Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa

                                                                                                                                                                                                                                                                  Płock, dnia 20 lipca 2020r.

GGN-II.6845.12.2019

 

                                                                                                                                                                                        STAROSTA PŁOCKI

 

            Na podstawie art. 11 ust. 1, art.13 ust.1, art. 23 ust.1, art. 40 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020r, poz. 65 ze zm.) oraz rozdziału 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r, Nr 207, poz. 2108 ze zm.)

 

                                                                                                                                     OGŁASZA  PRZETARG  PISEMNY  NIEOGRANICZONY

                                                               NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW NA OKRES 10 – LETNI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ

                                                                                                                                                                            SKARBU PAŃSTWA.

 

  1. Miejsce położenia nieruchomości: obręb ewidencyjny Lipianki w gminie Nowy Duninów.
  2. Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków, opis nieruchomości:

Nieruchomość jest zabudowana. Budynek stanowi odrębny przedmiot własności.

  1. działka ewidencyjna nr 332 o pow. 0,0900 ha, w tym użytki gruntowe:

- użytki rolne zabudowane             B-RVI               0,09 ha

  1. Księga wieczysta nr PL1G/00003398/3, prowadzona przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie.
  2. Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Duninów zatwierdzonego Uchwałą Nr 86/XII/07 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 grudnia 2007r., część działki o nr ewidencyjnym 332 oznaczona jest w planie symbolem RM – zabudowa zagrodowa, w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, funkcja uzupełniająca: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa usługowa w zakresie usług nieuciążliwych, obsługi rolnictwa oraz zabudowa mieszkaniowa o charakterze rekreacji indywidualnej, część działki o nr 332 oznaczona jest symbolem KDL ½ - tereny dróg publicznych w kategoriach ulicy lokalnej.

  1. Termin wydania nieruchomości: data podpisania umowy dzierżawy.
  2. Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy – cena wywoławcza w wysokości 891,00 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych zero groszy) + VAT w stosunku rocznym.
  3. Terminy wnoszenia opłat:

a) Rata za rok 2020 proporcjonalna do liczby dni dzierżawy od daty podpisania umowy dzierżawy.

b) Następne lata płatne w II ratach do dnia 30 czerwca i 31 grudnia każdego roku.

c) Zasady aktualizacji opłat: wysokość opłaty za dzierżawę podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za  rok ubiegły ustalony na podstawie  komunikatu Prezesa GUS.

 

8.Nieruchomość jest przeznaczona do dzierżawy na okres 10 lat, bez dalszego prawa pierwokupu oraz bez możliwości dalszego przedłużenia dzierżawy z pominięciem procedur przetargowych.

9.Obciążenie nieruchomości:

Na działce znajduje się budynek usługowo – handlowy z 1980r., który nie jest własnością Skarbu Państwa.

  1. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.
  2. Termin, miejsce składania pisemnych ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Lipianki gm. Nowy Duninów” do dnia 15.09.2020r. do godz. 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku przy ul. Bielskiej 59,

Pisemna oferta powinna zawierać:

a/ imię i nazwisko, adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

b/ datę sporządzenia oferty,

c/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

d/ oferowaną kwotę rocznego czynszu dzierżawnego netto,

e/ dowód uiszczenia wadium.

 

12. Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu:

Osobami upoważnionymi do kontaktu w sprawie niniejszego przetargu są:

a) Pan Leszek Majewski – Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - tel. 24-267-67-47.

b)Pan Paweł Różański – Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – tel. 24-267-67-47.

c) Pani Krystyna Zawadka – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami – tel. 24-267-67-54.

d) Pani Aleksandra Wąsowska – inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – 24-267-67-55.

 

 13.Termin i miejsce jawnej części przetargu:

Część jawna przetargu zostanie przeprowadzona w dniu 18 września 2020r. o godz.1200 w  Starostwie Powiatowym w Płocku ul. Bielska 59

 

14. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

a) Wysokość wadium ustala się na kwotę: 100,00 złotych (słownie: sto złotych zero groszy).

b)Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

c) Wadium w wyżej określonej wysokości, wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Płocku - Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku  nr 81 9042 0003 0000 1586 2000 0100, w takim terminie aby wpłynęło na konto Starostwa najpóźniej do dnia  15 września 2020r.

d)Wadium w wyżej określonej wysokości, wnoszone obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego należy złożyć w Kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Płocku przy ul. Bielskiej 59, najpóźniej do dnia 15 września 2020r.

e) Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet rocznego czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia jego odwołania lub zamknięcia. Wypłata wadium nastąpi na wskazane konto przez uczestnika przetargu. Wadium wniesione w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej wadium.

 

15. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy:

W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu - wadium ulega przepadkowi.

16.Staroście Płockiemu przysługuje prawo unieważnienia przetargu lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert lub bez podania przyczyn.

Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel.: (0-24) 267-68-00
fax: (0-24) 267-68-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat-plock.pl


Godziny Pracy Urzędu:
w środy w godz. 7:30 - 17:00
w pozostałe dni robocze w godz. 7:30 - 15:30

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Starostwo Powiatowe w Płocku
herb powiatu
Projekt i wykonanie: HEDEA
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.