Fundusz Dróg Samorządowych

flaga i godło na www

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa funduszu:  Fundusz Dróg Samorządowych

Nazwa projektu:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2910W Bronowo-Zalesie – Ciachcin od km 2+254,13 do km 3+228,16”

Zadanie realizowane na terenie gminy Bielsk

Kwota dofinansowania: 1.306.227,00 zł 

Całkowita wartość inwestycji: 1.632.784,66 zł

 

Stan istniejący:

Droga powiatowa nr 2910W Bronowo-Zalesie - Ciachcin przebiega przez teren powiatu płockiego przez obszar gminy Stara Biała oraz Bielsk przez miejscowości: Bronowo-Zalesie, Konary, Ciachcin Nowy od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5201W Płock - Zągoty - Bonisław w miejscowości  Bronowo-Zalesie do drogi krajowej nr 60 w miejscowości Ciachcin Nowy.

Inwestycja będąca przedmiotem wniosku zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, Gminie Bielsk obręb Konary i Ciachcin Nowy. W stanie istniejącym droga powiatowa posiada klasę Z o przekroju jednojezdniowym dwupasowym z jezdnią o szerokości około 3,75 m  o nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej, poboczach nieutwardzonych o szerokości około 1,25 m oraz rowach przydrożnych. Nawierzchnia jezdni wykazuje znaczne zniszczenia w tym ubytki i deformacje z licznymi spękaniami podłużnymi, poprzecznymi i siatkowymi. Występują również liczne łaty będące pozostałością napraw miejscowych warstwy ścieralnej. Miejscowo występują wykruszenia warstwy ścieralnej przy krawędzi jezdni. Nawierzchnia jest w bardzo złym stanie technicznym stwarzając duże zagrożenie w ruchu drogowym w tym dla pieszych uczęszczających do obiektów użyteczności publicznej w szczególności dzieci.

 

CELE PROJEKTU

 1. Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przebudowa drogi 2910W zapewni zwiększenie płynności w ruchu, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przebudowa zapewni podwyższenie parametrów technicznych i użytkowych a tym samym zwiększy standard drogi.

 1. Zapewnienie spójności sieci dróg publicznych

Droga powiatowa nr 2910W stanowi bezpośrednie połączenie z drogą krajową nr 60 co przyczynia się do poprawy spójności regionu, przede wszystkim poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, oraz warunków życia społeczności lokalnych. Przebudowa zwiększy bezpieczeństwo i płynność w ruchu umożliwiając dogodną komunikację i dostęp do obiektów użyteczności publicznej położonych przy drodze. Powyższe ma niewymierny wpływ na poprawę spójności całego regionu, niewątpliwie wpływa na podniesienie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego.

 1. Podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych i dróg gminnych pod względem spełniania tych standardów

Nowa nawierzchnia i normatywne spadki poprzeczne i podłużne poprawią sposób odwodnienia jezdni co nie pozwoli na tworzenie się zastoin wodnych. Wszystkie roboty związane z realizacją inwestycji będą prowadzone zgodnie z przepisami prawa budowlanego w poszanowaniu osób trzecich.

 1. Zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych oraz poprawa dostępności terenów inwestycyjnych

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 2910W Bronowo – Zalesie – Ciachcin jest bardzo ważną inwestycją celu publicznego. Przebudowa w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy oraz zwiększenia atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych poprzez zastosowanie w projekcie budowlanym rozwiązań projektowych w postaci dostosowania szerokości jezdni drogi do parametrów dla drogi klasy Z wykonanie nawierzchni jezdni, nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego, wprowadzenie oznakowania poziomego w powiązaniu z oznakowaniem pionowym oraz chodników i przejścia dla pieszych nastąpi diametralna poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego:

 

PLANOWANE EFEKTY

 • wycinka drzew kolidujących z przebiegiem drogi,
 • rozbiórka istniejącej infrastruktury drogowej,
 • przebudowa drogi głównej,
 • przebudowa i budowa zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • odtworzenie istniejących elementów odwodnienia,
 • wykonanie nowych nasadzeń drzew.

Zakładane parametry techniczne:

 • długość                                         0,974 km;
 • klasa techniczna: Z;
 • prędkość projektowa: 40km/h
 • liczba jezdni: 1;
 • szerokość jezdni: 2 x 2,75m
 • szerokość pobocza: 2 x 1,0 m;
 • szerokość chodnika: 1,5 i 2,0m;
 • kategoria ruchu: KR 2

 

flaga i godło na www

 

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa funduszu:  Fundusz Dróg Samorządowych

Nazwa projektu:

„Remont drogi powiatowej nr 3059W Ilinek - Kucice - Bulkowo – Bodzanów na odcinku od km 22+043 do km 24+950 o długości 2,907 km”

Zadanie realizowane na terenie gminy Bodzanów

Kwota dofinansowania : 750.724,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 938.406,21 zł

Stan istniejący:

Obecny stan drogi kwalifikuje ją do remontu. Na przedmiotowym odcinku nawierzchnia jezdni posiada szerokość 5,2 m. Nawierzchnia asfaltowa jest spękana, z licznymi ubytkami szczególnie przy krawędziach. Występują zaniżone pobocza oraz nienormatywne spadki poprzeczne. W stanie istniejącym jezdnia bitumiczna, przekrój szlakowy.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się remont drogi powiatowej na odcinku
od km 22+043 do km 24+950 długości: 2,907 km.

CELE PROJEKTU

 1. Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego

W ramach poprawy bezpieczeństwa przewiduje się remont drogi powiatowej nr 3059W Ilinek - Kucice - Bulkowo - Bodzanów na odcinku od miejscowości Mąkolin do miejscowości Bodzanów na długości 2,907 km aby nie dopuścić do nadmiernego pogorszenia właściwości użytkowych i sprawności technicznej drogi. Remont polegający na  ułożeniu warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej oraz warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z uzupełnieniem obustronnych poboczy i zjazdów warstwą z kruszywa łamanego zapewni drodze właściwości użytkowe przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dodatkowo przewiduje się montaż barierek na przepuście.

 1. Zapewnienie spójności sieci dróg publicznych

Droga powiatowa nr 3059W Ilinek - Kucice - Bulkowo - Bodzanów długości 25,249 km przebiega przez obszar dwóch powiatów płońskiego i płockiego. Początek stanowi skrzyżowanie z drogą krajową nr 10 na terenie powiatu płońskiego gdzie przebiega na długości 11,717 km. Na terenie powiatu płockiego przebiega na długości 13,532 km. Koniec stanowi skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2952W Wilczkowo - Bodzanów - Słupno w miejscowości Bodzanów. Remont zwiększy bezpieczeństwo i płynność w ruchu umożliwiając dogodną komunikację między mieszkańcami sąsiednich gmin. Powyższe ma niewymierny wpływ na poprawę spójności całego regionu, niewątpliwie wpływa na podniesienie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego.

Przeprowadzenie

 1. Podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych i dróg gminnych pod względem spełniania tych standardów

Remont drogi powiatowej nr 3059W Ilinek - Kucice - Bulkowo - Bodzanów poprzez wyrównanie nawierzchni jezdni i uzupełnienie poboczy kruszywem korzystnie wpłynie na bezpieczeństwo ruchu.

 1. Zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych oraz poprawa dostępności terenów inwestycyjnych

Przedmiotowe zadanie ma kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru wiejskiego w powiecie płockim. Dla społeczności lokalnej zamieszkującej w strefie prowadzonej inwestycji, droga objęta przebudową jest podstawowym ciągiem komunikującym. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy połączeń drogowych istotnych dla sprawnej realizacji zadań w zakresie transportu drogowego.

PLANOWANE EFEKTY

 • pionowa regulacja studzienek kanalizacyjnych,
 • remont przepustu pod koroną drogi,
 • remont drogi głównej,
 • uzupełnienie poboczy i zjazdów mieszanką kruszywa łamanego,
 • wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Zakładane parametry techniczne:

 • długość: 2,907 km;
 • klasa techniczna: Z;
 • liczba jezdni: 1;
 • szerokość jezdni: 5,00 m;
 • szerokość pobocza: 2 x 1,0 m

 

 flaga i godło na www

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa funduszu:  Fundusz Dróg Samorządowych

Nazwa projektu:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 6907W Gąbin – Nowy Kamień – Janówek od km 1+000 do km 4+360 o długości 3.360km”

Zadanie realizowane na terenie gminy miasta Gąbin

Kwota dofinansowania : 3.197.023,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 3.996.278,91 zł

Stan istniejący drogi:

Obecny stan drogi kwalifikuje ją do przebudowy. Na przedmiotowym odcinku nawierzchnia jezdni posiada zmienną szerokość od 4.0m do 5.0m. Nawierzchnia asfaltowa jest na fragmentach spękana i nierówna z licznymi ubytkami występującymi szczególnie na krawędziach. Posiada również nienormatywne spadki poprzeczne. Na terenie objętym opracowaniem występuje uzbrojenie w postaci: sieci telefonicznych i energetycznych oraz wodociągowych.

CELE PROJEKTU

 1. Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego

W ramach poprawy bezpieczeństwa przy przebudowie drogi powiatowej nr 6907W przewiduje się dostosowanie jej parametrów technicznych do wymagań dla drogi klasy Z. W tym celu zostanie przebudowana i poszerzona jezdnia drogi z szerokości 4,0÷5,0 m na 6,0 m. Wykonane zostaną obustronne pobocza szerokości z kruszywa łamanego. Przewiduje się wprowadzenie oznakowania pionowego w powiązaniu z oznakowaniem poziomym.

 1. Zapewnienie spójności sieci dróg publicznych

Droga 6907W ma bardzo duże znaczenie w układzie komunikacyjnym powiatu płockiego, co wynika z jej cech funkcjonalnych. Przedmiotowa droga łączy się bezpośrednio z drogą wyższego rzędu - drogą wojewódzką nr 577 Łąck – Gąbin – Sanniki – Ruszki na terenie powiatu płockiego w miejscowości Gąbin oraz z drogą wojewódzką nr 583 gr. woj. - Sanniki na terenie powiatu gostynińskiego. Inwestycja jest zatem spójna z siecią transportową województwa. Przebudowa zwiększy bezpieczeństwo i  płynność w ruchu umożliwiając dogodną komunikację między mieszkańcami sąsiednich gmin, co ma niewymierny wpływ na poprawę spójności całego regionu i niewątpliwie wpływa na podniesienie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego.

 1. Podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych i dróg gminnych pod względem spełniania tych standardów

Przebudowa drogi powiatowej nr 6907W Gąbin – Nowy Kamień – Janówek poprzez przebudowę będzie spełniać wymagania dla drogi klasy Z. Poprzez wykonanie przede wszystkim poszerzenia jezdni drogi z szerokości 4,0÷5,0 m na 6,0 m podwyższone zostaną jej parametry techniczne i eksploatacyjne.

 1. Zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych oraz Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych

Droga powiatowa nr 6907W stanowi podstawowy ciąg komunikacyjny dla społeczności lokalnych. Przebudowa ww. odcinka drogi umożliwi zwiększenie konkurencyjności
regionu, przyspieszy rozwój regionalny, zachęcając do inwestycji i umożliwiając pełne wykorzystanie potencjału regionu. Ww. inwestycja nie tylko wpłynie na rozwój przedsiębiorstw, turystyki, punktów usługowych znajdujących się w sąsiedztwie drogi, ale również ułatwi mieszkańcom dojazd do szkół i pracy.

Realizacja projektu wpłynie również na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Dzięki lepszej komunikacji poprawi się dostęp do podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy Gąbin. Pozwoli to na komplementarny rozwój istniejących podmiotów oraz inwestycji zaplanowanych. 

PLANOWANE EFEKTY

 • obustronne poszerzenie istniejącej nawierzchni jezdni do 6.0m,
 • 2 chodniki pełniące funkcje peronów autobusowych,
 • wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego,
 • mechaniczne ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni,
 • wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego i wymianie uszkodzonych przepustów fi 300 pod zjazdami oraz przepustów pod koroną drogi wraz ze ściankami czołowymi,
 • regulacja wysokościowa wszystkich obecnych w granicach opracowania urządzeń,

 

Zakładane parametry techniczne:

 • długość: 3,360 km;
 • klasa techniczna drogi: Z;
 • liczba jezdni: 1;
 • szerokość pasa ruchu: 3,0 m
 • szerokość pobocza: 2 x 1,0 m
 • kategoria ruchu: KR2

 

 

Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel.: (0-24) 267-68-00
fax: (0-24) 267-68-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat-plock.pl


Godziny Pracy Urzędu:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7:30 - 15:30
środa w godz. 7:30 – 17:00

Wydział Komunikacji:
tel. +48 (24) 267-68-22
+48 (24) 267-68-18
+48 734-464-308

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Starostwo Powiatowe w Płocku
herb powiatu
Projekt i wykonanie: HEDEA
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.
Ok