Starostwo Powiatowe w Płocku
http://powiat-plock.pl

28 marca 2017 11:41

Podniesienie wiedzy z zakresu fauny i flory poprzez stworzenie ścieżki edukacyjno – przyrodniczej na terenie zielonym przy Domu Pomocy Społecznej w Goślicach

Celem zadania będzie podniesienie wiedzy na temat fauny i flory poprzez stworzenie ścieżki edukacyjno – przyrodniczej. Dzięki nowej infrastrukturze przyrodniczo-edukacyjnej składającej się z 6 punktów na terenie Domu Pomocy Społecznej w Goślicach dzieci i młodzież m.in. jak zachowywać się w lesie, zagadnień z zakresu ochrony środowiska, gatunków roślin i zwierząt, świadomości ekologicznej dzieci i osób dorosłych. Ścieżka znajdować się będzie pod nadzorem Domu Pomocy Społecznej w Goślicach, która po zainstalowaniu interaktywnych tablic będzie prowadziła zajęcia dotyczące postaw proekologicznych wśród uczniów szkoły, jak również dla innych grup z terenu powiatu płockiego. Ścieżka zlokalizowana zostanie na terenie zielonym przy Domu Pomocy Społecznej w Goślicach. Przedmiotowe zadanie polegało będzie na zakupie i zamontowaniu sześciu edukacyjno – przyrodniczych elementów infrastruktury terenowej. W wyniku tego zabiegu powstanie ścieżka ekologiczna o długości ok. 250 mb., elementy infrastruktury edukacyjnej będą nawiązywać tematyką do gatunków rodzimych fauny i flory znajdujących się na okolicznych terenach. Szacuje się że ze ścieżki będzie korzystać ok. 1.100 osób rocznie (w tym dzieci i młodzież z placówek oświatowych). Na tak zagospodarowanym terenie będą mogły odbywać się zajęcia lekcyjne tak aby zaprezentować dzieciom i młodzieży przyrodę jako zespół elementów i procesów tworzących wspaniały system, będący środowiskiem, w którym żyje człowiek. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 90% tj. w kwocie 18.936,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 21.040,00 zł