Zadaj pytanie

Zdjęcie osoby

Starosta Powiatu Płockiego Mariusz Bieniek


czeka na uwagi i sugestie od mieszkańców, wypełnij poniższy formularz i podziel się swoją opinią.

Pytanie


(podaj jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź pocztą e-mail.)

Zostało 2000 znaków do wpisania.

* pole wymagane

Lista odpowiedzi

Dzień dobry, Ile czasu są przechowywane pozwolenia na budowę w starostwie powiatowym. Uprzejmie dziękuję ZA ODPOWIEDŹ.

27 lutego 2014

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 20 lutego 2014r., uprzejmie informuję, co następuje:
„Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części” zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67) posiadają kategorię archiwalną BE10. Jednakże zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 nr 1409 j.t.): „właściwy organ prowadzi rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przechowuje zatwierdzone projekty budowlane, a także inne dokumenty objęte pozwoleniem na budowę, co najmniej przez okres istnienia obiektu budowlanego…”
Podsumowując, dokumentacja budowlana przechowywana jest w Starostwie przez okres 10 lat od momentu zburzenia budynku.

Z poważaniem
z up. Starosty
Monika Mytnik-Talpa
Dyrektor Wydziału
Organizacji i Nadzoru

Witam serdecznie Panie Starosto zwracam sie z zapytaniem kiedy beda pozwolenia na budowe elektrowni wiatrowych budowanych przez duzego inwestora 2 w Europie dające realne szanse na wsparcie budżetów Gmin i rolników w tak trudnych czasie mam nadzieje że te głosy nagle znalazłych ekologów i innych nie zniszczą Szansy Pozdrawiam

02 grudnia 2013

Odpowiadając na zapytanie z dnia 14 listopada 2013r. informuję, że Starosta Płocki wydaje decyzje o pozwoleniu na budowę jedynie na wniosek złożony przez Inwestora. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy załączyć m. in. kompletny projekt budowlany, opracowany zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Pozwolenia na budowę wydawane są w terminie określonym w art. 35 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
Wnioski o pozwoleniu na budowę elektrowni wiatrowych oraz decyzje publikowane są na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (http://powiatplocki.bip.org.pl/).

Zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie informacji dot.Czy jezioro zdworskie jest objęte strefą ciszy a co za tym idzie na w.w jeziorze jest zakaz pływania łodziami o napędzie spalinowym.Bardzo dziękuję za ewentualne udzielenie odpowiedzi, życząc sukcesów zawodowych w 2013 roku Jacek WÓjcicki tel.kont.501230101

08 stycznia 2013

Uprzejmie informuję, iż Rada Powiatu w Płocku na sesji w dniu 24 października 2012 r. podjęła uchwałę Nr 187/XVII/2012 w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających wyposażonych w silniki o napędzie spalinowym na jeziorach Zdworskim, Ciechomickim i Górskim.
Uchwała skierowana została do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i weszła w życie po upływie 14 dniu od dnia ogłoszenia.
z up. Starosty
Maja Syska-Żelechowska
Dyrektor Wydziału
Środowiska i Rolnictwa

Witam Pytam o drogę powiatową 2951W BULKOWO-KOBYLNIKI. Czy będzie ona kiedyś wyremontowana?? JEst ona w fatalnym stanie: dziury, brak poboczy, krzaki wystające na asfalt co utrudnia wymijanie bo się samochody rysują o te krzaki. Ostatnio straciłem tam lusterko i ciekaw jestem kto mi za nie zwróci. Tam nie ma poboczy albo są podziurawione że strach zjezdzać. pozdrawiam

12 grudnia 2012

W odpowiedzi na Pana korespondencję elektroniczną w sprawie stanu technicznego drogi powiatowej nr 2951W Bulkowo - Kobylniki uprzejmie informuję, iż tutejszy Zarząd dróg jako jednostka organizacyjna Powiatu Płockiego działa w oparciu o uchwalony budżet i w ramach posiadanych środków finansowych wykonuje i będzie wykonywać roboty interwencyjne, utrzymaniowe i zabezpieczające w niezbędnym zakresie w ramach bieżącego utrzymania dróg w szczególności udrażnianie przepustów, wycinanie krzewów, podcinanie gałęzi, uzupełnianie znaków drogowych jak również wyrównanie ubytków i zagłębień nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco mając na uwadze bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Jednocześnie informuję, iż doskonale zdaję sobie sprawę ze stanu technicznego drogi albowiem co roku wykonywane są przeglądy okresowe dróg, które potwierdzają jak wiele jest do zrobienia. Droga powiatowa nr 2951W jest niestety jedną z wielu, która wykazuje znaczne nierówności poprzeczne i podłużne spękania i odkształcenia nawierzchni, powodując dyskomfort poruszających się pojazdów. Tutejszy Zarząd dróg systematycznie podejmuje działania zmierzające do poprawy istniejącego stanu w ramach posiadanych środków finansowych.
Mając na uwadze powyższe w 2011 roku w ciągu drogi powiatowej nr 2951W przebudowanych zostało pięć odcinków o łącznej długości: 0,56 km o wartości
85.784,16 zł.
Poniesione nakłady ciągle są niedostateczne. Jednak biorąc pod uwagę, że w utrzymaniu tutejszego Zarządu dróg jest ponad 720 km dróg decyzje muszą być podejmowane racjonalnie mając na uwadze ilość dróg, ich cechy funkcjonalne jakie pełnią w sieci dróg powiatowych, warunki lokalne, jak również możliwości finansowe.
W przyszłym roku dla poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej Zarząd Dróg Powiatowych planuje wycięcie ponad 200 szt. drzew i krzewów w ciągu drogi powiatowej nr 2951W na odcinku 3,8 km i w tym czasie wykonane zostaną również zabiegi poprawiające stan poboczy. Ponadto w 2014 roku w ramach programu "Inwestycji i remontów na drogach powiatowych w latach 2013-2014"
realizowanego w partnerstwie z Gminami Powiatu Płockiego realizowany będzie odcinek przedmiotowej drogi o długości łącznie 2,5 km.

Gdańsk, 22.10.2012 Sławomir Pawlewski ul. Kołobrzeska 42e/55 80-394 Gdańsk DO Starosty Powiatu Płockiego w Starostwie Powiatowym ul. Bielska 59 09-400 Płock Proszę o pisemne wyjaśnienie w trybie pilnym, kto wydał zgodę na wycinkę drzew na działce 70/5 we wsi Karolew, lekceważąc tym wyrok Sądu oraz wydany zakaz zabraniający jakichkolwiek prac i czynności na w/w działce do czasu zakończenia spraw sądowych, dokonując tym samym współuczestnictwa w kradzieży drzewa. Informuję również, iż zawiadomienie o tym w trybie natychmiastowym kieruje do Prokuratury celem przeprowadzenia postępowania w tej kwestii. Z poważaniem Sławomir Pawlewski

07 listopada 2012

W odpowiedzi na Pana zapytanie oraz pismo z dnia 22 października 2012 r. przesłane drogą elektroniczną do Starosty Płockiego informuję, iż na części działki o nr ewid. 70/5, położonej w miejscowości Karolew, gmina Gąbin są zlokalizowane lasy i grunty leśne, a więc nasadzenia nie podlegające rygorom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t.Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późno zm.),tym samym wycięcie drzewa z lasu nie wymaga konieczności uzyskania zezwolenia.
W związku z powyższym właściciele lasu powinni prowadzić racjonalną gospodarkę leśną w oparciu o uproszczony plan urządzenia lasu, opracowany zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (j.t. Dz. U. Nr 12, poz. 59, z późno zm.).
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 5 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach starosta prowadzi nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
Nadzór w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa dotyczy gospodarki leśnej, a nie obszaru leśnego. Nadzór nie jest wykonywany podmiotowo - gdyż nie jest nadzorowany właściciel lasu, lecz przedmiotowo.
Tym samym na w/w spornej działce obecni właściciele lasu powinni prowadzić racjonalną gospodarkę leśną na podstawie obowiązującego uproszczonego planu urządzenia lasu.

Dyrektor Wydziału
Środowiska i Rolnictwa
Maja Syska-Żelechowska

Szanowny Panie Starosto. Chciałem zapytać, jak mają docierać do szkoły w Maszewie Dużym z osiedli mieszkalnych połozonych po obu stronach ul. Lipnoa-wskiej w Maszewie Dużym od strony Płocka. w tej chwili nie ma żadnej drogi dlla pieszych. Poruszanie sie poboczem ruchliwej drogi jest niebezpieczne nawet latem, nie mówiąc juz o zimie. Nie ma tez zadnej ulicy równoleglej do szosy prowadzącej do szkoły.Dojaz autobusem MPK to w dalszym ciągu dojście do przystanku do 0,5 km i koszt 65 zł dla dziecka i 130zł dla osoby odwożacej.Obowiązkiem szkolnym obięte zostały pięciolatki. Jak Pan wyobraża sobie dojazd takich dzieci w okresie zimowym (nie kazdy ma możliwość dowozu dziecka samochodem).Drga sprawa to brak ulic na tych osiedlach.Drogi w pasie których są zamontowane media (woda, gaz, kanalizacja) ne sa w całaości przejęte przez gminę i zagrodzone trwałym ogrodzeniem przez właścicieli (czy to jest zgodne z prawem). pozdrawiam

16 listopada 2012

W odpowiedzi na maila z dnia 25 września 2012 roku w sprawie dojazdów do szkoły z osiedli położonych po obu stronach ul. Lipnowskiej w Maszewie Dużym od strony Płocka uprzejmie informuję, że sprawa dotyczy drogi wojewódzkiej nr 559 i ewentualnie dróg łączących się z drogą wojewódzką prawdopodobnie dróg gminnych.
W podanej przez Pana lokalizacji Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku nie posiada w swoim zarządzie dróg znajdujących się w bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 559 ul. Lipnowskiej.
Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 2, pkt 4 oraz art. 21 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2007 roku, Nr 19 poz. 115 z póżn. zm.)
1. zarządcą dróg wojewódzkich jaką jest droga nr 559 (trzycyfrowy symbol)jest zarząd województwa, który wykonuje swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej jaką jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Gostynin Płock z siedzibą w Gostyninie przy ul.Krośniewickiej 5, której utrzymanie zajmuje się Obwód Drogowy Bielsk z siedzibą w Bielsku przy ul. Topolowej 15,
2. zarządcą dróg gminnych jest Wójt Gminy Stara Biała.
W związku z powyższym sprawę przesyłamy do załatwienia właściwemu organowi wg właściwości miejscowej i rzeczowej.
Kontakt:
Ad. 1. MZDW Warszawa Rejon Drogowy z siedzibą w Gostyninie
Tel. 24 235-25-43
rd.gostynin@mzdw.pl

Obwód Drogowy Bielsk
Tel. 24 261-51-00
od.bielsk@mzdw.pl

Ad. 2. Urząd Gminy Stara Biała z siedzibą przy ul. Jana Kazimierza, 1 09-411 Biała
Tel. 24 366-87-10
gmina@starabiala.pl


Zarząd Dróg Powiatowych
w Płocku

Witam Szanowny panie Starosto! Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej terminu ukończenia budowy ostatniego odcinka drogi powiatowej nr 2986W? Wyczytałam w sporządzanym przez Starostwo Powiatowe planie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych na najbliższe lata, droga powiatowa nr 2986W Gąbin – Strzemeszno w nim się nie znajduje! Proszę o wskazanie realnego terminu realizacji powyższego zadania budowy drogi. Pozdrawiam Mariola

20 listopada 2012

W odpowiedzi na korespondencję elektroniczną w sprawie informacji dotyczącej terminu dokończenia budowy odcinka drogi powiatowej nr 2986W uprzejmie informuję, że uchwałą nr 144/XIII/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 roku Rada Powiatu w Płocku przystąpiła do programu "Inwestycji i remontów na drogach powiatowych w latach 2011-2014" realizowanych w partnerstwie z Gminami Powiatu Płockiego zmierzającego do realizacji zadań na drogach powiatowych.
Przedmiotowy program nie przewiduje przebudowy drogi nr 2986W Gąbin-Strzemeszno. Jednocześnie pragnę podkreślić, iż Powiat w latach 2006-2009 wykonał przebudowę drogi nr 2986W Gąbin - Strzemeszno podwyższając jej parametry użytkowe i techniczne na długości 2,5 km.
Jednocześnie informuję, że Powiat Płocki zamierza w 2013 roku złożyć wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na modernizację odcinka drogi nr 2986W. Jeżeli środki finansowe zostaną przyznane zostanie ogłoszony przetarg zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm) na wykonanie robót budowlanych.

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

Szanowni Państwo, Jak wygląda procedura aktualizacji prawa jazdy (terminowe do 19.03.2012 - powód: wada wzroku). Z poważaniem Jacek Różycki

17 lutego 2012

Szanowny Panie Jacku!
 
W przypadku kiedy prawo jazdy wydane zostało na czas określony ( w tym przypadku do 19.03.2012 r.) za względu na stan zdrowia , w celu wydania ponownego należy :
 
Udać się do lekarza uprawnionego do badań kierowców celem wydania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów określonej kategorii.
Zgłosić się do Starostwa Powiatowego w Płocku (jeśli mieszka Pan na terenie powiatu), gdzie należy:
wypełnić wniosek o wydanie prawa jazdy i dołączyć orzeczenie lekarskie o którym mowa w pkt 1,
uiścić opłatę w wysokości 84 zł.
 
Można również dołączyć nową fotografię jeżeli poprzednia jest nieaktualna lub jeśli chce Pan mieć inną.

Czas realizacji zamówienia trwa ok 10 dni roboczych , zatem do Urzędu należałoby się zgłosić najpóźniej na początku marca 2012 r, aby zachować ciągłość posiadania aktualnego dokumentu.

Witam serdecznie. Jestem mieszkańcem powiatu płockiego od 35 lat i od kąt pamiętam dworzec główny w naszym mieście był i jest obskórny, brudny i śmierdzący. Drogi Panie starosto jesteśmy dość sporym miastem a DWORZEC PKS i PKP powinien być wizytówką naszego miasta a nie jego dzielnicą i mieszkaniem bezdomnych osób. To wygląda jak scena z polskiego kultowego filmu komediowego WYJŚCIE AWARYJNE, gdzie podczas wizytacji władz kazano ośrodek zdrowia zasłonić płotami bo taki był piękny. Moje pytanie jako szarego obywatela i mieszkańca do Pana Starosty, KIEDY COŚ W TYM KIERUNKU ZOSTANIE ZROBIONE?, KIEDY I CZY W OGÓLE DOCZEKAMY SIĘ NOWEGO I NOWOCZESNEGO DWORCA? Zaznaczę, że wiele set osób, pasażerów, przewija się przez nasz dworzec nie tylko naszych rodaków, miejscowych, czy z innych miast ale również z zagranicy. I ci ostatni mają chyba bardzo negatywne zdanie na ten temat. Drogi Panie Starosto nie tylko ja ale myślę, że inni byli by na pewno zadowoleni i szczęśliwi,że miasto Płock rozwija się i posiada bardzo nowoczesny DWORZEC PKS, PKP, I PRZEWOZÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Pozdrawiam i proszę o wzięcie pod uwagę tą sugestię, życzę również aby ta realizacja przebiegła w miarę sprawnie i szybko. Z poważaniem: Zalewski Mariusz

30 listopada 2011

Szanowny Panie

Siedziba dworca PKS, PKP znajduje się na terenie Miasta Płocka. Właścicielem i zarazem administratorem budynku są Polskie Koleje Państwowe.

Z przykrością stwierdzam, że niewątpliwie budynek i jego otoczenie wymagają poważnej modernizacji. Niestety tu kompetencje Starosty i samorządu Powiatu Płockiego nie sięgają.

Jednak mając na uwadze, że wielu mieszkańców Powiatu Płockiego korzystało i korzysta z dworca, zapewniam, że zwrócę się z oficjalnym zapytaniem do władz PKP, co mają zamiar zrobić w tej sprawie.

Wicestarosta Powiatu Płockiego
Jan Ciastek

Szanowny Panie Starosto, interesuje mnie kiedy zostanie wyremontowana droga powiatowa z Kobylnik do Bulkowa przez Główczyn, Dzierżanowo,Krubice. Droga ta jest w fatalnym stanie technicznym.Bardzo słaby asfalt, brak poboczy, dzrewa przy samej drodze które przeszkadzają przy wymijaniu się samochodów. Niestety od tej drogi bardzo szybko niszczą się samochody. Do tego dochodzi wzmożony ruch ciężarówek wożących piasek. Z góry dziękuję za odpowiedź.

30 listopada 2011

W odpowiedzi na zapytanie w sprawie wyremontowania drogi powiatowej nr 2951W Bulkowo – Kobylniki uprzejmie informuję, iż:

1. Występujące przełomy drogowe, które pojawiły się po zimie na kilkunastu drogach powiatowych w tym także na drodze powiatowej nr 2951W Bulkowo - Kobylniki zostały doraźnie zabezpieczone pospółką i kruszywem. Ustawione zostały również znaki drogowe: ostrzegawczy A-30 „inne niebezpieczeństwo” z tabliczką „przełomy” oraz zakazu B-33 „ograniczenie prędkości do 60 i 40 km/h”,

2. Zarząd dróg ogłosił przetarg na zadanie polegające na przebudowie przełomów ciężkich występujących na wybranych odcinkach dróg powiatowych w tym także na drodze powiatowej nr 2951W. Wybrany w drodze przetargu Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę wykonał już przedmiotowe zadanie,

3.Na drodze 2951W przebudowanych zostało pięć odcinków o długości łącznej:0,56 km o wartości 85.784,16 zł,

4.Ponadto pracownicy tutejszego Zarządu dróg w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych wytypowali drzewa do wycinki na terenie gminy Bulkowo natomiast w przyszłym tygodniu wytypowane zostaną kolejne drzewa na terenie gminy Wyszogród celem rozpoczęcia procedury związanej z usunięciem drzew zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U .2009 roku Nr 151 poz. 1220 z późn. zmianami), a także uzyskaniem pozytywnej decyzji Burmistrza i Wójta Gminy.

Jednocześnie informuję, iż zdaję sobie doskonale sprawę ze stanu technicznego drogi albowiem co roku wykonywane są przeglądy okresowe dróg, które potwierdzają jak wiele jest do zrobienia. Droga powiatowa nr 2951W jest niestety jedną z wielu, która wykazuje znaczne nierówności poprzeczne i podłużne spękania i odkształcenia nawierzchni, powodując dyskomfort poruszających się pojazdów.

Tutejszy Zarząd jako jednostka organizacyjna Powiatu Płockiego ma określony budżet dlatego z uwagi na ograniczone środki finansowe wykonywane są tylko roboty interwencyjne, utrzymaniowe i zabezpieczające, w niezbędnym zakresie w ramach bieżącego utrzymania dróg w szczególności udrażnianie przepustów, wycinanie krzewów, podcinanie gałęzi, uzupełnianie znaków drogowych jak również wyrównanie ubytków i zagłębień nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco mając na uwadze bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Zarząd Dróg Powiatowych


Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop