Zaproszenie do udziału w konkursie ekologicznym dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu – II etap

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku działając na zlecenie Powiatu Płockiego zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym skierowanym do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Płockiego.

Regulamin Konkursu Fotograficznego

Edycja I

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego, zwanego dalej Konkursem jest Powiat Płocki
  z siedziba w Płocku 09-400, ul. Bielska 59.
 2. Wykonawcą konkursu jest Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, 09 - 402 Płock, ul. 1 Maja 7B, tel. 24 268-37-74, 606 330 733, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.rceeplock.pl, https://www.facebook.com/rceeplock
 3. Konkurs realizowany jest w ramach zadania pn.: Organizacja i przeprowadzenie konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu oraz promocja Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działanie 5.4 „Ochrona bioróżnorodności”.
 4. Termin nadsyłania prac: do 25 maja 2018r.
 5. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży uczących się w szkołach podstawowych i średnich na terenie powiatu płockiego.
 6. Informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej: http://powiat-plock.pl/, ekoinicjatywa-powiatplock.pl, www.rceeplock.pl, www.mlodzirazem.pl, https://www.facebook.com/StarostwoPlock, https://www.facebook.com/rceeplock/, https://www.facebook.com/flzpmlodzirazem
 • 2

CEL I ZADANIA KONKURSU

 1. Edukacja ekologiczna społeczeństwa oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej w obszarze bioróżnorodności powiatu płockiego, jak również edukacji związanej z obszarami Natura 2000 i promocją lokalnych walorów przyrodniczych.
 2. Wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodą oraz krajobrazem powiatu płockiego.
 3. Doskonalenie umiejętności obserwacji, analizowania i wnioskowania.
 4. Pobudzanie wrażliwości na piękno przyrody oraz umacnianie poczucia tożsamości z otaczającą nas przyrodą.
 5. Kształtowanie właściwej postawy dzieci i młodzieży wobec przyrody oraz inspirowanie uczniów do podejmowania praktycznych działań na rzecz jej ochrony.
 6. Promowanie nauczycieli i szkół wspierających uczniów uzdolnionych i kreatywnych.
 7. Zachęcenie uczniów do fotografowania jako kreatywnej formy spędzania wolnego czasu.
 • 3

PRZEDMIOT KONKURSU

 1. Prace fotograficzne w trzech kategoriach tematycznych flora, fauna, krajobraz powiatu płockiego – konkurs indywidualny dla uczniów szkół podstawowych i średnich z powiatu płockiego.
 2. Prace fotograficzne w trzech kategoriach tematycznych flora, fauna i krajobraz – konkurs zespołowy - dla dwóch kategorii wiekowych: szkoły podstawowe i średnie powiatu płockiego.
 • 4

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnik jest zobowiązany do przedstawienia fotografii zgodnych z tematyką Konkursu tj. kategoriami konkursu: kategoria I - flora, kategoria II – fauna, kategoria III .
 2. Technika wykonania prac jest dowolna.
 3. Każdy z autorów może przekazać maksymalnie 3 fotografie w formie papierowej oraz elektronicznej (na płycie CD, DVD, pendrive) – warunek konieczny.
 4. Prace muszą zostać wykonane w formacie min. 15x21 cm na papierze fotograficznym oraz w wersji elektronicznej w pliku o wysokiej rozdzielczości w formacie JPG lub TIFF.
 5. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym należy podać tytuł pracy, imię i nazwisko, adres autora, nazwę i adres szkoły, telefon kontaktowy, e-mail, miejsce wykonania zdjęcia i kategorię - Załącznik nr 1 oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do fotografii oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych - Załącznik nr 2. W przypadku, gdy uczestnikiem Konkursu fotograficznego będzie osoba niepełnoletnia, konieczne jest podpisanie Zgłoszenia również przez Rodzica/Opiekuna prawnego.
 6. Formularz zgłoszeniowy wraz z materiałem konkursowym w formie elektronicznej (na płycie CD) oraz fotografią/fotografiami w formie papierowej należy przesłać na adres: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, 09 - 402 Płock, ul. 1 Maja 7B z dopiskiem na kopercie: „Konkurs fotograficzny”.
 7. Materiały można również dostarczyć bezpośrednio do Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, 09 - 402 Płock, ul. 1 Maja 7B, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.30 z dopiskiem na kopercie: „Konkurs fotograficzny”.
 8. Zgłaszający fotografię/fotografie musi posiadać wyłączne i nieograniczone prawa autorskie, w tym zgodę osób znajdujących się na fotografiach na ich publiczne udostępnianie, w przypadku gdy będzie to miało miejsce. Z chwilą nadesłania fotografie (odbitki) przechodzą na własność Organizatora Konkursu – tj. Powiatu Płockiego, ul. Bielska 59, 09-400 Płock. Fotografie nie będą zwracane autorom.
 9. Zgłaszający wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie fotografii przez Organizatora na potrzeby promocji Powiatu Płockiego. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykorzystania przesłanych przez uczestników fotografii w materiałach promocyjno-reklamowych, w publikacjach oraz wystawach – bez obowiązku powiadomienia autora fotografii, jednakże Organizator nie ma obowiązku wykorzystania fotografii.
 10. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Jury.
 • 4

PRZEBIEG KONKURSU

 1. Fotografie wraz z kartą zgłoszeniową należy złożyć lub przesłać w terminie do 25 maja 2018r.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 4 czerwca 2018r.
 3. Zwycięskie fotografie zostaną wyłonione w drodze obrad Jury powołanego przez Organizatora oraz Realizatora konkursu tj. RCEE w Płocku.
 4. Decyzja Jury jest ostateczna.
 5. Prezentacja najlepszych prac w formie wystawy będzie przygotowana w leśniczówce leśnictwa Brwilno podczas konferencji podsumowującej konkurs.
 6. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego podsumowania konkursu w terminie do 15 czerwca 2018r (dokładna data konferencji podsumowującej konkurs zostanie podana w terminie późniejszym).
 • 5

NAGRODY

 1. Jury nagrodzi autorów najlepszych fotografii przyznając nagrodę rzeczową oraz dyplom.
  • Laureaci konkursu indywidualnego – 18 laureatów:

Kategoria: szkoły podstawowe

 • kategoria flora – I miejsce - smartfon, II miejsce - tablet, III miejsce - tablet
 • kategoria fauna – I miejsce - smartfon, II miejsce - tablet, III miejsce - tablet
 • kategoria krajobraz – I miejsce - smartfon, II miejsce - tablet, III miejsce - tablet

Kategoria: szkoły średnie

 • kategoria flora – I miejsce - smartfon, II miejsce - tablet, III miejsce - tablet
 • kategoria fauna – I miejsce - smartfon, II miejsce - tablet, III miejsce - tablet
 • kategoria krajobraz – I miejsce - smartfon, II miejsce - tablet, III miejsce – tablet
  • Laureaci konkursu zespołowego – 6 laureatów (nagrody dla szkół):

Kategoria: szkoły podstawowe

I miejsce - telewizor,

II miejsce – np. aparat,

III miejsce - aparat,

Kategoria:  szkoły średnie

I miejsce - telewizor,

II miejsce – np. aparat,

III miejsce – aparat.

 1. Dodatkowo Jury przyzna 30 wyróżnień autorom fotografii;
 • nagrody dla uczniów szkół podstawowych i średnich - dysk zewnętrzny – łącznie 30 sztuk.
 1. Wszyscy uczestnicy konkursu fotograficznego otrzymają dyplomy.
 2. Nagrodzone prace będą zamieszczone na stronie internetowej Powiatu Płockiego, RCEE w Płocku oraz w innych dostępnych portalach społecznościowych.
 • 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
 2. Dane osobowe laureatów i osób biorących w konkursie będą przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania wyników konkursu oraz przekazania nagród laureatom.
 3. Uczestnik konkursu wysyłając zgłoszenie akceptuje w całości postanowienia regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw uczestników. O każdorazowej zmianie uczestnicy konkursu zostaną poinformowani.

 

”Organizacja i przeprowadzenie konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu oraz promocja Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działanie 5.4 „Ochrona bioróżnorodności”.

 

 

Załącznik Nr 1

 

Karta zgłoszeniowa

do konkursu ekologicznego skierowanego do dzieci i młodzieży

z terenu Powiatu Płockiego

 

Tytuł  pracy (zdjęcia): ……………………………………………………..………..…

Kategoria – zaznacz właściwe

 1. KONKURS INDYWIDUALNY *

Kategoria: szkoły podstawowe                    ‚

 • kategoria flora ‚
 • kategoria fauna ‚
 • kategoria krajobraz ‚

Kategoria: szkoły średnie                             ‚

 • kategoria flora ‚
 • kategoria fauna ‚
 • kategoria krajobraz ‚

 

 1. KONKURSU ZESPOŁOWY 
 • Kategoria: szkoły podstawowe ‚
 • Kategoria: szkoły średnie             ‚

 

Imię i nazwisko autora: ………………………………………………………………...

Adres autora: …………………………………………………………………………...

Telefon kontaktowy, e-mail: ……………………………………………………….…...

Nazwa, adres szkoły i numer klasy uczestnika: ……………………………………………………………………

Miejsce wykonania zdjęcia: ………………………………………………………………………………….

 

Podpis autora ………………………………

 

*powielić w przypadku zgłaszania kilki prac

Załącznik Nr 2

 

OŚWIADCZENIE

W związku z przystąpieniem do konkursu ekologicznego skierowanego do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu realizowanego w ramach zadania ”Organizacja i przeprowadzenie konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu oraz promocja Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działanie 5.4 „Ochrona bioróżnorodności” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatorów wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami)."

Oświadczam, iż przyjmuje do wiadomości, że:

 1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Powiat Płocki oraz Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku;
 2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
 3. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie;
 4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Podpis autora prac ……………………………………………..

Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego ……………………………………………..

(dotyczy osób nieletnich)

Załączniki:
Pobierz plik (plakat.jpg)plakat.jpg1507 kB

Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel.: (0-24) 267-68-00
fax: (0-24) 267-68-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat-plock.pl


Godziny Pracy Urzędu:
w środy w godz. 7:30 - 17:00
w pozostałe dni robocze w godz. 7:30 - 15:30

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017 Starostwo Powiatowe w Płocku
herb powiatu
Projekt i wykonanie: HEDEA
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.