• Położenie geopolityczne powiatu płockiego, wzmocnione zwiększoną dostępnością do transeuropejskich szlaków komunikacyjnych, otwiera powiat na szeroką współpracę i wymianę międzynarodową z członkami Unii Europejskiej i nie tylko, stwarza możliwości dla rozwoju handlu oraz współpracy gospodarczej. Obecność Polski w NATO oraz Unii Europejskiej znacznie zwiększa korzyści wynikające z posiadanej infrastruktury oraz współpracy międzynarodowej.

       Rozwijający się przemysł rolno-spożywczy o niewykorzystanych możliwościach produkcyjnych, potencjał techniczny i wysoka kultura przedsiębiorstw przemysłowych w połączeniu z potencjałem badawczym stanowią o atrakcyjności gospodarki powiatu płockiego dla potencjalnych inwestorów zewnętrznych i zarazem podstawę rozwijania aktywności kulturowej i gospodarczej na jego obszarze.

  Partnerzy Powiatu Płockiego:

 • Gmina Bielsk
  Zobacz
  Gmina Bodzanów
  Zobacz
  Gmina Brudzeń Duży
  Zobacz
  Gmina Bulkowo
  Zobacz
  Miasto i Gmina Drobin
  Zobacz
  Miasto i Gmina Gąbin
  Zobacz
  Gmina Łąck
  Zobacz
  Gmina Mała Wieś
  Zobacz
  Gmina Nowy Duninów
  Zobacz
  Gmina Radzanowo
  Zobacz
  Gmina Słubice
  Zobacz
  Gmina Słupno
  Zobacz
  Gmina Stara Biała
  Zobacz
  Gmina Staroźreby
  Zobacz
  Miasto i Gmina Wyszogród
  Zobacz
 • HERB POWIATU PŁOCKIEGO

  herbKoncepcja herbu powiatu płockiego jest autorstwa Prof. Stefana K. Kuczyńskiego - Prezesa Polskiego Towarzystwa Heraldycznego.

  Autorem herbu jest grafik Andrzej Heidrich, który kilka lat temu opracował projekt wielkiego herbu miasta Płocka.

  Herb nawiązuje do herbu książęcego Mazowsza Płockiego (półorzeł srebrny, czyli biały) oraz do herbu województwa płockiego (półorzeł czarny z literą P złotą na piersi), w wyniku czego powstał dwudzielny orzeł "mazowiecko - płocki".

   

  Uchwala Nr 59/VII/99
  Rady Powiatu w Płocku
  z dnia 10 maja 1999 roku

  w sprawie ustanowienia herbu Powiatu Płockiego

  Na podstawie art. 12 pkt. 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, póz. 578) i § 11 pkt. 10 statutu Powiatu Płockiego - uchwała Nr 9/III/98 z dnia 17 grudnia 1998 roku (Dz. Urzęd. Woj. Mazowieckiego Nr 4 z 1999r., póz. 19 z późn. zmianami) Rada Powiatu w Płocku uchwala, co następuje:

   

  §1

  Ustanawia się herb Powiatu Płockiego, którego wizerunek stanowi dwudzielny orzeł „mazowiecko - płocki", nawiązujący do herbu książęcego Mazowsza Płockiego (półorzel srebrny czyli biały) oraz do herbu Województwa Płockiego (półorzel czarny z literą P złotą na piersi). Graficzny, barwny wizerunek herbu określa załącznik do niniejszej uchwały.

   

  §2

  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

   

  §3

  Uchwałę należy przekazać:

  1. Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  2. Wojewodzie Mazowieckiemu,
  3. Marszałkowi Województwa Mazowieckiego,
  4. gminom powiatu płockiego,
  5. lokalnej prasie, radiu i telewizji.

   

  §4

   

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady Powiatu
  Sławomir Wiśniewski

   

  CHORĄGIEW I FLAGA POWIATU PŁOCKIEGO

  Barwa płatów chorągwi i flagi

  Barwa płatów chorągwi i flagi - karmazyn polski ma głębokie uzasadnienie historyczne. Od wieków karmazyn polski był barwą chorągwi województwa mazowieckiego i ziemi płockiej, na których umieszczano Białego Orła bez korony. W wymienionej barwie wyruszyły pod Grunwald w 1410 r. dwie chorągwie: mazowiecka i płocka.


  W 1462r. chorągiew województwa płockiego uległa zmianie. Zachowano dotychczasową barwę - karmazyn polski ale zamiast Białego Orła wprowadzono herb książęcy Mazowsza Płockiego - czarny orzeł z żółtą literą "P" na piersiach.


  Z wymienionych względów przyjęto dla chorągwi i flagi Powiatu Płockiego barwę karmazynu polskiego. Powiat Płocki jest bowiem sukcesorem tradycji dawnego województwa płockiego.

  Symbole na stronie głównej płata chorągwi

   
  Godło herbu Powiatu Płockiego stanowi orzeł niekoronowany podzielony na pół barwą białą i czarną. Na piersi orła umieszczono złotą literę "P". Dziób i szpony orła są złote. Prawa część (heraldyczna) orła jest srebrna (biała) i nawiązuje do herbu książęcego Mazowsza Płockiego, lewa część czarna nawiązuje do herbu województwa płockiego.


  Dwudzielny orzeł "mazowiecko-płocki" zawiera tradycje heraldyczne Mazowsza Płockiego i dawnego Województwa Płockiego - Ziemi Płockiej. Dwudzielny orzeł "mazowiecko-płocki" jest godłem herbu Powiatu Płockiego, który ustanowiony został Uchwałą Nr 59/VII/99 Rady Powiatu w Płocku w dniu 10 maja 1999r. Umieszczenie godła herbu na chorągwi i fladze Powiatu Płockiego jest uzasadnione historycznie. Godło będzie czytelnym znakiem dla wszystkich mieszkańców Powiatu Płockiego i jednoznacznie wskazującym czyim jest ona znakiem.

  Daty umieszczone w rogach płata symbolizują szczególnie ważne dla Ziemi Płockiej wydarzenia, są głęboko zakorzenione w jej historii i tradycji.


  1495 - data upamiętnia włączenie przez króla Jana Olbrachta Płocka i Mazowsza Płockiego do Korony. Od tego roku zaczęły się rozwijać gospodarczo miasta i miasteczka na Ziemi Płockiej.


  1918 - upamiętnia odzyskanie przez II RP niepodległości, zapoczątkowanie po 123 latach niewoli państwowości polskiej, powstanie struktur władzy terenowej, w tym powiatu płockiego.


  1990 - 8 marca wymienionego roku Sejm RP uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym, na mocy której powstały odrodzone samorządy terytorialne.


  1999 - począwszy od dnia 1 stycznia 1999 r. Rzeczpospolita Polska przekazała wspólnocie samorządowej i władzom Powiatu Płockiego odpowiedzialność za sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym w zakresie należącym dotąd do administracji rządowej.
  Napis "POWIAT PŁOCKI" - wraz z godłem herbu oznacza przynależność chorągwi do Powiatu Płockiego.

  chorrazem

  Symbole na odwrotnej stronie płata chorągwi

  Wieniec składa się z dwóch gałęzi liści laurowych haftowanych złotym szychem o siedmiu odcieniach złota. Wieniec symbolizuje zwycięstwo, powodzenie. W wieńcu umieszczono dewizę "POLSCE I ZIEMI PŁOCKIEJ". Oddaje ona cel służby władz Powiatu Płockiego - Rzeczypospolitej Polskiej i społeczeństwu Ziemi Płockiej. Dewiza chorągwi zobowiązuje również do ofiarnej służby i pracy mieszkańców Powiatu Płockiego, społeczeństwa, które ufundowało chorągiew, ten zaszczytny i honorowy znak.

  UCHWAŁA NR 244/XXV/2002
  RADY POWIATU W PŁOCKU
  z dnia 26 lutego 2002 roku

  w sprawie ustanowienia wzoru barw, flagi i chorągwi Powiatu Płockiego

   

  Na podstawie art. 12 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592), art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 roku o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.) oraz w związku z § 11 pkt 10 Statutu Powiatu Płockiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 9/III/98 Rady Powiatu Płockiego z dnia 17 grudnia 1998 roku (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 4 z 1999 r., poz. 19 z późn. zm.) Rada Powiatu w Płocku uchwala, co następuje:

   

  § 1

  Niniejszą uchwałą ustanawia się:

  1. Barwę Powiatu Płockiego, którą jest karmazyn polski.
  2.  Flagę herbową Powiatu Płockiego.
  3. Chorągiew Powiatu Płockiego.

  § 2

  1. Flaga Powiatu Płockiego, zwana dalej Flagą składa się z płata i pięciu mocujących karabińczyków.
  2. Płatem flagi jest tkanina w kształcie prostokąta w barwach karmazynu polskiego o proporcjach (stosunek szerokości do długości - 5:8), wymiary 100 cm x 160 cm. Pośrodku płata z obu stron umieszczono godło herbu Powiatu Płockiego - dwudzielnego orła mazowiecko-płockiego, tego samego wzoru jak na chorągwi powiatu.
  3. Wzór obu stron płata flagi zawiera załącznik Nr 1.

  § 3

  1. Chorągiew Powiatu Płockiego, zwana dalej Chorągwią składa się z płata, głowicy, drzewca i szarfy.
  2. Płatem chorągwi jest tkanina w kształcie kwadratu o boku długości 100 cm, po obu stronach barwy karmazynu polskiego. Jeden bok sztandaru wszyty jest w białą skórę przymocowaną do drzewca 7 gwoździami z białego metalu po każdej stronie płata (drzewca). Boki sztandaru, z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca są obszyte frędzlą złotą.
  3. Na stronie głównej płata pośrodku umieszczony jest wizerunek godła herbu Powiatu Płockiego w postaci dwudzielnego orła mazowiecko-płockiego: prawa połowa heraldyczna wykonana jest srebrnym szychem a lewa czarnym szychem, dziób i szpony orła wykonane są złotym szychem, na piersi orła umieszczono literę P haftowaną złotym szychem. W rogach płatu strony głównej umieszczone są cztery daty: "1495", "1918", "1990" i "1999" haftowane złotym szychem. Pod orłem umieszczono napis: "POWIAT PŁOCKI". Napis wykonano dużymi literami i złotym szychem.
  4. Wzór strony głównej płata chorągwi zawierają załączniki: wzór barwny - załącznik Nr 2, wzór godła powiatu - załącznik Nr 3, wzór kroju liczb - załącznik Nr 4, wzór kroju liter - załącznik Nr 5.
  5. Na stronie odwrotnej płata chorągwi umieszczono pośrodku wieniec laurowy haftowany złotym szychem. W wieńcu umieszczono dewizę chorągwi: "POLSCE I ZIEMI PŁOCKIEJ" haftowaną złotym szychem.
  6. Wzór strony odwrotnej płata chorągwi zawierają załączniki: wzór barwny - załącznik Nr 6, wzór haftu wieńca laurowego - załącznik Nr 7, wzór haftu dewizy chorągwi - załącznik Nr 8.

  § 4

  1. Głowica chorągwi, wykonana z białego metalu składa się ze zwieńczenia, podstawy oraz tulei mocującej głowicę do drzewca, wysokość głowicy bez tulei wynosi 17 cm, wraz z tuleją 25 cm.
  2. Zwieńczenie głowicy stanowi Herb RP Orzeł Biały wykonany z białego metalu. Dziób i szpony orła pozłacane.
  3. Wzór głowicy zawiera załącznik Nr 9.

  § 5

  1. Drzewiec chorągwi sporządzony jest z drzewa toczonego. Drzewiec jest dwudzielny, połączony tuleją z metalu białego. Na górnym końcu drzewca osadzona jest głowica, na dolnym - stożkowate okucie z metalu białego.
  2. Na drzewcu umieszczone będą gwoździe honorowe w dwóch rzędach po stronie głównej i odwrotnej płata, po 7 sztuk w rzędzie.
  3. Gwoździe pamiątkowe fundatorów oraz upamiętniające ważne wydarzenia w historii powiatu umieszczane będą na grzbiecie drzewca chorągwi i w tablo. Gwoździe honorowe i pamiątkowe wykonane zostaną z metalu białego.

  § 6

  1. Szarfa w barwach narodowych Rzeczypospolitej Polskiej o szerokości 15 cm jest związana w kokardę i umieszczona pod podstawą głowicy chorągwi, tuż ponad górnym brzegiem płata. Obydwa końce szarfy dochodzą do dolnego brzegu płata i obszyte są frędzlą złotą o szerokości 5 cm, taką samą jak płat chorągwi.
  2. Wzór szarfy chorągwi zawiera załącznik Nr 10.

  § 7

  1. Chorągiew Powiatu Płockiego może być ufundowana przez: indywidualnych fundatorów, władze samorządowe, organizacje społeczne, parlamentarzystów, duchowieństwo różnych wyznań, administrację miast i gmin powiatu.
  2. Widocznym znakiem ufundowania sztandaru są gwoździe honorowe i pamiątkowe, o których mowa powyżej w § 5, ust. 2 i 3.

  § 8

  1. Wzory Chorągwi i Flagi Powiatu określone niniejszą uchwałą są znakami prawnie chronionymi.
  2. Rozpowszechnianie wzoru Chorągwi i Flagi, o których mowa powyżej z wyłączeniem publikacji naukowych, popularno-naukowych i służących celom promocji Powiatu Płockiego wymaga zgody Zarządu Powiatu Płockiego.

  § 9

   

  Zobowiązuje się Zarząd Powiatu Płockiego do opracowania regulaminu używania i przechowywania Chorągwi i Flagi.

   

  § 10

   

  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Płockiego.

  (podpisał)
  Przewodniczący Rady Powiatu
  Sławomir Wiśniewski

 • Zapraszamy na Ziemię Płocką, urokliwą piastową krainę, na Równinie Mazowieckiej, w sercu Polski, sięgającą swą historią wieków średnich.

  Współczesny powiat płocki położony na północno-zachodnim Mazowszu jest jednym z największych powiatów w regionie i w kraju. W naszych granicach administracyjnych o powierzchni blisko 1800 km2 zawiera się 15 samorządów: 3 gminy miejsko-gminne (Drobin, Gąbin, Wyszogród) i 12 gmin wiejskich(Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Łąck, Mała Wieś, Nowy Duninów, Radzanowo, Słubice, Słupno, Stara Biała, Staroźreby).

  mapa internet

  Nazewnictwo decyduje o unikatowych walorach danego obszaru. Jest ważnym elementem tradycji regionalnej. Nazwy własne miejscowości, rzek, mokradeł i innych miejsc topograficznych, nazwiska, przydomki, itp. są często – przy braku innych źródeł historycznych – jedynym śladem przeszłości.

  Na wstępie warto zwrócić uwagę na nazwy miejscowości. Naukowe badania językoznawcze dotyczące mazowieckich ziem położonych na północ od Wisły i Bugu wykonał i opublikował Karol Zierhoffer. Autor ustalił, że cechą lokalną na tym obszarze jest występowanie nazw tzw. włodyczych, czyli rodowych. W powiecie płockim nazwą tego typu są np. Krzykosy (utworzone od rzeczownika osobowego Krzykos) czy odimienne, np. Dobrzyków w gminie Gąbin (od imienia Dobrzyk). Duża grupa nazw pochodzi od cech ukształtowania terenu – są to nazwy topograficzne, np. Bielsk (utworzone od słowa biel, czyli mokradło, bagnista łąka), Zakrzewo (od miejsca położonego za krzakami), Kępa (rzeczna wyspa), a także Łęg (podmokła łąka), Mokrzk (kiedyś pisane „Mokrsk”, zatem: mokre miejsce) i inne.

  Szczególnie interesujące dla problematyki związanej z tradycją Mazowsza są nazwy kulturowe. W nazwie wsi Staroźreby występuje staropolski źreb, oznaczający los, udział ziemi, miarę roli, łan. Również Wyszogród – to w pierwotnym znaczeniu gród położony na wzgórzu.

  Kilka miejscowości w powiecie płockim ma nazwy wskazujące, iż są to średniowieczne osady służebne, których mieszkańcy wypełniali określone obowiązki względem księcia: w Kobylnikach hodowano konie, w Sokolnikach układano sokoły do polowań, a w Psarach – psy, natomiast mieszkańcy Kuchar oraz Szewców – obsługiwali zapewne pański dwór.

  Wśród nazw miejscowych obecnego powiatu płockiego – językowo bezsprzecznie polskich – zdarzają się również obcego pochodzenia, np. nazwa wsi Wilkęsy (w gminie Drobin) pochodzi niewątpliwie z języka Prusów, plemienia najeżdżającego we wczesnym średniowieczu ziemie Mazowsza.

  Liczymy ponad 109 tys. mieszkańców. Wobec wyodrębnienia Płocka, ze statusem miasta na prawach powiatu, nasza struktura rozpoznawalna jest jako powiat płocki – ziemski.

  Nazwa jest adekwatna do bogactwa naszej ziemi, zarówno w walory rolnicze, jak również turystyczne i przyrodniczo-kulturowe. Siedzibą samorządu powiatu jest Płock, książęcy gród nad szeroko rozpostartą Wisłą.

  Tu, na wysokiej skarpie wznosi się bazylika katedralna, której początki budowli sięgają XI wieku. Zachwyca w niej bogata polichromia i replika słynnych Drzwi Płockich. Kaplica królewska kryje prochy władców Polski: Władysława Hermana i jego syna Bolesława Krzywoustego. Muzeum Mazowieckie w Płocku słynie z najbogatszych w kraju zbiorów sztuki secesyjnej.

  Bogactwo naszego dziedzictwa kulturowego to wspaniałe świątynie z pieczołowicie utrzymanymi wnętrzami, świadczącymi o dawnej świetności i szacunku do przeszłości dziejowej Ziemi Płockiej. Warto zwiedzić nasze najstarsze obiekty sakralne: późnoromański ceglany kościółek w Rokiciu z XIII w., zabytek klasy „O”, o którym głosi legenda, że tu zostały ukryte skarby Templariuszy. Swym pięknem i oryginalnością zachwycają XVII i XVIII-wieczne drewniane kościoły w Troszynie i Dobrzykowie.

  Ważną rolę w dziedzinie upowszechniania lokalnych tradycji, a tym samym promowaniu regionu, spełniają placówki muzealne i regionalne izby pamięci, a także stowarzyszenia, szkolne koła zainteresowań, regionaliści.

  Przykładem może być działalność Społecznego Muzeum Ziemi Gąbińskiej im. Sławoja Felicjana Składkowskiego. Niezależnie od stałej ekspozycji prezentującej postać polityka i generała Sławoja Felicjana Składkowskiego organizowane są tu często bardzo interesujące wystawy czasowe, poświęcone historii regionu, upamiętniające wojenne dramaty, opowiadające o patriotyzmie oraz codzienności mieszkańców Gąbina i okolic. Muzeum powstało z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ziemi Gąbińskiej, działającego w Gąbinie od 1975 roku. Dzięki społecznej pracy członków Towarzystwa istnieje nie tylko placówka muzealna, ale również organizowane są uroczystości patriotyczne, sesje popularnonaukowe, konkursy (np. Gąbin moje miasto – wczoraj i dziś, Wojna i okupacja na terenie Gąbina i okolic). Bogate archiwum TMZG służy magistrantom i doktorantom oraz autorom publikacji historycznych.

  Istotne dla procesu kształtowania świadomości historycznej, patriotycznej i kulturowej dzieci i młodzieży są działania edukacyjne prowadzone przez szkoły.

  W Bodzanowie przy Publicznym Gimnazjum im. Polskiej Organizacji Zbrojnej działają m.in. Koło Historyczne oraz Koło Towarzystwa Przyjaciół Armii Krajowej. Dzięki współpracy szkoły z wieloma instytucjami i organizacjami samorządowymi oraz stowarzyszeniami program działań podejmowanych przez młodzież jest imponujący. Uczniowie poznają historię regionu i poszukują jej specyficznych elementów, które można wykorzystać w opracowaniu oferty turystycznej. Uczestniczą w projektach polegających na poznawaniu folkloru polskiego, żydowskiego, historii osadników olenderskich. Współpracują ze Związkiem Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Żydowskim Instytutem Historycznym, Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Muzeum Mazowieckim. Archiwizują stare fotografie. Wydają „Zeszyty Historyczne” i współredagują „Gazetę Gminy Bodzanów” ze stałą rubryką „Galeria Historyczna”.

  Dobrą formą upowszechniania wiedzy historycznej i dziedzictwa kulturowego są różnorodne tablice informacyjne, które nie tylko zachęcają turystów do zwiedzania powiatu płockiego, ale także przekazują zamieszczoną na nich rzetelną informację dotyczącą miejscowości czy najbliższej okolicy. Takie tablice są m.in. w Orszymowie i Lasocinie. Powstały one w ramach projektu „Tablice pamięci”, zrealizowanego przez dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Małej Wsi i Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Małej Wsi ze środków Fundacji Wspomagania Wsi oraz Gminnego Ośrodka Kultury.

  Na terenie powiatu płockiego, w ramach ponadlokalnego projektu „Terenowy System Informacji”, ustawione zostały wielkoformatowe plansze zachęcające turystów do zwiedzania powiatu. Fachowo zaprojektowane tablice z promocyjnym hasłem, czytelną mapą, legendą i opisem znajdują się w Grabinie, Woli Łąckiej, Nowym Duninowie, Reczynie i Drobinie.

  O piastowskich korzeniach Ziemi Płockiej świadczą pozostałości średniowiecznych siedlisk w Proboszczewicach i Szeligach, gdzie do dziś pozostały czytelne resztki wałów i fosy. „Perełką” architektoniczną naszego powiatu jest Pałac w Łącku z 1873 r., była letnia rezydencja Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, założyciela Stada Ogierów, obecnie pięknie odrestaurowany.

  Spośród pałaców i dworów na terenie powiatu: w Słubicach, Bromierzyku, czy Worowicach urzeka zabytkowy dwór rodziny Gorzechowskich w Kucharach, gdzie w latach 1920-1939 tu mieszkała i tworzyła Helena Mniszkówna, autorka „Trędowatej”.

  Niektóre zabytkowe dwory zostały zaadoptowane na domy pomocy społecznej w Brwilnie, Goślicach, Koszelewie, Miszewie Murowanym Wyszogrodzie i Zakrzewie, gdzie samorząd powiatu zapewnia ludziom potrzebującym profesjonalną opiekę i godne życie.

  Dzięki ciągłym inwestycjom i modernizacjom obiektów szkolnych młodzież z terenów wiejskich kształci się w coraz nowocześniejszych warunkach i otrzymuje coraz bogatszą ofertę kierunków nauczania. Powiat jest organem prowadzącym dla ponadgimnazjalnych szkół w: Gąbinie, Wyszogrodzie, Staroźrebach, Goślicach i Płocku.

  Martyrologium Ziemi Płockiej stanowią miejsca pamięci narodowej, m.in. pomnik ofiar wojny bolszewickiej z 1920 roku w Bielinie, gm. Słupno, odsłonięty w 2001 roku, z tablicą upamiętniającą nazwiska dziewiętnastu poległych bohaterów, mogiła rozstrzelonych w latach 1940-1945 300 mieszkańców Płocka i okolic w lasach brwileńskich, gm. Stara Biała, pomnik na cmentarzu parafialnym w Bielsku poświęcony poległym w I wojnie światowej, cmentarz żołnierzy poległych w Kampanii Wrześniowej w Dobrzykowie, gm. Gąbin oraz Wzgórze Pamięci w Wyszogrodzie, swoiste sacrum przepiękny pomnik – jakoby starożytny kamienny krąg – czczący herosa Armii „Poznań” i „Pomorze” odsłonięty w 1999 roku, w 60 rocznicę Bitwy nad Bzurą.

  Najbogatsza na Mazowszu sieć jezior i malowniczy krajobraz Wisły, „dziko” meandrujące rzeki, rzeczki i strumyki są tu rajem dla amatorów sportów wodnych, kajakarzy, żeglarzy, motorowodniaków, ciekawskich nurków i wędkarzy. Powiat płocki doskonale spełnia warunki do plażowania i orzeźwiających kąpieli. Wysoki standard urlopowania nad wodą zapewniają hotele: „Dębowa Góra” w Rumunkach oraz „Rusałka” w Grabinie, gm. Łąck.

  Do wypoczynku na łonie natury zapraszają stanice wodne i ośrodki turystyczne, a przede wszystkim gospodarstwa agroturystyczne, które oferują wypoczynek z dala od wielkomiejskiego zgiełku, wśród pól, lasów, urokliwych zagajników, nad jeziorem lub nad leniwie snującą się strugą. Turysta, pozna tu smak staropolskiej, domowej kuchni, tradycyjnych potraw, zup, mięsiw i ryb przyprawianych ziołami z mazowieckich łąk. Odnajdzie tu spokój, naturalne piękno przyrody, ukojenie pośród barwnego krajobrazu, w otoczeniu sędziwych lasów, śpiewu łopocących ptaków, połyskujących rybich łusek, tuż pod jeziorną taflą.

  Warto zatrzymać się, na chwilę, na leśnych duktach Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego, zachwycić się pięknem przyrody, obfitym kwieciem, podpatrywać życie gniazdującego ptactwa i wolnożyjących tu szczęśliwych czworonogów. Warto przebyć edukacyjną ścieżkę przyrodniczą, przejechać po rowerowych szlakach w gminach Łąck i Gąbin. A dla potrafiących utrzymać się w siodle lub na oklep, zapraszamy do łąckiego Stada Ogierów, ośrodka jeździeckiego w Cierszewie, Janoszycach, czy Wilczkowie.

  Zapraszamy do udziału w naszych cyklicznych imprezach kulturalnych i rekreacyjno-sportowych:

      * Regaty żeglarskie o puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, Starosty Płockiego i Wójta Gminy Nowy Duninów,
      * Mistrzostwa w skokach przez przeszkody młodych koni w Łącku,
      * Jarmark Norbertański w Bodzanowie,
      * Przeglądy Zespołów i Kapel Ludowych w Staroźrebach oraz Orkiestr Dętych w Drobinie,
      * Dożynki Powiatu Płockiego organizowane w kolejnych gminach powiatu,
      * Powiatowy Dzień Ziemi w Słubicach,
      * Dzień Samorządu Terytorialnego.

  Cieszą nas sukcesy mieszkańców powiatu płockiego. Jednym z nich jest Paweł Szkopek, ubiegłoroczny mistrz Europy w zawodach motocyklowych. Koniecznie należy odwiedzić Galerię „Koszelówka”, która wystawia poplenerowe prace malarzy, grafików i rzeźbiarzy, artystów i utalentowanych amatorów, którzy ukochali tę ziemię i uwieczniają jej piękno w swojej artystycznej twórczości. Warte odwiedzin jest Muzeum Ziemi Gąbińskiej, posiadające unikalne w skali kraju, bogate zbiory dokumentów poświęconych życiu i działalności swojego patrona – Sławoja Felicjana Składkowskiego.

  Sielskości i łagodności naszej urokliwej Ziemi Płockiej dodają kołyszące się łany zbóż, barwne, soczyste owoce z obfitych sadów i zadbanych plantacji. Pasące się na zielonych pastwiskach domowe zwierzaki, hasające po polach zające, kojący szum drzew i zapach leśnego runa z wędrującymi maluczkimi stworzonkami radują nasze oczy i duszę. A tajemnicze, prastare kościółki i kapliczki wypełniają nas zadumą i ciekawością ich odkrywania.

 •  

  Najnowsze wiadomości

  Kolejny rok akademicki Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przed nami

  W czwratek, 23 września, w Starostwie Powiatowym w Płocku spotkali się koordynatorzy PPUTW. Głównym tematem posiedzenia było przygotowanie roku akademickiego 2021/2022 dla Słuchaczy, a także...

  Czytaj więcej

  XXVIII sesja Rady Powiatu w Płocku

  - Gratuluję pomyślnego wyboru na funkcję Starosty Płockiego. Sądzę, że dotychczasowe doświadczenie samorządowe, wiedza, a także młody wiek będą Pana sprzymierzeńcami w kierowaniu pracami Zarządu...

  Czytaj więcej

  Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Wyszogrodzie

  W dniu 10 września 2021r. w siedzibie OSP Wyszogród odbył zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Wyszogrodzie. W zjeździe wzięli udział delegaci ze wszystkich...

  Czytaj więcej

  Festyn na „Pożegnanie Lata” w Łącku

  18 września w hali sportowo- widowiskowej w Łącku odbył się Festyn z okazji pożegnania kończącego się już lata. Mieszkańcy nie mogli narzekać na nudę, przygotowano...

  Czytaj więcej

  Filmy z powiatu

  [mx_youtuber type="video" size="maxres" id="K9Xk7_Z7QOA"]

  [mx_youtuber type="video" size="maxres" id="WvIuGeCEUXU"]

  [mx_youtuber type="video" size="maxres" id="GKw2fs-XKcQ"]

  [mx_youtuber type="video" size="maxres" id="JjyTbyk4koE"]

  [mx_youtuber type="video" size="maxres" id="cFlM3axpme8"]

  [mx_youtuber type="video" size="maxres" id="DAVfswgUYu8"]

  MAPA POWIATU

  Poznaj nasz powiat!

  Aby przejść do strony internetowej
  danego Miasta lub Gminy
  w Powiecie Płockim,
  wybierz obszar na mapie:

  Brudzeń Duży Stara Biała Bielsk Drobin Nowy Duninów Płock Łąck Gąbin Słubice Słupno Bodzanów Radzanowo Staroźreby Bulkowo Mała Wieś Wyszogród

  Komunikaty

  zobacz wszystkie

  Konkursy

  zobacz wszystkie
 • Starostwo Powiatowe w Płocku

  ul. Bielska 59
  09-400 Płock
  woj. mazowieckie  

  www:  http://powiat-plock.pl
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

  tel.: +48 (24) 267-68-00
  fax: +48 (24) 267-68-48

  Wydział Komunikacji

  tel. +48 (24) 267-68-22

  +48 (24) 267-68-18

  +48 734-464-308

  siedziba

  Godziny pracy Starostwa Powiatowego

      Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów w godzinach
  poniedziałek 7:30 - 15:30 7:30 - 15:00
  wtorek 7:30 - 15:30 7:30 - 15:00
  środa 7:30 - 15:30 7:30 - 15:00
  czwartek 7:30 - 15:30 7:30 - 15:00
  piątek 7:30 - 15:30 7:30- 15:00

Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel.: (0-24) 267-68-00
fax: (0-24) 267-68-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat-plock.pl


Godziny Pracy Urzędu:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji:
tel. +48 (24) 267-68-22
+48 (24) 267-68-18
+48 734-464-308

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Starostwo Powiatowe w Płocku
herb powiatu
Projekt i wykonanie: HEDEA
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.
Ok