Obwieszczenie Starosty Płockiego

2017-07-20 08:23 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE
STAROSTY  PŁOCKIEGO

z dnia 19 lipca 2017 r.
o przystąpieniu do opracowania
projektów uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa  położonych na terenach 129 obrębów ewidencyjnych w 5 gminach powiatu płockiego,
tj.: Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Słubice i Staroźreby


    Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788) - informuję, iż rozpoczęły się prace nad uproszczonymi planami urządzenia lasu oraz inwentaryzacjami stanu lasu  dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenach wyżej wymienionych gmin.
Do właścicieli lasów zgłoszą się pracownicy Firmy TAXUS UL Sp. z o.o., ul. Płomyka 58, 02 - 491 Warszawa, którzy dokonają inwentaryzacji drzewostanów, ustalą potrzeby gospodarcze lasów oraz wskazania dla poszczególnych działek leśnych.    
W związku z powyższym proszę właścicieli lasów o umożliwienie Wykonawcy wejścia na tereny leśne oraz bieżące współdziałanie z nim w trakcie opracowywania planów oraz inwentaryzacji. W szczególności proszę o dokładne zapoznanie się z projektami uproszczonych planów urządzenia lasu na etapie ich wyłożenia do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibach urzędów miast i gmin i - jeśli zajdzie taka konieczność - zgłoszenie swoich zastrzeżeń i wniosków do proponowanych zapisów. Plany te - po zaopiniowaniu przez Nadleśniczych Nadleśnictw: Płock, Łąck i Gostynin oraz zatwierdzeniu przez Starostę Płockiego - staną się wiążące dla właścicieli lasów i będą stanowiły podstawę prowadzenia gospodarki leśnej przez okres 10 lat.
    Na podstawie inwentaryzacji stanu lasu zostaną wydane decyzje administracyjne Starosty Płockiego określające zadania z zakresu gospodarki leśnej.
 
Informacji udziela:         Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich    
                                      Starostwa Powiatowego w Płocku
                                      ul. Bielska 59, 09-400 Płock
                                      tel. 024/267-67-95, 99, fax. 024/267-68-48

    Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres do końca października 2017 r. poprzez rozplakatowanie na terenach gmin objętych pracami.
 
                                                                                Wicestarosta

                                                                              Iwona Sierocka

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop