Powiat Płocki pozyskuje blisko 613 tys. złotych w ramach zadań z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej na realizację zadań w 2017 r.

2017-09-07 12:52 | Wiadomości

                                                                     

Powiat Płocki za sprawą Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich uzyskał 612 786,88 złotych dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przy użyciu których w naszym powiecie zostaną zrealizowane trzy zadania z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej.

Jedno z zadań polegało na wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu oraz uzupełnienia nasadzeń na terenie Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku, Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie, Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie oraz Domu Pomocy Społecznej w Goślicach. Obszar terenu na którym realizowano zadanie obejmował łącznie około 3,4 ha. Realizacja ww. zadania przyczyniła się do poprawy jakości środowiska. Tereny zieleni spełniają szereg podstawowych funkcji ekologicznych i estetycznych niezbędnych człowiekowi, w tym między innymi pochłaniają i neutralizują zanieczyszczenia oraz podnoszą walory estetyczne i krajobrazowe. Zakres realizacji prac obejmował wykonanie pielęgnacji drzew w ilości 559 szt., założenie  26 szt. wiązań elastycznych oraz  wykonanie nasadzeń gatunków drzewiastych w ilości 1456 szt. Prace te przyczyniły się także  do utworzenia nowej powierzchni biologicznie czynnej, poprawy warunków mikroklimatycznych na terenie objętym pracami, co prowadzi do tworzenia się lokalnego mikroklimatu poprzez oddziaływanie m.in. na poziom nasłonecznienia, temperaturę, wilgotność, poziom zanieczyszczenia i szybkość wymiany powietrza, poprawy walorów krajobrazowych oraz wizualno-estetycznych obszaru.

Powiat Płocki podejmuje również działania względem gatunków zwierząt objętych ścisłą ochroną.

W ramach kolejnego zadania wykonane zostaną działania mające na celu stworzenie bezpiecznych warunków do przetrwania oraz rozrodu sowy uszatej i pójdźki. Jednym z zagrożeń dla występowania sów jest brak miejsc lęgowych. Dotyczy to zarówno gatunków leśnych, jak i tych bytujących w pobliżu człowieka. Wycinanie dziuplastych drzew, zatykanie otworów wlotowych na strychy, uszczelnianie budynków prowadzą do ograniczania miejsc odpowiednich do ich rozrodu, a tym samym przyczyniają się do spadku populacji. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem tych problemów jest wywieszanie skrzynek i platform lęgowych. Sowy są ptakami dość łatwo akceptującymi sztuczne konstrukcje i z sukcesem je zasiedlającymi. Ptaki te są też wielkimi sprzymierzeńcami człowieka. Jakie korzyści możemy wyciągnąć z sąsiedztwa tych zwierząt? Po pierwsze, głównym pokarmem większości gatunków sów są gryzonie. Sowy znacznie ograniczają ich liczebność, zmniejszając w ten sposób straty rolników. Para sów w ciągu roku potrafi upolować nawet do 700 gryzoni, zaś większe sowy mogą polować również na szczury. Projekt przewiduje zamontowanie 70 budek, które idealnie sprawdzają się jako miejsce lęgowe dla pójdźki, a także 400 wiklinowych koszy pełniących funkcje sztucznych gniazd dla sowy uszatej. Zostaną one rozmieszczone na terenie powiatu płockiego, w tym kompleksach leśnych i zadrzewieniach śródpolnych w Nadleśnictwie Łąck, a także Nadleśnictwie Płock w tym na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego.

Projekt jest pierwszym i pilotażowym programem ochrony w regionie i ma na celu zatrzymanie spadku liczebności chronionych gatunków sów i ich aktywną ochronę na terenie powiatu płockiego.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Starostwa Powiatowego w Płocku po raz kolejny angażuje się w rozbudowę infrastruktury środowiskowej i krajobrazowej powiatu, nie zapominając przy tym o działaniach o charakterze edukacyjnym w ramach programu pn. „Warsztaty z zakresu OZE- energetyczne drzewko”. Wszystko za sprawą powstającego przed gmachem Starostwa Powiatowego w Płocku sztucznego drzewka OZE, które ma stać się symbolem nowoczesnego pozyskiwania energii. Instalacja ta jest konstrukcją stalową mierzącą ponad 3 metry i w założeniu imituje pień drzewa wraz z konarami. Powierzchnia na górze ładowarki słonecznej obejmuje cztery moduły paneli polikrystalicznych usytuowanych na 4 konarach wspierających. Struktura przypomina prawdziwe drzewo, co pozwala idealnie jej wkomponować się w istniejące już otoczenie. Drzewko OZE służyć będzie do ładowania baterii dla urządzeń elektrycznych tj. telefony, smartfony, tablety czy też laptopy. Dodatkowo energia elektryczna wygenerowana z energii słonecznej zasilać będzie lampy LED, które będą oświetlały same już drzewko. Projekt ma na celu także przeprowadzenie dla 210 słuchaczy szkoleń w formie warsztatów przybliżających temat źródeł wytwarzających energię alternatywną co przyczyni się do wzrostu społecznej świadomości dotyczącej problemów związanych z korzystaniem ze środowiska naturalnego oraz utrwalenia postaw proekologicznych. Realizacja zadania skierowana jest do mieszkańców powiatu płockiego, który odpowiada na aktualne potrzeby szerzenia informacji o nowoczesnych technologiach odnawialnych źródeł energii, szczególnie w świetle obciążenia środowiska przestarzałymi technologiami produkcji i wykorzystywania energii z topniejących już zasobów nieodnawialnych nośników. Głównym celem takich działań jest wpojenie odpowiedniej świadomości publicznej dotyczącej ochrony i dbania o środowisko poprzez promocję wykorzystywania naturalnych i odnawialnych zasobów. Przyczyni się to do zrozumienia konieczności wdrożenia działań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska w sektorze produkcji energii. Projekt jest także pierwszym i pilotażowym programem z zakresu edukacji ekologicznej realizowanym przez samorząd w regionie i w Polsce.

Zdjęcia

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop