Konkurs poetycki pn."Zmieniaj nawyki - nie klimat"

2014-02-26 10:47 | Konkursy

REGULAMIN

 konkursu poetyckiego
edycja 2014

pn. "ZMIENIAJ NAWYKI - NIE KLIMAT!"

1. Organizator konkursu: Starosta Płocki

2. Cele konkursu:

- promowanie wartości ekologicznych poprzez kreację językową wpisującą się w hasło tegorocznych obchodów Dnia Ziemi: „ZMIENIAJ NAWYKI - NIE KLIMAT!",

-  utrwalanie działań służących ochronie środowiska,

-  inspirowanie dzieci i młodzieży szkolnej do aktywności twórczej.

3. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży szkolnej.

     Przebiega w dwóch grupach wiekowych:

-   uczniowie szkół podstawowych,

-   uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

4. Każdy uczestnik może złożyć jeden utwór poetycki własnego autorstwa, nigdzie     nie publikowany, nienagrodzony i niezgłoszony do innego konkursu.

Utwór winien dotyczyć tematyki nawiązującej do hasła tegorocznych obchodów Dnia Ziemi: „ZMIENIAJ NAWYKI - NIE KLIMAT!".

5. Utwór należy sporządzić w wersji papierowej, w formacie WORD, czcionką nr 12, typ Times New Roman, w trzech egzemplarzach. Utwór winien być zatytułowany, podpisany własnoręcznym podpisem, z podaniem: imienia i nazwiska autora, wieku autora, adresu zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, adresu e-mail, nazwy szkoły i klasy.

6. Utwór należy dostarczyć w kopercie zaadresowanej: Starostwo Powiatowe w Płocku, ul. Bielska 59, 09-400 Płock, z napisem:  Konkurs poetycki pn.  "ZMIENIAJ NAWYKI - NIE KLIMAT!", za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Płocku, II piętro, pokój nr 212 - w terminie do 20 kwietnia 2014 r.

Organizator nie odsyła utworów nadesłanych na Konkurs.

7. Oceny nadesłanych utworów dokona trzyosobowa Komisja Konkursowa powołana przez Starostę Płockiego.

8. Komisja oceni utwory wg poniższych kryteriów, dysponując dla oceny każdego kryterium skalą 1-5 punktów: 

- zgodność treści z hasłem tegorocznych obchodów Dnia Ziemi,

- poprawność językowa,

- poprawność ortograficzna,

- środki stylistyczne,

- aspekt ekologiczny.

Maksymalnie uczestnik może otrzymać 25 pkt.

Komisja wyłoni laureatów I, II i III miejsca oraz po 3 wyróżnienia w każdej grupie wiekowej na podstawie łącznej sumy punktów uzyskanych przez każdego uczestnika (decyduje najwyższa liczba punktów). Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 9.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30 kwietnia 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Płocku, natomiast ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się uroczyście w dniu 11 maja 2014 r. w trakcie festynu ekologicznego z okazji XV Powiatowego Dnia Ziemi w Słubicach. Do odbioru nagród laureaci Konkursu zostaną zaproszeni indywidualnie w formie listownej. Przewiduje się prezentację przez laureatów na scenie, przed publicznością, utworów wyróżnionych nagrodami za I, II i III miejsce w każdej kategorii. Organizator nie zwraca laureatom kosztów dojazdu do Słubic.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji nagrodzonych utworów na stronie internetowej Powiatu Płockiego, Biuletynie „Powiat Płocki” i innych wydawnictwach Powiatu.

 11. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, wyłącznie do celów Konkursu. 

12. Laureaci Konkursu mają prawo do promowania nagrodzonego utworu z podkreśleniem przyznanego wyróżnienia.

13. Wykładnia niniejszego Regulaminu należy do organizatora.

14. Niniejszy Regulamin podlega publikacji na stronach internetowych: Powiatu Płockiego, gmin oraz szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w powiecie płockim. 

Kontakt: Starostwo Powiatowe w Płocku, ul. Bielska 59, 09–400 Płock

tel. (24) 267-67-97,   fax (24) 267-68-48

e-mail:  wrs@powiat.plock.pl

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop