Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

GGN-II.6840.1.2019

STAROSTA PŁOCKI

 

          Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 23 ust. 1, art. 38 ust. 2, art. 40 ust. 1, pkt 1, art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021r, poz. 1899 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021r, poz. 2213)

OGŁASZA PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ

SKARBU PAŃSTWA.

 

 1. Miejsce położenia nieruchomości: obręb ewidencyjny Drobin w gminie Drobin.
 2. Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków, opis nieruchomości:

Nieruchomość niezbudowana.

a) działka ewidencyjna nr 915 o pow. 0,0161 ha, w tym użytki gruntowe:

- grunty orne              RIVb               0,0161 ha

 1. Księga wieczysta KW nr PL1E/00001215/1, prowadzona przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sierpcu.
 2. Nieruchomość jest niezabudowana.
 3. Przeznaczenie nieruchomości:

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Drobin zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta w Drobinie Nr XXXV/282/2017 z dnia 12.05.2017r., przedmiotowa działka położona jest na terenie oznaczonym  symbolem 24 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz część działki oznaczona jest w planie symbolem 21 KDD – drogi publiczne dojazdowe.

 1. Termin wydania nieruchomości: w dniu podpisania aktu notarialnego.
 2. Wysokość ceny wywoławczej netto: 5 023,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwadzieścia trzy złote 00/100). Nabywca zobowiązany będzie do poniesienia podatku VAT, kosztów i opłat notarialnych, sądowych i podatkowych.
 3. Obciążenie nieruchomości:

Nieruchomość nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

 1. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.
 2. Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu:

Osobami upoważnionymi do kontaktu w sprawie niniejszego przetargu są:

Pan Leszek Majewski – Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - pokój nr 314 tel. 24-267-67-47.

Pan Paweł Różański – Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – pokój nr 312 tel. 24-267-67-47.

Pani Krystyna Zawadka – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami – pokój nr 311 tel. 24-267-67-54.

Pani Aleksandra Wąsowska – Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – pokój nr 317 tel. 24-267-67-55.

11. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 29 września 2022r. o godz.1200 w  Starostwie Powiatowym w Płocku ul. Bielska 59 sala 315 (III piętro).

 1. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:
 2. Wysokość wadium ustala się na kwotę: 500,00 złotych (słownie: pięćset złotych zero groszy).
 3. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
 4. Wadium w wyżej określonej wysokości, wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Płocku - Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku  nr 81 9042 0003 0000 1586 2000 0100, w takim terminie aby wpłynęło na konto Starostwa najpóźniej do dnia 26 września 2022r.
 5. Wadium w wyżej określonej wysokości, wnoszone obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego należy złożyć w Kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Płocku przy ul. Bielskiej 59, parter, najpóźniej do dnia 26 września 2022r.
 6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia jego odwołania lub zamknięcia. Wypłata wadium nastąpi na wskazane konto przez uczestnika przetargu. Wadium wniesione w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej wadium.
 7. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.
 8. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu w formie aktu notarialnego - wadium ulega przepadkowi.

20. Staroście Płockiemu przysługuje prawo unieważnienia przetargu lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert lub bez podania przyczyn.

 

Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel.: (0-24) 267-68-00
fax: (0-24) 267-68-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat-plock.pl


Godziny Pracy Urzędu:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji:
tel. +48 (24) 267-68-22
+48 (24) 267-68-18
+48 734-464-308

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Starostwo Powiatowe w Płocku
herb powiatu
Projekt i wykonanie: HEDEA
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.
Ok