• kapital baner pl

  zs gabin

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

  Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
  Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

  Opis projektu

  Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie, poprzez wdrożenie programu rozwojowego obejmującego m.in. dodatkowe wsparcie pozalekcyjne, ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, poradnictwo edukacyjno-zawodowe oraz współpracę szkoły z przedsiębiorcami i doposażenie bazy służące podniesieniu zdolności 80 uczniów klas II-IV do przyszłego zatrudnienia. Projekt realizowany będzie w okresie od lipca 2014r. do sierpnia 2015r.

  W tym czasie uczniowie zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności praktyczne w wymiarze szerszym niż przewidziany w programie nauczania. Innowację stanowi zaangażowanie pracodawców w realizację części praktycznej szkoleń oraz w organizację staży zawodowych.

  Projekt przyczyni się do upowszechniania idei kształcenia zawodowego na terenie subregionu płockiego, wzmocni działania zmierzające do zacieśnienia współpracy szkoły z pracodawcami w subregionie, co z kolei przysłuży się do wzmocnienia oferty edukacyjnej szkoły.

   

   Cele szczegółowe:

  • podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego w obszarach kluczowych poprzez organizację dodatkowych zajęć z  informatyki, języka angielskiego i matematyki;
  • poszerzenie oferty edukacyjnej dla 80 uczniów poprzez organizację kursów i szkoleń branżowych podnoszących kompetencje zawodowych;
  • wzmocnienie oferty edukacyjnej, zwiększenie dostępności zajęć dotyczących planowania ścieżki rozwoju zawodowych dla 80 uczniów poprzez organizację  warsztatów z doradztwa zawodowego, umiejętności społecznych oraz wsparcie psychologa i doradcy zawodowego;
  • zwiększenie dostępu 60 uczniów do praktycznych form nauczania poprzez wdrożenie programu współpracy szkoły z przedsiębiorstwami tj. wdrożenie programu staży, wyjazdy branżowe do przedsiębiorstw, doposażenie pracowni do praktycznej nauki zawodu zwiększające szanse na rynku pracy;

  W ramach projektu przeprowadzone będą zajęcia pozalekcyjne z:

  • matematyki
  • języka angielskiego

  Kursy zawodowe:

  • kurs z zakresu przedsiębiorczości
  • kurs kelner
  • kurs carvingu
  • kurs techniki kulinarne
  • kurs operatora kombajnu zbożowego
  • kurs komputerowy ECDL-START zakończony certyfikatem
  • kurs prawa jazdy KAT. B

  Szkolenia zawodowe:

  • szkolenie z zakresu konwencjonalnych i nowoczesnych układów hamulcowych
  • szkolenie z zakresu budowy i diagnostyki układów klimatyzacji
  • szkolenie z zakresu diagnostyki w praktyce z wykorzystaniem testeru KTS
    i oscyloskopu
  • szkolenie z podstaw diagnostyki układów elektrycznych
  • szkolenie z zakresu budowy i diagnostyki silników o ZI
  • szkolenie z zakresu obsługi klienta warsztatu samochodowego
  • szkolenie z zakresu diagnostyki silnika z zapłonem iskrowym z wykorzystaniem analizatora spalin
  • szkolenie z zakresu diagnostyki i naprawy bezpieczeństwa biernego i czynnego
  • szkolenie z zakresu budowy i naprawy układu rozrządu
  • szkolenie z zakresu budowy elementów układów kierowniczych
  • szkolenie z zakresu budowy, zastosowania i wymiany ogumienia

  Ponadto:

  • organizacja staży dla uczniów
  • realizacja wyjazdów branżowych
  • indywidualne wsparcie psychologiczno -  doradcze
  • warsztaty z zakresu kształtowania umiejętności społecznych
  • doradztwo edukacyjno – zawodowe

   

  Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie uczestniczą w poszczególnych zajęciach nieodpłatnie.

   Zajęcia będą się odbywały w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie

   

   Całkowity koszt realizacji projektu – 725.266,21 zł 

  85% - 616.476,28 zł  Europejski Fundusz Społeczny

  15% - 108.789,93 zł   niefinansowy wkład powiatu płockiego

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

 • kapital baner pl

  zs plock

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
  Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

  Opis projektu

  Głównym celem realizacji projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Technikum przy Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku poprzez wdrożenie programu  rozwojowego obejmującego m.in. dodatkowe wsparcie pozalekcyjne, w tym ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, poradnictwo edukacyjno-zawodowe oraz współpracę szkoły z przedsiębiorstwami oraz doposażenie bazy szkoleniowej, służące podniesieniu zdolności 80 ucz. kl. II-IV do przyszłego zatrudnienia.

  Projekt realizowany będzie w okresie 01.07.2014 do 31.08.2015r.

  Cele szczegółowe:

  • Podnoszenie jakości procesu kształcenia zaw. w obszarach kluczowych (j. obce, ICT, matematyka) poprzez organizację zajęć z zakresu  informatyki, językowych i matematyki
  • Poszerzenie oferty edukacyjnej poprzez organizację kursów i szkoleń branżowych podnoszących kompetencje zawodowe
  • Wzmocnienie oferty edukacyjnej i zwiększenie dostępności zajęć związanych z planowaniem ścieżki rozwoju zawodowego  poprzez organizacje efektywnych warsztatów z doradztwa zawodowego, umiejętności społecznych oraz wsparcie zawodowe, psychologiczne
  • Zwiększenie dostępu uczniów do praktycznych form nauczania poprzez wdrożenie programu współpracy szkół z przedsiębiorstwami tj. wdrożenie programu staży, wyjazdy branżowe do przedsiębiorstw, doposażenie pracowni do praktycznej nauki zawodu przyczyniające się do zwiększenia szans na rynku pracy

  W ramach projektu przeprowadzone będą zajęcia pozalekcyjne z:

  • matematyki
  • j. angielskiego

  Kursy zawodowe:

  • Kurs ECDL-START z egzaminem końcowym
  • Kurs barmana
  • Kurs carvingu
  • Kurs  - operator kombajnu zbożowego
  • Kurs  - dobre praktyki w pielęgnacji i nowoczesnym żywieniu zwierząt
  • Kurs -  nowoczesne technologie produkcji rolniczej
  • Kurs - profesjonalny recepcjonista
  • Kurs na prawo jazdy KAT.B
  • Kursu -  techniki komputerowe, systemy operacyjne, diagnoza i zastosowanie
  • Kurs  - zabezpieczenie komputerów przed nieupoważnionym dostępem - e_Guardian

  Ponadto

  • Organizacja staży dla uczniów
  • Realizacja wyjazdów branżowych
  • Indywidualne wsparcie psychologiczno -  doradcze
  • Warsztaty z zakresu kształtowania umiejętności społecznych
  • Doradztwo edukacyjno – zawodowe

  Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie uczestniczą w poszczególnych zajęciach nieodpłatnie. 

  Zajęcia będą się odbywały w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku

  Całkowity koszt realizacji projektu 757 419,30 zł 

  • 85%-   643 806, 41 zł  Europejski Fundusz Społeczny
  • 15% - 113 612,89  zł   niefinansowy wkład powiatu płockiego

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 • kapital baner pl

  Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  Priorytet IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”
  Działanie 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” 

  Opis projektu

  Głównym celem realizacji projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych, podniesienie jakości usług edukacyjnych oraz kształtowanie kompetencji kluczowych w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie w okresie od 01.07.2014 do 31.08.2015r.
        Działania przewidziane w projekcie ukierunkowane są na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów przejawiających problemy w procesie nauczania przez zajęcia wyrównawczo-rozwijające ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, rozwijanie zainteresowań matematycznych, językowych oraz społecznych.

  Cele szczegółowe:

  •  podniesienie kwalifikacji zaw. i ogólnych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy w szczególności u 80 BO z klas II,III i IV ZSJŚ
  • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności matematyki, językowych i informatycznych
  • zwiększenie umiejętności zaw. i społ. w praktycznych sytuacjach zawodowych
  • podniesienie jakości kształcenia zgodnie z wymogami współczesnej gospodarki regionu poprzez program rozwojowy szkoły

  W ramach projektu przeprowadzone będą zajęcia pozalekcyjne :

  • Zajęcia z mat. ucz. kl. II, III i IV będą uzupełniać zasób wiedzy i umiejętności  matematycznych
  • Zajęcia z zakresu kompetencji językowych
  • Warsztaty doskonalenia umiejętności społecznych
  • Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego - poszerzone o szkolenia z wykorzystania Internetu w poszukiwaniu pracy
  • Podniesienie kwalifikacji zawodowych z informatyki – kurs (ECDL-START). Kurs zakończony egz. poziom Start
  • Podniesienie kwalifikacji zawodowych –kurs barman
  • Podniesienie kwalifikacji zawodowych-kurs kelner
  • Podniesienie kwalifikacji zawodowych-carvingu
  • Podniesienie kwalifikacji zawodowych-kurs animatora czasu wolnego- zakończony certyfikatem
  • Kurs profesjonalny recepcjonista
  • Kurs agroturystyki
  • Kurs Techniki kulinarne
  • Szkolenie z zakresu konwencjonalnych i nowoczesnych układów hamulcowych
  • Szkolenie z zakresu budowy i diagnostyki układów klimatyzacji
  • Szkolenie z zakresu diagnostykiw praktyce z wykorzystaniem testeru KTS i oscyloskopu
  • Szkolenie z pdstaw diagnostyki układów elektrycznych
  • Szkolenie z zakresu budowy i diagnostyki silnikówo ZI
  • Szkolenie z zakresu diagnostyki silnika z zapłonem iskrowym z wykorzystaniem analizatora spalin
  • Szkolenie z zakresu diagnostyki i naprawy bezpieczeństwa biernego i czynnego
  • Szkolenie z zakresu budowy elementów układów kierowniczych
  • Szkolenie z zakresu budowy, zastosowania i wymiany ogumienia

  Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie uczestniczą w poszczególnych zajęciach nieodpłatnie.

  Zajęcia będą się odbywały w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie.

  Całkowity koszt realizacji projektu 772 729,36 zł 

  • 85%- 656 819,96 zł  Europejski Fundusz Społeczny
  • 15% - 115 909,40 zł   niefinansowy wkład powiatu płockiego
 • kapital baner pl

  zs gabin

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

  Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
  Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

  Opis Projektu

  Głównym celem realizacji projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych, podniesienie jakości usług edukacyjnych oraz  kształtowanie kompetencji kluczowych w  Technikum Zawodowym przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie w okresie od 03.01.2011 do 30.06.2013 r.

  Cele szczegółowe:

  • podniesienie kwalifikacji zawodowych i ogólnych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy w szczególności u 750 Beneficjentów Ostatecznych z klas II,III i IV TZ,
  • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z:
   - matematyki
   - informatyki
   - języka angielskiego   
  • zwiększenie umiejętności zawodowych i społecznych w praktycznych sytuacjach zawodowych,
  • podniesienie jakości kształcenia zgodnie z wymogami współczesnej gospodarki regionu poprzez program rozwojowy szkoły.

  Działania przewidziane w projekcie ukierunkowane są na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów przejawiających problemy w procesie nauczania przez zajęcia wyrównawczo-rozwijające ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, rozwijanie zainteresowań matematycznych, językowych oraz społecznych.

  W ramach projektu przeprowadzone będą zajęcia pozalekcyjne:

  • Zajęcia wyrównawcze z mat. ucz. kl. II, III i IV będą uzupełniać zasób wiedzy i umiejętności z matematyki. 
  • Warsztaty z zakresu kompetencji językowych - TELC. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli języków obcych.
  • Warsztaty doskonalenia umiejętności społecznych. Obejmować będą m.in. warsztaty z asertywności i komunikacji interpersonalnej. 
  • Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego - poszerzone o szkolenia z wykorzystania Internetu w poszukiwaniu pracy. 
  • Podniesienie kwalifikacji zawodowych - kurs prawo jazdy kat B.
  • Podniesienie kwalifikacji zawodowych z informatyki - kurs (ECDL-START). Kurs zakończony egzaminem - poziom Start. 
  • Podniesienie kwalifikacji zawodowych - kurs florystyczny zakończony certyfikatem. 
  • Podniesienie kwalifikacji zawodowych - kurs operatora kombajnu zbożowego. 
  • Zajęcia „Spotkanie z paragrafem”.
  • Kurs księgowości komputerowej.

  Uczniowie  zakwalifikowani  do  udziału  w  projekcie uczestniczą  w poszczególnych zajęciach nieodpłatnie.


  Zajęcia będą się odbywały głównie w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie. Zakłada się możliwość prowadzenia zajęć w innych jednostkach, zgodnie z harmonogram Projektu.

  Całkowity koszt realizacji projektu: 1 502 284,95 zł

  z czego

  -  85%  - 1 276 942,20 zł - Europejski Fundusz Społeczny

  - 14,51% - 217 989,95 zł - wkład własny powiatu płockiego

  - 0,49% - 7 352,80 zł - dotacja celowa z budżetu krajowego

   

 • kapital baner pl

  zs wyszogrod

  Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  Priorytet IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”
  Działanie 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” 

  Opis Projektu

  Głównym celem realizacji projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych, podniesienie jakości usług edukacyjnych oraz kształtowanie kompetencji kluczowych w Technikum Zawodowym przy Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie w okresie od 03.01.2011 do 30.06.2013r.
        Działania przewidziane w projekcie ukierunkowane są na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów przejawiających problemy w procesie nauczania przez zajęcia wyrównawczo-rozwijające ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, rozwijanie zainteresowań matematycznych, językowych oraz społecznych.

  Cele szczegółowe:

  •  podniesienie kwalifikacji zaw. i ogólnych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy w szczególności u 960 BO z klas II,III i IV TZSJŚ
  • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności matematyki, językowych i informatycznych
  • zwiększenie umiejętności zaw. i społ. w praktycznych sytuacjach zawodowych
  • podniesienie jakości kształcenia zgodnie z wymogami współczesnej gospodarki regionu poprzez program rozwojowy szkoły

  W ramach projektu przeprowadzone będą zajęcia pozalekcyjne :

  • Zajęcia wyrównawcze z mat. ucz. kl. II, III i IV będą uzupełniać zasób wiedzy i umiejętności z matematycznych
  • Warsztaty z zakresu kompetencji językowych
  • Warsztaty doskonalenia umiejętności społecznych
  • Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego - poszerzone o szkolenia z wykorzystania Internetu w poszukiwaniu pracy
  • Podniesienie kwalifikacji zawodowych z informatyki – kurs (ECDL-START). Kurs zakończony egz. poziom Start
  • Podniesienie kwalifikacji zawodowych - kurs operatora kombajnu zbożowego
  • Podniesienie kwalifikacji zawodowych-kurs chemizacyjny
  • Podniesienie kwalifikacji zawodowych-kurs baristy zakończony certyfikatem
  • Podniesienie kwalifikacji zawodowych-kurs animatora czasu wolnego- zakończony certyfikatem
  • Kurs agroturystyki

  Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie uczestniczą w poszczególnych zajęciach nieodpłatnie.

  Zajęcia będą się odbywały w Technikum Zawodowym w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie.

  Całkowity koszt realizacji projektu 1 740 394,70 zł 

  • 85% 1 497 335,50 zł  Europejski Fundusz Społeczny
  • 15% - 261 059,20 zł   niefinansowy wkład powiatu płockiego

  Dokumenty do pobrania

  Regulamin Projektu
  Załacznik nr 1 do Regulaminu
  Załacznik nr 2 do Regulaminu
  Załacznik nr 3 do Regulaminu

 • kapital baner pl

  zs plock

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
  Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

  Opis Projektu

  Głównym celem realizacji projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych, podniesienie jakości usług edukacyjnych oraz  kształtowanie kompetencji kluczowych w  Technikum zawodowym przy Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku w okresie od 03.01.2011 do 30.06.2013r.
       Działania przewidziane w projekcie ukierunkowane są na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów przejawiających problemy w procesie nauczania przez zajęcia wyrównawczo-rozwijające ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, rozwijanie zainteresowań matematycznych, językowych oraz społecznych.

  Cele szczegółowe:

  • podniesienie kwalifikacji zawodowych i ogólnych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy w szczególności  u 930 uczniów z klas II,III i IV T
  • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z:
   - matematyki
   - informatyki
   - języka angielskiego
  • zwiększenie umiejętności zawodowych i społecznych w praktycznych sytuacjach zawodowych
  • podniesienie jakości kształcenia zgodnie z wymogami współczesnej gospodarki
   regionu poprzez program rozwojowy szkoły

  W ramach projektu przeprowadzone będą zajęcia pozalekcyjne :

   • Zajęcia wyrównawcze z mat. ucz. kl. II, III i IV będą uzupełniać zasób wiedzy i umiejętności z matematycznych.
   • Warsztaty z zakresu kompetencji językowych.
   • Warsztaty doskonalenia umiejętności społecznych.
   • Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego - poszerzone o szkolenia z wykorzystania Internetu w poszukiwaniu pracy.
   • Podniesienie kwalifikacji zawodowych z informatyki – kurs (ECDL-START). Kurs zakończony egzaminem - poziom Start.
   • Podniesienie kwalifikacji zawodowych z informatyki – egzamin ECDL.
   • Podniesienie kwalifikacji zawodowych - kurs operatora kombajnu zbożowego.
   • Podniesienie kwalifikacji zawodowych - kurs chemizacyjny.
   • Podniesienie kwalifikacji zawodowych - kurs florystyczny zakończony certyfikatem.
   • Podniesienie kwalifikacji zawodowych - kurs baristy zakończony certyfikatem.
   • Podniesienie kwalifikacji zawodowych - kurs animatora czasu wolnego - zakończony certyfikatem.
  • Nowe zadanie od 2012 roku: "Praktyki i staże zawodowe".

  Uczniowie  zakwalifikowani  do  udziału  w  projekcie uczestniczą  w poszczególnych zajęciach nieodpłatnie.


  Zajęcia odbywają się w Technikum Zawodowym w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej  w  Płocku


  Całkowity koszt realizacji projektu 1 478 371,70 zł z czego:

  • 1 256 615,94 zł -  Europejski Fundusz Społeczny
  •    212 812,37 zł -  wkład własny powiatu płockiego
  •       8 943,39 zł - dotacja celowa z budżetu krajowego

  Dokumenty do pobrania

  Regulamin Projektu Pobierz
  Załącznik nr 1 do Regulaminu Pobierz
  Załącznik nr 2 do Regulaminu Pobierz
  Załącznik nr 3 do Regulaminu Pobierz

  Terminy realizacji poszczególnych zadań w ramach Projektu.      

  Pobierz
 • Źródło finansowania:

  PO KL,

  Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

  Wartość projektu PLN: 2 026 887,20

  Wkład Powiatu: 64 259,20

  Wkład własny niefinansowy

  Wnioskowana dotacja: 1 962 628

  Realizacja projektu:

  Projekt oczekuje na ocenę.

  Głównym celem tego projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych, podniesienie jakości usług edukacyjnych oraz kształtowanie kompetencji kluczowych w Liceach Ogólnokształcących w Powiecie Płockim: LO w Gąbinie, LO w Staroźrebach, LO w Wyszogrodzie m.in. poprzez:

  1. rozwijanie wiedzy i umiejętności ucz., a także ich zainteresowań i uzdolnień w zakresie matematyki, fizyki, biologii i chemii

  2. podwyższenie poziomu wiedzy z matematyki, informatyki i j. rosyjskiego

  3. podwyższenie poziomu wiedzy z j. angielskiego i j. niemieckiego oraz rozszerzenie znajomości słownictwa w ramach ww. języków

  4. wzmocnienie w grupie docelowej umiejętności interpersonalnych i społecznych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy.

  Realizacja projektu przewidziana jest od września br., przez 24 miesiące.

 • Źródło finansowania:

  PO KL,

  Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

  Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”

  Wartość projektu PLN: 49.992,00 zł

  Wkład Powiatu: 0 PLN

  Wnioskowana dotacja: 49.992,00 zł

  Realizacja projektu:

  Celem projekt jest podniesienie poziomu wykształcenia i kwalifikacji z matematyki 14 wychowanków z Rodzinnego Domu Dziecka w Nowym Bronowie i Zawodowej Rodzinie Zastępczej. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez :

  • organizacje zajęć wyrównawczych z matematyki dla wychowanków RDD i ZRZ,
  • organizację festynu „Matematyka inaczej”
  • wyjazd edukacyjny do Torunia.

  Projekt zakończony.

Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel.: (0-24) 267-68-00
fax: (0-24) 267-68-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat-plock.pl


Godziny Pracy Urzędu:
w środy w godz. 7:30 - 17:00
w pozostałe dni robocze w godz. 7:30 - 15:30

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017 Starostwo Powiatowe w Płocku
herb powiatu
Projekt i wykonanie: HEDEA
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.