Symbole Powiatu

HERB POWIATU PŁOCKIEGO

herbKoncepcja herbu powiatu płockiego jest autorstwa Prof. Stefana K. Kuczyńskiego - Prezesa Polskiego Towarzystwa Heraldycznego.

Autorem herbu jest grafik Andrzej Heidrich, który kilka lat temu opracował projekt wielkiego herbu miasta Płocka.

Herb nawiązuje do herbu książęcego Mazowsza Płockiego (półorzeł srebrny, czyli biały) oraz do herbu województwa płockiego (półorzeł czarny z literą P złotą na piersi), w wyniku czego powstał dwudzielny orzeł "mazowiecko - płocki".

 

Uchwala Nr 59/VII/99
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 10 maja 1999 roku

w sprawie ustanowienia herbu Powiatu Płockiego

Na podstawie art. 12 pkt. 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, póz. 578) i § 11 pkt. 10 statutu Powiatu Płockiego - uchwała Nr 9/III/98 z dnia 17 grudnia 1998 roku (Dz. Urzęd. Woj. Mazowieckiego Nr 4 z 1999r., póz. 19 z późn. zmianami) Rada Powiatu w Płocku uchwala, co następuje:

 

§1

Ustanawia się herb Powiatu Płockiego, którego wizerunek stanowi dwudzielny orzeł „mazowiecko - płocki", nawiązujący do herbu książęcego Mazowsza Płockiego (półorzel srebrny czyli biały) oraz do herbu Województwa Płockiego (półorzel czarny z literą P złotą na piersi). Graficzny, barwny wizerunek herbu określa załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§3

Uchwałę należy przekazać:

 1. Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 2. Wojewodzie Mazowieckiemu,
 3. Marszałkowi Województwa Mazowieckiego,
 4. gminom powiatu płockiego,
 5. lokalnej prasie, radiu i telewizji.

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Sławomir Wiśniewski

 

CHORĄGIEW I FLAGA POWIATU PŁOCKIEGO

Barwa płatów chorągwi i flagi

Barwa płatów chorągwi i flagi - karmazyn polski ma głębokie uzasadnienie historyczne. Od wieków karmazyn polski był barwą chorągwi województwa mazowieckiego i ziemi płockiej, na których umieszczano Białego Orła bez korony. W wymienionej barwie wyruszyły pod Grunwald w 1410 r. dwie chorągwie: mazowiecka i płocka.


W 1462r. chorągiew województwa płockiego uległa zmianie. Zachowano dotychczasową barwę - karmazyn polski ale zamiast Białego Orła wprowadzono herb książęcy Mazowsza Płockiego - czarny orzeł z żółtą literą "P" na piersiach.


Z wymienionych względów przyjęto dla chorągwi i flagi Powiatu Płockiego barwę karmazynu polskiego. Powiat Płocki jest bowiem sukcesorem tradycji dawnego województwa płockiego.

Symbole na stronie głównej płata chorągwi

 
Godło herbu Powiatu Płockiego stanowi orzeł niekoronowany podzielony na pół barwą białą i czarną. Na piersi orła umieszczono złotą literę "P". Dziób i szpony orła są złote. Prawa część (heraldyczna) orła jest srebrna (biała) i nawiązuje do herbu książęcego Mazowsza Płockiego, lewa część czarna nawiązuje do herbu województwa płockiego.


Dwudzielny orzeł "mazowiecko-płocki" zawiera tradycje heraldyczne Mazowsza Płockiego i dawnego Województwa Płockiego - Ziemi Płockiej. Dwudzielny orzeł "mazowiecko-płocki" jest godłem herbu Powiatu Płockiego, który ustanowiony został Uchwałą Nr 59/VII/99 Rady Powiatu w Płocku w dniu 10 maja 1999r. Umieszczenie godła herbu na chorągwi i fladze Powiatu Płockiego jest uzasadnione historycznie. Godło będzie czytelnym znakiem dla wszystkich mieszkańców Powiatu Płockiego i jednoznacznie wskazującym czyim jest ona znakiem.

Daty umieszczone w rogach płata symbolizują szczególnie ważne dla Ziemi Płockiej wydarzenia, są głęboko zakorzenione w jej historii i tradycji.


1495 - data upamiętnia włączenie przez króla Jana Olbrachta Płocka i Mazowsza Płockiego do Korony. Od tego roku zaczęły się rozwijać gospodarczo miasta i miasteczka na Ziemi Płockiej.


1918 - upamiętnia odzyskanie przez II RP niepodległości, zapoczątkowanie po 123 latach niewoli państwowości polskiej, powstanie struktur władzy terenowej, w tym powiatu płockiego.


1990 - 8 marca wymienionego roku Sejm RP uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym, na mocy której powstały odrodzone samorządy terytorialne.


1999 - począwszy od dnia 1 stycznia 1999 r. Rzeczpospolita Polska przekazała wspólnocie samorządowej i władzom Powiatu Płockiego odpowiedzialność za sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym w zakresie należącym dotąd do administracji rządowej.
Napis "POWIAT PŁOCKI" - wraz z godłem herbu oznacza przynależność chorągwi do Powiatu Płockiego.

chorrazem

Symbole na odwrotnej stronie płata chorągwi

Wieniec składa się z dwóch gałęzi liści laurowych haftowanych złotym szychem o siedmiu odcieniach złota. Wieniec symbolizuje zwycięstwo, powodzenie. W wieńcu umieszczono dewizę "POLSCE I ZIEMI PŁOCKIEJ". Oddaje ona cel służby władz Powiatu Płockiego - Rzeczypospolitej Polskiej i społeczeństwu Ziemi Płockiej. Dewiza chorągwi zobowiązuje również do ofiarnej służby i pracy mieszkańców Powiatu Płockiego, społeczeństwa, które ufundowało chorągiew, ten zaszczytny i honorowy znak.

UCHWAŁA NR 244/XXV/2002
RADY POWIATU W PŁOCKU
z dnia 26 lutego 2002 roku

w sprawie ustanowienia wzoru barw, flagi i chorągwi Powiatu Płockiego

 

Na podstawie art. 12 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592), art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 roku o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.) oraz w związku z § 11 pkt 10 Statutu Powiatu Płockiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 9/III/98 Rady Powiatu Płockiego z dnia 17 grudnia 1998 roku (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 4 z 1999 r., poz. 19 z późn. zm.) Rada Powiatu w Płocku uchwala, co następuje:

 

§ 1

Niniejszą uchwałą ustanawia się:

 1. Barwę Powiatu Płockiego, którą jest karmazyn polski.
 2.  Flagę herbową Powiatu Płockiego.
 3. Chorągiew Powiatu Płockiego.

§ 2

 1. Flaga Powiatu Płockiego, zwana dalej Flagą składa się z płata i pięciu mocujących karabińczyków.
 2. Płatem flagi jest tkanina w kształcie prostokąta w barwach karmazynu polskiego o proporcjach (stosunek szerokości do długości - 5:8), wymiary 100 cm x 160 cm. Pośrodku płata z obu stron umieszczono godło herbu Powiatu Płockiego - dwudzielnego orła mazowiecko-płockiego, tego samego wzoru jak na chorągwi powiatu.
 3. Wzór obu stron płata flagi zawiera załącznik Nr 1.

§ 3

 1. Chorągiew Powiatu Płockiego, zwana dalej Chorągwią składa się z płata, głowicy, drzewca i szarfy.
 2. Płatem chorągwi jest tkanina w kształcie kwadratu o boku długości 100 cm, po obu stronach barwy karmazynu polskiego. Jeden bok sztandaru wszyty jest w białą skórę przymocowaną do drzewca 7 gwoździami z białego metalu po każdej stronie płata (drzewca). Boki sztandaru, z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca są obszyte frędzlą złotą.
 3. Na stronie głównej płata pośrodku umieszczony jest wizerunek godła herbu Powiatu Płockiego w postaci dwudzielnego orła mazowiecko-płockiego: prawa połowa heraldyczna wykonana jest srebrnym szychem a lewa czarnym szychem, dziób i szpony orła wykonane są złotym szychem, na piersi orła umieszczono literę P haftowaną złotym szychem. W rogach płatu strony głównej umieszczone są cztery daty: "1495", "1918", "1990" i "1999" haftowane złotym szychem. Pod orłem umieszczono napis: "POWIAT PŁOCKI". Napis wykonano dużymi literami i złotym szychem.
 4. Wzór strony głównej płata chorągwi zawierają załączniki: wzór barwny - załącznik Nr 2, wzór godła powiatu - załącznik Nr 3, wzór kroju liczb - załącznik Nr 4, wzór kroju liter - załącznik Nr 5.
 5. Na stronie odwrotnej płata chorągwi umieszczono pośrodku wieniec laurowy haftowany złotym szychem. W wieńcu umieszczono dewizę chorągwi: "POLSCE I ZIEMI PŁOCKIEJ" haftowaną złotym szychem.
 6. Wzór strony odwrotnej płata chorągwi zawierają załączniki: wzór barwny - załącznik Nr 6, wzór haftu wieńca laurowego - załącznik Nr 7, wzór haftu dewizy chorągwi - załącznik Nr 8.

§ 4

 1. Głowica chorągwi, wykonana z białego metalu składa się ze zwieńczenia, podstawy oraz tulei mocującej głowicę do drzewca, wysokość głowicy bez tulei wynosi 17 cm, wraz z tuleją 25 cm.
 2. Zwieńczenie głowicy stanowi Herb RP Orzeł Biały wykonany z białego metalu. Dziób i szpony orła pozłacane.
 3. Wzór głowicy zawiera załącznik Nr 9.

§ 5

 1. Drzewiec chorągwi sporządzony jest z drzewa toczonego. Drzewiec jest dwudzielny, połączony tuleją z metalu białego. Na górnym końcu drzewca osadzona jest głowica, na dolnym - stożkowate okucie z metalu białego.
 2. Na drzewcu umieszczone będą gwoździe honorowe w dwóch rzędach po stronie głównej i odwrotnej płata, po 7 sztuk w rzędzie.
 3. Gwoździe pamiątkowe fundatorów oraz upamiętniające ważne wydarzenia w historii powiatu umieszczane będą na grzbiecie drzewca chorągwi i w tablo. Gwoździe honorowe i pamiątkowe wykonane zostaną z metalu białego.

§ 6

 1. Szarfa w barwach narodowych Rzeczypospolitej Polskiej o szerokości 15 cm jest związana w kokardę i umieszczona pod podstawą głowicy chorągwi, tuż ponad górnym brzegiem płata. Obydwa końce szarfy dochodzą do dolnego brzegu płata i obszyte są frędzlą złotą o szerokości 5 cm, taką samą jak płat chorągwi.
 2. Wzór szarfy chorągwi zawiera załącznik Nr 10.

§ 7

 1. Chorągiew Powiatu Płockiego może być ufundowana przez: indywidualnych fundatorów, władze samorządowe, organizacje społeczne, parlamentarzystów, duchowieństwo różnych wyznań, administrację miast i gmin powiatu.
 2. Widocznym znakiem ufundowania sztandaru są gwoździe honorowe i pamiątkowe, o których mowa powyżej w § 5, ust. 2 i 3.

§ 8

 1. Wzory Chorągwi i Flagi Powiatu określone niniejszą uchwałą są znakami prawnie chronionymi.
 2. Rozpowszechnianie wzoru Chorągwi i Flagi, o których mowa powyżej z wyłączeniem publikacji naukowych, popularno-naukowych i służących celom promocji Powiatu Płockiego wymaga zgody Zarządu Powiatu Płockiego.

§ 9

 

Zobowiązuje się Zarząd Powiatu Płockiego do opracowania regulaminu używania i przechowywania Chorągwi i Flagi.

 

§ 10

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Płockiego.

(podpisał)
Przewodniczący Rady Powiatu
Sławomir Wiśniewski

Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel.: (0-24) 267-68-00
fax: (0-24) 267-68-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat-plock.pl


Godziny Pracy Urzędu:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7:30 - 15:30
środa w godz. 7:30 – 17:00

Wydział Komunikacji:
tel. +48 (24) 267-68-22
+48 (24) 267-68-18
+48 734-464-308

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Starostwo Powiatowe w Płocku
herb powiatu
Projekt i wykonanie: HEDEA
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.
Ok