Zadaj pytanie

Zdjęcie osoby

Starosta Powiatu Płockiego Mariusz Bieniek


czeka na uwagi i sugestie od mieszkańców, wypełnij poniższy formularz i podziel się swoją opinią.

Pytanie


(podaj jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź pocztą e-mail.)

Zostało 2000 znaków do wpisania.

* pole wymagane

Lista odpowiedzi

Mam pytanie czy były jakieś ustalenia z Wójtem Gminy Łąck odnośnie opłat za wymianę praw jazdy i dowodów rejestracyjnych dla mieszkańców Grabiny po wprowadzeniu nazw ulic? Z lektury aktów prawnych wynika, że w takiej sytuacji mieszkańcy mogą liczyć na zwolnienia/ulgi ze strony Starostwa. Gmina najwidoczniej jest nieświadoma tych kosztów i wręcz twierdzi, że wymieniać nie trzeba, co nie jest prawdą. Oni uważają, że dowody osobiste wymienia się za darmo i wszystko jest OK. U mnie w domu ta "zabawa" z ulicami w Grabinie to ok. 600zł zgodnie z cennikiem Wydziału Komunikacji. Pozdrawiam i proszę o odpowiedź czy wymiana jest konieczna i co z jej kosztami, jeżeli jest niezależna od mieszkańców. Mariusz Sarniak

17 maja 2017

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dn. 09.05.2017 r. dotyczące zwolnienia z opłat za wydanie praw jazdy i dowodów rejestracyjnych informuje, że z Wójtem Gminy Łąck nie były prowadzone rozmowy zmierzające do zawarcia porozumienia w sprawie zwolnienia z opłat za wyżej wymienione dokumenty mieszkańców miejscowości Grabina.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 627 ze zm.) osoba posiadająca prawo jazdy jest zobowiązana zawiadomić starostę o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.
Zgodnie z art. 78 ust. 2 pkt 2 Ustawy prawo o ruchu drogowym (t.j.Dz.U.z 2017 poz. 128 ze zm.) Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.
Koszty związane z wymianą wyżej wymienionych dokumentów ponosi odpowiednio posiadacz prawa jazdy oraz właściciel pojazdu.

Szanowny Panie Starosto. Moje pytanie dotyczy pracy w Starostwie Powiatowym. Dlaczegóż to nabór do urzędu jest przeprowadzany tak sporadycznie? Czy urząd nie potrzebuje pracowników (zwłaszcza młodych i chętnych do pracy?). Czy może brak jest rotacji na stanowiskach? Chciałbym też zwrócić uwagę na małą przejrzystość i czytelność informacji o naborze na stronie BIP. Z poważaniem

15 grudnia 2016

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 6 grudnia 2016 r. uprzejmie informuję, że nabory do Starostwa Powiatowego w Płocku nie są przeprowadzane sporadycznie. W br. przeprowadzono 15 naborów, które wynikały z notacji na stanowiskach urzędniczych

Witam Panie Starosto jestem mieszkańcem gminy Starożreby i jest w tej gminie (myślę że w okolicznych również) problem z odpadami ponieważ nie ma punktu odbioru odpadów które nie podlegają odbiorowi. W związku gmin Pani poinformowała mnie że taki się znajduje w Gąbinie oddalonym o ponad 50 km żeby pozbyć się kilku worków po cemencie lub gałęzi z podciętego drzewa jestem zmuszony albo trzymać te śmieci przez pół roku ponieważ takie odpady odbierają dwa razy w roku albo wybrać się w podróż do Gąbina Na terenie gminy Staroźreby nie znalazło się miejsce żeby takie odpady przyjmować bo nie ma pieniędzy a być moze jest tak jak w wielu przypadkach że kuzyn lub kuzynka dyrektora związku gmin ma firmę która przykładowo zajmuje się się myciem pojemników gdzie takie mycie kosztuje więcej niż kupno nowego Powstała nowa komurka zajmująca się odpadami i miało być lepiej a gdybym miał jak wcześniej umowę z firmą śmieciarską nie było by problemu wszystko mogłem oddać zabrali Nasuwa mi się taka refleksja mimo że gmina ma obowiązek odbioru odpadów i tak wyrzucane są do lasu

26 sierpnia 2016

Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gmin. Związek Gmin Regionu Płockiego z/s w Płocku przejął prawa i obowiązki niektórych gmin w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Dlatego organami właściwymi do udzielania informacji o gospodarowaniu odpadami komunalnymi są: Związek Gmin Regionu Płockiego z/s w Płocku, ul. Witolda Zglenickiego 42, 09-411 Płock lub gminy wykonujące w/w zadania samodzielnie.

Witam Panie Starosto! Jestem mieszkańcem zapewne dobrze znanej Panu miejscowości Archutówko. Często jeżdżę do rodziców którzy mieszkają w Główczynie ale poruszanie drogą która jeżdżę nie nalezy do najłatwiejszych gdyż stan nawierzchni na odcinku Archutówko - Świecice jest TRAGICZNY! Korzystając z okazji chciałbym uzyskać sensowną odpowiedz czy ten odcinek jezdni będzie naprawiony czy w dalszym ciągu będę słyszał że "remont mamy w planach" Pozdarawiam

07 lipca 2016

Witam serdecznie,
W odpowiedzi na Pana zapytanie dotyczące drogi Bodzanów - Wilkanowo odcinka Archutówko - Święcice informuję, że w najbliższym czasie (miesiące letnie) będą realizowane prace w ramach bieżącego utrzymania dróg w postaci niezbędnych remontów cząstkowych nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową na gorącą. Natomiast w przypadku płytkich ubytków, w momencie powstania oszczędności po przeprowadzeniu przetargów, planujemy przeprowadzenie remontów cząstkowych za pomocą emulsji asfaltowej i grysów kamiennych bądź nakładek z betonu asfaltowego. Te prace chcemy przeprowadzić w bieżącym roku.
Z poważaniem
Marcin Groszewski

Witam. Chciałbym dobudować do istniejącego budynku mieszkalnego tzw. ganek. Ganek byłby murowany. Czy w takiej sytuacji powinienem wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na budowę wraz z projektem czy też wystarczy jedynie zgłoszenie budowy? Dodam, iż chciałbym zbudować ganek o powierzchni do 35 m2. Czy do zgłoszenia wystarczy dostarczyć ocenę techniczną budynku oraz decyzję o warunkach zabudowy?? Jakie dodatkowe dokumenty należy dołączyć do wniosku?? Co w sytuacji gdy ganek już kiedyś istniał, ale został zburzony, czy można go odbudować, jeśli tak to na jakich zasadach i jakie dokumenty są niezbędne?? Z góry dziękuję za odpowiedz.

10 lutego 2016

AB.670.2.2016 Płock, dnia 10.02.2016 r.

Odpowiadając na zapytanie doręczone w dniu 14.01.2016 r. na adres poczty elektronicznej Starostwa Powiatowego w Płocku, dotyczące wymagań formalnoprawnych związanych z zamiarem 'dobudowy do istniejącego budynku mieszkalnego tzw. ganku", Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Płocku informuje, co następuje:
W dniu 27 marca 2015 r. została ogłoszona ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 443), która weszła w życie w dniu 28 czerwca 2015 r. Wprowadziła ona w obecnie obowiązującej ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), szereg istotnych zmian dotyczących prowadzenia procesu inwestycyjnego oraz procedur obowiązujących w tym zakresie, a także zmodyfikowała odpowiednio inne ustawy powiązane zakresem regulacji z prawem budowlanym.
Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, rozpoczęcie robót budowlanych wymaga – co do zasady – uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
Wyjątki od powyższej reguły wprowadził ustawodawca w przepisie art. 29 Prawa budowlanego, tworząc katalog zamknięty budów i robót budowlanych niewymagających takiego pozwolenia na budowę. Zwolnienie w art. 29 Prawa budowlanego inwestora z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę wymienionych tam obiektów i robót budowlanych wiąże się bezpośrednio z poddaniem niektórych z tych obiektów i robót budowlanych (wymienionych w art. 29 ust. 1 pkt 1-2b, 3, 3a, 9, 11, 12, 14-17, 19, 19a, 20b, 28, oraz art. 29 ust. 1 pkt 20 oraz w ust. 2 pkt 1b, 6, 9, 11-12a, oraz w art. 30 ust. 1 pkt 1b, 2a, 2b, 2c 3 i 4) kontroli administracyjnej realizowanej w związku ze zgłoszeniem o zamiarze ich wykonania właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Aby taka kontrola była możliwa zgłoszenie musi być dokonane przed zamierzonym terminem rozpoczęcia wykonywania obiektów lub robót budowlanych. Do ich realizacji będzie można przystąpić dopiero wtedy, gdy organ w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu, nie później jednak niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Brak sprzeciwu jest równoznaczny ze zgodą organu administracji architektoniczno-budowlanej na rozpoczęcie budowy obiektu budowlanego lub prowadzenie robót budowlanych objętych zakresem dokonanego zgłoszenia.
Zgodnie z art. 30 ust. 2 ww. ustawy, w zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Ponadto do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 Prawa budowlanego, oraz w zależności od potrzeb - odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. Ustawa nie stawia wymogu, aby szkice i rysunki zostały sporządzone przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane.
W razie niekompletności zgłoszenia co do wymaganej dokumentacji właściwy organ nakłada na inwestora, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia zgłoszenia o niezbędne dokumenty w określonym terminie (art. 30 ust. 5c Prawa budowlanego). Nałożenie przez organ obowiązku uzupełnienia zgłoszenia w trybie art. 30 ust. 2 Prawa budowlanego przerywa bieg 30-dniowego terminu do dokonania sprzeciwu (art. 30 ust. 5d Prawa budowlanego). Niewykonanie postanowienia wydanego na podstawie przepisu art. 30 ust. 5c Prawa budowlanego wiąże się z koniecznością wydania decyzji o sprzeciwie względem zgłoszonego zamierzenia inwestycyjnego. Na postanowienie to nie służy zażalenie (art. 141 § 1 KPA), lecz można je skarżyć w odwołaniu od decyzji wydanej w następstwie tego postanowienia, czyli od decyzji zawierającej sprzeciw (art. 142 KPA).
Zgodnie z art. 30 ust. 6a Prawa budowlanego za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) albo w przypadku, o którym mowa w art. 391 KPA, dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego
Należy zaznaczyć, że organ jest zobowiązany także wnieść sprzeciw, jeżeli m.in. zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy albo w sytuacji, gdy zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12 Prawa budowlanego, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje. Przez "inne przepisy" należy natomiast rozumieć regulacje zawarte w aktach prawa powszechnie obowiązującego, ograniczające możliwość prowadzenia w danym miejscu budowy lub wykonywania określonych robót budowlanych – np. ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 909 ze zm.), ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.), ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.), ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.), a także przepisy rozporządzeń wykonawczych, w tym także przepisy będące nośnikiem norm techniczno-budowlanych np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).
Możliwość zwolnienia od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę poprzez dokonanie zgłoszenia, co do zamierzeń wymienionych w art. 30 ust. 1 Prawa budowlanego nie ma charakteru bezwzględnego. Organ dysponuje instrumentem umożliwiającym powrót w konkretnym przypadku do zasady wyrażonej w art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego. Taka możliwość ograniczona jest do sytuacji, w których mogłoby wystąpić:
1)zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
2)pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;
3)pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;
4)wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.
Jak wynika z treści zadanego pytania przedmiotem inwestycji ma być 'dobudowa do istniejącego budynku mieszkalnego tzw. ganku' o powierzchni do 35 m2.
Inwestor winien zatem ustalić, czy rzeczywiście analizowany zamiar budowlany mieści się w pojęciu 'przydomowego ganku', którego definicja nie została ustalona w przepisach prawa budowlanego.
Przy interpretacji tego pojęcia należy odwołać się do definicji słownikowej, zgodnie z którą ganek to przybudówka przed wejściem do budynku, nakryta daszkiem, wspartym na słupach, otwarta lub zamknięta ścianami z oknami.
Jeżeli więc ganek, o którym mowa w pytaniu, spełnia powyższe cechy i jednocześnie jego powierzchnia zabudowy nie przekracza 35 m2 oraz nie zostanie przekroczony limit dwóch tego rodzaju obiektu na każde 500 m2 działki, to jego budowa może być realizowana na podstawie zgłoszenia.
Zgodnie bowiem z art. 29 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego jego budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, lecz podlega obowiązkowi dokonania zgłoszenia.
Zgodnie zaś z art. 3 pkt 6 Prawa budowlanego przez pojęcie 'budowa' należy rozumieć 'wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego'.
Niezależnie od powyższego, stosownie do treści art. 30 ust. 1a Prawa budowlanego inwestor zamiast dokonania zgłoszenia może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
Informuję nadto o możliwości pobrania druków: wniosku zgłoszeniowego, wniosku o pozwolenie na budowę oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ze strony internetowej: http://powiat-plock.pl/ z zakładki ,,zobacz jak załatwić sprawę w urzędzie" bądź dostępnych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku przy ulicy Bielskiej 59 (II piętro, pokój 205).


Marek Kalinowski -
Kierownik Referatu Budownictwa
w Wydziale Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Płocku

Witam, nie wiem czy to dobre miejsce dla tego pytania, ale chciałbym się dowiedzieć na kiedy jest przewidywane otwarcie boiska znajdującego się obok przedszkola na Imielnicy? Boisko jest juz gotowe do użytkowania jednak nadal wejście jest zamknięte.

20 listopada 2015

Witam,
Przedszkole, o którym Pan pisze znajduje się na terenie Miasta Płocka. Pytanie proszę skierować do Urzędu Miasta Płocka, ponieważ jemu podlegają wszystkie przedszkola na terenie miasta.
Pozdrawiam
Marcin Groszewski

Dzień dobry. Czy osoba posiadająca licencjat z administracji ma możliwość pracy w Starostwie?

17 września 2015

Dzień dobry, tak osoby z wykształceniem wyższym, w tym po studiach licencjackich, mogą pracować w administracji samorządowej.
Z poważaniem
Marcin Groszewski

Dzień dobry, Chciałabym zapytać czy w Starostwie jest możliwość odbycia praktyk studenckich z przedmiotu Inżynieria Środowiska ? Z góry bardzo dziękuję za odpowiedz. Z poważaniem Joanna Dymek

20 maja 2015

W odpowiedzi na Pani zapytanie, które wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Płocku w dniu 15 maja 2015 r. uprzejmie informuję, że w chwili obecnej w Starostwie Powiatowym w Płocku nie ma możliwości odbycia praktyk studenckich dla studentów o kierunku Inżynieria Środowiska.

CZY ODPOWIEDŻ NA TEMAT KOMUNIKACJI MAM UWAŻAĆ ZA ŻART CZY NIEWIEDZĘ ODPOWIADAJĄCEGO... CHCIAŁABYM POINFORMOWAĆ, ŻE PKS PŁOCK SA. JEST SPÓŁKĄ ,KTÓREJ WŁAŚCICIELEM JEST FIRMA MOBILIS.TO WŁAŚNIE TEN PRZEWOŻNIK JEST MONOPOLISTĄ W POW.PŁOCKIM I WŁAŚNIE TEN PRZEWOŻNIK ZAWIESIŁ [ZLIKWIDOWAŁ] OD 1 LISTOPADA 2014 PONAD 40 KURSÓW W POW.PŁOCKIM I SIERPECKIM ,W POPRZEDNICH MIESIĄCACH TEŻ BYŁY TAKIE LIKWIDACJE.PROSZĘ O WNIKLIWSZE ZAINTERESOWANIE TEMATEM.OBECNY STAN ROZKŁADÓW JAZDY JEST TAKI,ŻE NIE POZWALA NA DOJAZD DO PRACY NA ZMIANĘ PORANNĄ ANI NA POWRÓT ZE ZMIANY POPOŁUDNIOWEJ Z WIELU KIERUNKÓW MIN:WYSZOGRÓD ,MAŁA WIEŚ ,BODZANÓW, BULKOWO .UWAŻAM,ŻE STAROSTWO POWIATOWE ,OWSZEM MA UCHWALONY PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO TYLKO NIE REALIZUJE PODJĘTEJ UCHWAŁY POPRZEZ BRAK KONTROLI NAD W.W PRZEWOŻNIKIEM KOMERCYJNYM, KTÓRY W SPOSÓB NIEKONTROLOWANY WINDUJE CENY BILETÓW CZEGO NASTĘPSTWEM JEST OBNIŻENIE FREKWENCJI A NASTĘPNIE ZAWIESZENIE LUB LIKWIDACJA KURSU.CENA BILETU W TRANSPORCIE ZBIOROWYM NIE MOŻE PRZEWYŻSZAĆ KOSZTU PALIWA DLA SAMOCHODU PRYWATNEGO.JEŚLI UTRZYMA SIĘ OBECNA SYTUACJA TO DO MIASTA POWIATOWEGO NIE DOTRĄ BIEDNI, NIEPEŁNOSPRAWNI ,NIE POSIADAJĄCY PRAWA JAZDY LUB WŁASNEGO SAMOCHODU LUB CI,KTÓRZY NAPRAWDĘ CHCIELIBY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ŚWIATA I OGRANICZENIA NIEPOTRZEBNEGO RUCHU PRYWATNYCH AUT. NA KONIEC CHCIAŁABYM ZAPYTAĆ KIEDY PAN STAROSTA KORZYSTAŁ LUB CZY W OGÓLE KORZYSTA Z PUBLICZNEGO TRANSPORTU NA TERENIE POW. PŁOCKIEGO ?

16 stycznia 2015

Odpowiadając na pytanie dotyczące zawieszenia przez PKS Płock kursów w powiecie płockim i sierpeckim informuję, iż Starosta Płocki pismem z dnia 1 grudnia br. celem dokładnego wyjaśnienia sprawy wystąpił do Mobilis group – PKS Płock o podanie przyczyn zawieszenia kursów.
W odpowiedzi na pismo PKS Płock poinformował, że przyczyną zawieszenia kursów była bardzo niska frekwencja podróżnych. Ponadto ze względów na brak rentowności PKS Płock występował do samorządów gminnych w celu dofinansowania deficytowych połączeń jednak większość nie wyraziła chęci dofinansowania. Należy również podkreślić, iż Spółka decydując się na zwieszenie niektórych kursów wybrała te ze znikomą frekwencją oraz kierunki gdzie PKS Płock nie jest jedynym operatorem na rynku i podróżny ma możliwość dojechania z innym przewoźnikiem.
Należy również podkreślić, że Starosta nie prowadzi transportu użyteczności publicznej gdyż nie dopłaca do przewozu osób na terenie Powiatu Płockiego. Przewóz osób dokonywany przez Mobilis grup odbywa się na zasadach komercyjnych a zatem Starosta Płocki nie możliwości prawnych do interwencji.
Ponadto przewóz osób na liniach komunikacyjnych przebiegających przez miejscowości położone na terenie powiatu płockiego i miasto Płock nie stanowią przewozów powiatowych i Starosta nie jest organem właściwym do organizowania przewozu wykraczających poza powiat.

CZY STAROSTWO MA PROGRAM ROZWOJU KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ W POWIECIE PŁOCKIM NP.PRZEZ WSPIERANIE I ROZWÓJ KONKURENCJI W TYM SEKTORZE.TO CO WYPRAWIA OBECNY MONOPOLISTA FIRMA MOBILIS ,LIKWIDUJĄCA OD LISTOPADA 2014 , KILKADZIESIĄT POŁĄCZEŃ LOKALNYCH WOŁA O POMSTĘ DO NIEBA I COFA NAS DO 19-TEGO WIEKU.UWAŻAM , ŻE STAROSTWO JAKO ORGAN SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POWINNO INTERWENIOWAĆ W TEJ SPRAWIE.

12 listopada 2014

Starostwo Powiatowe w Płocku posiada plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego uchwalony uchwałą Rady Powiatu Płockiego nr 3351XXXII/2014 z dnia 04 czerwca 2014r.
Jednocześnie informuję, że głównym przewoźnikiem w Powiecie Płockim jest PKS Płock S.A., który w ostatnim czasie nie dokonywał likwidacji linii
komunikacyjnych na terenie Powiatu Płockiego.
http://bip.powiat-plock.pl/organy/l052/dokumenty/4571/wiadomosc/233184/uchwala_nr_335xxxii2014_rady_powiatu_w_plocku_z_dnia_4_czerwca_2

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop