Nabór wniosków w sprawie finansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

2017-02-14 08:04 | Wiadomości

Starosta Płocki informuje, iż w ramach przyznanego limitu środków z Funduszu Pracy na realizację Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2017 Powiatowy Urząd Pracy w Płocku ogłasza nabór wniosków w sprawie finansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.
 
Składanie wniosków w sprawie finansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy będzie możliwe w terminach:
- od 20.02.2017r. do 28.02.2017r.
- od 22.05.2017r. do 31.05.2017r.
- od 23.08.2017r. do 31.08.2017r.
lub do wyczerpania przyznanego limitu środków KFS przyznanego na 2017r.
Powiatowy Urząd Pracy w Płocku zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania w/w terminów składania wniosków.
 
Pracodawca może wnioskować o środki KFS z przeznaczeniem na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne Pracowników i Pracodawcy, na które składają się:

 1. określenie potrzeb Pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy Pracodawcy lub za jego zgodą,
 3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 
Starosta Płocki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku którzy mają siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności na terenie powiatu płockiego i których wnioski spełniają wymagania określone przynajmniej w jednym z przyjętych priorytetów:

 1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
 2. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,

jak również spełniają pozostałe warunki określone w druku wniosku oraz nie wymagają uzupełnień czy dodatkowych wyjaśnień.
 
Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie ze środków KFS uwzględniane będzie:
1) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania KFS na dany rok;
2) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
3) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania z KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
4) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
5) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego  dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
6) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
7) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy;
oraz dodatkowo:

 1. otrzymanie w poprzednich latach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
 2. miejsce wykonywania pracy przez uczestników kształcenia ustawicznego;
 3. racjonalność i gospodarność wydatkowania środków publicznych;
 4. objęcie kształceniem ustawicznym tylko i wyłącznie pracodawcy.

Starosta Płocki informuje, iż wnioski, które wpłyną w innym terminie niż wyżej wyznaczone terminy nie będą podlegały rozpatrzeniu (decyduje data wpływu wniosku do PUP w Płocku).
Pracodawców zainteresowanych uzyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zapraszamy do kontaktu z pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku, ul. Kostrogaj 1 pokój nr 24 tel. (24) 267 46 69.   

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop