Ogłoszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność powiatu płockiego, Trzepowo Nowe (dz. ew. nr 126/10)

Płock, dnia 15 marca 2019r.

GGN-II.6840.2.3.2018

ZARZĄD POWIATU W PŁOCKU

         Na podstawie art. 11 ust. 1, art.13 ust.1, art. 25 b, art. 39 ust. 2 i 3, art. 40 ust. 1, pkt 3, art.67 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r, poz. 1490)

 

OGŁASZA II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU PŁOCKIEGO

1) Termin i miejsce poprzedniego przetargu: 25.01.2019r., godz. 1300, Starostwo Powiatowe w Płocku, ul. Bielska 59, 09-400 Płock

2) Miejsce położenia nieruchomości: obręb ewidencyjny Trzepowo Nowe w gminie Stara Biała.

3) Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków, opis nieruchomości:

Działka ewidencyjna nr 126/10 o pow. 3,6874 ha, w tym użytki gruntowe:

- grunty rolne zabudowane              Br-RIIIa      3,2345 ha.

- grunty orne                                               R IIIa          0,4281 ha.

- rowy                                                              W               0,0248 ha.

Na działce ewidencyjnej nr 126/10 znajdują się następujące budynki:

 1. budynek nr 1 – funkcja: produkcyjno usługowy dla rolnictwa o pow. 645,00 m2,
 2. budynek nr 2 – funkcja produkcyjno usługowy dla rolnictwa o pow. 427,00 m2,
 3. budynek nr 3 – funkcja transportu i łączności o pow. 245,00 m2,
 4. budynek nr 4 – funkcja zbiorniki, silosy, magazyny o pow. 335,00 m2
 5. budynek nr 5 – funkcja inny niemieszkalny o pow. 44,00 m2
 6. budynek nr 6 – funkcja: transportu i łączności o pow. 152,00 m2,
 7. budynek nr 7 – funkcja inny niemieszkalny o pow. 121,00 m2,
 8. budynek nr 8 – funkcja inny niemieszkalny o pow. 175,00 m2,
 9. budynek nr 9 – funkcja: produkcyjno usługowy dla rolnictwa o pow. 443,00 m2,
 10. budynek nr 10 – funkcja: produkcyjno usługowy dla rolnictwa o pow. 26,00 m2
 11. budynek nr 11 – funkcja: produkcyjno usługowy dla rolnictwa o pow. 129,00 m2
 12. budynek nr 12 – funkcja: transportu i łączności o pow. 119,00 m2
 13. budynek nr 13 – funkcja: transportu i łączności o pow. 172,00 m2
 1. budynek nr 14 – funkcja: transportu i łączności o pow. 142,00 m2
 2. budynek nr 15 – funkcja: inny niemieszkalny o pow. 30,00 m2,
 3. budynek nr 16 – funkcja: transportu i łączności o pow. 316,00 m2.

4)    Księga wieczysta KW nr PL1P/00130142/2 prowadzona przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płocku.

5) Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stara Biała – uchwalonego przez Radę Gminy Uchwałą Nr 197/XXII/17 z dnia 25 maja 2018r. działka ewidencyjna nr 126/10 posiada funkcję planistyczną:

- przeważająca: tereny realizacji celów publicznych (C.P. ok. 3,27ha).

- częściowo: tereny potencjalnego rozwoju z dominacji funkcji mieszkaniowo–usługowej (M/U. ok. 0,19ha).

- częściowo: tereny rolne (w tym o dużych i średnich walorach agrotechnicznych (kl. II – IV), (R. ok. 0,22ha).

6) Termin wydania nieruchomości: 14 dni od daty podpisania aktu notarialnego.

 • 7) Wysokość ceny wywoławczej: 748 218,00 zł (słownie: siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście osiemnaście złotych 00/100) - netto.

8) Obciążenie nieruchomości:

Nieruchomość nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

9) Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: Dzierżawa przedmiotowej nieruchomości do dnia 10 listopada 2019r.

 • 10) Warunki udziału w przetargu: Wynikające z art. 2a ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 2052 ze zm.), tj.:

- ust. 1 „nabywca nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków”.

- ust. 2 „powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3”.

 • 11) Termin, miejsce składania pisemnych ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Trzepowo Nowe gm. Stara Biała -działka nr 126/10” do dnia 21 maja 2019r. do godz. 1300 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku przy ul. Bielskiej 59, Kancelaria ogólna.

Pisemna oferta powinna zawierać:

a/ imię i nazwisko, adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

b/ datę sporządzenia oferty,

c/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

d/ oferowaną cenę,

e/ dowód uiszczenia wadium.

12) Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu:

Osobami upoważnionymi do kontaktu w sprawie niniejszego przetargu są:

 • a) Pan Leszek Majewski – Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - pokój nr 314 tel. 24-267-67-47.
 • b) Pan Paweł Różański – Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – pokój nr 312 tel. 24-267-67-47.

c) Pani Krystyna Zawadka – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami – pokój nr 311 tel. 24-267-67-54.

 • d) Pani Renata Gwiazda – Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – pokój nr 309 tel. 24-267-67-52.

13) Termin i miejsce jawnej części przetargu:

Część jawna przetargu zostanie przeprowadzona w dniu 24 maja 2019r. o godz.1300 w  Starostwie Powiatowym w Płocku ul. Bielska 59 pok. 315 (III piętro).

 • 14) Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:
  1. Wysokość wadium ustala się na kwotę: 100 000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych zero groszy).
  2. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
  3. Wadium w wyżej określonej wysokości, wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Płocku - Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku  nr 81 9042 0003 0000 1586 2000 0100, w takim terminie aby wpłynęło na konto Starostwa najpóźniej do dnia 21 maja 2019r.
  4. Wadium w wyżej określonej wysokości, wnoszone obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego należy złożyć w Kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Płocku przy ul. Bielskiej 59, najpóźniej do dnia 21 maja 2019r.
  5. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia jego odwołania lub zamknięcia. Wypłata wadium nastąpi na wskazane konto przez uczestnika przetargu. Wadium wniesione w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej wadium.

15) Koszty:

umowy notarialnej, opłat wieczysto księgowych, podatków (w tym VAT) itp. ponosi nabywca.

 • 16) Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu w formie aktu notarialnego - wadium ulega przepadkowi.

 • 17) Zarządowi Powiatu w Płocku przysługuje prawo unieważnienia przetargu lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert lub bez podania przyczyn.

Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel.: (0-24) 267-68-00
fax: (0-24) 267-68-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat-plock.pl


Godziny Pracy Urzędu:
w środy w godz. 7:30 - 17:00
w pozostałe dni robocze w godz. 7:30 - 15:30

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Starostwo Powiatowe w Płocku
herb powiatu
Projekt i wykonanie: HEDEA
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.