Starostwo Powiatowe w Płocku
http://powiat-plock.pl

28 marca 2017 13:19

„Podniesienie wiedzy z zakresu fauny i flory poprzez stworzenie ścieżki edukacyjno – przyrodniczej na terenie zielonym w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku”

Celem zadania będzie podniesienie wiedzy na temat fauny i flory poprzez stworzenie ścieżki edukacyjno – przyrodniczej. Dzięki nowej infrastrukturze przyrodniczo-edukacyjnej składającej się z 7 punktów na terenie Zespołu Szkół im. L.Bergerowej w Płocku dzieci i młodzież m.in. nauczą się jak zachowywać się w lesie, pozna zasady ochrony środowiska, pozna gatunki roślin i owadów pól i łąk, zwiększy się świadomość ekologiczna dzieci i osób dorosłych. Ścieżka znajdować się będzie pod nadzorem placówki oświatowej w Płocku, która po zainstalowaniu tablic edukacyjnych będzie prowadziła zajęcia dotyczące postaw proekologicznych wśród uczniów szkoły, jak również dla innych grup z terenu powiatu płockiego.

Ścieżka  zlokalizowana zostanie na terenie zielonym w  Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku. Przedmiotowe zadanie  polegało będzie na zakupie i zamontowaniu siedmiu edukacyjno – przyrodniczych elementów infrastruktury terenowej. W wyniku tego zabiegu powstanie ścieżka ekologiczna o długości ok. 300 mb., elementy infrastruktury edukacyjnej będą nawiązywać tematyką do gatunków rodzimych fauny i flory znajdujących się na okolicznych terenach. Szacuje się że ze ścieżki będzie korzystać ok. 1.050 osób rocznie (w tym dzieci i młodzież z placówek oświatowych). Na tak zagospodarowanym terenie będą mogły odbywać się zajęcia lekcyjne tak aby zaprezentować dzieciom i młodzieży przyrodę jako zespół elementów i procesów tworzących wspaniały system, będący środowiskiem, w którym żyje człowiek.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 90% tj. w kwocie 19.046,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 21.163,00 zł.