Ogłoszenie w sprawie konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Powiatu Płockiego z organizacjami pozarządowymi

2017-10-04 14:13 | Ogłoszenia

 

Ogłoszenie z 4 października 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu

 „Programu współpracy Powiatu  Płockiego z organizacjami pozarządowymi

 oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.

Zarząd Powiatu Płockiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem „Programu współpracy Powiatu  Płockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.

I. Przedmiot i termin konsultacji: 

 1. Przedmiotem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na temat projektu programu współpracy.
 2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby uprawnione do reprezentowania działających na terenie Powiatu Płockiego i prowadzących działalność pożytku publicznego organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy mających wpisaną w działalności statutowej daną dziedzinę, w której podejmowane są konsultacje.
 3. Termin konsultacji: 5.10.2017 r.  – 12.10.2017 r.


II. Tryb, zasady i formy konsultacji:

 1. Konsultacje polegają na zapoznaniu się z projektem Programu współpracy i wypełnieniu stosownego formularza konsultacji.
 2. Projekt Programu współpracy i formularz konsultacyjny (załączone do niniejszego ogłoszenia) zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Płocku – www.powiat-plock.pl. Dostępne
  są również na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Płocku. Wypełniony formularz zawierający uwagi, propozycje, opinie należy w terminie
  do  12 października 2017 r. przesyłać na adres: Starostwo Powiatowe w Płocku, ul. Bielska 59, 09-400 Płock (decyduje data wpływu), złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Płocku albo przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rp@powiat.plock.pl
 3. Zestawienie zgłoszonych opinii z przeprowadzonych konsultacji wraz z propozycjami zmian w konsultowanym akcie prawnym zostaną przedstawione Zarządowi Powiatu w Płocku.
 4. Komórka organizacyjna i osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji społecznych: Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji – Dyrektor – Karolina Koper.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

Załączniki:

 1. projekt „Programu współpracy Powiatu  Płockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”,
 2. formularz konsultacyjny

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop