Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

„Szkolenie lokalnej społeczności na obszarach wiejskich”

„Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2951W Bulkowo – Kobylniki”

„Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2951W Bulkowo – Kobylniki” – aktualizacja po aneksie do umowy pomocy

„Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2921W Smolino – Psary”

„Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2921W Smolino – Psary” – aktualizacja po aneksie do umowy pomocy

„Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2965W Węgrzynowo – Podgórze”

„Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2965W Węgrzynowo – Podgórze” – aktualizacja po aneksie do umowy pomo

 KSOW 1

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich informuje, iż dobiegła końca realizacja Operacji pn. „Upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska naturalnego” Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich PROW 2014 – 2020, Plan Operacyjny na lata 2022-2023, Konkurs nr 6/2022 Operacja współfinansowana ze środków schematu II Pomocy Technicznej PROW na lata 2014 – 2020.

Celem przedmiotowej Operacji było opracowanie i rozpowszechnienie materiałów informacyjno-edukacyjnych na temat oddziaływania azbestu na życie ludzi i otaczające ich środowisko naturalne, w postaci broszur, plakatów i ulotek wśród mieszkańców obszarów gmin wiejskich, tworzących społeczność powiatu płockiego, województwa mazowieckiego. Materiały zawierają szczegółowe informacje z zakresu bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest oraz zagrożeń jakie powoduje ta substancja dla człowieka i środowiska naturalnego. Treści materiałów informacyjnych stanowią kompendium wiedzy o właściwej eksploatacji, zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, obowiązkach i sankcjach normowanych prawnie ciążących na mieszkańcach, negatywnym wpływie wyrobów i odpadów azbestowych na środowisko naturalne.  

Zachęcamy zatem Państwa do zapoznania się z ich treścią.

Azbest - broszura

Azbest - ulotka

AZBEST plakat

 

Tytuł operacji „Upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska naturalnego”

Celem przedmiotowej operacji jest opracowanie i rozpowszechnienie materiałów informacyjno-edukacyjnych na temat oddziaływania azbestu na życie ludzi i otaczające ich środowisko naturalne, w postaci broszur, plakatów i ulotek wśród 30000 mieszkańców obszarów gmin wiejskich tj.  Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Mała Wieś, Nowy Duninów, Radzanowo, Słubice, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Wyszogród tworzących społeczność powiatu płockiego, województwa mazowieckiego, zawierających informacje z zakresu bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest oraz zagrożeń jakie powoduje ta substancja dla człowieka i środowiska naturalnego. 

Usuwanie materiałów zawierających azbest oraz odpadów azbestowych to zadanie rodzące nie tylko poważne problemy ekonomiczne i społeczne, ale również środowiskowe. Wpływ na taki stan rzeczy ma m.in. brak na tej płaszczyźnie skoordynowanych działań lokalnej administracji samorządowej, brak skutecznej – na poziomie gmin i powiatu – polityki informacyjnej, a co za tym idzie niedostateczna wiedza mieszkańców powiatu płockiego zarówno o problemach, jakie wynikają ze stosowania wyrobów zawierających azbest, jak i negatywnych skutków jego oddziaływania na środowisko naturalne.

Zmiana istniejącego stanu rzeczy wymaga zastosowania konkretnych, skutecznych i zróżnicowanych w swej formie materiałów informacyjno-edukacyjnych takich jak: broszura, ulotka i plakat. Zastosowanie tak różnego rodzaju form propagowania informacji, uzasadnione jest zróżnicowaniem odbiorców, stanowiących społeczność powiatu płockiego. Ponadto informacja kierowana do mieszkańców powiatu musi być stała, docierająca do wszystkich grup społecznych, zrozumiała i wyprzedzająca powstawanie nieprawdziwych opinii prowadzących do lekceważenia wpływu azbestu na środowisko.

Zastosowanie powyższych materiałów informacyjnych winno doprowadzić nie tylko do zwiększenia wiedzy na temat zagrożeń jakie niesie ze sobą stosowanie azbestu, ale także podnieść świadomości mieszkańców na temat obowiązków prawnie normowanych w zakresie dotyczącym ochrony zdrowia ludzi oraz czystości środowiska, a co najważniejsze sankcji jakie im grożą za nieprzestrzeganie i niestosowanie się do prawnie wyznaczonych norm.  Treści materiałów informacyjnych stanowić będzie kompendium wiedzy o właściwej eksploatacji, zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, obowiązkach i sankcjach normowanych prawnie ciążących na mieszkańcach, negatywnym wpływie wyrobów i odpadów azbestowych na środowisko naturalne.

Wyposażenie mieszkańców powiatu płockiego w szerokie spektrum wiedzy, zmiany nastawienia oraz wzmocnienie ich świadomości w zakresie nałożonych przepisami obowiązków w przedmiocie sprawy, stanie się dobrym kierunkiem dla powstawania inicjatyw w zakresie oczyszczania z azbestu terenu przez nich zamieszkałego. Dzięki pobudzeniu aktywności społecznej, powiat płocki pozyskałby duże merytoryczne wsparcie dla swojej działalności w zakresie inicjatyw i działań przyspieszających realizację Programu. Równocześnie organy administracji samorządowej poprzez rozpowszechnianie materiałów informacyjnych mogą pozyskać wartościowych partnerów społecznych dla działań determinujących niwelowanie materiałów azbestowych z terenu powiatu płockiego.

Realizacja przedstawionych powyżej działań, w zakresie upowszechnienia w społecznościach lokalnych wiedzy o podstawowych zasadach postępowania z wyrobami zawierającymi azbest i zagrożeniach płynących z lekceważenia problemu wynikającego z niewłaściwej eksploatacji tych wyrobów w środowisku naturalnym, spowoduje zwiększenie zaangażowania mieszkańców powiatu płockiego w proces oczyszczania ich środowiska z tego jakże szkodliwego materiału oraz zwiększy udział zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Efektem powyższego będzie zwiększenie świadomości, wiedzy na temat właściwej eksploatacji, zabezpieczania i usuwania wyrobów zawierających azbest, obowiązkach i sankcjach normowanych prawnie ciążących na mieszkańcach, negatywnym wpływie wyrobów i odpadów azbestowych na środowisko naturalne, jak również pobudzenie aktywności społecznej w zakresie podejmowania inicjatyw zmierzających do niwelowania ilości tego materiału z terenu powiatu płockiego.

Realizowana Operacja w sposób znaczący wpłynie na rozwój obszarów wiejskich poprzez wyposażenie mieszkańców powiatu płockiego w szerokie spektrum wiedzy, spowodowanie zmiany nastawienia oraz wzmocnienie ich świadomości w zakresie nałożonych przepisami obowiązków w przedmiocie oczyszczania z azbestu. Stanie się dobrym kierunkiem dla powstawania inicjatyw i działań społecznych, gospodarczych i środowiskowych na obszarach wiejskich, co w efekcie wpłynie na zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego.

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich – to propozycja szeroko rozumianej współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju obszarów wiejskich pomiędzy wszystkimi organizacjami działającymi na obszarach wiejskich oraz na rzecz ich rozwoju.

Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Mazowieckim, realizując założenia PROW 2014-2020 wspiera lokalne inicjatywy na obszarach wiejskich oraz propaguje regionalną kulturę i historię, podejmuje szereg działań informacyjno-promocyjnych, których celem jest aktywizacja społeczności lokalnej, wspieranie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz poszukiwanie rozwiązań innowacyjnych dla rozwoju obszarów wiejskich.

Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

  1. ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa

tel.: 225979701

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW. 

  

Tytuł operacji „Środowisko przyrodnicze powiatu płockiego”

Celem operacji jest opracowanie i publikacja filmu na temat środowiska przyrodniczego powiatu płockiego.

Operacja polega na przygotowaniu i opublikowaniu 15-20 minutowego filmu prezentującego środowisko przyrodnicze powiatu płockiego, skierowanego do mieszkańców powiatu płockiego, województwa mazowieckiego, w szczególności przedstawicieli samorządowych, publicznych i prywatnych podmiotów doradczych, przedstawicieli przetwórstwa lokalnego, jak również osób prowadzących działalność gospodarczą, agroturystyczną, turystyczną, rolników, sołtysów, kół gospodyń wiejskich, mieszkańców obszarów wiejskich.

Powiat Płocki od lat prowadzi działania w zakresie ochrony bioróżnorodności, przy tym angażując również partnerów z różnych środowisk samorządowych, nadleśnictw, rolnych czy  społecznych. Inwestuje w infrastrukturę mającą na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo. Krajobraz naturalny i kulturowy  jest wyjątkowy dla zachowania jego wartości przyrodniczych i estetycznych dla powiatu płockiego. Dodatkowo zróżnicowana flora i fauna kompleksów leśnych ma olbrzymią wartość przyrodniczą dla tego terenu i przyszłych pokoleń. Prezentacja walorów przyrodniczych oraz doświadczeń powiatu dotyczących bioróżnorodności  wpłynie na rozwój aktywności lokalnych, jak również aktywizację gospodarstw wiejskich. Ponadto w ramach wybranego tematu prowadzona będzie edukacja ekologiczna stanowiąca nieodzowny element edukacji środowiskowej zgodnie z koncepcją kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego. Powiat Płocki posiada szerokie spektrum możliwości
do wyeksponowania zachowania dziedzictwa przyrodniczego, wykorzystując jednocześnie ten potencjał w kreowaniu procesów rozwojowych i inwestycyjnych. W ramach naszych działań podejmiemy tematy dotyczące zrównoważonego rozwoju tj. klimatu, środowiska przyrodniczego, różnorodności biologicznej, terenów leśnych.

Operacja przyczyni się do zwiększenia świadomości ekologicznej społeczeństwa, tym samym będzie miało to przełożenie do pobudzenia zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Jakość i możliwości ochrony środowiska, tak jak równowaga w przyrodzie, zależą od dobrej współpracy jednostek i instytucji w wymiarze lokalnym, samorządowym, krajowym i europejskim. Edukacja, obejmująca różne grupy wiekowe – to klucz do społeczeństwa odpowiedzialnego, dążącego do zrównoważonego rozwoju. Jednak sama przyroda, niepoparta działaniami społeczności lokalnych, aktywistów, samorządu oraz instytucji związanych z ochroną środowiska, nie zapewniłyby przyrodzie możliwości trwania w niezmienionym stanie. Bez współpracy, woli i zaangażowania po stronie obywateli oraz administracji różnych szczebli nie jest możliwa pełna ochrona środowiska. Potwierdzeniem tegoż faktu są działania zmierzające do podnoszenia świadomości ekologicznej, w tym podtrzymania i kontynuowania zrównoważonego rozwoju powiatu płockiego, które zostały ujęte w Programie ochrony środowiska dla powiatu płockiego do 2022 r. z perspektywą do 2026 r.” Jest to program spójny z polityką ekologiczną Polski oraz strategicznymi dokumentami na szczeblu krajowym i wojewódzkim, które mają również na celu edukację społeczeństwa na temat środowiska przyrodniczego.

Efektem realizacji operacji będzie podniesie świadomości ekologicznej wśród 15.000 osób na temat środowiska przyrodniczego powiatu płockiego. Poprzez prezentację piękna środowiska naturalnego, jego różnorodności, społeczeństwo zdobędzie wiedzę, która wpłynie na budowanie prawidłowych zachowań ekologicznych, co w konsekwencji wpłynie na otaczające nas środowisko przyrodnicze. Prezentacja środowiska przyrodniczego powiatu płockiego rozwinie w społeczeństwie wrażliwość na otaczające środowisko, zmotywuje do indywidualnego poszerzania wiedzy na temat przyrody, jak również zachęci do podejmowania inicjatyw w celu jej ochrony, zwłaszcza w sferze lokalnej.

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich – to propozycja szeroko rozumianej współpracy
i wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju obszarów wiejskich pomiędzy wszystkimi organizacjami działającymi na obszarach wiejskich oraz na rzecz ich rozwoju.

Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Mazowieckim, realizując założenia PROW 2014-2020 wspiera lokalne inicjatywy na obszarach wiejskich oraz propaguje regionalną kulturę i historię, podejmuje szereg działań informacyjno-promocyjnych, których celem jest aktywizacja społeczności lokalnej, wspieranie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz poszukiwanie rozwiązań innowacyjnych dla rozwoju obszarów wiejskich.

Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa

tel.: 225979701

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW. 

  

Tytuł operacji „Szkolenie lokalnej społeczności na obszarach wiejskich”

Operacja pn. „Szkolenie lokalnej społeczności na obszarach wiejskich” mająca na celu przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń, których zakres merytoryczny dotyczy wiedzy z zakresu systemów  jakości żywności, o których mowa w art. 16 ust. 1 lit. A lub b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) NR 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2020-2021.

Przewidywane wyniki realizacji operacji to podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotowego tematu wśród mieszkańców województwa mazowieckiego, zwłaszcza rolników, członków gospodyń wiejskich, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, liderów lokalnych społeczności, przedstawicieli samorządów lokalnych, zwiększenie ich udziału we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz upowszechnianie wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru. Nabyta wiedza ułatwi w przyszłości uczestnikom cyklu szkoleń dzielenie się nabytą wiedzą w obszarze rozwoju obszarów wiejskich oraz upowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich – to propozycja szeroko rozumianej współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju obszarów wiejskich pomiędzy wszystkimi organizacjami działającymi na obszarach wiejskich oraz na rzecz ich rozwoju.

Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Mazowieckim, realizując założenia PROW 2014-2020 wspiera lokalne inicjatywy na obszarach wiejskich oraz propaguje regionalną kulturę i historię, podejmuje szereg działań informacyjno-promocyjnych, których celem jest aktywizacja społeczności lokalnej, wspieranie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz poszukiwanie rozwiązań innowacyjnych dla rozwoju obszarów wiejskich.


Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
tel.: 225979701
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

 

 Produkt lokalny

Tytuł operacji: „Produkt lokalny i tradycyjny dla lokalnej społeczności”

Celem operacji jest opracowanie i rozpowszechnienie broszury informacyjnej o produkcie lokalnym i tradycyjnym wśród mieszkańców terenów wiejskich województwa mazowieckiego w 2020 roku.
Efektem realizacji operacji będzie podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców województwa mazowieckiego na temat szans rozwoju jakie daje inwestycja w produkt lokalny i tradycyjny.
Powiat Płocki wyszedł z inicjatywą opracowania i upowszechnienia broszury informacyjnej zawierającej kompendium wiedzy na temat produktu lokalnego i tradycyjnego. Publikacja poza ogólnymi informacjami zawierać będzie wskazówki umożliwiające opracowanie strategii rozwoju własnego gospodarstwa. Całość wzbogacona zostanie o katalog dobrych praktyk, pokazujący ze inwestycja w produkt lokalny może być dochodowa, może stanowić szansę na rozwój rodzinnych gospodarstw i samych właścicieli.

Publikacja do pobrania - „Produkt lokalny i tradycyjny dla lokalnej społeczności”

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
– to propozycja szeroko rozumianej współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju obszarów wiejskich pomiędzy wszystkimi organizacjami działającymi na obszarach wiejskich oraz na rzecz ich rozwoju.

Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Mazowieckim, realizując założenia PROW 2014-2020 wspiera lokalne inicjatywy na obszarach wiejskich oraz propaguje regionalną kulturę i historię, podejmuje szereg działań informacyjno-promocyjnych, których celem jest aktywizacja społeczności lokalnej, wspieranie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz poszukiwanie rozwiązań innowacyjnych dla rozwoju obszarów wiejskich.

Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
tel.: 22 59 79 701
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel.: (0-24) 267-68-00
fax: (0-24) 267-68-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat-plock.pl


Godziny Pracy Urzędu:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7:30 - 15:30
środa w godz. 7:30 – 17:00

Wydział Komunikacji:
tel. +48 (24) 267-68-22
+48 (24) 267-68-18
+48 734-464-308

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Starostwo Powiatowe w Płocku
herb powiatu
Projekt i wykonanie: HEDEA
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.
Ok