Konkurs z zakresu Wiedzy Ekologicznej Członków OSP w powiecie płockim pod hasłem „BIORÓŻNORODNOŚĆ SZANSĄ ROZWOJU POWIATU PŁOCKIEGO”

2016-10-28 11:17 | Konkursy

REGULAMIN VIII EDYCJI

KONKURSU Z ZAKRESU WIEDZY EKOLOGICZNEJ CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W POWIECIE PŁOCKIM POD HASŁEM „BIORÓŻNORODNOŚĆ SZANSĄ ROZWOJU POWIATU  PŁOCKIEGO”

 1. Patronat: Waldemar Pawlak – Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP
 2. Organizator Konkursu: Starosta Płocki  
 3. Partnerstwo:

           - Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Płocku

       4.  Cele Konkursu:

 • zaktywizowanie członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do włączenia się do działań na rzecz ochrony różnorodności świata  przyrodniczego,
 • zwrócenie uwagi na problemy ekologiczne: gminy, powiatu,
 • zwrócenie uwagi, że różnorodność biologiczna jest wokół nas, że jesteśmy jej częścią i nie możemy bez niej żyć,
 • pokazanie konieczności systemowych działań podejmowanych na rzecz trwałego zachowania wszystkich elementów różnorodności biologicznej.

       5. Konkurs adresowany jest do członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (w tym do MDP) z terenu powiatu płockiego, którzy po zapoznaniu się z regulaminem Konkursu zgłoszą chęć uczestnictwa w Konkursie.

6. Przebieg Konkursu:

1) do 14 listopada 2016 r. – jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych zgłaszają swój udział w Konkursie na adres:

Starostwo Powiatowe w Płocku

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

09-400 Płock, ul. Bielska 59

Składy osobowe drużyn zostaną przedstawione w dniu przeprowadzenia Konkursu.

Wzór zgłoszeń stanowią Załączniki Nr 1 i Nr 2 do Regulaminu.

2) Konkurs przeprowadzi Powiatowa Komisja Konkursowa, powołana przez Starostę Płockiego.

3) Termin przeprowadzenia Konkursu –  3 grudnia 2016 r.

     Miejsce przeprowadzenia Konkursu zostanie podane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Płocku odrębnie.

4) Konkurs przeprowadzony zostanie jednoetapowo w formie testów. Komisja Konkursowa przewiduje możliwość przeprowadzenia dogrywek. Hasło tegorocznego Konkursu brzmi: „BIORÓŻNORODNOŚĆ SZANSĄ ROZWOJU POWIATU  PŁOCKIEGO”, tym samym członkowie drużyn powinni wykazać się znajomością tematyki z zakresu bioróżnorodności.

Materiały źródłowe to:

1.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j. t. Dz. U. z 2015 r.,  poz. 1651 z późn. zm.). 

2.  Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 z późn. zm.).

3.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych   zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2006 r. Nr 58, poz. 405 z późn. zm.).

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1070 z późn. zm.).

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony  gatunkowej roślin załącznik nr 1 i 2 (Dz. U. z 2014 poz.1409).

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, załącznik nr 1 i 2 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1348).

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony  gatunkowej grzybów załącznik nr 1 i 2 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408).

8.   Strony internetowe:

 

      Po przeprowadzeniu Konkursu Powiatowa Komisja Konkursowa wyłoni laureatów.

1. Decyzja Komisji Konkursowej o wyborze laureatów i przyznanej punktacji  jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

2. Nagrody. 

Nagrodami są nagrody rzeczowe z przeznaczeniem dla jednostki OSP oraz Puchary Starosty Płockiego Mariusza Bieńka.

I miejsce – 1000,00 zł  (10 jednostek OSP)

II miejsce – 800,00 zł   (15 jednostek OSP)

III miejsce –  600,00 zł   (25 jednostek OSP)

Ponadto dla 10 najlepszych zespołów będą ufundowane puchary.

9. Fundatorem  nagród jest Starosta Płocki.

10.  Sekretariat Konkursu:

Starostwo Powiatowe w Płocku

Wydział Środowiska i  Rozwoju Obszarów Wiejskich

09-400 Płock, ul. Bielska 59

tel. 24/267 67 97

Załącznik Nr 1

 

Karta zgłoszenia uczestnictwa

W VIII EDYCJI „KONKURSU Z ZAKRESU WIEDZY EKOLOGICZNEJ

CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W POWIECIE PŁOCKIM POD HASŁEM

„BIORÓŻNORODNOŚĆ SZANSĄ ROZWOJU POWIATU  PŁOCKIEGO”

Ochotnicza Straż Pożarna w……………………………………………………..

Gmina ............................................................................

reprezentowana przez:

1. Prezesa - ………………………………………………………….…………..

2. Naczelnika - ………………………………………………………..…………

po zapoznaniu się z regulaminem KONKURSU Z ZAKRESU WIEDZY EKOLOGICZNEJ CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W POWIECIE PŁOCKIM

zgłasza swój udział w  w/w Konkursie.

Miejscowość ..........................., data ................................

 

Pieczęć OSP                                                           Podpisy

                                                                           1.  Prezes - ………………………….….

                                                                           2.  Naczelnik - ……………………………                      

 

Załącznik Nr 2

 Karta zgłoszenia uczestnictwa

 W VIII EDYCJI KONKURSU Z ZAKRESU WIEDZY EKOLOGICZNEJ CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH  

W POWIECIE PŁOCKIM POD HASŁEM

„BIORÓŻNORODNOŚĆ SZANSĄ ROZWOJU POWIATU  PŁOCKIEGO”

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w………………………….…………………

Gmina ..............................................................................

reprezentowana przez:

1. Prezesa - ………………………………………………………….…………..

2. Naczelnika - ………………………………………………………..…………

po zapoznaniu się z regulaminem KONKURSU Z ZAKRESU WIEDZY EKOLOGICZNEJ CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W POWIECIE PŁOCKIM

zgłasza swój udział w  w/w Konkursie.

 

Miejscowość ..........................., data ................................

 

 

 

Pieczęć OSP                                                           Podpisy

                                                                         1.  Prezes - ………………………………….

                                                                         2.  Naczelnik - ……………………………………                     

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop