Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Płockiego, ob. ew. Trzepowo Nowe, gm. Stara Biała

 

Płock, dnia 29 stycznia 2020 roku

GGN-II.6845.8.2019

ZARZĄD POWIATU W PŁOCKU

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust.1, art. 25 b, art. 40 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) oraz rozdziału 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490)

OGŁASZA  PRZETARG  PISEMNY  NIEOGRANICZONY 

NA  DZIERŻAWĘ  GRUNTÓW  NA  OKRES  2  LAT  11  MIESIĘCY
I 25 DNI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ  POWIATU PŁOCKIEGO

1. Miejsce położenia nieruchomości: obręb ewidencyjny Trzepowo Nowe w gminie Stara Biała.

2. Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków, opis nieruchomości:

a) działka ewidencyjna nr 78/3 o pow. 0,1066 ha, w tym użytki gruntowe:

-     grunty orne                                                         R IIIa              0,1066 ha

b) działka ewidencyjna nr 78/6 o pow. 0,2425 ha, w tym użytki gruntowe:

-     grunty orne                                                         R IIIa              0,2425 ha

c) działka ewidencyjna nr 78/7 o pow. 9,7809 ha, w tym użytki gruntowe:

-     nieużytki                                                               N                     0,6913 ha

-     grunty orne                                                         R IVa              7,0153 ha

-     grunty orne                                                         R IIIa              2,0743 ha

d) działka ewidencyjna nr 126/2 o pow. 16,7026 ha, w tym użytki gruntowe:

-     grunty zadrzewione i zakrzewione    Lz-PsIV                      0,0700 ha

-     łąki trwałe                                                            ŁIV                             1,0600 ha,

-     nieużytki                                                               N                                 0,1400 ha

-     pastwiska trwałe                                             PsIII                            0,6300 ha

-     pastwiska trwałe                                             PsIV                            1,2400 ha

-     pastwiska trwałe                                             PsV                             0,2700 ha

-     grunty orne                                                         R IIIa                        10,2074 ha

-     grunty orne                                                         R IIIb                          2,2800 ha

-     grunty orne                                                         R IVa                          0,3500 ha

-     rowy                                                                         W                                0,4552 ha

e) działka ewidencyjna nr 126/8 o pow. 1,4802 ha, w tym użytki gruntowe:

-     grunty orne                                                         R IIIa                          0,1680 ha

-     sady                                                                          S-RIIIa                       1,3122 ha

f) działka ewidencyjna nr 126/22 o pow. 2,1769 ha w tym użytki gruntowe:

-     grunty rolne zabudowane                         Br-RIIIa                     1,9764 ha

-     grunty orne                                                          RIIIa                           0,2005 ha

g) działka ewidencyjna nr 126/19 o pow. 0,6220 ha, w tym użytki gruntowe:

-     grunty orne                                                         R IVa              0,6220 ha

Działki ewidencyjne nr nr: 78/3, 78/6, 78/7, 126/2, 126/8 i 126/19 stanowią grunty rolne niezabudowane. Natomiast działka nr 126/22 stanowi grunty rolne i jest zabudowana.

 1. Księgi wieczyste:

Dla działek ewidencyjnych nr 78/3, 78/6, 78/7, 126/2 i 126/19 w Sądzie Rejonowym w Płocku - VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest KW nr PL1P/00095516/7, dla  działki ewidencyjnej nr 126/8 prowadzona jest księga wieczysta nr PL1P/00081917/7 i dla działki nr 126/22 w Sądzie Rejonowym w Płocku - VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest KW nr PL1P/00130142/2.

 1. Przeznaczenie nieruchomości:

Dla terenu obejmującego przedmiotowe nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stara Biała, uchwalonego przez Radę Gminy Uchwałą Nr 196/XXII/17 z dnia 25 maja 2017:

 • działki nr 78/3 i 78/6; znajdują się na obszarze o dominacji funkcji mieszkaniowej realizowanej w formie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług w tym rzemiosła,
 • działka nr 78/7 znajduje się na obszarze o dominacji funkcji produkcyjnej, składów, magazynów, usług przez którą przebiega korytarz infrastruktury technicznej (rurociąg naftowy) a także częściowo na obszarze o dominacji funkcji ekologicznej i wód powierzchniowych obejmujących zbiorniki wodne i rzeki,
 • działka nr 126/2 znajduje się częściowo na obszarze o dominacji funkcji rolniczej, w tym łąk i pastwisk oraz częściowo na obszarze o dominacji funkcji mieszkaniowej realizowanej w formie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług w tym rzemiosła, przez działkę przebiega korytarz infrastruktury technicznej (rurociąg naftowy),
 • działka 126/8 znajduje się na obszarze o dominacji funkcji usługowej przez którą przebiega korytarz infrastruktury technicznej (rurociąg naftowy),
 • działka 126/19 znajduje się na obszarze o dominacji funkcji produkcyjnej, składów, magazynów i usług,
 • działka 126/22 znajduje się na obszarze o dominacji funkcji produkcyjnej, składów, magazynów i usług oraz częściowo na obszarze o dominacji funkcji mieszkaniowej realizowanej w formie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług w tym rzemiosła.
 1. Termin zagospodarowania nieruchomości wyznacza się na dzień – od dnia zawarcia umowy dzierżawy.
 2. Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy – cena wywoławcza w wysokości 44 574,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery złote, zero groszy) netto w stosunku rocznym.
 3. Termin wnoszenia opłat:
  a) rata za rok 2020 proporcjonalna do liczby miesięcy dzierżawy w terminie przed podpisaniem umowy dzierżawy,
  b) rata za lata następne do 15 marca każdego roku.
 4. Zasady aktualizacji opłat:

Wysokość opłaty za dzierżawy podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok ubiegły ustalony na podstawie komunikatu Prezesa GUS. W przypadku, gdy wskaźnik ten będzie wynosił zero lub był ujemny, czynsz nie będzie podlegał waloryzacji.

 1. Nieruchomość jest przeznaczona do dzierżawy przez okres 2 lat 11 miesięcy i 25 dni bez dalszego prawa pierwokupu oraz możliwości dalszego przedłużenia dzierżawy z pominięciem procedur przetargowych.
 2. Obciążenie nieruchomości:

Nieruchomości nie mają przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

 1. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak
 2. Termin, miejsce składania pisemnych ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na dzierżawę nieruchomości położonych w obrębie Trzepowo Nowe gm. Stara Biała” do dnia 09 marca 2020 r. do godz. 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku przy ul. Bielskiej 59, parter, pokój 9,  Kancelaria ogólna.

Pisemna oferta powinna zawierać:

a/   imię i nazwisko, adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

b/   datę sporządzenia oferty,

c/   oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

d/   oferowaną kwotę rocznego czynszu dzierżawnego netto,

e/   dowód uiszczenia wadium.

 1. Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu:

Osobami upoważnionymi do kontaktu w sprawie niniejszego przetargu są:

a) Pan Leszek Majewski – Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - pokój nr 314 tel. 24 267-67-47.

b) Pan Paweł Różański – Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – pokój nr 312 tel. 24 267-67-47.

c) Pani Krystyna Zawadka – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami – pokój nr 311 tel. 24 267-67-54.

d) Pan Krzysztof Dylicki – pomoc administracyjna w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - pokój nr 309 tel. 24 267-67-52
14. Termin i miejsce jawnej części przetargu:

Część jawna przetargu zostanie przeprowadzona w dniu 12 marca 2020 r. o godz.1200 w  Starostwie Powiatowym w Płocku ul. Bielska 59, sala 315, (III piętro). 

 1. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:
  a) wysokość wadium ustala się na kwotę: 3 000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych, zero groszy),
  b) wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego,
  c) wadium w wyżej określonej wysokości, wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Płocku - Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku nr 81 9042 0003 0000 1586 2000 0100, w takim terminie aby wpłynęło na konto Starostwa najpóźniej do dnia 09 marca 2020 r.,
  d) wadium w wyżej określonej wysokości, wnoszone obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego należy złożyć w Kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Płocku przy ul. Bielskiej 59, parter, pokój 9 najpóźniej do dnia 09 marca 2020 r.
  e) wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet rocznego czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia jego odwołania lub zamknięcia. Wypłata wadium nastąpi na wskazane konto przez uczestnika przetargu. Wadium wniesione w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej wadium.
 2. Koszty umowy notarialnej, opłat wieczysto księgowych, podatków itp. ponosi dzierżawca.
 3. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy:

W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu w formie aktu notarialnego - wadium ulega przepadkowi.

 1. Zarządowi Powiatu w Płocku przysługuje prawo unieważnienia przetargu lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert lub bez podania przyczyn.

Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel.: (0-24) 267-68-00
fax: (0-24) 267-68-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat-plock.pl


Godziny Pracy Urzędu:
w środy w godz. 7:30 - 17:00
w pozostałe dni robocze w godz. 7:30 - 15:30

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Starostwo Powiatowe w Płocku
herb powiatu
Projekt i wykonanie: HEDEA
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.