• kapital baner pl

    zs gabin

    Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
    w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

    Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
    Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

    Opis projektu

    Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie, poprzez wdrożenie programu rozwojowego obejmującego m.in. dodatkowe wsparcie pozalekcyjne, ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, poradnictwo edukacyjno-zawodowe oraz współpracę szkoły z przedsiębiorcami i doposażenie bazy służące podniesieniu zdolności 80 uczniów klas II-IV do przyszłego zatrudnienia. Projekt realizowany będzie w okresie od lipca 2014r. do sierpnia 2015r.

    W tym czasie uczniowie zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności praktyczne w wymiarze szerszym niż przewidziany w programie nauczania. Innowację stanowi zaangażowanie pracodawców w realizację części praktycznej szkoleń oraz w organizację staży zawodowych.

    Projekt przyczyni się do upowszechniania idei kształcenia zawodowego na terenie subregionu płockiego, wzmocni działania zmierzające do zacieśnienia współpracy szkoły z pracodawcami w subregionie, co z kolei przysłuży się do wzmocnienia oferty edukacyjnej szkoły.

     

     Cele szczegółowe:

    • podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego w obszarach kluczowych poprzez organizację dodatkowych zajęć z  informatyki, języka angielskiego i matematyki;
    • poszerzenie oferty edukacyjnej dla 80 uczniów poprzez organizację kursów i szkoleń branżowych podnoszących kompetencje zawodowych;
    • wzmocnienie oferty edukacyjnej, zwiększenie dostępności zajęć dotyczących planowania ścieżki rozwoju zawodowych dla 80 uczniów poprzez organizację  warsztatów z doradztwa zawodowego, umiejętności społecznych oraz wsparcie psychologa i doradcy zawodowego;
    • zwiększenie dostępu 60 uczniów do praktycznych form nauczania poprzez wdrożenie programu współpracy szkoły z przedsiębiorstwami tj. wdrożenie programu staży, wyjazdy branżowe do przedsiębiorstw, doposażenie pracowni do praktycznej nauki zawodu zwiększające szanse na rynku pracy;

    W ramach projektu przeprowadzone będą zajęcia pozalekcyjne z:

    • matematyki
    • języka angielskiego

    Kursy zawodowe:

    • kurs z zakresu przedsiębiorczości
    • kurs kelner
    • kurs carvingu
    • kurs techniki kulinarne
    • kurs operatora kombajnu zbożowego
    • kurs komputerowy ECDL-START zakończony certyfikatem
    • kurs prawa jazdy KAT. B

    Szkolenia zawodowe:

    • szkolenie z zakresu konwencjonalnych i nowoczesnych układów hamulcowych
    • szkolenie z zakresu budowy i diagnostyki układów klimatyzacji
    • szkolenie z zakresu diagnostyki w praktyce z wykorzystaniem testeru KTS
       i oscyloskopu
    • szkolenie z podstaw diagnostyki układów elektrycznych
    • szkolenie z zakresu budowy i diagnostyki silników o ZI
    • szkolenie z zakresu obsługi klienta warsztatu samochodowego
    • szkolenie z zakresu diagnostyki silnika z zapłonem iskrowym z wykorzystaniem analizatora spalin
    • szkolenie z zakresu diagnostyki i naprawy bezpieczeństwa biernego i czynnego
    • szkolenie z zakresu budowy i naprawy układu rozrządu
    • szkolenie z zakresu budowy elementów układów kierowniczych
    • szkolenie z zakresu budowy, zastosowania i wymiany ogumienia

    Ponadto:

    • organizacja staży dla uczniów
    • realizacja wyjazdów branżowych
    • indywidualne wsparcie psychologiczno -  doradcze
    • warsztaty z zakresu kształtowania umiejętności społecznych
    • doradztwo edukacyjno – zawodowe

     

    Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie uczestniczą w poszczególnych zajęciach nieodpłatnie.

     Zajęcia będą się odbywały w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie

     

     Całkowity koszt realizacji projektu – 725.266,21 zł 

    85% - 616.476,28 zł  Europejski Fundusz Społeczny

    15% - 108.789,93 zł   niefinansowy wkład powiatu płockiego

    Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

  • kapital baner pl

    zs plock

    Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
    Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
    Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

    Opis projektu

    Głównym celem realizacji projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Technikum przy Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku poprzez wdrożenie programu  rozwojowego obejmującego m.in. dodatkowe wsparcie pozalekcyjne, w tym ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, poradnictwo edukacyjno-zawodowe oraz współpracę szkoły z przedsiębiorstwami oraz doposażenie bazy szkoleniowej, służące podniesieniu zdolności 80 ucz. kl. II-IV do przyszłego zatrudnienia.

    Projekt realizowany będzie w okresie 01.07.2014 do 31.08.2015r.

    Cele szczegółowe:

    • Podnoszenie jakości procesu kształcenia zaw. w obszarach kluczowych (j. obce, ICT, matematyka) poprzez organizację zajęć z zakresu  informatyki, językowych i matematyki
    • Poszerzenie oferty edukacyjnej poprzez organizację kursów i szkoleń branżowych podnoszących kompetencje zawodowe
    • Wzmocnienie oferty edukacyjnej i zwiększenie dostępności zajęć związanych z planowaniem ścieżki rozwoju zawodowego  poprzez organizacje efektywnych warsztatów z doradztwa zawodowego, umiejętności społecznych oraz wsparcie zawodowe, psychologiczne
    • Zwiększenie dostępu uczniów do praktycznych form nauczania poprzez wdrożenie programu współpracy szkół z przedsiębiorstwami tj. wdrożenie programu staży, wyjazdy branżowe do przedsiębiorstw, doposażenie pracowni do praktycznej nauki zawodu przyczyniające się do zwiększenia szans na rynku pracy

    W ramach projektu przeprowadzone będą zajęcia pozalekcyjne z:

    • matematyki
    • j. angielskiego

    Kursy zawodowe:

    • Kurs ECDL-START z egzaminem końcowym
    • Kurs barmana
    • Kurs carvingu
    • Kurs  - operator kombajnu zbożowego
    • Kurs  - dobre praktyki w pielęgnacji i nowoczesnym żywieniu zwierząt
    • Kurs -  nowoczesne technologie produkcji rolniczej
    • Kurs - profesjonalny recepcjonista
    • Kurs na prawo jazdy KAT.B
    • Kursu -  techniki komputerowe, systemy operacyjne, diagnoza i zastosowanie
    • Kurs  - zabezpieczenie komputerów przed nieupoważnionym dostępem - e_Guardian

    Ponadto

    • Organizacja staży dla uczniów
    • Realizacja wyjazdów branżowych
    • Indywidualne wsparcie psychologiczno -  doradcze
    • Warsztaty z zakresu kształtowania umiejętności społecznych
    • Doradztwo edukacyjno – zawodowe

    Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie uczestniczą w poszczególnych zajęciach nieodpłatnie. 

    Zajęcia będą się odbywały w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku

    Całkowity koszt realizacji projektu 757 419,30 zł 

    • 85%-   643 806, 41 zł  Europejski Fundusz Społeczny
    • 15% - 113 612,89  zł   niefinansowy wkład powiatu płockiego

    Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

  • kapital baner pl

    Program Operacyjny Kapitał Ludzki
    Priorytet IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”
    Działanie 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” 

    Opis projektu

    Głównym celem realizacji projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych, podniesienie jakości usług edukacyjnych oraz kształtowanie kompetencji kluczowych w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie w okresie od 01.07.2014 do 31.08.2015r.
          Działania przewidziane w projekcie ukierunkowane są na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów przejawiających problemy w procesie nauczania przez zajęcia wyrównawczo-rozwijające ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, rozwijanie zainteresowań matematycznych, językowych oraz społecznych.

    Cele szczegółowe:

    •  podniesienie kwalifikacji zaw. i ogólnych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy w szczególności u 80 BO z klas II,III i IV ZSJŚ
    • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności matematyki, językowych i informatycznych
    • zwiększenie umiejętności zaw. i społ. w praktycznych sytuacjach zawodowych
    • podniesienie jakości kształcenia zgodnie z wymogami współczesnej gospodarki regionu poprzez program rozwojowy szkoły

    W ramach projektu przeprowadzone będą zajęcia pozalekcyjne :

    • Zajęcia z mat. ucz. kl. II, III i IV będą uzupełniać zasób wiedzy i umiejętności  matematycznych
    • Zajęcia z zakresu kompetencji językowych
    • Warsztaty doskonalenia umiejętności społecznych
    • Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego - poszerzone o szkolenia z wykorzystania Internetu w poszukiwaniu pracy
    • Podniesienie kwalifikacji zawodowych z informatyki – kurs (ECDL-START). Kurs zakończony egz. poziom Start
    • Podniesienie kwalifikacji zawodowych –kurs barman
    • Podniesienie kwalifikacji zawodowych-kurs kelner
    • Podniesienie kwalifikacji zawodowych-carvingu
    • Podniesienie kwalifikacji zawodowych-kurs animatora czasu wolnego- zakończony certyfikatem
    • Kurs profesjonalny recepcjonista
    • Kurs agroturystyki
    • Kurs Techniki kulinarne
    • Szkolenie z zakresu konwencjonalnych i nowoczesnych układów hamulcowych
    • Szkolenie z zakresu budowy i diagnostyki układów klimatyzacji
    • Szkolenie z zakresu diagnostykiw praktyce z wykorzystaniem testeru KTS i oscyloskopu
    • Szkolenie z pdstaw diagnostyki układów elektrycznych
    • Szkolenie z zakresu budowy i diagnostyki silnikówo ZI
    • Szkolenie z zakresu diagnostyki silnika z zapłonem iskrowym z wykorzystaniem analizatora spalin
    • Szkolenie z zakresu diagnostyki i naprawy bezpieczeństwa biernego i czynnego
    • Szkolenie z zakresu budowy elementów układów kierowniczych
    • Szkolenie z zakresu budowy, zastosowania i wymiany ogumienia

    Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie uczestniczą w poszczególnych zajęciach nieodpłatnie.

    Zajęcia będą się odbywały w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie.

    Całkowity koszt realizacji projektu 772 729,36 zł 

    • 85%- 656 819,96 zł  Europejski Fundusz Społeczny
    • 15% - 115 909,40 zł   niefinansowy wkład powiatu płockiego
  • kapital baner pl

    zs gabin

    Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
    w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

    Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
    Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

    Opis Projektu

    Głównym celem realizacji projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych, podniesienie jakości usług edukacyjnych oraz  kształtowanie kompetencji kluczowych w  Technikum Zawodowym przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie w okresie od 03.01.2011 do 30.06.2013 r.

    Cele szczegółowe:

    • podniesienie kwalifikacji zawodowych i ogólnych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy w szczególności u 750 Beneficjentów Ostatecznych z klas II,III i IV TZ,
    • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z:
      - matematyki
      - informatyki
      - języka angielskiego   
    • zwiększenie umiejętności zawodowych i społecznych w praktycznych sytuacjach zawodowych,
    • podniesienie jakości kształcenia zgodnie z wymogami współczesnej gospodarki regionu poprzez program rozwojowy szkoły.

    Działania przewidziane w projekcie ukierunkowane są na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów przejawiających problemy w procesie nauczania przez zajęcia wyrównawczo-rozwijające ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, rozwijanie zainteresowań matematycznych, językowych oraz społecznych.

    W ramach projektu przeprowadzone będą zajęcia pozalekcyjne:

    • Zajęcia wyrównawcze z mat. ucz. kl. II, III i IV będą uzupełniać zasób wiedzy i umiejętności z matematyki. 
    • Warsztaty z zakresu kompetencji językowych - TELC. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli języków obcych.
    • Warsztaty doskonalenia umiejętności społecznych. Obejmować będą m.in. warsztaty z asertywności i komunikacji interpersonalnej. 
    • Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego - poszerzone o szkolenia z wykorzystania Internetu w poszukiwaniu pracy. 
    • Podniesienie kwalifikacji zawodowych - kurs prawo jazdy kat B.
    • Podniesienie kwalifikacji zawodowych z informatyki - kurs (ECDL-START). Kurs zakończony egzaminem - poziom Start. 
    • Podniesienie kwalifikacji zawodowych - kurs florystyczny zakończony certyfikatem. 
    • Podniesienie kwalifikacji zawodowych - kurs operatora kombajnu zbożowego. 
    • Zajęcia „Spotkanie z paragrafem”.
    • Kurs księgowości komputerowej.

    Uczniowie  zakwalifikowani  do  udziału  w  projekcie uczestniczą  w poszczególnych zajęciach nieodpłatnie.


    Zajęcia będą się odbywały głównie w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie. Zakłada się możliwość prowadzenia zajęć w innych jednostkach, zgodnie z harmonogram Projektu.

    Całkowity koszt realizacji projektu: 1 502 284,95 zł

    z czego

    -  85%  - 1 276 942,20 zł - Europejski Fundusz Społeczny

    - 14,51% - 217 989,95 zł - wkład własny powiatu płockiego

    - 0,49% - 7 352,80 zł - dotacja celowa z budżetu krajowego

     

  • kapital baner pl

    zs wyszogrod

    Program Operacyjny Kapitał Ludzki
    Priorytet IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”
    Działanie 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” 

    Opis Projektu

    Głównym celem realizacji projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych, podniesienie jakości usług edukacyjnych oraz kształtowanie kompetencji kluczowych w Technikum Zawodowym przy Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie w okresie od 03.01.2011 do 30.06.2013r.
          Działania przewidziane w projekcie ukierunkowane są na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów przejawiających problemy w procesie nauczania przez zajęcia wyrównawczo-rozwijające ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, rozwijanie zainteresowań matematycznych, językowych oraz społecznych.

    Cele szczegółowe:

    •  podniesienie kwalifikacji zaw. i ogólnych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy w szczególności u 960 BO z klas II,III i IV TZSJŚ
    • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności matematyki, językowych i informatycznych
    • zwiększenie umiejętności zaw. i społ. w praktycznych sytuacjach zawodowych
    • podniesienie jakości kształcenia zgodnie z wymogami współczesnej gospodarki regionu poprzez program rozwojowy szkoły

    W ramach projektu przeprowadzone będą zajęcia pozalekcyjne :

    • Zajęcia wyrównawcze z mat. ucz. kl. II, III i IV będą uzupełniać zasób wiedzy i umiejętności z matematycznych
    • Warsztaty z zakresu kompetencji językowych
    • Warsztaty doskonalenia umiejętności społecznych
    • Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego - poszerzone o szkolenia z wykorzystania Internetu w poszukiwaniu pracy
    • Podniesienie kwalifikacji zawodowych z informatyki – kurs (ECDL-START). Kurs zakończony egz. poziom Start
    • Podniesienie kwalifikacji zawodowych - kurs operatora kombajnu zbożowego
    • Podniesienie kwalifikacji zawodowych-kurs chemizacyjny
    • Podniesienie kwalifikacji zawodowych-kurs baristy zakończony certyfikatem
    • Podniesienie kwalifikacji zawodowych-kurs animatora czasu wolnego- zakończony certyfikatem
    • Kurs agroturystyki

    Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie uczestniczą w poszczególnych zajęciach nieodpłatnie.

    Zajęcia będą się odbywały w Technikum Zawodowym w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie.

    Całkowity koszt realizacji projektu 1 740 394,70 zł 

    • 85% 1 497 335,50 zł  Europejski Fundusz Społeczny
    • 15% - 261 059,20 zł   niefinansowy wkład powiatu płockiego

    Dokumenty do pobrania

    Regulamin Projektu
    Załacznik nr 1 do Regulaminu
    Załacznik nr 2 do Regulaminu
    Załacznik nr 3 do Regulaminu

  • kapital baner pl

    zs plock

    Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
    Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
    Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

    Opis Projektu

    Głównym celem realizacji projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych, podniesienie jakości usług edukacyjnych oraz  kształtowanie kompetencji kluczowych w  Technikum zawodowym przy Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku w okresie od 03.01.2011 do 30.06.2013r.
         Działania przewidziane w projekcie ukierunkowane są na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów przejawiających problemy w procesie nauczania przez zajęcia wyrównawczo-rozwijające ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, rozwijanie zainteresowań matematycznych, językowych oraz społecznych.

    Cele szczegółowe:

    • podniesienie kwalifikacji zawodowych i ogólnych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy w szczególności  u 930 uczniów z klas II,III i IV T
    • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z:
      - matematyki
      - informatyki
      - języka angielskiego
    • zwiększenie umiejętności zawodowych i społecznych w praktycznych sytuacjach zawodowych
    • podniesienie jakości kształcenia zgodnie z wymogami współczesnej gospodarki
      regionu poprzez program rozwojowy szkoły

    W ramach projektu przeprowadzone będą zajęcia pozalekcyjne :

      • Zajęcia wyrównawcze z mat. ucz. kl. II, III i IV będą uzupełniać zasób wiedzy i umiejętności z matematycznych.
      • Warsztaty z zakresu kompetencji językowych.
      • Warsztaty doskonalenia umiejętności społecznych.
      • Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego - poszerzone o szkolenia z wykorzystania Internetu w poszukiwaniu pracy.
      • Podniesienie kwalifikacji zawodowych z informatyki – kurs (ECDL-START). Kurs zakończony egzaminem - poziom Start.
      • Podniesienie kwalifikacji zawodowych z informatyki – egzamin ECDL.
      • Podniesienie kwalifikacji zawodowych - kurs operatora kombajnu zbożowego.
      • Podniesienie kwalifikacji zawodowych - kurs chemizacyjny.
      • Podniesienie kwalifikacji zawodowych - kurs florystyczny zakończony certyfikatem.
      • Podniesienie kwalifikacji zawodowych - kurs baristy zakończony certyfikatem.
      • Podniesienie kwalifikacji zawodowych - kurs animatora czasu wolnego - zakończony certyfikatem.
    • Nowe zadanie od 2012 roku: "Praktyki i staże zawodowe".

    Uczniowie  zakwalifikowani  do  udziału  w  projekcie uczestniczą  w poszczególnych zajęciach nieodpłatnie.


    Zajęcia odbywają się w Technikum Zawodowym w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej  w  Płocku


    Całkowity koszt realizacji projektu 1 478 371,70 zł z czego:

    • 1 256 615,94 zł -  Europejski Fundusz Społeczny
    •    212 812,37 zł -  wkład własny powiatu płockiego
    •       8 943,39 zł - dotacja celowa z budżetu krajowego

    Dokumenty do pobrania

    Regulamin Projektu Pobierz
    Załącznik nr 1 do Regulaminu Pobierz
    Załącznik nr 2 do Regulaminu Pobierz
    Załącznik nr 3 do Regulaminu Pobierz

    Terminy realizacji poszczególnych zadań w ramach Projektu.      

    Pobierz
  • Źródło finansowania:

    PO KL,

    Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

    Wartość projektu PLN: 2 026 887,20

    Wkład Powiatu: 64 259,20

    Wkład własny niefinansowy

    Wnioskowana dotacja: 1 962 628

    Realizacja projektu:

    Projekt oczekuje na ocenę.

    Głównym celem tego projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych, podniesienie jakości usług edukacyjnych oraz kształtowanie kompetencji kluczowych w Liceach Ogólnokształcących w Powiecie Płockim: LO w Gąbinie, LO w Staroźrebach, LO w Wyszogrodzie m.in. poprzez:

    1. rozwijanie wiedzy i umiejętności ucz., a także ich zainteresowań i uzdolnień w zakresie matematyki, fizyki, biologii i chemii

    2. podwyższenie poziomu wiedzy z matematyki, informatyki i j. rosyjskiego

    3. podwyższenie poziomu wiedzy z j. angielskiego i j. niemieckiego oraz rozszerzenie znajomości słownictwa w ramach ww. języków

    4. wzmocnienie w grupie docelowej umiejętności interpersonalnych i społecznych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy.

    Realizacja projektu przewidziana jest od września br., przez 24 miesiące.

  • Źródło finansowania:

    PO KL,

    Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

    Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”

    Wartość projektu PLN: 49.992,00 zł

    Wkład Powiatu: 0 PLN

    Wnioskowana dotacja: 49.992,00 zł

    Realizacja projektu:

    Celem projekt jest podniesienie poziomu wykształcenia i kwalifikacji z matematyki 14 wychowanków z Rodzinnego Domu Dziecka w Nowym Bronowie i Zawodowej Rodzinie Zastępczej. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez :

    • organizacje zajęć wyrównawczych z matematyki dla wychowanków RDD i ZRZ,
    • organizację festynu „Matematyka inaczej”
    • wyjazd edukacyjny do Torunia.

    Projekt zakończony.

Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel.: (0-24) 267-68-00
fax: (0-24) 267-68-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat-plock.pl


Godziny Pracy Urzędu:
w środy w godz. 7:30 - 17:00
w pozostałe dni robocze w godz. 7:30 - 15:30

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017 Starostwo Powiatowe w Płocku
herb powiatu
Projekt i wykonanie: HEDEA
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.