• Przewozy regularne

  Przewoźnicy wykonujący przewóz regularny osób na terenie powiatu płockiego

  1. KOMUNIKACJA MIEJSKA PŁOCK Sp. z o. o.
   ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock
   Telefon 24 367 51 10

   Numery autobusów KM Płock poruszajacych się po terenie gmin powiatu płockiego:
   a) Bielsk - Płock linie 112,110,105 - Przejdź do rozkładu
   b) Brudzeń Duży - Płock linie 103,102,105 - Przejdź do rozkładu
   c) Gąbin - Płock linie L1,140,7 - Przejdź do rozkładu
   d) Nowy Duninów - Płock linia 160 - Przejdź do rozkładu
   e) Radzanowo - Płock linie 24,112,120,121 - Przejdź do rozkładu
   f) Stara Biała - Płock linie 100,101,102,103.104.105,110,111 - Przejdź do rozkładu
   g) Staroźreby- Płock linia 120 - Przejdź do rozkładu
   h) Słupno- Płock linia 130 - Przejdź do rozkładu
   i) Łąck- Płock linia 43 - Przejdź do rozkładu

  2. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W GOSTYNINIE Sp. z o. o.
   ul. 18-go Stycznia 36
   09-500 Gostynin
   Telefon 24 235 20 46
   ZOBACZ ROZKŁAD JAZDY PŁOCK - GOSTYNIN PRZEZ GRABINĘ - ŁĄCK
   ZOBACZ ROZKŁAD JAZDY PŁOCK - SANNIKI PRZEZ GRABINĘ - ŁĄCK - ZDWÓRZ
   ZOBACZ ROZKŁAD JAZDY GOSTYNIN - GĄBIN PRZEZ KOSZELEW
   ZOBACZ ROZKŁAD JAZDY NOWY DUNINÓW - JASTRZĄBEK PRZEZ SOCZEWKĘ
   ZOBACZ ROZKŁAD JAZDY PŁOCK - WROCŁAW PRZEZ GRABINĘ - ŁĄCK - GOSTYNIN
   ZOBACZ ROZKŁAD JAZDY GĄBIN - ŻYCHLIN PRZEZ KAMIEŃ NOWY
   ZOBACZ ROZKŁAD JAZDY NOWY DUNINÓW - PŁOCK PRZEZ SOCZEWKĘ
   ZOBACZ ROZKŁAD JAZDY GOSTYNIN - PŁOCK PRZEZ NOWY DUNINÓW - SOCZEWKĘ
   ZOBACZ ROZKŁAD JAZDY GOSTYNIN - ŚWINIARY PRZEZ KOSZELEW - GĄBIN
   ZOBACZ ROZKŁAD JAZDY BODZANÓW - WICIEJEWO PRZEZ ARCHUTÓWEK
   ZOBACZ ROZKŁAD JAZDY BODZANÓW - STANOWO PRZEZ ARCHUTÓWEK
   ZOBACZ ROZKŁAD JAZDY BODZANÓW - BODZANÓW PRZEZ PODLECK
   ZOBACZ ROZKŁAD JAZDY GARWACZ - BODZANÓW PRZEZ PEPŁOWO

  3. MARQS USŁUGI AUTOKAROWE MAREK FLEJSZMAN TOPOLA KRÓLEWSKA 22
   99-100 Łęczyca
   Telefon 663 735 708
   ZOBACZ ROZKŁAD JAZDY PŁOCK - ŁÓDŹ PRZEZ ŁĄCK
   ZOBACZ ROZKŁAD JAZDY KUTNO - PŁOCK PRZEZ GRABINĘ - ŁĄCK
   ZOBACZ ROZKŁAD JAZDY WYSZOGRÓD - PŁOCK PRZEZ SŁUPNO - ŁAGIEWNIKI - BODZANÓW - MAŁA WIEŚ
   ZOBACZ ROZKŁAD JAZDY DZIERŻANOWO - PŁOCK PRZEZ ROGOZINO - RADZANOWO - BLICHOWO - BULKOWO
   ZOBACZ ROZKŁAD JAZDY CHYLIN - PŁOCK PRZEZ ZAKRZEWO, CIEŚLE

  4. USŁUGI PRZEWOZU OSÓB USŁUGI TRANSPORTOWE I ROLNICZE
   Adam Bąbała
   Białkowo 34, 09-410 Płock,
   Telefon 24 265 61 35
   ZOBACZ ROZKŁAD JAZDY BIAŁKOWO - PŁOCK PRZEZ ROGOZINO - BORYSZEWO

  5. USŁUGI TRANSPORTOWE PRZEWOZY AUTOKAROWE I CIĘŻAROWE Zdzisław Nowak
   ul. Toruńska 40
   Telefon 24 260 42 13, 606 438 669
   ZOBACZ ROZKŁAD JAZDY PŁOCK - CIEŚLIN PRZEZ SIKÓRZ - BOŻEWO
   ZOBACZ ROZKŁAD JAZDY TŁUCHOWO - PŁOCK PRZEZ SIKÓRZ - BRUDZEŃ DUŻY
   ZOBACZ ROZKŁAD JAZDY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ - PŁOCK PRZEZ ROKICIE - GŁOWINA

  6. JACEK-BUS Jacek Żelechowski
   Świerczyn 5, 09-210 Drobin
   Telefon 501 658 603
   ZOBACZ ROZKŁAD JAZDY PŁOCK - DROBIN PRZEZ BIELSK - ŁĘG
   ZOBACZ ROZKŁAD JAZDY RACIĄŻ - PŁOCK PRZEZ ZAGROBA - DROBIN
   ZOBACZ ROZKŁAD JAZDY DROBIN - PŁOCK PRZEZ GÓRA - STAROŹREBY


 • Unia

  Projekt pn. „Budowanie systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego”

  Projekt realizowany w ramach Priorytetu V Gospodarka przyjazna środowisku

  Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

  Celem projektu jest budowa na terenie Powiatu Płockiego systemu złożonego 
  z 19 syren alarmowych wraz z 8 pulpitami sterującymi, którego zadaniem będzie ostrzeganie i alarmowanie ludności przed zjawiskami katastrofalnymi.

  Lider projektu: POWIAT PŁOCKI

  Partnerzy: Gmina Bodzanów

                  Gmina Bulkowo

                  Gmina Mała Wieś

                  Gmina Nowy Duninów

                  Gmina Słupno

                  Gmina Stara Biała

                  Gmina Staroźreby

                  Gmina i Miasto Wyszogród   

  W a r t o ś ć   p r o j e k t u  - 470 765,63 PLN

  D o f i n a n s o w a n i e  - 344 977,05 PLN

  W k ł a d   w ł a s n y  - 125 788,58 PLN

  W ramach projektu zakupionych zostanie:

  - 6 szt. syren elektronicznych DSE-600W

  - 1 szt. syreny elektronicznej DSE-900W

  - 2 szt. syren elektronicznych DSE-1200W

  - 8 pulpitami sterującymi przeznaczonych do montażu w każdej gminie partnerskiej wraz z aplikacją sterującą

  Realizację głównych założeń projektu wzmocnią działania edukacyjne skierowane do mieszkańców powiatu płockiego, w formie przekazywania wiedzy o zagrożeniach, sygnałach alarmowych i komunikatach ostrzegawczych.

  Realizacja projektu zapewni wyższy poziom bezpieczeństwa ludności realnie narażonej na ryzyko związanym z niebezpieczeństwem:

  - powodziowym,

  - chemicznym,

  - eksploatacji składowisk,

  - transportem materiałów niebezpiecznych,

  - radiacyjnym

  Powiatowy system ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach zostanie docelowo zintegrowany z Wojewódzkim Systemem Alarmowania i Ostrzegania tworząc scentralizowany system powiadamiania mieszkańców województwa mazowieckiego o nadchodzącym zagrożeniu.

  Aktualności

  Dnia 24 czerwca 2016 roku w Muzeum Mazowieckim w Płocku została podpisana Umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, który reprezentował Pan Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Powiatem Płockim, w imieniu którego występowali Pan Mariusz Bieniek Starosta Płocki oraz Pani Iwona Sierocka Wicestarosta.

  Umowa dotyczy dofinansowania projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V Gospodarka Przyjazna Środowisku Działania 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

  Realizacja projektu rozpocznie się 1 sierpnia br. i potrwa do 31 grudnia 2017 roku.

  Liderem projektu jest Powiat Płocki.

  Partnerami w projekcie są gminy Powiatu Płockiego, w szczególności:

  1. Gmina Bodzanów

  2. Gmina Bulkowo

  3. Gmina Mała Wieś

  4. Gmina Nowy Duninów

  5. Gmina Słupno

  6. Gmina Stara Biała

  7. Gmina Staroźreby

  8. Gmina i Miasto Wyszogród        

  Wartość projektu  - 470 765,63 PLN

  Dofinansowanie   - 344 977,05 PLN

  Wkład własny       - 125 788,58 PLN

   

  podpisaniepodpisanie 1

 • Unia

  Powiat Płocki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. ”Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego” Oś priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku Działanie 5.4 Ochrona bioróżnorodności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020  – umowa 
  nr RPMA.05.04.00-14-4023/15 z dnia 24.06.2016 r.
   

  Celem projektu jest kształtowanie ochrony bioróżnorodności walorów przyrodniczych powiatu płockiego w zakresie in-situ i ex-situ zagrożonych siedlisk przyrodniczych i gatunków oraz użytkowych gatunków rodzimych z uwzględnieniem wpływu ochrony na kształtowanie turystyki i rekreacji. 

  Ogólny charakter projektu związany jest z czterema podstawowymi działaniami w projekcie: ochrona in-situ i ochrona ex-situ zagrożonych gatunków fauny i flory oraz siedlisk przyrodniczych na obszarze powiatu płockiego, modernizacja i budowa infrastruktury niezbędnej do ochrony i przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków fauny i flory oraz działania ograniczające negatywne oddziaływanie ruchu turystycznego na zagrożone gatunki fauny i flory oraz siedliska przyrodnicze jak również działania związane z szeroko rozumianą edukacją społeczną i promocją lokalnych zasobów przyrodniczych powiatu płockiego. Edukacja i promocja ekologiczna prowadzona będzie w różnych formach. Projekt stanowi samodzielną jednostkę analizy ponieważ obejmuje wszystkie działania inwestycyjne w wyniku których (po ich realizacji) powstanie w pełni samodzielna funkcjonalnie i operacyjnie infrastruktura służąca realizacji celów projektu.

  W latach 2016 – 2019  w ramach Projektu  zostaną przeprowadzone działania:

  • Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji nad Jeziorem Łąckim Dużym
  • Modernizacja szlaków turystyczno rekreacyjnych Nadleśnictwa Płock
  • Organizacja nowych tras turystycznych wzdłuż brzegów rzeki Wisły
  • Wytyczenie szlaku turystycznego w Dolinie Skrwy na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego
  • Stworzenie potencjalnych stanowisk lęgowych dla chronionych i rzadkich gatunków awifauny i fauny
  • Utworzenie portalu edukacji ekologicznej
  • Szkolenia w zakresie edukacji ekologicznej i prowadzenia działalności gospodarczej na Obszarach Natura 2000
  • Opracowanie i wydanie materiałów edukacyjnych dla społeczności
  • Założenie mini ogrodów botanicznych przy placówkach oświatowych (Wyszogród, Gąbin, Płock)
  • Zaprojektowanie i organizacja stałych wystaw ekologicznych "Wokół Nasion" w obiekcie Wyłuszczarni Szyszek na terenie Nadleśnictwa Łąck oraz Muzeum Wisły w Wyszogrodzie
  • Zaprojektowanie i założenie Lasu Dendrologicznego na terenie Nadleśnictwa Łąck
  • Modernizacja istniejącego schroniska dla dzikich zwierząt w Miszewie Murowanym
  • Wykarczowanie gatunków inwazyjnych na obszarze Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego
  • Zorganizowanie i przeprowadzenie imprez edukacyjno- promocyjnych
  • Przygotowanie dokumentacji przetargowej w tym przeprowadzenie konkursu architektonicznego
  Całkowita wartość projektu: 3.198.574,00 PLN
  Kwota dofinansowania 80 %: 
  2.558.859,20 PLN
  Środki własne: 639.714,80 PLN
  W tym inne krajowe środki publiczne:                       
  66.666,00 PLN


  Powyższy Projekt w całości zrealizowany zostanie na obszarze powiatu płockiego.

  Beneficjent Projektu

  bene 1

  Partnerzy Projektu

  bene 2

  Dane teleadresowe partnerów projektu:

  Powiat Płocki

  ul. Bielska 59

  09-400 Płock

  tel. 24/267 68 00

  http://powiat-plock.pl/cms/21157

  Nadleśnictwo Płock

  ul. Bielska 24

  09 – 400 Płock

  24/264 75 49

  www.plock.lodz.lasy.gov.pl/

  Nadleśnictwo Łąck

  ul. Lipowa 4

   09-520 Łąck

   24/261 40 01

  www.lack.lodz.lasy.gov.pl/

 • Zadławienie, z pozoru niegroźne, jest w istocie stanem zagrożenia życia. Całkowita niedrożność dróg oddechowych może doprowadzić do niedotlenienia organizmu, a w jego konsekwencji do utraty przytomności, a nawet zatrzymania akcji serca. Przyczyną zadławienia jest najczęściej utknięcie fragmentu pożywienia w górnej części dróg oddechowych. W przypadku częściowej niedrożności dostęp powietrza do płuc jest możliwy, choć utrudniony. W takiej sytuacji najczęściej pomaga naturalny odruch kaszlu. Jeśli dochodzi do całkowitej niedrożności, osoba poszkodowana nie jest w stanie kaszleć, mówić oraz oddychać. Potrzebna jest pomoc. Omówmy zatem zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku zadławienia osoby dorosłej.

  W pierwszej kolejności należy upewnić się, czy rzeczywiście doszło do zakrztuszenia. Pytamy więc osobę poszkodowaną „Czy się zadławiłeś?”. Po potwierdzeniu zachęcamy do kaszlu. Przy częściowej niedrożności kaszel powinien doprowadzić do usunięcia ciała obcego z przełyku. Jeśli osoba zadławiona nie może mówić lub kaszel nie pomaga, należy przystąpić do udzielania pierwszej pomocy. Przede wszystkim należy pomóc poszkodowanemu wstać, a następnie stanąć za nim i lekko go pochylić. Cały czas asekurujemy osobę, przytrzymując ramieniem i umiejscawiając jedną z nóg pomiędzy nogami osoby zakrztuszonej. Następnie uderzamy pomiędzy łopatki w taki sposób, jakbyśmy chcieli „wybić” ciało obce z przełyku poszkodowanego.

  Jeśli uderzenia nie doprowadziły do udrożnienia dróg oddechowych, należy przystąpić do ucisków nadbrzusza. Przykładamy pięść jednej dłoni pod mostkiem, drugą dłonią chwytamy za swoją pięść i pociągamy ku sobie w kierunku górnym, uciskając tym samym nadbrzusze poszkodowanego.  Uderzenia i uciski należy wykonywać naprzemiennie aż do usunięcia ciała obcego z przewodu oddechowego.

  Dla dokładnego zapoznania się z elementami pierwszej pomocy osobie zadławionej warto obejrzeć film edukacyjny:

  https://www.szkolenia-bhp24.pl/film-online-zadlawienie

  Pamiętaj jednak, że tylko praktyka czyni mistrza. Wiele organizacji i fundacji organizuje darmowe kursy i szkolenie z pierwszej pomocy. Warto z nich skorzystać i nauczyć się ratować życie  - dla bezpieczeństwa Twoich najbliższych!

  W serii darmowych filmów edukacyjnych nt. pierwszej pomocy ukazały się dotychczas:

  1. Numery alarmowe w Polsce

  https://www.szkolenia-bhp24.pl/numery-alarmowe 

  1. Pierwsza pomoc – osoba nieprzytomna oddychająca

  https://www.szkolenia-bhp24.pl/pozycja-bezpieczna-online

Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel.: (0-24) 267-68-00
fax: (0-24) 267-68-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat-plock.pl


Godziny Pracy Urzędu:
w środy w godz. 7:30 - 17:00
w pozostałe dni robocze w godz. 7:30 - 15:30

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017 Starostwo Powiatowe w Płocku
herb powiatu
Projekt i wykonanie: HEDEA
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.