Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu płockiego w 2018 roku

 

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej

 Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Osoby, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna i rodzaj dokumentu potwierdzające w/w uprawnienie

 I. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz.1769) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz. 1832), lub

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r. poz. 456 i 1386), lub

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr 205, poz. 1203), lub

5) która nie ukończyła 26 lat, lub

6) która ukończyła 65 lat, lub

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub

8) która jest w ciąży.

II. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:

1) pkt I. 1 – wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2) pkt I. 2 – wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

3) pkt I. 3 – wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

4) pkt I. 4 – wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

5) pkt I. 5 i 6 – wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

6) pkt I. 7 – wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie;

7) pkt I. 8 – wykazuje się przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

III. Osoba uprawniona, o której mowa w pkt I. 1, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

IV. Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt I. 1 – 6 i 8, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie pkt I. 1 – 6 i 8, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w pkt. II. 1 – 5 i 7.

V. Nieodpłatna pomoc prawna dla osób, o których mowa w pkt I.8 jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

VI. Oświadczenia, o których mowa w pkt II. 6 oraz w pkt. III i IV, osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.   – Powiat Płocki

Punkt

Porozumienie z Gminą/Powiat Płocki

Lokalizacja punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Podmiot świadczący nieodpłatną pomoc prawną

1

Gmina Nowy               Duninów

Urząd Gminy w Nowym Duninowie, ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów,

parter - pokój nr 1

Poniedziałek

w godzinach 800-1200

Łącznie 5 osób –
3 radców prawnych
i 2 adwokatów

Radcy prawni: poniedziałek, środa, piątek

Adwokaci: wtorek, czwartek

Gmina Łąck

Lokal w Hali Sportowej w Łącku,

ul. Gostynińska 2,

09-520 Łąck

Wtorek

w godzinach 800- 1200

Gmina Drobin

Miejsko-Gminna Biblioteka

w Drobinie

ul. Rynek 1, 09-210 Drobin

Środa

w godzinach

800 -1200

Powiat Płocki

Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie

ul. Niepodległości 11,

09-450 Wyszogród

Czwartek

w godzinach 1300 – 1700

Gmina Bodzanów

Lokal w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

ul. Bankowa 7,

09-470 Bodzanów

Piątek

w godzinach 800-1200

2

Gmina Bodzanów

Lokal w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

ul. Bankowa 7,

09-470 Bodzanów

Poniedziałek

w godzinach

900 - 1300

Łącznie 5 osób –
2 radców prawnych
i 3 adwokatów

Radcy prawni: wtorek i czwartek

Adwokaci: poniedziałek, środa, piątek

Powiat Płocki

Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie

ul. Niepodległości 11,

09-450 Wyszogród

Wtorek, piątek

w godzinach

900 – 1300

Gmina Brudzeń Duży

Urząd Gminy Brudzeń Duży ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży

Środa

w godzinach 1000 – 1400

Gmina Nowy Duninów

Urząd Gminy w Nowym Duninowie,

ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów, parter - pokój nr 1

Czwartek

w godzinach

800 – 1200

3

Gmina Bulkowo

Szkoła Podstawowa we Włókach,

Włóki 16, 09-454 Bulkowo, pokój 1 i 2

Poniedziałek, wtorek

w godzinach

830 – 1300

Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego

KRS 0000220959

09-402 Płock

ul. Pedagogiczna 7

Adwokat/osoby o których mowa w art. 11 ust.3 ustawy z dnia 5.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz   edukacji prawnej[1]

Gmina Mała Wieś

Lokal w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małej Wsi

ul. Płońska 4,

09-460 Mała Wieś

Środa w godzinach

1200 – 1630

i piątek

w godzinach 800 – 1230

Gmina Bielsk

Urząd Gminy Bielsk

Pl. Wolności 3a,

09-230 Bielsk

Czwartek

w godzinach

800 – 1230

4

Gmina Gąbin

Urząd Miasta i Gminy Gąbin,

09- 530 Gąbin

ul. Stary Rynek 16,

pokój nr 5 (parter)

Poniedziałek

w godzinach

800 – 1230 i środa

w godzinach 1330 – 1800

Stowarzyszenie Mazowsze Razem Łętowo 3

09-470 Bodzanów

 

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych Powiatu Płockiego” pod nr 16.

Adwokat/osoby o których mowa w art. 11 ust.3 ustawy z dnia 5.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej[2]

Gmina Drobin

Lokal w Miejsko – Gminnej Bibliotece w Drobinie

ul. Rynek 1, 09-210 Drobin

Wtorek

w godzinach

800 – 1230

Gmina Słupno

Lokal w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie

(parter)

ul. Warszawska 26 A, 09-472 Słupno

Czwartek

w godzinach 1400 – 1830

Gmina Łąck

Lokal w Hali Sportowej w Łącku,

ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck

Piątek

w godzinach

800 – 1230

                      

 

[1] Dz.U. z 2017 r. poz.2030

[2] Dz.U. z 2017 r. poz.2030

Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel.: (0-24) 267-68-00
fax: (0-24) 267-68-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat-plock.pl


Godziny Pracy Urzędu:
w środy w godz. 7:30 - 17:00
w pozostałe dni robocze w godz. 7:30 - 15:30

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017 Starostwo Powiatowe w Płocku
herb powiatu
Projekt i wykonanie: HEDEA
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.