Ogłoszenie o IV przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż działek budowlanych, ob. ew. Miszewo Murowane Nowe

Płock, dnia 8 czerwca 2018r.

GGN-II.6840.3.2017

ZARZĄD POWIATU W PŁOCKU

         Na podstawie art. 11 ust. 1, art.13 ust.1, art. 25 b, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r, poz. 1490)

OGŁASZA IV PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆI – DZIAŁEK BUDOWLANYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU PŁOCKIEGO.

I.    Terminy i miejsce poprzednich przetargów: 29.06.2017r., 27.11.2017r. i 16.03.2018r., Starostwo Powiatowe w Płocku ul. Bielska 59

II.   Miejsce położenia nieruchomości: obręb ewidencyjny Miszewo Murowane Nowe w gminie Bodzanów.

III. Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków, opis  nieruchomości:

         Nieruchomość bez zabudowań.

1) działka ewidencyjna nr 330/4 o pow.       0,1516 ha, w tym użytki gruntowe:

- grunty orne              R III b                0,1516 ha

2) działka ewidencyjna nr 330/5  o pow.     0,1519 ha, w tym użytki  gruntowe:

- grunty orne              R III b                0,1519 ha

3) działka ewidencyjna nr 330/9 o pow.        0,1651 ha, w tym użytki gruntowe:

- grunty orne              R III b                 0,1651 ha

4) działka ewidencyjna nr 330/10  o pow.      0,1681 ha, w tym użytki gruntowe:

- grunty orne              R III b                 0,1681 ha

5) działka ewidencyjna nr 330/11 o pow.      0,1556 ha, w tym użytki  gruntowe:

- grunty orne             R III a                  0,0546 ha

                                  R III b                  0,1010 ha

6) działka ewidencyjna nr 330/12 o pow.      0,1693 ha, w tym użytki gruntowe:

- grunty orne          R III a                0,0070 ha

                                             R III b                0,1623 ha

7) działka ewidencyjna nr 330/13 o pow.       0,1851 ha, w tym użytki gruntowe:

- grunty orne              R III b                 0,1851 ha

8) działka ewidencyjna nr 330/14 o pow.    0,1947 ha, w tym użytki  gruntowe:

- grunty orne             R III b                 0,1947 ha

9) działka ewidencyjna nr 330/15  o pow. 0,1351 ha, w tym użytki gruntowe:

- grunty orne              R III b                0,1351 ha

10) działka ewidencyjna nr 330/17 o pow.     0,0323 ha, w tym użytki gruntowe:

- łąki trwałe              Ł III                      0,0323 ha

11) działka ewidencyjna nr 330/18 o pow.    0,1268 ha, w tym użytki  gruntowe:

- łąki trwałe              Ł III                     0,1268 ha

12) działka ewidencyjna nr 330/19 o pow.    0,2325 ha, w tym użytki gruntowe:

- grunty orne              R III a                0,2325 ha

13) działka ewidencyjna nr 330/20  o pow.   0,2262 ha, w tym użytki gruntowe:

- grunty orne              R III a                 0,2262 ha

14) działka ewidencyjna nr 330/21 o pow.    0,2410 ha, w tym użytki  gruntowe:

- grunty orne             R III a                 0,2410  ha

15) działka ewidencyjna nr 330/22 o pow.   0,2340 ha, w tym użytki gruntowe:

- pastwiska trwałe       Ps IV             0,2340 ha

16) działka ewidencyjna nr 330/24 o pow. 0,2122 ha, z w tym użytki gruntowe:

- grunty orne        R III a                 0,2122 ha

17) działka ewidencyjna nr 330/25 o pow.     0,1800 ha, w tym użytki gruntowe:

- grunty orne              R III a                 0,1800 ha

18) działka ewidencyjna nr 330/26 o pow.    0,2048 ha, w tym użytki  gruntowe:

- grunty orne              R III a                0,2048 ha

19) działka ewidencyjna nr 330/28 o pow.    0,2292 ha, w tym użytki gruntowe:

- pastwiska trwałe       Ps IV                 0,2292 ha

20) działka ewidencyjna nr 330/30 o pow.     0,1777 ha, w tym użytki gruntowe:

- grunty orne              R III a                 0,1777 ha

21) działka ewidencyjna nr 330/31 o pow.    0,1859 ha, w tym użytki  gruntowe:

- grunty orne             R III a                 0,1859 ha

22) działka ewidencyjna nr 330/33 o pow.   0,1839 ha, w tym użytki gruntowe:

- grunty orne              R III a                 0,1163 ha

- pastwiska trwałe      Ps IV                  0,0676 ha

23) działka ewidencyjna nr 330/34 o pow.    0,1683 ha, w tym użytki gruntowe:

- grunty orne              R III a                 0,1458 ha

- pastwiska trwałe      Ps IV                  0,0225 ha

IV. W wyznaczonym terminie do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - j. do 19 maja 2017r. nie złożono żadnego wniosku.

V.  Księga wieczysta Nr PL1P/00092496/9, prowadzona przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płocku.

VI. Przeznaczenie nieruchomości:

Powyższe nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Bodzanów, zatwierdzonego  Uchwałą nr 119/XIX/08 Rady Gminy w Bodzanowie z dnia 11 września 2008 r. zlokalizowane są na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

VII. Termin wydania nieruchomości: w dniu podpisania aktu notarialnego.

 • VIII. Cena wywoławcza dla poszczególnych nieruchomości jest następująca:
 1. dla działki nr 330/4 - 39 506,96 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset sześć złotych 96/100) netto,
 2. dla działki nr 330/5  -        39 585,14 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych 14/100) netto,
 3. dla działki nr 330/9 - 43 025,06 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia pięć złotych 06/100) netto,
 4. dla działki nr 330/10 - 43 806,86 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące osiemset sześć złotych 86/100) netto,
 5. dla działki nr 330/11 - 40 549,36 zł (słownie: czterdzieści tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych 36/100) netto,
 6. dla działki nr 330/12    -        44 119,58 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące sto dziewiętnaście złotych 58/100) netto,
 1. dla działki nr 330/13 - 48 237,06 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych 06/100) netto,
 2. dla działki nr 330/14 - 50 738,82 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych 82/100) netto,
 3. dla działki nr 330/15 - 28 208,88 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dwieście osiem złotych 88/100) netto,
 4. dla działki nr 330/17 - 3 401,19 zł (słownie: trzy tysiące czterysta jeden złotych 19/100) netto,
 5. dla działki nr 330/18 - 26 475,84 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych 84/100) netto,
 6. dla działki nr 330/19 - 60 589,50 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 50/100) netto,
 7. dla działki nr 330/20 - 58 947,72 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych 72/100) netto,
 8. dla działki nr 330/21 - 62 804,60 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset cztery złote 60/100) netto,
 9. dla działki nr 330/22 - 60 980,40 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych 40/100) netto,
 10. dla działki nr 330/24 - 55 299,32 ( słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 32/100) netto,
 11. dla działki nr 330/25 - 46 908,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset osiem złotych 00/100) netto,
 12. dla działki nr 330/26 - 42 762,24 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa złote 24/100) netto,
 13. dla działki nr 330/28 - 59 729,52 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia ) netto,
 14. dla działki nr 330/30 - 46 308,62 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy trzysta osiem złotych 62/100) netto,
 15. dla działki nr 330/31 - 48 445,54 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych 54/100) netto,
 16. dla działki nr 330/33 - 47 924,34 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote 34/100) netto,
 17. dla działki nr 330/34 - 43 858,98 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt osiem złotych 98/100) netto.

IX. Obciążenie nieruchomości:

Nieruchomość nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

X. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.

XI. Termin, miejsce składania pisemnych ofert:

Oferty należy składać oddzielnie na dowolnie wybraną działkę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na sprzedaż działki nr ……, o pow. ……… położonej w  Miszewie Murowanym Nowym gm. Bodzanów”  - (podać numer i powierzchnię wybranej działki) do dnia 10 lipca 2018r. (wtorek) do godz. 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku przy ul. Bielskiej 59, - Kancelaria ogólna.

Pisemna oferta powinna zawierać:

a/ imię i nazwisko, adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

b/ datę sporządzenia oferty,

c/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

d/ oferowaną cenę dla danej działki,

e/ dowód uiszczenia wadium.

XII. Każdy oferent może składać tylko jedną ofertę na daną działkę,

XIII. Nie ogranicza się  oferentom możliwości składania  ofert na każdą z działek.

XIV. Termin i  miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu:

Osobami upoważnionymi do kontaktu w sprawie niniejszego przetargu są:

a) Pan Leszek Majewski – Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - pokój nr 314 tel. 24-267-67-47.

b) Pan Paweł Różański – Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – pokój nr 312 tel. 24-267-67-47.

c) Pani Krystyna Zawadka – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych – pokój nr 311 tel. 24-267-67-54.

d) Pani Renata Gwiazda – inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – pokój nr 309 24-267-67-52.

XV. Termin i miejsce jawnej części przetargu:

Część jawna przetargu zostanie przeprowadzona w dniu 13 lipca 2018r. (piątek) o godz.1200 w Starostwie Powiatowym w Płocku ul. Bielska 59 pok. 315 (III piętro).

XVI. Osoby fizyczne biorące udział w przetargu muszą legitymować się dowodem osobistym, a osoby prawne musza być reprezentowane przez upełnomocnionych przedstawicieli uprawnionych do skutecznego zaciągania zobowiązań  w imieniu  reprezentowanej osoby pranej i posiadać przy sobie potwierdzenie wniesienia wadium.

XVII. Nabywca kupuje nieruchomość w stanie istniejącym.

XVIII. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Wadium dla poszczególnych nieruchomości jest następujące:

 1. dla działki nr 330/4 - 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100),
 2. dla działki nr 330/5 - 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100)
 3. dla działki nr 330/9 - 2 700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100),
 4. dla działki nr 330/10 – 2 700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100),
 5. dla działki nr 330/11 - 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100),
 6. dla działki nr 330/12 - 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100),
 7. dla działki nr 330/13 - 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100),
 8. dla działki nr 330/14 - 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100),
 9. dla działki nr 330/15 - 2 200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100),
 10. dla działki nr 330/17 - 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100),
 11. dla działki nr 330/18 - 2 100,00 zł (słownie:  dwa tysiące sto złotych 00/100),
 12. dla działki nr 330/19 - 3 800,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset złotych 00/100),
 13. dla działki nr 330/20 - 3 000,00 zł (słownie:  trzy tysiące siedemset  złotych 00/100),
 14. dla działki nr 330/21 - 3 900,00 zł (słownie: trzy  tysiące dziewięćset złotych 00/100),
 15. dla działki nr 330/22 - 3 900,00 zł  (słownie: trzy  tysiące dziewięćset złotych 00/100),
 16. dla działki nr 330/24 - 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100),
 17. dla działki nr 330/25 – 2 900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100),
 18. dla działki nr 330/26 – 3 300,00 zł (słownie: trzy  tysiące trzysta złotych 00/100),
 19. dla działki nr 330/28 - 3 700,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset złotych 00/100),
 20. dla działki nr 330/30 - 2 900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100),
 21. dla działki nr 330/31 - 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100),
 22. dla działki nr 330/33 - 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100),
 23. dla działki nr 330/34 - 2 700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100),

XIX. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

XX. Wadium w wyżej określonej wysokości, wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Płocku - Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku nr 81 9042 0003 0000 1586 2000 0100, w takim terminie aby wpłynęło na konto Starostwa najpóźniej do dnia 10 lipca 2018r. (wtorek)

XXI. Wadium w wyżej określonej wysokości, wnoszone w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Płocku przy ul. Bielskiej 59, najpóźniej do dnia 10 lipca 2018r. (wtorek).

XXII. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym  uczestnikom przetargu wadium zwraca się po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia jego odwołania lub zamknięcia. Wypłata wadium nastąpi na wskazane konto przez uczestnika przetargu. Wadium wniesione w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej wadium.

XXIII. Koszty zawarcia aktu notarialnego: taksa notarialna, opłat wieczysto-księgowych, koszty wypisów aktu notarialnego, podatek VAT, podatek od czynności cywilno- prawnych itp. ponosi nabywca.

XXIV. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu w formie aktu notarialnego - wadium ulega przepadkowi.

XXV. Zarządowi Powiatu w Płocku przysługuje prawo unieważnienia przetargu lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert lub bez podania przyczyn.

XXVI. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronach internetowych www.powiat.plock.pl i bip.powiat-plock.pl oraz tablicach ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Płocku, Urzędu  Gminy Bodzanów, sołectwa wsi Miszewo Murowane Nowe oraz Domu Pomocy Społecznej w Miszewie Murowanym Nowym.

Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel.: (0-24) 267-68-00
fax: (0-24) 267-68-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat-plock.pl


Godziny Pracy Urzędu:
w środy w godz. 7:30 - 17:00
w pozostałe dni robocze w godz. 7:30 - 15:30

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017 Starostwo Powiatowe w Płocku
herb powiatu
Projekt i wykonanie: HEDEA
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.