INFORMACJA w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających wyposażonych w silniki o napędzie spalinowym na jeziorach Zdworskim, Ciechomickim i Górskim.

UCHWAŁA  Nr 187/XVII /2012

Rady Powiatu w Płocku

z dnia  24 października  2012 r.

 w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających wyposażonych w silniki o napędzie spalinowym na jeziorach Zdworskim, Ciechomickim i Górskim

         Na podstawie art. 12 pkt 11 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym  (j.t.  Dz. U.  z  2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) uchwala się, co następuje.

 § 1

W celu zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno–wypoczynkowe wprowadza się na jeziorach  Zdworskim, Ciechomickim i Górskim, położonych na terenie gminy Łąck, zakaz używania jednostek pływających wyposażonych w silniki o napędzie spalinowym, z zastrzeżeniem § 2.

 § 2 

Zakaz, o którym mowa w § 1, nie dotyczy jednostek pływających, których użycie jest konieczne do celów bezpieczeństwa publicznego lub do utrzymania cieków i zbiorników wodnych.

 § 3 

 Zakaz obowiązuje przez okres całego roku.

 § 4 

 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 § 5 

Naruszenie zakazu podlega karze grzywny przewidzianej w art. 338 ustawy Prawo ochrony środowiska.

 § 6 

Uchwałę należy przekazać:

- Marszałkowi Województwa Mazowieckiego

- Wójtowi Gminy Łąck

 § 7 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Łąck.

 § 8 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

    

Uzasadnienie

do uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających wyposażonych w silniki o napędzie spalinowym na jeziorach Zdworskim, Ciechomickim i Górskim

      

W ostatnich latach, a zwłaszcza w sezonie letnim 2012 r., zauważono intensywne używanie sprzętu motorowodnego na wodach jezior Zdworskiego, Ciechomickiego i Górskiego.

Jest to szczególnie szkodliwe dla jeziora Zdworskiego, gdyż nadmierne falowanie wody uwalnia osady denne i przyśpiesza gromadzenie się materii organicznej. W związku z tym, iż korzystanie z w/w sprzętu może doprowadzić  ekosystem jeziora do katastrofy, w trosce o realizację celów programu pn. „Renaturyzacja jezior w gminie Łąck, powiat płocki” - Marszałek Województwa Mazowieckiego, Starosta Płocki oraz Wójt Gminy Łąck wystosowali do użytkowników jeziora Zdworskiego w dniu 8 sierpnia 2012 r. komunikat o przeciwwskazaniach używania jednostek  pływających  o  napędzie motorowym  na  akwenie tego jeziora. Komunikat podany został do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatu płockiego i gminy Łąck. Było to jednak rozwiązanie doraźne.

Dla zapewnienia trwałej ochrony uzyskanych dotąd efektów renaturyzacji jeziora oraz zaangażowanych w to zadanie środków publicznych, a także  zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku skierował do Starosty Płockiego w dniu 23 sierpnia 2012 r. wniosek o uchwalenie przez Radę Powiatu w Płocku całkowitego zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach: Zdworskim, Ciechomickim oraz Górskim.

Z wnioskiem o uchwalenie całkowitego zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach: Zdworskim, Ciechomickim oraz Górskim wystąpił również Wójt Gminy Łąck.

O zakaz zawnioskowały także koła wędkarskie: Koło „MAZOWSZE” przy PSM L-W w Płocku oraz koło „WĘDKARZ” w Płocku.

Powyższe wnioski w pełni poparli:

-   Okręg Płocko-Włocławski Polskiego Związku Wędkarskiego z/s we Włocławku,

-   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie,  

-   Stowarzyszenie na Rzecz Rewitalizacji Jeziora Zdworskiego „REVITA”,

-   grupa społeczna pn. „Społeczny Komitet Ochrony Jeziora Zdworskiego”

-   mieszkańcy terenów przyjeziornych,

-   właściciele działek letniskowych,

-   turyści, osoby przyjeżdżające na wypoczynek i rekreację.

Wszyscy zainteresowani w swoich wystąpieniach podkreślili, iż używanie jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na wodach wymienionych jezior nie tylko szkodzi środowisku wodnemu, ale i poważnie zakłóca spokój osób wypoczywających nad jeziorami. Hałas silników płoszy ptactwo wodne w okresie lęgowym. Motorówki i skutery wodne zagrażają zdrowiu i życiu osób korzystających z wód.

Istotne znaczenie ma także fakt, iż na przedmiotowych jeziorach od 2004 r. realizowane są działania określone w „Porozumieniu do spraw renaturyzacji jezior w gminie Łąck powiat płocki”, którego sygnatariuszem jest m.in. Powiat Płocki. Na mocy tego porozumienia corocznie wykonywane są prace rekultywacyjne, w szczególności na jeziorze Zdworskim. Jezioro Zdworskie jest jeziorem bardzo płytkim, zawierającym wyjątkowo dużą ilość  uwodnionych do 97% osadów dennych o miąższości do 11m. Łodzie motorowe, zwłaszcza z silnikami o dużej mocy powodują szkodliwą resuspensję nagromadzonych osadów dennych, co może doprowadzić ekosystem jeziora do katastrofy ekologicznej. Dalsze używanie sprzętu motorowodnego zniweczy uzyskane efekty naprawcze na zbiornikach wodnych i w konsekwencji spowoduje, że jakiekolwiek próby rekultywacji nie będą przynosiły efektów.

Zgodnie  z uchwałą  Nr VIII/69/2011 Rady Gminy w  Łącku z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jeziora Zdworskiego położonego na terenie gminy Łąck i gruntów przyległych do jeziora w strefie do 300m - część terenów przylegających do jeziora Zdworskiego określona została jako tereny – rekreacyjno-wypoczynkowe. Dla terenów wokół jezior Ciechomickiego i Górskiego nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  jednak tereny nad tymi jeziorami wykorzystywane są do rekreacji i wypoczynku przez mieszkańców gminy oraz turystów.

Niniejsza uchwała znajduje pełne uzasadnienie prawne. Art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U.z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) stanowi bowiem, że rada powiatu, w drodze uchwały, ograniczy lub zakaże używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Ponadto uchwała spełnia oczekiwania społeczne oraz wpisuje się w działania samorządu powiatowego określone w „Programie  ochrony środowiska w powiecie płockim na lata 2011-2015 z perspektywą do roku 2018”.

Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel.: (0-24) 267-68-00
fax: (0-24) 267-68-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat-plock.pl


Godziny Pracy Urzędu:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7:30 - 15:30
środa w godz. 7:30 – 17:00

Wydział Komunikacji:
tel. +48 (24) 267-68-22
+48 (24) 267-68-18
+48 734-464-308

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Starostwo Powiatowe w Płocku
herb powiatu
Projekt i wykonanie: HEDEA
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.
Ok