Inwestycje drogowe realizowane na drogach powiatowych w roku 2014

 

I. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU „INWESTYCJI I REMONTÓW NA DROGACH POWIATOWYCH W LATACH 2013-2014” w partnerstwie z Gminami Powiatu Płockiego:

1. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2996W Mogielnica – Brzechowo na odcinku od km 3+784 do km 4+989 o długości 1,205 km”. Zadanie współfinansowane przez Miasto i Gminę Drobin.

Długość drogi: 1,205 km.

Wartość zadania: 728.712,02 zł brutto.

Zakres zadania:

− poszerzenie nawierzchni jezdni z 4,0 m do 6,0 m z wykonaniem warstwy odsączającej z piasku i podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm,

− wykonanie górnej warstwy podbudowy na poszerzeniach z mieszanki mineralno – asfaltowej gr 4 cm,

− wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej o średniej grubości 4 cm,

− wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej o grubość 4 cm,

− wykonanie przepustów pod zjazdami z rur z tworzyw sztucznych Ø 300 mm, długości 90 m wraz ze ściankami czołowymi,

− wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 8 cm,

− odmulenie rowów przydrożnych z namułu,

− wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm,

− zabezpieczenie istniejącej sieci telefonicznej rurami ochronnymi grubościennymi Arot Ø 110 mm długości 36 m.

2. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2940W Słupno – Miszewko – Białkowo na odcinku od km 1+160 do km 3+060 o długości 1,900 km”. Zadanie współfinansowane przez Gminę Słupno.

Długość drogi: 1,900 km.

Wartość zadania: 677.129,76 zł brutto.

Zakres zadania:

− karczowanie krzaków i podszyć z wywiezieniem gałęzi i karpiny,

− ścięcie poboczy,

− wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej o średniej grubości 3 cm,

− wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej o grubość 4 cm,

− odmulenie rowów przydrożnych z namułu,

− wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm.

3. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 6905W Parzeń – Kamionki – Stara Biała – granica miasta (Płock) na odcinku od km 5+070 do km 7+747 o długości 2,677 km”. Zadanie współfinansowane przez Gminę Stara Biała.

Długość drogi: 2,677 km.

Wartość zadania: 836.780,56 zł brutto.

Zakres zadania:

− wycinka drzew z frezowaniem pni – 85 szt.,

− wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej o średniej grubości 3 cm,

− wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej o grubość 4 cm,

− odmulenie rowów przydrożnych z namułu,

− wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm,

− sadzenie drzew liściastych – 85 szt.

4.   „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2917W Rogotwórsk – Bromierzyk na odcinku od km 0+043,95 do km 0+873,95 o długości 0,830 km”. Zadanie współfinansowane przez Miasto i Gminę Drobin.

Długość drogi: 0,830 km.

Wartość zadania: 445.724,57 zł brutto

Zakres zadania:

− roboty rozbiórkowe polegające na rozebraniu bruku wraz z wywiezieniem,

− poszerzenie nawierzchni jezdni z 4,0 m do 5,0 m z wykonaniem warstwy odsączającej i podbudowy z kruszywa łamanego,

− wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,

− wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej, gr. 4 cm,

− ułożenie siatki szklanej szerokości 1,0 m na nawierzchni bitumicznej na poszerzeniach,

− wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej gr. 4 cm,

− wykonanie zjazdów wraz z przepustami Ø 400 mm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20 cm, nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowej (4 cm warstwa wiążąca + 4 cm warstwa ścieralna),

− oczyszczenie i profilowanie rowów,

− wykonanie poboczy z pospółki gr. 20 cm,

− zabezpieczenie rurociągu melioracyjnego rurą osłonowa AROT długości 10,0 m,

− ustawienie nowego oznakowania pionowego.

5. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo – Gromice – Mąkolin – Rogowo”. Zadanie współfinansowane przez Gminę Mała Wieś.

Długość drogi: 3,258 km.

Wartość zadania: 1.608.000,17zł brutto

Zakres zadania obejmuje:

− karczowanie krzaków i pni 27 szt.,

− profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z dowozem pospółki gr. 2 cm,

− stabilizacja gruntu cementem do 1,5 MPA warstwa gr. 10 cm, do 2,5 MPA warstwa gr. 15 cm

− podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm,

− wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej, gr. 5 cm,

− wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej gr. 3 cm,

− wykonanie zjazdów wraz z przepustami Ø 400 mm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20 cm, nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowej (4 cm warstwa wiążąca + 4 cm warstwa ścieralna),

− oczyszczenie i profilowanie rowów,

− wykonanie poboczy z pospółki gr. 20 cm,

− zabezpieczenie sieci telefonicznej rurą osłonową dwudzielną AROT PS Ø 110 mm długości 55 m,

− zabezpieczenie rurociągu melioracyjnego Ø 75 mm rurą dwudzielną AROT PS 83 długości 29 m oraz rurociągu melioracyjnego Ø 100 mm rurą dwudzielną AROT PS 120 długości 44 m,

− przełożenie istniejących zjazdów z kostki kamiennej i kostki betonowej,

− ustawienie nowego oznakowania pionowego.

6. ,,Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2934W od drogi (Kucice – Bodzanów) – Daniszewo na odcinku o długości 0,600 km”. Zadanie współfinansowane przez Gminę Bulkowo.

Długość drogi: 0,600 km

Wartość zadania: 315.192,42 zł brutto       

Zakres zadania:

− profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

− ścięcie poboczy, średnia grubość ścinania 20 cm,

− wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,

− wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm,

− wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm,

− wykonanie zjazdów do nieruchomości z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm wraz z przepustami o średnicy 30 cm i ściankami czołowymi,

− odmulenie rowów przydrożnych z namułu,

− wykonanie poboczy z mieszanki żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm

7.    „Przebudowa drogi powiatowej nr 1455W od drogi wojewódzkiej nr 577 Czyżew – Nowe Budy”. Zadanie współfinansowane przez Gminę Słubice.

Długość drogi: 1.896,10 km.

Wartość zadania: 2.045.597,13 zł brutto.

Zakres zadania:

− przebudowę linii telekomunikacyjnej TP S.A.,

− frezowanie nawierzchni asfaltowej,

− wykonanie robót rozbiórkowych (istniejąca jezdnia),

− wykonanie robót ziemnych,

− wykonanie przepustów pod koroną drogi Ø 500 mm,

− wykonanie częściowej (około 60% powierzchni) wymiany gruntu – wymiana warstwy gliny na pospółkę,

− profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

− wykonanie warstwy wzmacniającej grunt z geowłókniny,

− wykonanie warstwy odcinającej wzmacniającej podłoże oraz odsączającej,

− wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego,

− wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 8 cm (podbudowa zasadnicza),

− wykonanie warstwy nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 4 cm (warstwa ścieralna),

− wykonanie zjazdów o nawierzchni z tłucznia kamiennego i destruktu asfaltowego wraz z przepustami Ø 300 mm,

− wykonanie obustronnych poboczy o nawierzchni z tłucznia kamiennego i szerokości 0,75 m,

− miejscowe wykonanie ścieku z betonowych elementów prefabrykowanych,

− profilowanie i formowanie rowów wraz z humusowaniem i obsianiem trawą,

− miejscowe wzmocnienie rowu płytami betonowymi oraz geosiatką.

8. Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 5205W (Płock) - gr. miasta - Draganie - Proboszczewice (przebudowa skrzyżowania z drogą gminną, budowa zatok autobusowych wraz z chodnikiem. Zadanie współfinansowane przez Gminę Stara Biała.

Wartość zadania: postępowanie przetargowe w toku.

Zakres zadania:

- wykonanie frezowania, miejscowe poszerzenie jezdni drogi powiatowej, wykonanie warstwy wyrównawczej oraz ścieralnej

- przebudowę, rozbudowę, budowę obiektów inżynierskich (przepustów) w dostosowaniu do geometrii drogi,

- budowę zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej

- budowę ciągu pieszo-rowerowego, budowę chodników,

- wykonanie odwodnienia korpusu drogowego,

- przebudowę skrzyżowania z drogą gminną

- przebudowę zjazdów na działki przyległe

- zniesienie barier architektonicznych w obrębie rozbudowywanego odcinka drogi

- oczyszczenie pasa drogowego z drzew i krzewów dla poprawy widoczności i bezpieczeństwa ruchu drogowego

- wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego

II.   INWESTYCJE I REMONTY WSPÓŁFINANSOWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

 1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W Płock – Zągoty – Bonisław w km 10 + 002,30 do km 13 + 328,96 km”. Dofinansowanie w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Wartość dofinansowania: 2.549.805,00 zł.

Długość drogi: 3,327 km.

Wartość zadania: 5.099.611,57 zł brutto

Zadanie realizowane przy udziale partnerów: Gmina Bielsk, Powiat Sierpecki, podmioty indywidualne.

Zakres zadania:

− wzmocnienie konstrukcji nawierzchni:

−wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej,

− wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej,

− wykonanie podbudowy metodą głębokiego recyklingu na zimno z mieszanki MCE,

− wykonanie 7 szt. zatok autobusowych z kostki brukowej wraz z przepustami i chodnikami przy zatokach autobusowych o łącznej długości 504 m,

− wzmocnienie – uzupełnienie poboczy mieszanką kruszywa łamanego 0-31,5 mm szerokości 1,25 m,

− renowacja rowów przydrożnych,

− pogłębienie – odmulenie rowów po obu stronach drogi na całej długości przebudowywanego odcinka,

− plantowanie skarp, dna rowów oraz nasypów na całej długości przebudowywanego odcinka,

− wzmocnienie skarp rowów geokratą przy chodnikach i zatokach autobusowych,

− humusowanie i obsianie skarp trawą na całej długości przebudowywanego odcinka,

− wykonanie 43 zjazdów do posesji wraz z przepustami,

− wykonanie 4 skrzyżowań z drogami w granicach pasa drogowego o nawierzchni bitumicznej wraz z przepustami,

− wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

− wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w tym 4 przejścia dla pieszych,

− montaż aktywnych punktowych elementów odblaskowych LED wmontowanych w  nawierzchnię przy przejściach dla pieszych,

− ułożenie płytek z wypustkami  na chodnikach przy przejściach dla pieszych - ostrzeżenie  osób niewidomych i niedowidzących przed potencjalnymi przeszkodami,

− wycinka i sadzenie drzew:

− wycinka krzewów – 0,72 ha;

2. „Rozbiórka i odbudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2980W Nowosiadło – Troszyn Polski w km 4+915 w miejscowości Troszyn Polski nad Kanałem Dobrzykowskim”. Dofinansowanie ze środków budżetu państwa w związku z rezerwą celową na usuwanie klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej z lat 2010-2012.

Wartość zadania:  1.166.102,42 zł brutto

Wartość dofinansowania: 1.144.620,47 zł.

Powiat Płocki: 21.481,95 zł

Zakres zadania:

ROBOTY DROGOWE

- zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej/humus do 20 cm,

- demontaż tarcz i słupków do znaków drogowych z wywiezieniem,

- rozbiórka zjazdu z płyt drogowych i frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno,

- wykonanie wykopów i nasypów wraz z formowaniem i zagęszczeniem gruntu,

- mech. profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego pod nawierzchnię drogową i pod pobocza,

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – jezdnia, zjazdy i pobocza,

- oczyszczenie i skropienie istniejących warstw konstrukcyjnych,

- warstwa wiążąca BA gr. 7cm,

- warstwa ścieralna BA gr. 5cm,

- umocnienie powierzchniowe skarp i korony nasypów - plantowanie i humusowanie zieleńców,

- oznakowanie pionowe - ustawienie słupków stalowych do znaków, tarcze znaków,

- krawężnik betonowy o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z betonu C8/10 na podsypce cement - piaskowej 1:4 gr. 5 cm,

- chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem. – piaskowej w obrębie podpór mostowych

- obrzeża betonowe 8x30 cm na podsypce cement – piaskowej,

- odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej,

- ścieki korytkowe skarpowe na podbudowie bet. i podsypce cem. – piaskowej.

ROBOTY MOSTOWE

- rozbiórka elementów żelbetowych, nawierzchni z trylinki na moście i balustrad stalowych,

- wykopy pod przyczółki wraz z załadunkiem i wywozem,

- wbicie grodzic stalowych dł. 6m wraz z wyciagnięciem,

- zasypanie wykopów gruntem z dowozu wraz z zagęszczeniem,

- wykonanie nasypów stożków przyczółków i ścian oporowych gruntem z dowozu wraz z zagęszczeniem,

- wykonanie pali,

- przygotowanie i montaż zbrojenia betonu stalą klasy  A-IIIN,

- beton konstrukcyjny klasy C30/37 (B35) wraz z deskowaniem, dowozem betonu i betonowaniem pompą,

- beton niekonstrukcyjny klasy C12/15 (B15) wraz z deskowaniem, dowozem betonu i betonowaniem pompą,

- wykonanie i montaż strunobetonowych prefabrykowanych belek typu Kujan NG 15,

- wykonanie izolacji bitumicznych powierzchni betonowych stykających się z gruntem,

- wykonanie izolacji płyty pomostu z papy termozgrzewalnej,

- nawierzchnia z asfaltu twardolanego - warstwa wiążąca grubości 5cm,

- nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna grubości 4cm,

- nawierzchnia epoksydowo poliuretanowa na chodnikach o gr. min 4mm,

- odwodnienie izolacji płyty pomostu,

- wykonanie i montaż bariery ochronnej,

- montaż krawężników kamiennych kotwionych 20x20cm,

- wykonanie odwodnienia zasypki przyczółka,

- umocnienie powierzchniowe stożków kostką bet.,

- zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych,

- oczyszczenie koryta rzeki i wykonanie umocnienie dna i skarp rzeki,

- wykonanie prefabrykowanych schodów skarpowych wraz z balustradą,

- montaż prefabrykowanych polimerowych desek gzymsowych,

- montaż dylatacji bitumicznej.

III.    INWESTYCJE FINANSOWANE Z BUDŻETU POWIATU

1.  Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 1459W Wólka – Studzieniec

Długość drogi: 1,315 km

Wartość zadania: 220.949,82 zł brutto       

Zakres zadania:

− karczowanie krzaków i podszycia,

− ścięcie poboczy, średnia grubość ścinania 10 cm,

− wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej w ilości średnio 100 kg/m2,

− wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami i asfaltową emulsją kationową,

− odmulenie rowów przydrożnych z namułu,

− wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.

2.  Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2986W Gąbin – Strzemeszno

Długość drogi: 0,550  km

Wartość zadania: 204.378,03 zł brutto       

Zakres zadania:

− karczowanie krzaków i podszycia,

− mechaniczne ścinanie drzew,

− wymiana istniejącego przepustu w km 3+580 z rur betonowych średnicy 80 cm na przepust rurowy jednootworowy,

− odmulenie rowów przydrożnych z namułu,

− wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,

− wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm,

− wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm,

− wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm.

3.  Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2976W Zofiówka – Wincentów – Korzeń

Długość drogi: 1,200 km

Wartość zadania: 215.938,80 zł brutto       

Zakres zadania:

− wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej w ilości średnio 100 kg/m2,

− wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami i asfaltową emulsją kationową.

4.  Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2974W Soczewka – Łąck

Długość drogi: 0,700 km

Wartość zadania: 132.982,68 zł brutto       

Zakres zadania:

− wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej w ilości średnio 100 kg/m2,

− wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami i asfaltową emulsją kationową.\

5. Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2912W Bielsk – Smolino

Długość drogi: 1,158 km

Wartość zadania: 220.816,00 zł brutto       

Zakres zadania:

− wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej w ilości średnio 100 kg/m2,

− wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami i asfaltową emulsją kationową.

6. Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2905W Siecień – Strupczewo

Długość drogi: 1,317 km

Wartość zadania: 220.443,06 zł brutto       

Zakres zadania:

− wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej w ilości średnio 100 kg/m2,

− wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami i asfaltową emulsją kationową.

7.   Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2941W Miszewko – Pepłowo – Cieśle

Długość drogi: 1,210 km

Wartość zadania: 220.469,63 zł brutto       

Zakres zadania:

− karczowanie krzaków i podszycia,

− wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej w ilości średnio 100 kg/m2,

− wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami i asfaltową emulsją kationową.

8.   Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 6917W Turowo – Bodzanów

Długość drogi: 1,376 km

Wartość zadania: 222.476,25 zł brutto       

Zakres zadania:

− wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej w ilości średnio 100 kg/m,

−  wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami i asfaltową emulsją kationową.

9.   Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2934W od drogi (Kucice - Bodzanów) – Daniszewo na odcinku o długości 1,016 km

Długość drogi: 1,016 km

Wartość zadania: 205.417,38 zł brutto        

Zakres zadania:

− wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej w ilości średnio 125 kg/m2,

− wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami i asfaltową emulsją kationową,

−  wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm,

− Wymiana istniejącego przepustu pod zjazdem w km 1+020 na przepust rurowy jednootworowy, który składa się z ławy fundamentowej żwirowej, rur z tworzyw sztucznych o średnicy 30 cm oraz umocnienie wlotu i wylotu przepustu ściankami czołowymi prefabrykowanymi ze skrzydełkami wraz z odtworzeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni zjazdu

10. Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki – Drobin

Długość drogi: 0,832 km

Wartość zadania: 23.222,40 zł brutto         

Zakres zadania:

− remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych mieszanką mineralno-asfaltową, z ręcznym obcinaniem krawędzi.

11.   Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2998W Drobin – Gralewo

Długość drogi: 0,843 km

Wartość zadania: 172.415,25 zł brutto       

Zakres zadania:

− wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej w ilości średnio 125 kg/m2,

− wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami i asfaltową emulsją kationową.

12.   Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 6914W Drobin – Lelice

Długość drogi: 0,080 km

Wartość zadania: 36.542,07 zł brutto         

Zakres zadania:

− ścięcie poboczy, średnia grubość ścinania 10 cm, z wywozem i zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie,

− wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej w ilości średnio 125 kg/m2,

− wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami i asfaltową emulsją kationową,

− wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm,

− wykonanie koryta i ustawienie krawężników

− wykonanie kanalizacji deszczowej w formie wpustów odprowadzających ścieki do wylotu skarpowego z wylewką z betonu,

− zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej rurami dwudzielnymi.

13.   Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo – Bodzanów – Słupno wraz z przejściem dla pieszych i azylem

Długość drogi: 0,125 km

Wartość zadania: 57.020,22 zł brutto          

Zakres zadania:

− wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej w ilości średnio 125 kg/m2,

− wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami i asfaltową emulsją kationową

−  wykonanie koryta i ustawienie krawężnika i obrzeża betonowego,

− wykonanie i  zagęszczanie warstwy z piasku gr. 10 cm,

− wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

−  wykonanie chodnika z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm,

− wykonanie chodnika z kostki brukowej o grubości 8 cm, czerwonej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm,

− wykonanie chodnika z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm koloru żółtego z wypustkami na podsypce cementowo-piaskowej,

− montaż znaku D-6 aktywnego z systemem zasilania szt. 2,

− montaż słupka U-5b ze znakiem C-9,

−  montaż bariery U-12a,

− oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi w kolorystyce białej i czerwonej

14. Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2954W Dzierżanowo – Wilkanowo – Gródkowo (na odcinku od km 2+470 do km 3+040 oraz na odcinku od km 2+189 do km 2+222).

Wartość zadania: 139.408,69 zł brutto        

Zakres zadania:

Miejsca postojowe                         

−  wykonanie koryta, głębokość koryta 38 cm,

−  ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30 cm (na płask i wtopionego) na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy z betonu B-15,

−  wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku pod jezdnią i zatoką, grubość warstwy 10 cm,

− wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm pod zatoką, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,

−  wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm pod jezdnią, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm,

−  ułożenie kostki betonowej szarej gr. 8 cm na zatoce parkingowej, na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm,

−  wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm,

− wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy wiążącej,

Poszerzenia

− mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniach koparką, głębokość całkowita 38 cm,

− profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,

− wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy na poszerzeniach, grubość warstwy 10 cm,

− wykonanie dolnej warstwy podbudowy na poszerzeniach z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm grubości warstwy 20 cm po zagęszczeniu,

− wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm,

− wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy wiążącej,

− ścięcie poboczy, średnia grubość ścinania 10 cm,

− wykonanie wzmocnienia poboczy gruntowych z kruszywa łamanego 0÷31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm,

−  roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacją wykonanych robót.

15.   Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2968W Rębowo – Orszymowo (na odcinku  od km 0+429,7 do km 0+958,7 o długości 0,529 km)

Długość drogi: 0,529 km

Wartość zadania: 264.735,24 zł brutto        

Zakres zadania:

− roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacją wykonanych robót,

− mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni szt. 12,

− mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości ha 0,03

− mechaniczne karczowanie pni (stare karpy szt. 2),

− dowóz pospółki dla wyrównania nawierzchni pospółką z zagęszczeniem nasypów,

− profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie i mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

− dowóz i ułożenie stabilizacji gruntu cementem 1,5 Mpa, warstwa gr.10 cm,

− warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych średniej gr. 10 cm,

− skropienie asfaltem istn. nawierzchni i podbudowy w ilości 1,0 kg/m2,

− oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych

− nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca),

− nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna),

− nawierzchnia zjazdów z kruszyw łamanych (mieszanka kamienna 0-31,5) gr. 20 cm,

− roboty ziemne - wykopy pod przepusty na głębokość 1 m, szer. 0,6 m.

− przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe, szer. 0,3 m, grub. 0,2 m

− remont przepustów rurowych pod zjazdami - rury z PE karbowane o średnicy 40 cm

− zasypanie wykopów piaskiem lub pospółką z zagęszczeniem nasypów zagęszczarkami,

− brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki z zalaniem szczelin zaprawą cementową,

− oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu średnia gr. 40 cm, wraz z wywozem gruntu,

− pobocza z pospółki , warstwa górna gr. 20 cm,

− ścinka istniejących poboczy wraz z wywozem gruntu,

− oznakowanie pionowe

− sadzenie drzew liściastych (lipa, klon, jesion) o wysokości od 1,80 do 2,2 m w formie piennej z bryłą korzeniową.

16.   Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2935W Rogozino – Blichowo – Bulkowo

Długość drogi: 0,180 km

Wartość zadania: 42.041,40 zł brutto          

Zakres zadania:

− wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej w ilości średnio 100 kg/m2,

− wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami i asfaltową emulsją kationową,

− regulacja pionowa wpustów ulicznych szt. 1,

− oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi w kolorystyce białej.

17.   Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2937W Stróżewko – Rogozino

Długość drogi: 0,280 km

Wartość zadania: 70.066,46 zł brutto          

Zakres zadania:

− rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm,

− frezowanie (rozbiórka) nawierzchni betonowej, bitumicznej i z gruzu betonowego o śr. grubości 8 cm,

− wykonywanie wykopów mechanicznie na poszerzeniach i pod krawężnik,

− profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniach i pod krawężnik,

− ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm i 15x22 cm wjazdowych na ławie z oporem z betonu C8/10,

− wykonanie warstwy odsączającej z piasku na poszerzeniach, gr. 15 cm po zagęszczeniu

− wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 na poszerzeniach,

− wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego na poszerzeniach i skrzyżowaniach gr. 4 cm po zagęszczeniu,

− wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej na poszerzeniach i skrzyżowaniach gr. 4 cm,

− wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej w ilości średnio 100 kg/m2,

− wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami i asfaltową emulsją kationową,

− regulacja wysokościowa wpustów ulicznych.

18.   Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2929W Radzanowo – Woźniki

Długość drogi: 0,510 km

Wartość zadania: 108.290,43 zł brutto        

Zakres zadania:

− wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej w ilości średnio 100 kg/m2,

− wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami i asfaltową emulsją kationową,

− regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych szt. 12,

− przebrukowanie zjazdów publicznych z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej grubości 3 cm.

19.   Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2923W od drogi 567 – Worowice Wyroby – Zdziar Wielki – Rogowo – Falęcin

Długość drogi: 1,300 km

Wartość zadania: 227.857,50 zł brutto        

Zakres zadania:

− wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej w ilości średnio 100 kg/m2,

− wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami i asfaltową emulsją kationową,

− mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni.

 20.   Powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami kamiennymi dróg powiatowych:

  1. Powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami kamiennymi drogi powiatowej nr 2944W Radzanowo - Bodzanów od km 9+777 do km 11+077 odcinkami o łącznej długości 1,030 km
  2. Powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami kamiennymi drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo - Gromice - Mąkolin - Rogowo od km 11+632 do km 11+852 na odcinku długości 0,220 km
  3. Powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami kamiennymi drogi powiatowej nr 2998W Drobin - Gralewo od km 0+022 do km 1+022 na odcinku długości 1,000 km
  4. Powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami kamiennymi drogi powiatowej nr 2976W Zofiówka - Wincentów - Korzeń na odcinku od km 7+235 do km 8+235 na odcinku długości 1,000 km
  5. Powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami kamiennymi drogi powiatowej nr 2951W Bulkowo - Kobylniki na odcinku od km 2+160 do km 2+760 na odcinku długości 0,600 km
  6. Powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami kamiennymi drogi powiatowej nr 2935W Rogozino - Blichowo - Bulkowo od km 9+777 do km 11+077
  7. Powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami kamiennymi drogi powiatowej nr 2905W Siecień - Strupczewo od km 0+003 do km 0+483 na odcinku długości 0,480 km

Łączna długość dróg: 5,630  km.

Wartość zadania: 178.788,80 zł brutto            

Zakres ww. zadań obejmuje wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5 o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i asfaltową emulsją kationową.

21.   Wykonanie poszerzeń jezdni wzdłuż wybudowanych chodników w ciągu drogi powiatowej nr 6915W Wymyśle Polskie – Nowosiadło – Piotrkówek – Iłów w miejscowościach Piotrkówek, Juliszew i Zyck Polski

Wartość zadania: 263.089,50 zł brutto            

Zakres zadania:

− wykonywanie wykopów mechanicznie na poszerzeniach z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie,

− profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II-IV,

− wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 15 cm po zagęszczeniu,

− wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 grubości warstwy 20 cm po zagęszczeniu,

− wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W50/70 gr. 4 cm po zagęszczeniu, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania,

− wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S50/70 grubości 4 cm po zagęszczeniu, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy wiążącej,

− ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 60 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem,

− przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych A12a, A12b i A12c.

Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel.: (0-24) 267-68-00
fax: (0-24) 267-68-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat-plock.pl


Godziny Pracy Urzędu:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7:30 - 15:30
środa w godz. 7:30 – 17:00

Wydział Komunikacji:
tel. +48 (24) 267-68-22
+48 (24) 267-68-18
+48 734-464-308

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Starostwo Powiatowe w Płocku
herb powiatu
Projekt i wykonanie: HEDEA
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.
Ok