Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płocku

2009-05-27 14:56 | Wiadomości

Adres: ul. Otolińska 21, 09-407 Płock

Tel.: (024) 364 02 00 

e-mail: pppp.plock@gmail.com

  

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płocku została powołana 27 maja 2009 r. na mocy Uchwały nr 214/XXVIII/2009 Rady Powiatu w Płocku, gdyż zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty powiat powinien wykonywać zadania z zakresu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

Od 1999 roku zadania te były powierzane Miastu Płock na podstawie corocznie zawieranych Porozumień. Ze względu na brak zainteresowania ze strony Miasta Płock kontynuacją współpracy w zakresie poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego,    zawarto aneks tylko od dnia 1 stycznia do 31 sierpnia 2009 r.

W związku z powyższym nowo założona placówka rozpocznie działanie z dniem 1 września 2009 r. w lokalu na trzecim piętrze przy ul. Otolińskiej 21, stanowiącym własność Wektry Holding Spółki z o.o. Powierzchnia lokalu wynosi 144 m 2, a mieszczą się na niej 4 gabinety przeznaczone do pracy dla psychologów, pedagogów oraz logopedów i 1 sala do terapii. Poradnia posiada wystarczającą  powierzchnię archiwizacyjną do indywidualnych kart klientów, które zgodnie z zasadami przechowywania dokumentów muszą być dostępne przez 20 lat.

Z dniem 1 września w poradni znajdą zatrudnienie pracownicy pedagogiczni na 9 etatach, a także lekarz, 1 pracownik administracji i 1 pracownik obsługi.

Poradnia jest placówką świadczącą dobrowolną i bezpłatną opiekę dla dzieci i młodzieży w wieku od 0-19 lat z terenu działania poradni, który obejmuje przedszkola, szkoły i inne placówki oświatowe znajdujące się na obszarze gmin: Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Mała Wieś, Radzanowo, Słupno,  Stara Biała, Staroźreby, Wyszogród oraz miejscowości: Dobrzyków (gmina Gąbin), Soczewka (gmina Nowy Duninów).

 

Placówka spełnia następujące funkcje:

·         diagnostyczną,

·         profilaktyczną,

·         terapeutyczną,

·         konsultacyjno-doradczą.

Funkcje te Poradnia pełni celem:

·         wspomagania wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży,

·         udzielania pomocy specjalistycznej rodzicom i nauczycielom (przedszkoli, szkół, placówek).

Specjalistyczna pomoc dzieciom i młodzieży z terenu działania poradni udzielana jest na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów. 

Funkcję diagnostyczną poradnia spełnia poprzez diagnostyczne badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne mające na celu określenie:

·         poziomu intelektualnego dzieci i młodzieży,

·         stopnia dojrzałości szkolnej,

·         deficytów rozwojowych,

·         zaburzeń emocjonalnych (ich źródeł i następstw),

·         poziomu wiadomości i umiejętności ucznia,

·         lateralizacji (dominacji stronnej),

·         możliwości przyśpieszenia lub odroczenia obowiązku szkolnego,

·         rodzaju i przyczyn wad wymowy,

·         przyczyn problemów w czytaniu i pisaniu (diagnoza dysleksji, dysgrafii i dysortografii),

·         zamiłowań, zainteresowań i predyspozycji zawodowych uczniów.

 

Funkcję profilaktyczną PPP-P realizuje poprzez:

·         działalność edukacyjną i informacyjną (w tym szkolenia wewnętrzne dla pracowników poradni doskonalące ich warsztat pracy),

·         inspirowanie placówek oświatowych do realizacji programów psychoedukacyjnych,

·         uwrażliwianie nauczycieli na potrzeby dziecka,

·         przeprowadzanie z grupami uczniów zajęć stymulujących pozytywne przemiany ich osobowości,

·         szerzenie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej poprzez instruktaż dla rodziców i nauczycieli,

·         wczesne wykrywanie przyczyn nieprawidłowości w rozwoju psychicznym, intelektualnym i społecznym u dzieci.

 

Funkcja terapeutyczna polega na prowadzeniu terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i społecznej na terenie placówki. Poradnia prowadzi terapię indywidualną i grupową w zakresie:

·         stymulowania rozwoju psychofizycznego dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym,

·         pomoc dzieciom i młodzieży z trudnościami wychowawczymi i zaburzeniami i zaburzeniami emocjonalnymi,

·         eliminowanie wad i zaburzeń mowy,

·         usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych u dzieci ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi,

·         stymulowania rozwoju dzieci niepełnosprawnych, głęboko upośledzonych, przewlekle chorych,

·         pomoc dzieciom zagrożonym niedostosowaniem społecznym, zaburzeniami osobowościowymi, niepowodzeniami szkolnymi, pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych,

·         terapia dysleksji, dysortografii i dysgrafii.

 

Funkcja doradcza dotyczy :

·         trudności i niepowodzeń w nauce,

·         trudności wychowawczych i ich profilaktyki,

·         orientacji zawodowej i dalszego kształcenia,

·         wychowania prozdrowotnego i prorodzinnego,

·         organizacji i prowadzenia różnych form zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Wzory skierowań na badania w poradni dostępne będą od 1 września 2009 r. na stronie internetowej pod adresem: www.powiat.plock.pl

 

Poradnia czynna będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 sekretariat, zajęcia 8.00-18.00 (zgodnie z potrzebami).

 

Dzieci z wadami słuchu, niedosłyszące, z wadami wzroku, niedowidzące, z autyzmem powinny zgłaszać się pod opieką rodziców lub opiekunów  na specjalistyczne badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 dla Dzieci ze specjalnymi Potrzebami edukacyjnymi w Płocku, ul. 21 stycznia 7, tel.367 23 22 lub 367 23 23

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop