Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - działek budowlanych stanowiących własność Powiatu Płockiego

 

Płock, dnia 29 grudnia 2021 rok

GGN-II.6840.3.2021

 ZARZĄD POWIATU W PŁOCKU

 

Na podstawie art. 11 ust. 1, art.13 ust.1, art. 25 b, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213)

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆI – DZIAŁEK BUDOWLANYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU PŁOCKIEGO.

I. Miejsce położenia nieruchomości: obręb ewidencyjny Miszewo Murowane Nowe w gminie Bodzanów.

II. Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków, opis  nieruchomości:

Nieruchomość bez zabudowań.

1)  działka ewidencyjna nr 330/4 o pow. 0,1516 ha o pow. 0,1516 ha, w tym użytki gruntowe:

grunty orne       R III b         0,1516 ha

2)  działka ewidencyjna nr 330/5 o pow. 0,1519 ha, w tym użytki gruntowe:

grunty orne       R III b         0,1519 ha

3)  działka ewidencyjna nr 330/9 o pow. 0,1651 ha, w tym użytki gruntowe:

grunty orne       R III b         0,1651 ha

4)  działka ewidencyjna nr 330/10 o pow. 0,1681 ha, w tym użytki gruntowe:

grunty orne       R III b         0,1681 ha

5)  działka ewidencyjna nr 330/11 o pow. 0,1556 ha, w tym użytki gruntowe:

grunty orne       R III            0,0546 ha

                                  R III b         0,1010 ha

6)  działka ewidencyjna nr 330/12 o pow. 0,1693 ha, w tym użytki gruntowe:

grunty orne       R III a         0,0070 ha

                                  R III b          0,1623 ha

7)  działka ewidencyjna nr 330/13 o pow. 0,1851 ha, w tym użytki gruntowe:

grunty orne       R III b         0,1851 ha

8)  działka ewidencyjna nr 330/14 o pow. 0,1947 ha, w tym użytki gruntowe:

grunty orne       R III b         0,1947 ha

9)  działka ewidencyjna nr 330/15  o pow. 0,1351 ha, w tym użytki gruntowe:

grunty orne       R III b         0,1351 ha 

10) działka ewidencyjna nr 330/16 o pow. 0,2085 ha, w tym użytki gruntowe:

łąki trwałe        Ł II    0,0231 ha

pastwiska trwałe         PsIV  0,0325 ha

grunty orne       R III b         0,1351 ha

rowy        W      0,1202 ha

11) działka ewidencyjna nr 330/17 o pow. 0,0323 ha, w tym użytki gruntowe:

łąki trwałe        Ł III   0,0323 ha

12) działka ewidencyjna nr 330/18 o pow. 0,1268 ha, w tym użytki  gruntowe:

łąki trwałe        Ł III   0,1268 ha

13) działka ewidencyjna nr 330/19 o pow. 0,2325 ha, w tym użytki gruntowe:

grunty orne       R III a         0,2325 ha

14) działka ewidencyjna nr 330/20 o pow. 0,2262 ha, w tym użytki gruntowe:

grunty orne       R III a         0,2262 ha

15) działka ewidencyjna nr 330/21 o pow. 0,2410 ha, w tym użytki gruntowe:

grunty orne       R III a         0,2410 ha

16) działka ewidencyjna nr 330/22 o pow. 0,2340 ha, w tym użytki gruntowe:

pastwiska trwałe         Ps IV          0,2340 ha

17) działka ewidencyjna nr 330/24 o pow. 0,2122 ha, z w tym użytki gruntowe:

grunty orne       R III a         0,2122 ha

18) działka ewidencyjna nr 330/25 o pow. 0,1800 ha, w tym użytki gruntowe:

grunty orne       R III a         0,1800 ha

19) działka ewidencyjna nr 330/26 o pow. 0,2048 ha, w tym użytki gruntowe:

grunty orne       R III a         0,2048 ha

20)działka ewidencyjna 330/27 o pow. 0,0314 ha, w tym użytki gruntowe:

pastwiska trwałe         Ps IV          0,0147 ha

rowy        W      0,0167 ha

21) działka ewidencyjna nr 330/28 o pow. 0,2292 ha, w tym użytki gruntowe:

pastwiska trwałe         Ps IV           0,2292 ha

22) działka ewidencyjna nr 330/29 o pow. 0,9646 ha, w tym użytki gruntowe:

Lasy        LsV   0,8657 ha

pastwiska trwałe         Ps IV           0,0989 ha

23) działka ewidencyjna nr 330/30 o pow. 0,1777 ha, w tym użytki gruntowe:

grunty orne       R III a         0,1777 ha

24) działka ewidencyjna nr 330/31 o pow. 0,1859 ha, w tym użytki  gruntowe:

grunty orne       R III a         0,1859 ha

25) działka ewidencyjna nr 330/33 o pow. 0,1839 ha, w tym użytki gruntowe:

grunty orne       R III a         0,1163 ha

pastwiska trwałe         Ps IV 0,0676 ha

26) działka ewidencyjna nr 330/34 o pow. 0,1683 ha, w tym użytki gruntowe:

grunty orne       R III a         0,1458 ha

pastwiska trwałe         Ps IV           0,0225 ha.

III. W wyznaczonym terminie do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - t. j. do 5 listopada 2021 roku nie złożono żadnego wniosku.

IV. Księga wieczysta Nr PL1P/00092496/9, prowadzona przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płocku.

V. Przeznaczenie nieruchomości:

Powyższe nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Bodzanów, zatwierdzonego  Uchwałą nr 119/XIX/08 Rady Gminy w Bodzanowie z dnia 11 września 2008 roku zlokalizowane są na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

VI. Termin wydania nieruchomości: w dniu podpisania aktu notarialnego.

VII. Cena wywoławcza nieruchomości (26 działek) wynosi 1 614 083,49 zł (słownie złotych: jeden milion sześćset czternaście tysięcy osiemdziesiąt trzy złote 49/100) i stanowi wartość netto 1 312 263,00 zł (słownie: jeden milion trzysta dwanaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote) oraz podatek VAT 23% w kwocie 301 820,49 zł (słownie złotych: trzysta jeden tysięcy osiemset dwadzieścia złotych 49/100).

VIII. Obciążenie nieruchomości:

Nieruchomość nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

IX. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.

X. Termin, miejsce składania pisemnych ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na sprzedaż nieruchomości (26 działek) położonej w Miszewie Murowanym Nowym, gm. Bodzanów” - do dnia 8 marca 2021 roku (wtorek)
do godz. 1200
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku przy
ul. Bielskiej 59, - Kancelaria ogólna.

Pisemna oferta powinna zawierać:

a/ imię i nazwisko, adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

b/ datę sporządzenia oferty,

c/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

d/ oferowaną cenę,

e/ dowód uiszczenia wadium.

XI. Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu:

Osobami upoważnionymi do kontaktu w sprawie niniejszego przetargu są:

a) Pan Leszek Majewski – Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - pokój nr 314 tel. 24-267-67-47.

b) Pan Paweł Różański – Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – pokój nr 312 tel. 24-267-67-47.

c) Pani Krystyna Zawadka – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych,

d) Pani Renata Gwiazda – inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – pokój nr 309 24-267-67-52.

XII. Termin i miejsce jawnej części przetargu:

Część jawna przetargu zostanie przeprowadzona w dniu 11 marca 2022 roku, godz.1200 w Starostwie Powiatowym w Płocku ul. Bielska 59, pokój nr 4

XIII. Osoby fizyczne biorące udział w przetargu muszą legitymować się dowodem osobistym, a osoby prawne muszą być reprezentowane przez upełnomocnionych przedstawicieli uprawnionych do skutecznego zaciągania zobowiązań w imieniu reprezentowanej osoby pranej i posiadać przy sobie potwierdzenie wniesienia wadium.

XVI.       Nabywca kupuje nieruchomość w stanie istniejącym.

XV.      Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Wysokość wadium ustala się na kwotę 65 613,15 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzynaście złotych 15/100)

XVI. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

XVII.  Wadium w wyżej określonej wysokości, wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Płocku - Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku nr 81 9042 0003 0000 1586 2000 0100, w takim terminie aby wpłynęło na konto Starostwa najpóźniej do dnia 8 marca 2021roku (wtorek).

XVIII. Wadium w wyżej określonej wysokości, wnoszone w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Płocku przy ul. Bielskiej 59, najpóźniej do dnia 8 marca 2021roku (wtorek).

XIX. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia jego odwołania lub zamknięcia. Wypłata wadium nastąpi na wskazane konto przez uczestnika przetargu. Wadium wniesione w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej wadium.

XX. Koszty zawarcia aktu notarialnego: taksa notarialna, opłat wieczysto-księgowych, koszty wypisów aktu notarialnego, podatek VAT, podatek od czynności cywilno- prawnych itp. ponosi nabywca.

XXI. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu w formie aktu notarialnego - wadium ulega przepadkowi.

XXII. Zarządowi Powiatu w Płocku przysługuje prawo unieważnienia przetargu lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert lub bez podania przyczyn.

XXIII. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronach internetowych www.powiat.plock.pl i bip.powiat-plock.pl oraz tablicach ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Płocku, Urzędu  Gminy Bodzanów, sołectwa wsi Miszewo Murowane Nowe oraz Domu Pomocy Społecznej w Miszewie Murowanym Nowym.

Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel.: (0-24) 267-68-00
fax: (0-24) 267-68-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat-plock.pl


Godziny Pracy Urzędu:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji:
tel. +48 (24) 267-68-22
+48 (24) 267-68-18
+48 734-464-308

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Starostwo Powiatowe w Płocku
herb powiatu
Projekt i wykonanie: HEDEA
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.
Ok