/film-online-zadlawienie

  Pamiętaj jednak, że tylko praktyka czyni mistrza. Wiele organizacji i fundacji organizuje darmowe kursy i szkolenie z pierwszej pomocy. Warto z nich skorzystać i nauczyć się ratować życie  - dla bezpieczeństwa Twoich najbliższych!

  W serii darmowych filmów edukacyjnych nt. pierwszej pomocy ukazały się dotychczas:

  1. Numery alarmowe w Polsce

  https://www.szkolenia-bhp24.pl/numery-alarmowe 

  1. Pierwsza pomoc – osoba nieprzytomna oddychająca

  https://www.szkolenia-bhp24.pl/pozycja-bezpieczna-online

 • Utrata przytomności jest stanem zagrożenia życia. W jej następstwie może bowiem dojść do niedrożność dróg oddechowych na skutek ich zablokowania językiem lub zalania śliną czy treścią żołądka. Ponadto utrata przytomności jest najczęściej efektem urazu, wstrząsu lub stanu chorobowego, co dodatkowo zagraża zdrowiu bądź życiu poszkodowanego.

  Dlatego umiejętność udzielenia pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej jest niezwykle ważna. Omówmy zatem podstawowe czynności, które powinniśmy podjąć w przypadku utraty przytomności przez osobę dorosłą.

  Pierwszym krokiem jest ocena, czy ty, poszkodowany oraz osoby postronne jesteście bezpieczni. Może się zdarzyć, że wciąż istnieje zagrożenie, które doprowadziło do utraty przytomności przez poszkodowanego. Następnie powinniśmy sprawdzić reakcję poszkodowanego, delikatnie potrząsając za ramiona i głośno pytając „Czy wszystko w porządku?”.

  Jeśli osoba reaguje, zostawiamy ją w zastanej pozycji, w razie potrzeby wzywamy pomoc. Musimy także regularnie sprawdzać stan poszkodowanego. Jeśli widzimy reakcji – mamy do czynienia z osobą nieprzytomną. W takiej sytuacji powinniśmy głośno wezwać pomoc, a następnie przystąpić do oceny oddechu. Aby to zrobić, odwracamy poszkodowanego na plecy, a następnie udrażniamy drogi oddechowe poprzez umieszczenie jednej ręki na czole poszkodowanego, opuszków drugiej ręki na żuchwie i delikatne odgięcie głowy do tyłu. Następnie należy pochylić się nad poszkodowanym i ocenić oddech przez około 10 sekund: nasłuchując, obserwując ruch klatki piersiowej i próbując wyczuć ruch powietrza na policzku.

  Jeśli oddech jest prawidłowy, należy ułożyć osobę w pozycji bezpiecznej. Ma ona na celu zabezpieczenie poszkodowanego przed ewentualnymi urazami, a przede wszystkim zapewnienie stałej drożności dróg oddechowych. Po ułożeniu osoby w pozycji bezpiecznej wzywamy pogotowie ratunkowe dzwoniąc pod numer 999 lub 112.

  Dla dokładnego zapoznania się z elementami pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej oddychającej warto obejrzeć film edukacyjny, który pokazuje także technikę układania poszkodowanego w pozycji bezpiecznej:

  https://www.szkolenia-bhp24.pl/pozycja-bezpieczna-online 

  Pamiętaj jednak, że tylko praktyka czyni mistrza. Wiele organizacji i fundacji organizuje darmowe kursy i szkolenie z pierwszej pomocy. Warto z nich skorzystać i nauczyć się ratować życie  - dla bezpieczeństwa Twoich najbliższych!

 • STOP! wypalaniu traw na Mazowszu

  Wypalanie traw jest niebezpieczne, nieopłacalne, szkodliwe i karalne!

  Od pokoleń wielu rolników po zimie wypala trawy w błędnym przekonaniu, że spowoduje to jej szybszy i bujniejszy odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. W województwie mazowieckim w ubiegłym roku straż pożarna gasiła 12188 pożarów traw. Płonęło 6912 ha nieużytków. Każda taka interwencja to poważny wydatek finansowy i zaangażowanie znacznych sił staży pożarnej.

  • Pożary niszczą przyrodę

   Pożar traw oznacza zniszczenie miejsc lęgowych wielu gatunków gnieżdżących się na ziemi i w krzewach ptaków. Palą się gniazda już zasiedlone, a zatem z jajeczkami lub pisklętami (np. tak lubianych przez wszystkich skowronków). Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren, jeleni czy dzików. W pożarach traw ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych: płazy (żaby, ropuchy, jaszczurki), ssaki (krety ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, kuny, nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie). Niejednokrotnie od palącego się poszycia gleby, zajmują się torfowiska. Pożary torfu są wyjątkowo trudne do ugaszenia, mogą trwać nawet kilka miesięcy. Torfowiska na regenerację potrzebują kilku tysięcy lat. Często pożar traw przenosi się na sąsiadujące lasy, niszczac bezpowrotnie cenne drzewostany. Spalony las regeneruje się kilkadziesiąt lat.

  • Wypalanie traw wyjaławia ziemię

   Ziemia na „wypaleniskach” wbrew temu, co sądzą zwolennicy wypalania traw staje się jałowa. Ogień hamuje asymilację azotu z powietrza oraz proces gnicia pozostałości roślinnych, które tworzą urodzajną warstwę gleby. Przy wypalaniu giną mrówki. Owady te zjadając resztki roślinne i zwierzęce ułatwiają rozkład masy organicznej i wzbogacają warstwę próchnicy, „przewietrzają” glebę. Jedna kolonia mrówek może zniszczyć do 4 milionów szkodliwych owadów rocznie. W pożarach traw giną biedronki, zjadające mszyce. Ogień uśmierca dżdżownice, które mają pozytywny wpływ na strukturę gleby i jej właściwości. Płomienie i dym zabijają pszczoły i trzmiele, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin. Wypalona łąka potrzebuje kilku lat na regenerację.

  • Zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi

   Wysuszone trawy palą się bardzo szybko, wystarczy zmiana kierunku wiatru, żeby pożar wymknął się spod kontroli i przeniósł na zabudowania. Co roku w pożarach wywołanych wypalaniem traw giną ludzie. Inni tracą dobytek całego życia. Płonące trawy w przydroźnych rowach to także zagrożenie dla kierowców. Co roku dym z płonących nieużytków jest przyczyną groźnych kolicji drogowych. Może powodować także zatrucia.

  • Utrata dopłat bezpośrednich

   Zakaz wypalania traw jest jednym z "Wymogów dobrej kultury rolnej". Rolnikowi, który nie przestrzega zakazu, grozi zmniejszenie należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich o 3%. Jeśli zostanie stwierdzone, że rolnik wypalał trawy na którymkolwiek z uprawianych przez niego gruntów, o tyle mogą być pomniejszone jednolita płatność obszarowa, płatność cukrowa, płatność do pomidorów, przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich, płatności do krów i owiec, specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, a także płatności rolnośrodowiskowe (PROW 2007 - 2013), pomoc na zalesianie gruntów rolnych (PROW 2007 - 2013) oraz płatności z tytułu ONW. Wysokość kary może jednak wzrosnąć do 5 proc., bo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa każdy przypadek wypalania traw rozpatruje indywidualnie. Gdy rolnikowi zostanie udowodnione celowe wypalanie traw, ARiMR może obniżyć każdy z rodzajów płatności bezpośrednich aż o 20%, a w skrajnych przypadkach stwierdzenia uporczywego wypalania traw, Agencja może pozbawić rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok.

  • Wypalanie traw to przestępstwo

   Ustawa o ochronie przyrody i ustawa o lasach zabrania wypalania traw na łąkach, pozostałości roślinnych na nieużytkach, skarpach kolejowych i rowach przydrożnych. Sprawcy podpalenia grozi grzywna do 5 tys. zł, a w przypadku spowodowania pożaru stanowiącego zagrożenie dla życia, zdrowia czy mienia, od roku do 10 lat więzienia.
 • rso

  Od 1 stycznia 2015 możemy zobaczyć w telefonach komórkowych (smart fonach) i na ekranach telewizorów  ostrzeżenia o nawałnicach, powodzi czy innych zdarzeniach mogących zagrozić naszemu życiu lub zdrowiu.

  Precyzyjne docieranie z komunikatami umożliwia Regionalny System Ostrzegania (RSO).

  • Regionalny System Ostrzegania

  To usługa powiadamiania obywateli o lokalnych zagrożeniach nie tylko na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, ale też w telewizji i aplikacjach na komórki. Komunikaty dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, jak np. klęski żywiołowe i sytuacje na drogach.

  • Jak to działa

  Komunikat tworzy wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego. Ostrzeżenie pojawia się na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego, a następnie w naziemnej telewizji cyfrowej (telewizja regionalna) i aplikacjach telefonicznych.

  • W telewizorze

  Komunikaty pojawiają się na ekranie telewizora w formie napisów. W zwięzły sposób informują i odsyłają do szczegółów, np. umieszczonych na konkretnej stronie telegazety. W telewizorach dostosowanych do potrzeb telewizji hybrydowej (czyli łączącej telewizję z internetem) istnieje możliwość przejścia na stronę oferującą np. filmową informację dotyczącą zagrożenia.

  • W komórce

  Od niedawna można także używać bezpłatnej aplikacji w telefonach komórkowych. Można ją znaleźć w sklepach z aplikacjami na poszczególne platformy (Google Play, Apple App Store, Windows Phone Store). Aplikację można wyszukać w sklepach po słowach kluczowych „RSO” oraz „Regionalny System Ostrzegania”.

  Aplikacja na system Android do pobrania pod linkiem: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.tvp.komunikaty

  Aplikacja na system Apple - IOS do pobrania pod linkiem: https://itunes.apple.com/pl/app/regionalny-system-ostrzegania/id919928660?mt=8

  Aplikacja na system Windows Phone do pobrania pod linkiem: http://www.windowsphone.com/pl-pl/store/app/regionalny-system-ostrzegania/806d4583-0ea7-4e59-af2f-ac34db067e31

  Oprócz tego w części dla kierowców pojawiają się informacje drogowe. W aplikacji znajdują się też poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych.

  Aktualnie trwają prace nad uruchomieniem systemu wysyłania ostrzeżeń za pomocą SMS-ów.

  • Ważne daty
  • 13 listopada 2014 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji podpisało umowę z Telewizją Polską (TVP). Określa ona harmonogram wdrażania systemu.
  • 1 stycznia 2015 r. RSO będzie w pełni wykorzystywany w TVP Regionalnej i w aplikacji na komórkę.
  • 1 lipca 2015 r. RSO obejmie wszystkie kanały TVP nadawane w naziemnej telewizji cyfrowej i powiadamianie SMS.

Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel.: (0-24) 267-68-00
fax: (0-24) 267-68-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat-plock.pl


Godziny Pracy Urzędu:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji:
tel. +48 (24) 267-68-22
+48 (24) 267-68-18
+48 734-464-308

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Starostwo Powiatowe w Płocku
herb powiatu
Projekt i wykonanie: HEDEA
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.
Ok