Statut Powiatu

Statut Powiatu Płockiego opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 9 maja 2007 r. Nr 84 poz. 1941 stanowi załącznik do uchwały Nr 29/V/2007 Rady Powiatu Płockiego z dnia 28 lutego 2007 r. 

I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Statutem niniejszym rządzi się powiat płocki zwany dalej powiatem.


§ 2

Siedzibą władz powiatu jest miasto Płock.


 § 3


1.   Obszar powiatu obejmuje następujące gminy:

 1. Miasto i Gmina Drobin
 2. Miasto i Gmina Gąbin
 3. Gmina i Miasto Wyszogród
 4. Gmina Bielsk
 5. Gmina Bodzanów
 6. Gmina Brudzeń Duży
 7. Gmina Bulkowo
 8. Gmina Łąck
 9. Gmina Mała Wieś
 10. Gmina Nowy Duninów
 11. Gmina Radzanowo
 12. Gmina Słubice
 13. Gmina Słupno
 14. Gmina Stara Biała
 15. Gmina Staroźreby

2.   Terytorium powiatu płockiego obejmuje obszar o powierzchni 1796,24 km2, którego        granice określone są na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego statutu.

§ 4

Powiat posiada własny herb, barwy, flagę i chorągiew ustanowione przez Radę Powiatu w drodze uchwały.

§ 51.   Powiat wykonuje zadania publiczne określone ustawami w imieniu własnym i na własną        odpowiedzialność.
2.   Powiat posiada osobowość prawną.
3.   Samodzielność powiatu podlega ochronie sądowej.

 II - ZADANIA POWIATU

Rozdział II

ZADANIA POWIATU


§ 6


1.   Powiat wykonuje określone ustawami zadania o charakterze ponadgminnym w zakresie :

   1)     edukacji publicznej,
   2)     promocji i ochrony zdrowia,
   3)     pomocy społecznej,
   4)     polityki prorodzinnej,
   5)     wspierania osób niepełnosprawnych,
   6)     transportu zbiorowego i dróg publicznych,
   7)     kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
   8)     kultury fizycznej i turystyki,
   9)     geodezji, kartografii i katastru,
 10)        gospodarki nieruchomościami,
 11)        administracji architektoniczno - budowlanej,
 12)        gospodarki wodnej,
 13)        ochrony środowiska i przyrody,
 14)        rolnictwa, leśnictwa, rybactwa śródlądowego i geologii,
 15)        porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 16)        ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
 17)        przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 18)        ochrony praw konsumenta,
 19)        utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
              oraz obiektów administracyjnych,
 20)        obronności,
 21)        promocji powiatu,
 22)        współpracy z organizacjami pozarządowymi.

2.   Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, których wykaz stanowi załącznik nr 2 do Statutu.
3.   Powiat wykonuje także zadania z zakresu administracji rządowej na mocy ustaw.
4.   Powiat może zawierać z organami administracji rządowej porozumienia
      w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
5.   Powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy przekazuje jej zadania
      w formie porozumień z zakresu swojej właściwości na warunkach ustalonych w przepisach.
6.   Powiat może zawierać z innymi jednostkami samorządu terytorialnego porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, także z województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu.
7.   Porozumienia o których mowa w ust. 4, ust. 5 i ust.6 6 podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


§ 7


1.   W celu wykonywania zadań tworzy się budżetowe jednostki organizacyjne powiatu płockiego, których wykaz stanowi załącznik nr 3 do Statutu.

2.   W celu wykonywania zadań powiat może zawierać umowy z innymi podmiotami.


§ 8

Powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.

III - ORGANY POWIATU I ICH KOMPETENCJE

 

Rozdział III

ORGANY POWIATU I ICH KOMPETENCJE

§ 9


1.   Organami powiatu są:
   1)   Rada Powiatu,
   2)   Zarząd Powiatu.

2.   Działalność organów powiatu jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

3.   Jawność działania organów powiatu obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Powiatu i posiedzenia jej Komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów powiatu i Komisji Rady Powiatu.

4.   Zasady dostępu do informacji publicznej:
   1)   każdy ma prawo do uzyskania informacji publicznej, w tym o pracy Rady Powiatu, jej Komisji oraz Zarządu Powiatu,
   2)   informację o terminie i miejscu odbywania się posiedzeń Rady Powiatu, jej Komisji oraz Zarządu Powiatu wywiesza się na  tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa,
   3)   informacji o pracy Rady Powiatu i jej Komisji udzielają: Przewodniczący Rady jego Zastępcy oraz Przewodniczący Komisji Rady w sprawach dotyczących zakresu działania Komisji,
   4)   informacji o pracy Zarządu Powiatu udzielają: Starosta, Wicestarosta i Członkowie Zarządu w godzinach przyjęć interesantów,
   5)   informacji w zakresie zadań powiatu wykonywanych przez powiatowe jednostki organizacyjne oraz powiatowe służby, inspekcje i straże udzielają kierownicy tych jednostek,
   6)   informacji udziela się na wniosek złożony ustnie lub pisemnie,
   7)   odmowa udzielenia informacji następuje w formie pisemnej,
   8)   prawo do informacji podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz  o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych jak również ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

5.   Stosuje się następujące zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich:
   1)   udostępnianie dokumentów i korzystanie z nich wymaga złożenia wniosku w formie ustnej lub pisemnej przez osobę zainteresowaną,
   2)   do udostępniania dokumentów upoważnieni są Dyrektorzy Wydziałów Starostwa oraz Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu na zasadach określonych w Regulaminie Organizacyjnym tych jednostek,
   3)   udostępnienie dokumentu polega na przedłożeniu żądanego dokumentu  do wglądu lub w formie pisemnej zainteresowanemu niezwłocznie, a w sytuacjach uniemożliwiających natychmiastowe udostępnienie, najpóźniej w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia        wniosku,
   4)   udostępnianie dokumentów takich jak: protokóły sesji Rady Powiatu, protokóły posiedzeń Zarządu Powiatu, protokóły posiedzeń Komisji Rady Powiatu, uchwały Zarządu Powiatu oraz dokumentów znajdujących się  w archiwum zakładowym, jak również tych dokumentów, które nie mogą być udostępnione natychmiast, następuje na pisemny wniosek. Na wniosku odnotowuje się fakt udostępnienia dokumentu,
   5)   warunkiem udostępnienia protokołów: sesji Rady Powiatu, posiedzeń Zarządu Powiatu oraz Komisji Rady Powiatu, jest ich przyjęcie przez te organy,
   6)   udostępnienie dokumentów poprzez wykonanie ich odpisów, kserokopii lub konieczność przekształcenia informacji w formie wskazanej we wniosku może nastąpić wyłącznie po dokonaniu opłaty w wysokości określonej przez Starostę w drodze Zarządzenia,
   7)   dokumenty udostępnia się do wglądu zainteresowanym w godzinach pracy Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu i wyłącznie  w pomieszczeniu wskazanym przez osobę udostępniającą,
   8)   odmowa udostępnienia dokumentu następuje w formie decyzji wydanej w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Udostępnione informacje publiczne winny być oznaczone danymi określającymi jednostkę organizacyjną powiatu lub

Wydział Starostwa oraz danymi osoby, która udostępniła informację i odpowiada za jej treść oraz datą jej udostępnienia.


§ 10

1.   Rada Powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu.
2.   Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.
3.   W skład Rady Powiatu wchodzi 23 radnych.
4.   Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Powiatu określa regulamin stanowiący załącznik nr 4 do Statutu.


§ 11


Do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy:

 1)   stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
 2)   wybór i odwołanie Zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego,
 3)   powoływanie i odwoływanie na wniosek Starosty, Sekretarza Powiatu i Skarbnika Powiatu będącego głównym księgowym budżetu powiatu,
 4)   stanowienie o Strategii Rozwoju Powiatu Płockiego i kierunkach działania Zarządu Powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, w tym z działalności finansowej,
 5)   uchwalanie budżetu powiatu,
 6)   rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium dla Zarządu z tego tytułu,
 7)   podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami,
 8)   podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:
       a)   zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy nie stanowią inaczej,
       b)   emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania  i wykupu,
       c)   zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
       d)   ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd w roku budżetowym,
      e)   zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,
      f)   przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,
      g)   tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania  z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
      h)   współdziałania z innymi powiatami i z gminami jeżeli związane jest to  z koniecznością wydzielenia majątku,
      i)   tworzenia, przekształcania i likwidacji powiatowych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
 9)   podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których mowa w art.5  ustawy o samorządzie powiatowym,
 10)   określanie wysokości sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 11)   podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu oraz barw i chorągwi powiatu,
 12)   uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
 13)   dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu,
 14)   uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 15)   podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 16)   podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń,
 17)   podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Powiatu.

§ 12

1.   Rada Powiatu wybiera ze swego grona Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
2.   Radny wchodzący w skład Zarządu nie może pełnić funkcji, o których mowa w ust.1.
3.   Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Powiatu określa załącznik nr 4 do Statutu.

§ 13


1.   Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym powiatu.
2.   Zarząd Powiatu składa się z 5 osób. W skład Zarządu wchodzą Starosta jako jego przewodniczący, Wicestarosta i pozostali członkowie Zarządu w liczbie 3 osób.Ustala się, że etatowymi członkami Zarządu Powiatu są: Starosta  i  Wicestarosta.
3.   Rada Powiatu wybiera w głosowaniu tajnym, Starostę bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, Wicestarostę i pozostałych członków Zarządu, na wniosek Starosty, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
4.   Członkostwa w Zarządzie Powiatu nie można łączyć z członkostwem w organie samorządu gminy i województwa oraz zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z mandatem posła albo senatora.
5.   Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Zarządu Powiatu określa załącznik nr 5 do statutu.

§ 14

Zarząd Powiatu wykonuje uchwały Rady Powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.

§ 15

Zarząd wykonuje zadania Powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych powiatu, w tym Powiatowego Urzędu Pracy.

STAROSTA POWIATU

§ 16

1.   Starosta organizuje pracę Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami Powiatu oraz reprezentuje Powiat na zewnątrz.
2.   W sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodowaćznaczne straty materialne, Starosta podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości Zarządu Powiatu. Nie dotyczy to przepisów porządkowych, o których mowa w ustawie o samorządzie powiatowym.
3.   Czynności, o których mowa w ust. 2 wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu Powiatu.
4.   Starosta jest kierownikiem Starostwa Powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb inspekcji i straży.
5.   Starosta sprawując zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży:
   1)   powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek, w uzgodnieniu z wojewodą, a także wykonuje wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
   2)   zatwierdza programy ich działania,
   3)   uzgadnia wspólne działanie tych jednostek na obszarze powiatu, a w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi działaniami tych jednostek,
   4)   zleca w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie kontroli,
   5)   Starosta, składa Radzie Powiatu sprawozdanie z działalności "Komisji Bezpieczeństwa i Porządku" za rok ubiegły, nie później niż do końca stycznia następnego roku kalendarzowego. Sprawozdanie Starosty ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
6.   Starosta wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, należących do właściwości powiatu, chyba, że przepisy szczególne przewidują wydanie decyzji przez Zarząd Powiatu.
7.   W zakresie wymienionym w ust.6 Starosta może upoważnić Wicestarostę,poszczególnych członków Zarządu Powiatu, Sekretarza Powiatu, pracowników Starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji.
8.   Pełni funkcję Szefa Obrony Cywilnej Powiatu.
9.   Starosta opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.
10.   W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej Starosta działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
11.   Starosta wydaje zarządzenia.

STAROSTWO POWIATOWE

§ 17

1.   Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Radę Powiatu na wniosek Zarządu Powiatu.
2.   Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym dotyczące jednolitego sposobu tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania dokumentów oraz ochrony przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą określa instrukcja kancelaryjna dla organów powiatu.

PRACOWNICY STAROSTWA

§ 18

1.   Status prawny pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu określa odrębna ustawa.
2.   Sekretarza Powiatu i Skarbnika Powiatu – Głównego Księgowego Budżetu powiatu powołuje i odwołuje Rada Powiatu na wniosek Starosty.
3.   Sekretarz i Skarbnik Powiatu uczestniczą w pracach Zarządu Powiatu oraz mogą uczestniczyć w obradach Rady Powiatu i jej Komisji z głosem doradczym.

IV - AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

Rozdział IV

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

§ 19

1.   Rada Powiatu stanowi na podstawie i w granicach upoważnień zawartych  w ustawach, akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze powiatu, w szczególności w sprawach:
   1)   wymagających uregulowania w statucie powiatu,
   2)   porządkowych, o których mowa w ust. 2,
   3)   szczególnego trybu zarządzania mieniem powiatu,
   4)   zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
2.   W zakresie nie uregulowanym w odrębnych ustawach Rada Powiatu może wydawać w szczególnie uzasadnionych przypadkach powiatowe przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia, zdrowia lub mienia obywateli, ochrony naturalnego środowiska albo do zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, o ile przyczyny te występują na obszarze więcej niż jednej gminy.

§ 20

1.   Akty prawa miejscowego powiatu stanowi Rada Powiatu w formie uchwały, jeżeli ustawa upoważniająca do wydania aktu nie stanowi inaczej.
2.   Powiatowe przepisy porządkowe. o których mowa w § 19 ust.2 w przypadkach nie cierpiących zwłoki może wydać Zarząd. Podlegają one zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Powiatu. Tracą moc w razie nie przedłożenia ich do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia. Termin utraty mocy obowiązującej określa Rada Powiatu.
3.   Powiatowe przepisy porządkowe Starosta przesyła organom wykonawczym gmin położonym na obszarze powiatu i Starostom sąsiednich powiatów, następnego dnia po ich ustanowieniu.

§ 21

1.   Akty prawa miejscowego, ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Dzień wydania Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego jest dniem ogłoszenia tego aktu.

2.   Akty prawa miejscowego wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia, chyba, że ustawa lub przepis powiatowy stanowi inaczej.

§ 22

Powiatowe przepisy porządkowe ogłasza się przez ich publikację w środkach masowego przekazu oraz w drodze obwieszczeń lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób na  terenie powiatu. Przepisy te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

§ 23

Starostwo Powiatowe gromadzi i udostępnia zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez organy powiatu.

V- MIENIE POWIATU

 Rozdział V
MIENIE POWIATU

§ 24

1.   Mieniem powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne.
2.   Powiatowymi osobami prawnymi są poza powiatem:
   1)   samorządowe jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznają taki status,
   2)   osoby prawne, które mogą być tworzone na podstawie odrębnych ustaw wyłącznie przez powiat.
3.   Powiat jest w stosunkach cywilno-prawnych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia powiatu nie należącego do innych powiatowych osób prawnych.

§ 25


Nabycie mienia powiatu następuje:
1)   na podstawie ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną z dnia 13 października 1998 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 872),
2)   przez przekazanie w związku z utworzeniem lub zmianą granic powiatu. Przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia zainteresowanych powiatów, a w razie braku porozumienia, decyzją Prezesa Rady Ministrów,
3)   w wyniku przejęcia od Skarbu Państwa na podstawie porozumienia,
4)   przez inne czynności prawne,
5)   w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

§ 26

1.   Oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd.
2.   Zarząd może upoważnić pracowników Starostwa, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
3.   Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań majątkowych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Powiatu lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 27

Powiat nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych powiatowych osób prawnych, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej. Inne powiatowe osoby prawne nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania powiatu.

§ 28

1.   Zarząd mieniem powiatu i jego ochrona powinny być wykonywane ze szczególną starannością.
2.   Za właściwe gospodarowanie mieniem powiatu odpowiedzialny jest Zarząd Powiatu, a także kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży.

VI - FINANSE POWIATU

Rozdział VI

FINANSE POWIATU

§ 29

1.   Powiat samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu.
2.   Budżet powiatu jest planem finansowym obejmującym:
   1)   dochody i wydatki oraz przychody i rozchody,
   2)   przychody i wydatki:
      a)   zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, jednostek budżetowych i dochodów własnych,
      b)   funduszy celowych powiatu.
3.   Budżet powiatu jest uchwalany przez Radę Powiatu, na rok kalendarzowy zwany "rokiem budżetowym".

§ 30

1.   Opracowywanie i przedstawianie do uchwalenia projektu budżetu powiatu, a także inicjatywa w sprawie zmian budżetu należą do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu, który przygotowuje i przedstawia Radzie Powiatu nie później niż do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy:
   1)   projekt budżetu powiatu uwzględniający zasady prawa finansowego oraz ustalenia Rady Powiatu,
   2)   materiały informacyjne wymagane przez Radę Powiatu.
2.   Rada Powiatu nie może bez zgody Zarządu Powiatu wprowadzić w projekcie budżetu powiatu zmian powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.
3.   Rada Powiatu określa tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, ustalając w szczególności:
   1)   obowiązki jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży w toku prac nad projektem budżetu powiatu,
   2)   wymaganą przez Radę Powiatu szczegółowość projektu, z zastrzeżeniem, że szczegółowość ta nie może być mniejsza niż określona w odrębnych przepisach,
   3)   wymagane materiały informacyjne, które Zarząd Powiatu powinien przedstawić Radzie Powiatu wraz z projektem uchwały budżetowej,
   4)   terminy obowiązujące w toku prac nad projektem budżetu powiatu.

§ 31

1.   Uchwała budżetowa powiatu powinna być uchwalona przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 marca roku budżetowego.
2.   W przypadku nie uchwalenia budżetu w terminie wskazanym w ust. 1, do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Powiatu, nie później jednak niż do dnia 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki finansowej jest projekt budżetu przedłożony Radzie Powiatu.
3.   W przypadku nie uchwalenia budżetu w terminie, o którym mowa w ust. 2 Regionalna Izba Obrachunkowa ustala budżet powiatu najpóźniej do dnia 30 kwietnia roku budżetowego.Do dnia ustalenia budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową podstawą gospodarki finansowej jest projekt budżetu, o którym mowa w ust. 2.
4.   W przypadku, gdy dochody i wydatki państwa określa ustawa o prowizorium budżetowym, Rada Powiatu może uchwalić prowizorium budżetowe powiatu na okres objęty prowizorium budżetowym państwa.
5.   Uchwałę budżetową powiatu lub uchwałę, o której mowa w ust.4, Zarząd Powiatu przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ciągu 7 dni od dnia jej podjęcia.

§ 32

1.   Uchwały Rady dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła dochodów, z których zobowiązania te będą pokryte.
2.   Uchwały, o których mowa w ust.1, zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady.

§ 33

Dyspozycja środkami pieniężnymi powiatu jest oddzielona od kasowego jej wykonania.

§ 34

1.   Dochodami powiatu są:
   1)   udziały w podatkach stanowiących dochód państwa w wysokości określonej ustawą,
   2)   subwencje ogólne,
   3)   dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu oraz wpłaty od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych powiatu,
   4)   dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań przez powiatowe służby, inspekcje i straże,
   5)   dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie odrębnych ustaw,
   6)   dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu,
   7)   odsetki od środków finansowych powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
   8)   dochody z majątku powiatu.
2.   Dochodami powiatu mogą być:
   1)   dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych powiatu,
   2)   dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań związanych z usuwaniem bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz z usuwaniem skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz usuwaniem skutków innych klęsk żywiołowych,
   3)   dotacje z funduszy celowych,
   4)   środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi oraz środki na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
   5)   dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
   6)   spadki, zapisy i darowizny,
   7)   odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat,
   8)   odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu,
   9)   dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami,
   10)   inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów.

§ 35

Wydatki dokonywane są w miarę wpływów dochodów budżetowych w granicach uchwalonych przez Radę Powiatu.

§ 36

1.   Za prawidłowe wykonywanie budżetu powiatu odpowiada Zarząd Powiatu.
2.   Zarządowi Powiatu przysługuje wyłączne prawo:
   1)   zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu,
   2)   emitowania papierów wartościowych w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu,
   3)   dokonywania wydatków budżetowych,
   4)   zgłaszania propozycji zmian w budżecie powiatu,
   5)   dysponowania rezerwą budżetu powiatu,
   6)   blokowania środków budżetowych w przypadkach określonych ustawą.

§ 37

1.   Gospodarka środkami publicznymi jest jawna.
      Wymóg jawności jest spełniany w szczególności przez:
   1)   jawność debaty budżetowej,
   2)   opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej uchwały budżetowej,
   3)   przedstawienie w Biuletynie Informacji Publicznej pełnego wykazu kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu oraz kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu powiatu,
   4)   umieszczenie przez Dyrektorów Wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz udostępnienie do wglądu w siedzibach jednostek informacji dotyczących:
      a)   zakresu zadań i usług, wykonywanych lub świadczonych przez jednostkę oraz  wysokości środków publicznych, przekazanych na ich realizację,
      b)   zasad i warunków świadczenia usług dla podmiotów uprawnionych,
      c)   zasad odpłatności za świadczone usługi.
2.   Radnym powiatu zapewnia się dostęp do:
   1)   dowodów księgowych i dokumentów inwentaryzacyjnych z zachowaniem przepisów o rachunkowości oraz o ochronie danych osobowych,
   2)   informacji o wynikach kontroli finansowych, będących w dyspozycji powiatu.

§ 38

1.   Bankową obsługę budżetu powiatu wykonuje bank wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych z wyjątkiem obsługi finansowej środków na prefinansowanie realizowanych przez powiat projektów, które są obsługiwane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
2.   Zasady wykonywania obsługi bankowej określa umowa zawarta pomiędzy Zarządem Powiatu a bankiem.
3.   Zarząd Powiatu może lokować wolne środki budżetowe na rachunkach w innych bankach bez konieczności uzyskania odrębnej zgody Rady Powiatu.
4.   Zarząd Powiatu może, w granicach upoważnień zamieszczonych w uchwale budżetowej, zaciągać kredyty bankowe w wybranych przez siebie bankach

VII - ZWIĄZKI, STOWARZYSZENIA I POROZUMIENIA POWIATÓW

Rozdział VII
ZWIĄZKI, STOWARZYSZENIA I POROZUMIENIA POWIATÓW

§ 39

1.   W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych, w tym wydawania decyzji w  indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej Powiat Płocki może tworzyć związki z innymi powiatami.
2.   Uchwały o utworzeniu związku, przystąpieniu do związku lub wystąpieniu ze związku podejmuje Rada Powiatu.
3.   Prawa i obowiązki powiatów uczestniczących w związku, związane z wykonywaniem zadań przekazanych związkowi, przechodzą na związek z dniem ogłoszenia statutu związku.
4.   Powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych.
5.   Powiaty mogą tworzyć stowarzyszenia, w tym również z gminami i województwami.
6.   Zasady przystępowania powiatu do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych  i regionalnych określają odrębne przepisy.

VIII - NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ POWIATU 

Rozdział VIII
NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ POWIATU


§ 40


1.   Nadzór nad działalnością Powiatu sprawuje Prezes Rady Ministrów oraz Wojewoda Mazowiecki, a w zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie.
2.   Uprawnienia i obowiązki organów nadzoru określają ustawy.

IX - SKARGI I WNIOSKI

Rozdział IX

SKARGI I WNIOSKI

§ 41


1.   Zgodnie z art.229 Kodeksu postępowania administracyjnego, skargi i wnioski kierowane  do Rady Powiatu dotyczące działalności Radnych, Zarządu Powiatu, Starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych powiatu są przyjmowane przez Przewodniczącego Rady Powiatu, rejestrowane w "Centralnym rejestrze skarg i wniosków Starostwa", a następnie po uzyskaniu opinii, wyjaśnień oraz dokumentacji od Starosty lub Zarządu Powiatu są przekazywane do  Komisji Rewizyjnej w celu przeprowadzenia stosownych czynności i przygotowania  stanowiska.
2.   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, po rozpatrzeniu skargi lub wniosku na posiedzeniu Komisji przedkłada w tej sprawie opinię na piśmie Przewodniczącemu Rady Powiatu. Stanowisko to Przewodniczący Rady przedstawia na najbliższej sesji Rady Powiatu.
3.   Rada Powiatu po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej, a następnie rozpatrzeniu skargi lub wniosku podejmuje uchwałę, którą wraz z uzasadnieniem Przewodniczący Rady przekazuje skarżącemu.
4.   Skargę lub wniosek skierowaną do Rady Powiatu, dla której Rada Powiatu nie jest organem właściwym do jej rozpatrzenia i załatwienia, Przewodniczący Rady Powiatu w terminie siedmiu dni przekazuje do właściwego organu, powiadamiając o niniejszym skarżącego oraz na najbliższej sesji Radę Powiatu.
5.   Przewodniczący Rady Powiatu przyjmuje interesantów w indywidualnych sprawach oraz skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Płocku raz w tygodniu. Informację o terminie i godzinach przyjęć interesantów w w/w sprawach podaje się na tablicy ogłoszeń Starostwa.

X - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Rozdział X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 42

W przypadkach powstania wątpliwości co do treści postanowień niniejszego statutu, wykładni przepisów dokonuje Zarząd Powiatu i przedstawia do akceptacji na najbliższej sesji Radzie Powiatu.

§ 43

Statut Powiatu wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 44

Zmiany Statutu dokonuje Rada Powiatu w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

 Uchwała Nr 262/XXIII/2013

 Rady Powiatu w Płocku

 z dnia 26 czerwca 2013 r.

 w sprawie zmiany Statutu Powiatu Płockiego

           Na podstawie art. 12 pkt. 1 i art. 43 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, Dz.U. 2002 Nr 23 poz. 220,  Dz.U. 2002 Nr 62 poz. 558, Dz.U. 2002 Nr 113 poz. 984, Dz.U. 2002 Nr 200 poz. 1688, Dz.U. 2002 Nr 214 poz. 1806,   Dz.U. 2003 Nr 162 poz. 1568, Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1271,  Dz.U. 2004 Nr 102 poz. 1055,  Dz.U. 2007 Nr 173 poz. 1218, Dz.U. 2008 Nr 180 poz. 1111,   Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458,   Dz.U. 2009 Nr 92 poz. 753, Dz.U. 2010 Nr 28 poz. 142, Dz.U. 2010 Nr 106 poz. 675, Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 124,  Dz.U. 2010 Nr 40 poz. 230, Dz.U. 2011 Nr 21 poz. 113,   Dz.U. 2011 Nr 217 poz. 1281,  Dz.U. 2011 Nr 149 poz. 887) Rada Powiatu w Płocku uchwala, co następuje:

  § 1.

 W Statucie Powiatu Płockiego stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 29/V/2007 Rady Powiatu w Płocku z dnia 28 lutego 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 84, poz.1941, z 2008 r. Nr 197, poz.7289, z 2009 r. Nr 126, poz.3756, Nr 204, poz.5842, z 2010 r. Nr 148, poz.3543, z 2012 r. poz.5313) wprowadza się zmiany:

-  w §31 ust.1,2,3 otrzymują brzmienie:

"1. Uchwała budżetowa powiatu powinna być uchwalona przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

2. W przypadku nieuchwalenia budżetu w terminie wskazanym w ust.1, do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Powiatu, nie później jednak niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego, podstawą gospodarki finansowej jest projekt budżetu przedłożony Radzie Powiatu.

3. W przypadku nieuchwalenia budżetu w terminie, o którym mowa w ust. 2 Regionalna Izba Obrachunkowa ustala budżet powiatu w terminie do końca lutego roku budżetowego. Do dnia ustalenia budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową podstawą gospodarki finansowej jest projekt budżetu, o którym mowa w ust.2".

§ 2.

 W załączniku Nr 3 do Statutu Powiatu Płockiego "Wykaz Budżetowych Jednostek Organizacyjnych Powiatu Płockiego", pkt 15 otrzymuje brzmienie: "Placówka Opiekuńczo Wychowawcza typu rodzinnego Nr 1 w Nowym Bronowie".

 §3.

 W załączniku Nr 4 do Statutu Powiatu Płockiego, który stanowi załącznik do uchwały Nr 29/V/2007 Rady Powiatu Płockiego z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Płockiego (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 84, poz. 1941 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1.     w § 3 ust.4 po kropce dodaje się "Zawiadomienia mogą być wysyłane za pomocą poczty elektronicznej";

2.     §20 otrzymuje brzmienie:

"1.  Projekt uchwały oraz uzasadnienie projektu uchwały są przedstawiane przez wnioskodawcę lub członka Komisji Uchwał i Wniosków na początku debaty poświęconej temu projektowi.

2.  Projekt uchwały zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej nie wymaga odczytywania na sesji Rady Powiatu. Na uzasadniony wniosek radnego lub Zarządu Powiatu, Przewodniczący Rady może zdecydować o odczytaniu projektu uchwały.

3.   Projekt uchwały jest opiniowany przez Zarząd Powiatu, o ile nie jest on wnioskodawcą i przez komisje Rady Powiatu, do których projekt został skierowany przez Przewodniczącego Rady. Przedstawiający opinie zobowiązany jest również do przedstawienia wniosków i poprawek zgłoszonych przez mniejszość komisji.

4.     W debacie nad uchwałą w pierwszej kolejności głos zabierają Przewodniczący Komisji opiniujących projekt.

5.     Propozycje poprawek i autopoprawek do projektu uchwały składają radni, Zarząd Powiatu lub upoważniona przez niego osoba w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady do czasu zakończenia dyskusji nad projektem uchwały. Autor poprawki może ją wycofać do czasu rozpoczęcia głosowania nad tą poprawką.

6.   Po przegłosowaniu przez Radę Powiatu odpowiedniego wniosku formalnego dyskusja nad projektem uchwały może być ograniczona do uzasadnienia wniesionych poprawek.

7.      Wnioskodawca uchwały ma prawo do zabrania głosu na zakończenie debaty.

8.  Głosowanie projektu uchwały poprzedzone jest głosowaniem poprawek według kolejności zgłoszeń. W uzasadnionym przypadku Przewodniczący Rady może w pierwszej kolejności poddać pod głosowanie poprawki najdalej idące.

    9.     Projekt uchwały wraz z przyjętymi poprawkami poddawany jest w całości pod głosowanie.

10.       Po zakończeniu głosowania Przewodniczący Rady ogłasza liczbę radnych biorących udział w głosowaniu, liczbę głosów "za", "przeciw", "wstrzymujących się" oraz ogłasza przyjęcie albo odrzucenie projektu poddanego pod głosowanie.".

  § 4.

  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Płockiego.

§ 5.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

                                                                                                                       Przewodniczący Rady
                                                                                                                           Adam Sierocki

 

 


Uchwała Nr 162/XV/2012

Rady Powiatu w Płocku

z dnia 27 czerwca 2012 r.

 w sprawie zmian w Statucie Powiatu Płockiego

         Na podstawie art.12 pkt 1 i art.43 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu w Płocku   u c h w a l a   co   następuje:

 § 1

 Dokonuje się zmian w Statucie Powiatu Płockiego, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 29/V/2007 Rady Powiatu w Płocku z dnia 28 lutego 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 84, poz.1941, z 2008 r. Nr 197, poz.7289, z 2009 r. Nr 126, poz.3756, Nr 204, poz.5842, z 2010 r. Nr 148 poz. 3543),  określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

                                                                                                                         Przewodniczący Rady
                                                                                                                           Adam Sierocki

 

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu
w Płocku w sprawie zmian w Statucie Powiatu Płockiego

             Dokonuje się aktualizacji Statutu Powiatu Płockiego poprzez uszczegółowienie zapisu tj. w §9 ust.5 pkt 3 wyrazy "trzech dni od daty zgłoszenia wniosku" zastępuje się wyrazami "14 dni od dnia złożenia wniosku" oraz wprowadzenie zapisu dotyczącego przestrzegania przez pracowników Starostwa "Kodeksu Etyki" określonego w Zarządzeniu Nr 4/2011 Starosty Płockiego z dnia 31 stycznia 2011 r.

W załączniku Nr 4 do Statutu Powiatu wprowadza się zmiany umieszczając wniosek Komisji Statutowej Rady Powiatu w Płocku z dnia 21 marca 2011 r. dotyczący wykreślenia funkcji Sekretarza sesji Rady Powiatu.

Ponadto w Statucie dodaje się zapis dotyczący prawa radnego do posiadania legitymacji radnego na czas sprawowania mandatu.

                                                                                                                                                       Przewodniczący
                                                                                                                                 Rady
                                                                                                                           Adam Sierocki

 

Załącznik do uchwały nr 162/XV/2012  Rady Powiatu w Płocku

z dnia 27 czerwca 2012 r. 

        Z m i a n y

w Statucie Powiatu Płockiego

 1. W rozdziale III Starostwo Powiatowe

1)    §9 ust.5 pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie:

"udostępnienie dokumentu polega na przedłożeniu żądanego dokumentu do wglądu lub w formie pisemnej zainteresowanemu niezwłocznie,
a w sytuacjach uniemożliwiających natychmiastowe udostępnienie, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku,";

2)    w §17 dodaje się ust.3 w brzmieniu:

"3. Pracownicy Starostwa winni przestrzegać Kodeksu Etyki określonego w Zarządzeniu Nr 4/2011 Starosty Płockiego z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Płocku."

2. Tytuł załącznika nr 4 do Statutu Powiatu Płockiego otrzymuje brzmienie:

"Regulamin organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy Rady Powiatu w Płocku"

3. W załączniku nr 4 do Statutu Powiatu Płockiego:

1) w rozdziale I Przepisy ogólne w §1 skreśla się ust.4, 5, 6.

2) w rozdziale III Uchwały Rady Powiatu w §20 ust. 8 skreśla się po kropce "Głosy liczy Sekretarz Sesji Rady",

3)    w rozdziale IV Zasady głosowania, w § 25 skreśla się wyrazy "przy pomocy Sekretarza Sesji Rady",

4)    w rozdziale VIII Radni Powiatu w §48 dodaje się ust.4 w brzmieniu:

"4. Na czas sprawowania mandatu, radny ma prawo do legitymacji radnego, której wzór określa załącznik nr 6 do Statutu."

 4. Tytuł załącznika nr 5 do Statutu Powiatu Płockiego otrzymuje brzmienie:

"Regulamin organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy Zarządu Powiatu w Płocku".

 PRZEWODNICZĄCY  RADY

                                                                                                                                /-/ Adam Sierocki

 


UCHWAŁA NR 301/XXXVI/2010
RADY POWIATU W PŁOCKU
z dnia 16 czerwca 2010 r.


w sprawie zmian w Statucie Powiatu Płockiego


   Na podstawie art.12 pkt 1 i art.43 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) Rada Powiatu w Płocku uchwala, co następuje:
   § 1. Dokonuje się zmian w Statucie Powiatu Płockiego, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 29/V/2007 Rady Powiatu w Płocku z dnia 28 lutego 2007 r. ( Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 84, poz.1941, z 2008 r. Nr 197, poz.7289, z 2009 r. Nr 126, poz.3756, Nr 204, poz.5842), określonych w załączniku do niniejszej uchwały.
   § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
   § 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
   § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniaw Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

                                                                                                                Przewodniczący
                                                                                                                        Rady
                                                                                                                 Adam Sierocki

 

                                                                                                         Załącznik do Uchwały Nr
                                                                                                         301/XXXVI/2010
                                                                                                         Rady Powiatu w Płocku
                                                                                                         z dnia 16 czerwca 2010 r.


Zmiany w Statucie Powiatu Płockiego


1.   W Rozdziale VI Finanse Powiatu dokonuje się następujących zmian:
1)     §29  ust.2  otrzymuje  brzmienie:  "2.  Budżet  powiatu  jest  rocznym  planem dochodów i wydatków oraz przychodów i         rozchodów powiatu.";
2)     §30  ust.2  otrzymuje  brzmienie:  "2.  Bez  zgody  Zarządu  Powiatu  Rada Powiatu  nie  może  wprowadzić  w projekcie  uchwały  budżetowej  zmian powodujących  zmniejszenie  dochodów  lub  zwiększenie  wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu powiatu.";
3)     w  §30  ust.3  po  pkt.2  dodaje  się  pkt.2a  w brzmieniu:  "2a)  w terminie określonym w ust.1 Zarząd Powiatu przedkłada  projekt uchwały budżetowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. Opinię Regionalnej Izby  Obrachunkowej  Zarząd  Powiatu  obowiązany  jest  przedstawić  Radzie Powiatu przed uchwaleniem budżetu;
4)     w §31 ust. 1 - 3 otrzymują brzmienie:
              "1.  Uchwalę  budżetową  Powiatu  Rada  Powiatu  podejmuje  przed rozpoczęciem  roku  budżetowego,  a w  szczególnie  uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.
               2. Do czasu podjęcia uchwały budżetowej, jednak nie później niż do dnia 31  stycznia  roku  budżetowego,  podstawą  gospodarki  finansowej,  jest projekt uchwały budżetowej przedłożony Radzie Powiatu.
               3. W przypadku  niepodjęcia  uchwały  budżetowej w terminie,  o którym  mowa w ust.1 Regionalna Izba Obrachunkowa w terminie do końca lutego roku budżetowego, ustala budżet powiatu w zakresie zadań własnych oraz zadań  zleconych.  Do  dnia  ustalenia  budżetu  przez  Regionalną  Izbę Obrachunkową  podstawą  gospodarki  finansowej  jest  projekt  uchwały, o której mowa w ust.2.";
5)     w  §37  ust.1  pkt  2 otrzymuje  brzmienie:  "2)  ogłoszenie  w Dzienniku Urzędowym  Województwa  Mazowieckiego  oraz  w Biuletynie  Informacji Publicznej  uchwały  budżetowej  oraz  sprawozdania  z wykonania  budżetu powiatu,",
6)     w  §38  ust.1  otrzymuje  brzmienie:  "1.  Bankową  obsługę  budżetu  powiatu wykonuje  bank  wybrany  na  zasadach  określonych  w przepisach o zamówieniach publicznych.",
7)     w §38 ust.3 otrzymuje brzmienie: "3. Rada Powiatu może upoważnić Zarząd Powiatu  do  lokowania  wolnych  środków  budżetowych  na  rachunkach w innych bankach.",
8)     w  §38  ust.4  otrzymuje  brzmienie:  "4.  Zarząd  Powiatu  może  w granicach upoważnień  zawartych  w uchwale  budżetowej,  zaciągać  kredyty w wybranych  przez  siebie  bankach,  w trybie  określonym  w przepisach o zamówieniach publicznych.";
9)     po §38 dodaje się §38a w brzmieniu:
               "§38a
               1.  Zarząd  Powiatu  przedstawia  Radzie  Powiatu  i Regionalnej  Izbie Obrachunkowej,  w terminie  do  dnia  31  sierpnia,  informację  o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze.
               2.  Zarząd  Powiatu  przedstawia  Radzie  Powiatu  i Regionalnej  Izbie Obrachunkowej  w terminie  do  dnia  31  marca  następującego  po  roku budżetowym,  sprawozdanie  roczne  z wykonania  budżetu  powiatu  wraz z informacją o stanie mienia powiatu.
               3.  Rada  Powiatu  rozpatruje  i zatwierdza  sprawozdanie  finansowe powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.
               4. Rada Powiatu  nie  później  niż  do  dnia  30  czerwca  następującego  po roku  budżetowym,  podejmuje  uchwałę  w sprawie  absolutorium  dla Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z:
              1) sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu,
              2) sprawozdaniem finansowym,
              3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu,
              4) informacją o stanie mienia powiatu,
              5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej."

2.   W załączniku Nr 5 do Statutu Powiatu Płockiego "Regulamin Organizacji Wewnętrznej oraz Trybu Pracy Zarządu Powiatu Płockiego" w Rozdziale  IV  - Uchwały, Postanowienia, Zarządzenia
1)     w  §8  dodaje  się  ust.  2a  w brzmieniu:  "2a.  W sprawach  dotyczących gospodarowania  środkami  publicznymi  uchwały  podejmowane  są w głosowaniu jawnym i imiennym.".
 
                                                                                                                          Przewodniczący
                                                                                                                                 Rady
                                                                                                                           Adam Sierocki

 


 

Uchwała Nr 249/XXXI/2009
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 18 listopada 2009 r.

w sprawie zmian w Statucie Powiatu Płockiego

   Na podstawie art.12 pkt 1 i art.43 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 44 Statutu Powiatu Płockiego (Uchwała Nr 29/V/2007 Rady Powiatu w Płocku z dnia 28 lutego 2007 r. - Dz. Urzęd. Woj. Mazowieckiego Nr 84 z 2007 r. poz.1941 z późn. zm.) Rada Powiatu w Płocku uchwala, co następuje:

 § 1

Dokonuje się zmian w Statucie Powiatu Płockiego określonych w załączniku
do niniejszej uchwały.

 § 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

                                                                                                    PRZEWODNICZĄCY RADY
                                                                                                           Adam Sierocki

 


                                                                                              Załącznik
                                                                                              do Uchwały nr 249/XXXI/2009
                                                                                              Rady Powiatu w Płocku
                                                                                              z dnia 18 listopada 2009 r. Z m i a n y

w Statucie Powiatu Płockiego


1.   W załączniku nr 3 do Statutu Powiatu Płockiego "Wykaz Budżetowych Jednostek Organizacyjnych Powiatu Płockiego" dokonuje się zmian:
       1) pkt 1 otrzymuje brzmienie: "Dom Pomocy Społecznej
          im. Błogosławionego Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Brwilnie",
       2) pkt 4 otrzymuje brzmienie: "Dom Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie",
       3) pkt 6 otrzymuje brzmienie: "Dom Pomocy Społecznej im. Jacka Kuronia w Wyszogrodzie",
       4) skreśla się pkt 12 o brzmieniu "Zespół Szkół w Ciućkowie", a dotychczasowe punkty 13, 14, 15, 16, 17, 18 stają się odpowiednio punktami 12, 13, 14,15, 16, 17;
       5) dopisuje się pkt 18 o następującym brzmieniu:
           "pkt 18. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wyszogrodzie".

2.   W § 32 ust.2 załącznika Nr 4 do Statutu Powiatu otrzymuje brzmienie

"Każdy wniosek zgłaszany na wyjazdowym posiedzeniu Komisji winien być złożony na piśmie i przekazany Przewodniczącemu Komisji".

3.   Dotychczasowy ust.2 staje się ust. 3.

 


Uchwała nr 224/ XXIX/ 2009
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 24 czerwca 2009 r.
 
w sprawie zmian w Statucie Powiatu Płockiego.

   Na podstawie art.12 pkt 1 i art.43 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 44 Statutu Powiatu Płockiego (Uchwała Nr 29/V/2007 Rady Powiatu w Płocku z dnia 28 lutego 2007 r. - Dz. Urzęd. Woj. Mazowieckiego Nr 84 z 2007 r. poz.1941 z późn. zm.) Rada Powiatu w Płocku uchwala, co następuje:

 § 1

 Dokonuje się zmian w Statucie Powiatu Płockiego określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

  § 3

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z art.58 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 223 poz.1458) dokonuje się zmiany Statutu Powiatu Płockiego.

Zmiany dotyczą zatrudnienia osoby na stanowisku Sekretarza Powiatu oraz założenia publicznej placówki oświatowo – wychowawczej o nazwie Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Płocku przy ul. Otolińskiej 21 - uchwała nr 214/XXVIII/2009 Rady Powiatu w Płocku z dnia 27 maja 2009 r.

                                                                                                 Załącznik
                                                                                                 do Uchwały nr 224/ XXIX/ 2009
                                                                                                 Rady Powiatu w Płocku
                                                                                                 z dnia 24 czerwca 2009r.


Z m i a n y

w Statucie Powiatu Płockiego

 


 1.   W Rozdziale III – Organy powiatu i ich kompetencje

      1)   w § 11 pkt 3 oraz w § 18 ust. 2 skreśla się wyrazy "Sekretarza Powiatu i"

2.   W załączniku nr 3 do Statutu Powiatu Płockiego "Wykaz Budżetowych Jednostek Organizacyjnych Powiatu Płockiego" dopisuje się pkt 18 o następującym brzmieniu:

"18. Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Płocku";

3.   W załączniku nr 4 do Statutu Powiatu Płockiego "Regulamin Organizacji Wewnętrznej oraz Trybu Pracy Rady Powiatu Płockiego" w Rozdziale IV – Zasady głosowania §22 ust.1 skreśla się wyrazy "W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady lub prowadzącego obrady Wiceprzewodniczącego.".

4.   W załączniku nr 5 do Statutu Powiatu Płockiego "Regulamin Organizacji Wewnętrznej oraz Trybu Pracy Zarządu Powiatu Płockiego" w Rozdziale II – Skład Zarządu §5 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty, związane z nawiąza-
      niem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje Przewodniczący Rady
      Powiatu, a pozostałe czynności Sekretarz Powiatu, z tym że
      wynagrodzenie Starosty ustala Rada Powiatu, w drodze uchwały.

  3. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pozostałych
      Członków Zarządu Powiatu wykonuje Starosta.".

 

                                                                                                                      PRZEWODNICZĄCY
                                                                                                                              RADY
                                                                                                                        Adam Sierocki

  

Uchwała nr 157/XIX/2008
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 24 września 2008 r.

 
w sprawie zmian w Statucie Powiatu Płockiego.


   Na podstawie art.12 pkt 1 i art.43 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 44 Statutu Powiatu Płockiego (Uchwała Nr 29/V/2007 Rady Powiatu w Płocku z dnia 28 lutego 2007 r. - Dz. Urzęd. Woj. Mazowieckiego Nr 84 z 2007 r. poz.1941) Rada Powiatu w Płocku uchwala, co następuje:


§ 1
 

Dokonuje się zmian w Statucie Powiatu Płockiego określonych w załączniku do niniejszej uchwały.
 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 

§ 3

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 § 4


 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 


Uzasadnienie


 

Jednym z celów jakości wdrażanych w Starostwie w ramach Systemu Zarządzania Jakością, jest optymalizacja organizacji i funkcjonowania Starostwa, w tym coroczna weryfikacja zapisów zawartych w Statucie Powiatu Płockiego i Regulaminie Organizacyjnym Starostwa. Mając powyższe na względzie, jak również zmianę niektórych przepisów prawnych dotyczących działalności organów powiatu, wprowadza się korektę do Statutu Powiatu Płockiego. W § 11 Statutu dodaje się zapis: "uchwalanie statutów jednostek organizacyjnych powiatu". § 32 otrzymuje nowe brzmienie "Uchwały Rady dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła dochodów, z których zobowiązania te będą pokryte". Niniejsze korekty wprowadza się w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych. W załączniku nr 3 do Statutu skreśla się pkt 13 – Liceum Ogólnokształcące w Drobinie ponieważ jednostka ta została przekazana gminie Drobin. W dotychczasowym pkt 18 zmienia się nazwę Zespołu Ekonomicznego Obsługi Szkół na Powiatowy Zespół Ekonomiczny Szkół w Płocku. W załączniku nr 4 – w § 1 ust. 4 uściśla się zasady wyboru Sekretarza Sesji Rady poprzez dodanie wyrazów "zwykłą większością głosów". W § 20 ust. 2 skreśla się po słowach "Przewodniczącego Rady" wyrazy "i Zarządu Powiatu", natomiast w § 27 skreśla się wyrazy "i Sekretarza Sesji", ponieważ zapis ten nie jest zgodny z § 12 Statutu. §31 ust.2 pkt 6 lit.a otrzymuje nowe brzmienie "przygotowywanie zmian do Statutu w zakresie nowelizowanych przepisów prawa samorządowego i innych przepisów ustawowych". Skreśla się słowa: "właściwych w sprawie członków" w § 32 ust.2 pkt 1 załącznika nr 4 do Statutu. § 43 i § 44 otrzymują nowe brzmienie: "§ 43 Komisja Rewizyjna opracowuje projekt wystąpienia pokontrolnego, które Przewodniczący Rady Powiatu kieruje do właściwych komisji i Zarządu Powiatu, a po zebraniu opinii i uwag do zatwierdzenia na sesję Rady Powiatu. Zatwierdzone wystąpienie pokontrolne Przewodniczący Rady Powiatu przekazuje Zarządowi Powiatu. Wystąpienie pokontrolne winno zawierać uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i ewentualnego wyciągnięcia konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za ich powstanie." oraz "§ 44 Zarząd Powiatu zobowiązany jest w wyznaczonym terminie zawiadomić Radę Powiatu o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków lub podać uzasadnione przyczyny ich niewykonania i propozycję co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.".


                                                                                                      Załącznik do Uchwały
                                                                                                      nr 157/XIX/2008
                                                                                                      Rady Powiatu w Płocku
                                                                                                      z dnia 24 września 2008 r.

 

Z m i a n y

w Statucie Powiatu Płockiego

 
1.   W Rozdziale III – Organy powiatu i ich kompetencje
      1)   w § 11 pkt 11 po słowach "chorągwi powiatu,"dopisuje się wyrazy "a także odznak honorowych i okolicznościowych,",
      2)   w § 11 dodaje się pkt 17) o następującym brzmieniu:
           "uchwalanie statutów jednostek organizacyjnych powiatu",
      3)   w § 11 dotychczasowy pkt. 17) staje się pkt. 18).

2.   W Rozdziale IV – Akty prawa miejscowego w §19 ust.2 po słowie "ochrony" skreśla się wyraz "naturalnego"

3.   W Rozdziale VI Finanse Powiatu
      1)   §32 otrzymuje nowe brzmienie "Uchwały Rady dotyczące zobowiązań finansowych  wskazują źródła dochodów, z których zobowiązania te będą pokryte".
 
4.   W załączniku nr 3 do Statutu Powiatu Płockiego "Wykaz Budżetowych Jednostek Organizacyjnych Powiatu Płockiego":
      1)   skreśla się pkt 13 tj. Liceum Ogólnokształcące w Drobinie,
      2)   dotychczasowe pkt 14, 15, 16, 17, 18 stają się pkt 13, 14, 15, 16, 17,
      3)   pkt 17 otrzymuje brzmienie "Powiatowy Zespół Ekonomiczny Szkół w Płocku".

5.   W załączniku nr 4 do Statutu Powiatu Płockiego "Regulamin Organizacji Wewnętrznej oraz Trybu Pracy Rady Powiatu Płockiego" w Rozdziale I - Przepisy ogólne §1 ust. 4 po wyrazach "Sekretarza Sesji Rady" dodaje się wyrazy "zwykłą większością głosów".

6.   W rozdziale III – Uchwały Rady Powiatu §20 ust 2 po wyrazach "Przewodniczącego Rady" skreśla się wyrazy "i Zarząd Powiatu".

7.   W Rozdziale IV - Zasady głosowania w §27 skreśla się dotychczasowe brzmienie ust. 2 i zastępuje następującym "Zasady wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady określa §12 Statutu Powiatu.".

8.   W Rozdziale V – Komisje Rady Powiatu §31 ust.2 pkt 6 lit.a otrzymuje nowe brzmienie "przygotowywanie zmian do Statutu w zakresie nowelizowanych przepisów prawa samorządowego i innych przepisów ustawowych".

9.   W Rozdziale V – Komisje Rady Powiatu w §32 ust. 2 pkt 1 po wyrazach "wniosku od" skreśla się wyrazy "właściwych w sprawie członków"

10.   W Rozdziale VI – Komisja Rewizyjna:
      1)   w §37 ust. 2:
         a)   w pkt 6) po wyrazie "Przewodniczącego" dodaje się wyraz "Zarządu";
      2)   § 43 otrzymuje nowe brzmienie: "Komisja Rewizyjna opracowuje projekt wystąpienia pokontrolnego, który Przewodniczący Rady Powiatu kieruje do właściwych komisji i Zarządu Powiatu, a po zebraniu opinii i uwag do zatwierdzenia na sesję Rady Powiatu. Zatwierdzone wystąpienie pokontrolne Przewodniczący Rady Powiatu przekazuje Zarządowi Powiatu. Wystąpienie pokontrolne winno zawierać uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i ewentualnego wyciągnięcia konsekwencji wobec osób odpowiedzial-nych za ich powstanie.",
      3)   § 44 otrzymuje nowe brzmienie: "Zarząd Powiatu zobowiązany jest w wyznaczonym terminie zawiadomić Radę Powiatu o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków lub podać uzasadnione przyczyny ich niewykonania i propozycję co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.".

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Sierocki 

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Mapa powiatu płockiego

ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wykaz powiatowych służb, inspekcji i straży

ZAŁĄCZNIK NR 3 - Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Płockiego

ZAŁĄCZNIK NR 4 - Regulamin organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy Rady Powiatu Płockiego

ZAŁĄCZNIK NR 5 - Regulamin organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy Zarządu Powiatu Płockiego

Załącznik NR 6 - Wzór Legitymacji Radnego Powiatu Płockiego

Rozdział VI

FINANSE POWIATU

 

§ 29

1.     Powiat samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu.

2.     Budżet powiatu jest planem finansowym obejmującym:

1)     dochody i wydatki oraz przychody i rozchody,

2)     przychody i wydatki:

a) zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, jednostek budżetowych i dochodów własnych,

b) funduszy celowych powiatu.

3.     Budżet powiatu jest uchwalany przez Radę Powiatu, na rok kalendarzowy zwany "rokiem budżetowym".

§ 30

1.     Opracowywanie i przedstawianie do uchwalenia projektu budżetu powiatu, a także inicjatywa w sprawie zmian budżetu należą do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu, który przygotowuje i przedstawia Radzie Powiatu nie później niż do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy:

1)     projekt budżetu powiatu uwzględniający zasady prawa finansowego oraz ustalenia Rady Powiatu,

2)     materiały informacyjne wymagane przez Radę Powiatu.

2.     Rada Powiatu nie może bez zgody Zarządu Powiatu wprowadzić w projekcie budżetu powiatu zmian powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.

3.     Rada Powiatu określa tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, ustalając w szczególności:

1)     obowiązki jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży w toku prac nad projektem budżetu powiatu,

2)     wymaganą przez Radę Powiatu szczegółowość projektu, z zastrzeżeniem, że szczegółowość ta nie może być mniejsza niż określona w odrębnych przepisach,

3)     wymagane materiały informacyjne, które Zarząd Powiatu powinien przedstawić Radzie Powiatu wraz z projektem uchwały budżetowej,

4)     terminy obowiązujące w toku prac nad projektem budżetu powiatu.

§ 31

1.     Uchwała budżetowa powiatu powinna być uchwalona przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 marca roku budżetowego.

2.     W przypadku nie uchwalenia budżetu w terminie wskazanym w ust. 1, do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Powiatu, nie później jednak niż do dnia 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki finansowej jest projekt budżetu przedłożony Radzie Powiatu.

3.     W przypadku nie uchwalenia budżetu w terminie, o którym mowa w ust. 2 Regionalna Izba Obrachunkowa ustala budżet powiatu najpóźniej do dnia 30 kwietnia roku budżetowego. Do dnia ustalenia budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową podstawą gospodarki finansowej jest projekt budżetu, o którym mowa w ust. 2.

4.     W przypadku, gdy dochody i wydatki państwa określa ustawa o prowizorium budżetowym, Rada Powiatu może uchwalić prowizorium budżetowe powiatu na okres objęty prowizorium budżetowym państwa.

5.     Uchwałę budżetową powiatu lub uchwałę, o której mowa w ust.4, Zarząd Powiatu przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ciągu 7 dni od dnia jej podjęcia.

§ 32

1.       Uchwały Rady dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła dochodów, z których zobowiązania te będą pokryte.

2.       Uchwały, o których mowa w ust.1, zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady.

§ 33

Dyspozycja środkami pieniężnymi powiatu jest oddzielona od kasowego jej wykonania.

§ 34

1.     Dochodami powiatu są:

1)     udziały w podatkach stanowiących dochód państwa w wysokości określonej ustawą,

2)     subwencje ogólne,

3)     dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu oraz wpłaty od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych powiatu,

4)     dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań przez powiatowe służby, inspekcje i straże,

5)     dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie odrębnych ustaw,

6)     dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu,

7)     odsetki od środków finansowych powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,

8)     dochody z majątku powiatu.

2.     Dochodami powiatu mogą być:

1)   dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych powiatu,

2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań związanych z usuwaniem bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz z usuwaniem skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz usuwaniem skutków innych klęsk żywiołowych,

3)     dotacje z funduszy celowych,

4)     środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi oraz środki na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi,

5)     dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,

6)     spadki, zapisy i darowizny,

7)     odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat,

8)     odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu,

9)     dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami,

10)   inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów.

§ 35

Wydatki dokonywane są w miarę wpływów dochodów budżetowych w granicach uchwalonych przez Radę Powiatu.

§ 36

1.     Za prawidłowe wykonywanie budżetu powiatu odpowiada Zarząd Powiatu.

2.     Zarządowi Powiatu przysługuje wyłączne prawo:

1)     zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu,

2)     emitowania papierów wartościowych w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu,

3)     dokonywania wydatków budżetowych,

4)     zgłaszania propozycji zmian w budżecie powiatu,

5)     dysponowania rezerwą budżetu powiatu,

6)     blokowania środków budżetowych w przypadkach określonych ustawą.

§ 37

1.       Gospodarka środkami publicznymi jest jawna.

Wymóg jawności jest spełniany w szczególności przez:

1)       jawność debaty budżetowej,

2)       opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej uchwały budżetowej,

3)       przedstawienie w Biuletynie Informacji Publicznej pełnego wykazu kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu oraz kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu powiatu,

4)       umieszczenie przez Dyrektorów Wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz udostępnienie do wglądu w siedzibach jednostek informacji dotyczących:

a)   zakresu zadań i usług, wykonywanych lub świadczonych przez jednostkę oraz wysokości środków publicznych, przekazanych na ich realizację,

b)      zasad i warunków świadczenia usług dla podmiotów uprawnionych,

c)       zasad odpłatności za świadczone usługi.

2.       Radnym powiatu zapewnia się dostęp do:

1)       dowodów księgowych i dokumentów inwentaryzacyjnych z zachowaniem przepisów o rachunkowości oraz o ochronie danych osobowych,

2)       informacji o wynikach kontroli finansowych, będących w dyspozycji powiatu.

§ 38

1.       Bankową obsługę budżetu powiatu wykonuje bank wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych z wyjątkiem obsługi finansowej środków na prefinansowanie realizowanych przez powiat projektów, które są obsługiwane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

2.       Zasady wykonywania obsługi bankowej określa umowa zawarta pomiędzy Zarządem Powiatu a bankiem.

3.       Zarząd Powiatu może lokować wolne środki budżetowe na rachunkach w innych bankach bez konieczności uzyskania odrębnej zgody Rady Powiatu.

4.       Zarząd Powiatu może, w granicach upoważnień zamieszczonych w uchwale budżetowej, zaciągać kredyty bankowe w wybranych przez siebie bankach.

Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel.: (0-24) 267-68-00
fax: (0-24) 267-68-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat-plock.pl


Godziny Pracy Urzędu:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji:
tel. +48 (24) 267-68-22
+48 (24) 267-68-18
+48 734-464-308

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Starostwo Powiatowe w Płocku
herb powiatu
Projekt i wykonanie: HEDEA
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.
Ok