Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Płockiego, obręb ewid. Miszewo Murowane, gm. Bodzanów

 

                                            Płock, dnia 30 maja 2022 roku

 GGN-II.6840.3.2021

ZARZĄD POWIATU W PŁOCKU

 Na podstawie art. 11 ust. 1, art.13 ust.1, art. 25 b, art. 38, art. 40 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z 2021 r., poz. 2213)

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU PŁOCKIEGO.

I.  Miejsce położenia nieruchomości: obręb ewidencyjny Miszewo Murowane Nowe w gminie Bodzanów.

II. Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków, opis  nieruchomości:

        Nieruchomość bez zabudowań.

1)  działka ewidencyjna nr 330/4 o pow. 0,1516 ha o pow. 0,1516 ha, w tym użytki gruntowe:

grunty orne       R III b         0,1516 ha

2)  działka ewidencyjna nr 330/5 o pow. 0,1519 ha, w tym użytki gruntowe:

grunty orne       R III b         0,1519 ha

3)  działka ewidencyjna nr 330/9 o pow. 0,1651 ha, w tym użytki gruntowe:

grunty orne       R III b         0,1651 ha

4)  działka ewidencyjna nr 330/10 o pow. 0,1681 ha, w tym użytki gruntowe:

grunty orne       R III b         0,1681 ha

5)  działka ewidencyjna nr 330/11 o pow. 0,1556 ha, w tym użytki gruntowe:

grunty orne       R III            0,0546 ha

                          R III b         0,1010 ha

6)  działka ewidencyjna nr 330/12 o pow. 0,1693 ha, w tym użytki gruntowe:

grunty orne       R III a         0,0070 ha

                         R III b          0,1623 ha

7)  działka ewidencyjna nr 330/13 o pow. 0,1851 ha, w tym użytki gruntowe:

grunty orne       R III b         0,1851 ha

8)  działka ewidencyjna nr 330/14 o pow. 0,1947 ha, w tym użytki gruntowe:

grunty orne       R III b         0,1947 ha

9)  działka ewidencyjna nr 330/15  o pow. 0,1351 ha, w tym użytki gruntowe:

grunty orne       R III b         0,1351 ha

10) działka ewidencyjna nr 330/17 o pow. 0,0323 ha, w tym użytki gruntowe:

łąki trwałe        Ł III   0,0323 ha

11) działka ewidencyjna nr 330/18 o pow. 0,1268 ha, w tym użytki  gruntowe:

łąki trwałe        Ł III   0,1268 ha

12) działka ewidencyjna nr 330/19 o pow. 0,2325 ha, w tym użytki gruntowe:

grunty orne       R III a         0,2325 ha

13) działka ewidencyjna nr 330/20 o pow. 0,2262 ha, w tym użytki gruntowe:

grunty orne       R III a         0,2262 ha

14) działka ewidencyjna nr 330/21 o pow. 0,2410 ha, w tym użytki gruntowe:

grunty orne       R III a         0,2410 ha

15) działka ewidencyjna nr 330/22 o pow. 0,2340 ha, w tym użytki gruntowe:

pastwiska trwałe         Ps IV          0,2340 ha

16) działka ewidencyjna nr 330/24 o pow. 0,2122 ha, z w tym użytki gruntowe:

grunty orne       R III a         0,2122 ha

17) działka ewidencyjna nr 330/25 o pow. 0,1800 ha, w tym użytki gruntowe:

grunty orne       R III a         0,1800 ha

18) działka ewidencyjna nr 330/26 o pow. 0,2048 ha, w tym użytki gruntowe:

grunty orne       R III a         0,2048 ha

19) działka ewidencyjna nr 330/28 o pow. 0,2292 ha, w tym użytki gruntowe:

pastwiska trwałe         Ps IV           0,2292 ha

20) działka ewidencyjna nr 330/29 o pow. 0,9646 ha, w tym użytki gruntowe:

Lasy        LsV   0,8657 ha

pastwiska trwałe         Ps IV           0,0989 ha

21) działka ewidencyjna nr 330/30 o pow. 0,1777 ha, w tym użytki gruntowe:

grunty orne       R III a         0,1777 ha

22) działka ewidencyjna nr 330/31 o pow. 0,1859 ha, w tym użytki  gruntowe:

grunty orne       R III a         0,1859 ha

23) działka ewidencyjna nr 330/33 o pow. 0,1839 ha, w tym użytki gruntowe:

grunty orne       R III a         0,1163 ha

pastwiska trwałe         Ps IV 0,0676 ha

24) działka ewidencyjna nr 330/34 o pow. 0,1683 ha, w tym użytki gruntowe:

grunty orne       R III a         0,1458 ha

pastwiska trwałe         Ps IV           0,0225 ha

III. W wyznaczonym terminie do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  - t. j. do 15 kwietnia 2022 roku nie złożono żadnego wniosku.

IV. Księga wieczysta Nr PL1P/00092496/9, prowadzona przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płocku.

V. Przeznaczenie nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość jest objęta planem zagospodarowania terenu.

Działki ewidencyjne nr 330/4, 330/5, 330/9, 330/10, 330/11, 330/12, 330/13, 330/14, 330/15, 330/17, 330/18, 330/19, 330/20, 330/21, 330/22, 330/24, 330/25, 330/26, 330/28, 330/29, 330/30, 330/31, 330/33, 330/34, według zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Rady Gminy Bodzanów Nr 119/XIX/08 z dnia 11 września 2008 roku
dla terenów wsi Nowe Miszewo, Miszewo Murowane w gminie Bodzanów są terenami o funkcji mieszkaniowej.

Działka ewidencyjna nr 330/29 oznaczona w planie symbolem 1ZL – tereny lasu, bez prawa zabudowy.

VI. Termin wydania nieruchomości: w dniu podpisania aktu notarialnego.

VII. Cena wywoławcza nieruchomości (netto) dla poszczególnych nieruchomości jest następująca:

  1. 330/4 o pow. 0,1516 ha -        46 587,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych 00/100),
  2. 330/5 o pow. 0, 1519 ha -        46 679,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100),
  3. 330/9 o pow. 0,1651 ha -        50 735,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych 00/100),
  4. 330/10 o pow. 0,1681 ha -        51 657,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem 00/100),
  5. 330/11 o pow. 0,1556 ha -        47 816,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy osiemset szesnaście złotych 00/100),
  6. 330/12 o pow. 0,1693 ha -        52 026,00zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia sześć złotych 00/100),
  7. 330/13 o pow. 0,1851 ha -        56 881,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 00/100),
  8. 330/14 o pow. 0,1947 ha -        59 831,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 00/100),
  9. 330/15 o pow. 0,1351 ha -        36 599,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),
  10. 330/17 o pow. 0,0323 ha -        7 287,00 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 00/100),
  11. 330/18 o pow. 0,1268 ha -        34 350,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100),
  12. 330/19 o pow. 0,2325 ha -        71 447,00 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych 00/100),
  13. 330/20 o pow. 0,2262 ha -        69 511,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset jedenaście złotych 00/100),
  14. 330/21 o pow. 0,2410 ha -        74 059,00 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),
  15. 330/22 o pow. 0,2340 ha -        71 908,00 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiem złotych 00/100),
  16. 330/24 o pow. 0,2122 ha -        65 209,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięć złotych 00/100),
  17. 330/25 o pow. 0,1800 ha -        55 314,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czternaście złotych 00/100),
  18. 330/26 o pow. 0,2048 ha -        55 480,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100),
  19. ,330/28 o pow. 0,2292 ha - 70 433,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote 00/100)
  20. ,330/29 o pow. 0,9646 ha - 31 617,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sześćset siedemnaście złotych 00/100),
  21. 330/30 o pow. 0,1777 ha -        54 607,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedem złotych 00/100),
  22. 330/31 o pow. 0,1859 ha -        57 127,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych 00/100),
  23. 330/33 o pow. 0,1839 ha -        56 512,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwanaście złotych 00/100),
  24. 330/34 o pow. 0,1683 ha -        51 719,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych 00/100).

VIII. Obciążenie nieruchomości.

Nieruchomość nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią

IX. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

Umowa użyczenia z dnia 21 października 2020 roku. Umowa niniejsza obowiązuje poczynając od dnia jej zawarcia i zostaje zawarta do czasu rozdysponowania przez Użyczającego przedmiotowych nieruchomości
na rzecz osób trzecich

X. Termin, miejsce składania pisemnych ofert:

Oferty należy składać oddzielnie na dowolnie wybraną działkę  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na sprzedaż działki nr ……, o pow. ……… położonej w Miszewie Murowanym Nowym, gm. Bodzanów” - (podać numer i powierzchnię wybranej działki) do dnia 6 lipca 2022 roku (środa) do godz. 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku przy ul. Bielskiej 59, - Kancelaria ogólna.

Pisemna oferta powinna zawierać:

a/ imię i nazwisko, adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

b/ datę sporządzenia oferty,

c/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

d/ oferowaną cenę dla danej działki,

e/ dowód uiszczenia wadium.

XI. Każdy oferent może składać tylko jedną ofertę na daną działkę.

XII. Nie ogranicza się oferentom możliwości składania ofert na każdą z działek.

XIII. Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu:

Osobami upoważnionymi do kontaktu w sprawie niniejszego przetargu są:

a) Pan Leszek Majewski – Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - pokój nr 314 tel. 24-267-67-48.

b) Pan Paweł Różański – Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – pokój nr 312 tel. 24-267-67-49.

c) Pani Krystyna Zawadka – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych – pokój nr 311 tel. 24-267-67-54,

d) Pani Renata Gwiazda – inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – pokój nr 309 24-267-67-52.

XIV. Termin i miejsce jawnej części przetargu:

Część jawna przetargu zostanie przeprowadzona w dniu 8 lipca 2022 roku, godz.1200 w Starostwie Powiatowym w Płocku ul. Bielska 59 pok. 315 (III piętro).

XV. Osoby fizyczne biorące udział w przetargu muszą legitymować się dowodem osobistym, a osoby prawne musza być reprezentowane przez upełnomocnionych przedstawicieli uprawnionych do skutecznego zaciągania zobowiązań w imieniu reprezentowanej osoby pranej i posiadać przy sobie  potwierdzenie wniesienia wadium.

XVI.  Nabywca kupuje nieruchomość w stanie istniejącym.

XVII. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Wadium dla poszczególnych nieruchomości jest następujące:

 1. 330/4 o pow. 0,1516 ha -        2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100),
 2. 330/5 o pow. 0, 1519 ha -        2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100),
 3. 330/9 o pow. 0,1651 ha -        2 700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100),
 4. 330/10 o pow. 0,1681 ha -        2 700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100),
 5. 330/11 o pow. 0,1556 ha -        2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100),
 6. 330/12 o pow. 0,1693 ha -        2 700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100),
 7. 330/13 o pow. 0,1851 ha -        3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100),
 8. 330/14 o pow. 0,1947 ha -        3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100),
 9. 330/15 o pow. 0,1351 ha -        2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),
 10. 330/17 o pow. 0,0323 ha -        400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100),
 11. 330/18 o pow. 0,1268 ha -        1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100),
 12. 330/19 o pow. 0,2325 ha -        3 800,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset złotych 00/100),
 13. 330/20 o pow. 0,2262 ha -        3 500,00 zł (słownie:  trzy tysiące pięćset  złotych 00/100)
 14. 330/21 o pow. 0,2410 ha -        3 900,00 zł (słownie: trzy  tysiące dziewięćset złotych 00/100),
 15. 330/22 o pow. 0,2340 ha -        3 900,00 zł  (słownie: trzy  tysiące dziewięćset złotych 00/100)
 16. 330/24 o pow. 0,2122 ha - 3 500,00 zł (słownie:  trzy tysiące pięćset  złotych 00/100),
 17. 330/25 o pow. 0,1800 ha - 2 900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100),
 18. 330/26 o pow. 0,2048 ha - 2 900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100), \
 19. 330/28 o pow. 0,2292 ha - 3 700,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset złotych 00/100),
 20. 330/29 o pow. 0,9646 ha - 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100),
 21. 330/30 o pow. 0,1777 ha - 2 900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100),
 22. 330/31 o pow. 0,1859 ha - 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100),
 23. 330/33 o pow. 0,1839 ha - 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100),
 24. 330/34 o pow. 0,1683 ha - 2 700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100).

XVIII. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

XIX.    Wadium w wyżej określonej wysokości, wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Płocku - Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku nr 81 9042 0003 0000 1586 2000 0100, w takim terminie aby wpłynęło na konto Starostwa najpóźniej do dnia 6 lipca 2022 roku (środa)

XX. Wadium w wyżej określonej wysokości, wnoszone w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Płocku przy ul. Bielskiej 59, najpóźniej do dnia 6 lipca 2022 roku (środa).

XXI.    Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia jego odwołania lub zamknięcia. Wypłata wadium nastąpi na wskazane konto przez uczestnika przetargu. Wadium wniesione w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej wadium.

XXII.  Koszty zawarcia aktu notarialnego: taksa notarialna, opłat wieczysto-księgowych, koszty wypisów aktu notarialnego, podatek VAT, podatek od czynności cywilno- prawnych itp. ponosi nabywca.

XXIII. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu
w formie aktu notarialnego - wadium ulega przepadkowi.

XXIV. Zarządowi Powiatu w Płocku przysługuje prawo unieważnienia przetargu lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert lub bez podania przyczyn.

XXV.  Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronach internetowych www.powiat.plock.pl i bip.powiat-plock.pl oraz tablicach ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Płocku, Urzędu Gminy Bodzanów, sołectwa wsi Miszewo Murowane Nowe oraz Domu Pomocy Społecznej w Miszewie Murowanym Nowym.

 

Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel.: (0-24) 267-68-00
fax: (0-24) 267-68-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat-plock.pl


Godziny Pracy Urzędu:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji:
tel. +48 (24) 267-68-22
+48 (24) 267-68-18
+48 734-464-308

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Starostwo Powiatowe w Płocku
herb powiatu
Projekt i wykonanie: HEDEA
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.
Ok