Decyzja

Płock 2020.04.23

GGN-II.6821.34.2019

 

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 124a, art. 124b ust.1, 2, 2a, 3, 4, 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020, poz. 65) oraz art. 104, art. 107, ustawy z dnia 14   czerwca 1960r.– Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020, poz. 256) Starosta Płocki wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, po rozpatrzeniu wniosku ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, reprezentowana przez pełnomocnika P. Daniela Janik – radcę prawnego reprezentującego firmę ELTEL Networks Energetyka S.A, Gutkowo 81D, 11-041 Olsztyn w sprawie wydania decyzji administracyjnej zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym część działki ewidencyjnej nr 67, położona obrębie ewidencyjnym Jaroszewo Wieś gmina Bielsk powiat Płocki.

           

o r z e k a m

1.Zobowiązać do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,

   oznaczonej jako działka ewidencyjna :

     - nr 67, o powierzchni ogólnej 2,51 ha, położona w obrębie ewidencyjnym

       Jaroszewo Wieś w gminie Bielsk w następujący sposób:

  1. Podmiot na rzecz którego następuje udostępnienie nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji – inwestor Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Płocku, 09-407 Płock, ul. Wyszogrodzka 106, reprezentowana przez pełnomocnika P. Daniela Janik – radcę prawnego reprezentującego firmę ELTEL Networks Energetyka S.A, Gutkowo 81D, 11-041 Olsztyn, celem wykonania prac remontowo-konserwacyjnych.
  2. Rodzaj zamierzonej inwestycji – wykonanie prac remontowo-konserwacyjnych na linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Płock – Raciąż w miejscowości Jaroszewo Wieś gmina Bielsk, który obejmuje :

- wymianę słupa oraz fundamentów,

- badania geologiczne gruntu,

- wymianę uziemień słupa, przewodu odgromowego, przewodów roboczych

   wraz z łańcuchami izolatorowymi,

- zabezpieczenie antykorozyjne słupów i fundamentów,

- wykrzaczenie wokół słupa.

  1. c)   Wskazanie obszaru zajętości działki nr 67, pod w/w zamierzenie wynosi :

- zajmowana powierzchnia prac pow. – 1155m2,

- droga dojazdowa                 pow.– 404 m2.

Łączna pow. prowadzonych prac i drogi dojazdowej wynosi -1559 m2.

Dokładny obszar zajętości i korzystania z nieruchomości zawiera załącznik

       graficzny, który stanowi integralną część niniejszej decyzji.

  1. d) Okres ograniczenia korzystania z nieruchomości – 6 miesięcy od daty ostateczności

niniejszej decyzji.                  

  1. Na inwestorze otrzymującym udostępnienie nieruchomości ciąży obowiązek

   przywrócenia jej do stanu poprzedniego, niezwłocznie po zakończeniu prac

   związanych z zadaniem inwestycyjnym.

                                                                                                                           

3.Każdoczesny właściciel ww nieruchomości, jej posiadacz lub władający zobowiązany będzie do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań utrudniających lub uniemożliwiających wykonanie prac remontowo-konserwacyjnych napowietrznej linii elektroenergetycznej nn 110kV w miejscowości Jaroszewo Wieś gmina Bielsk, stanowiącej własność Energa-Operator S.A.

4.Powyższej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności

U z a s a d n i e n i e

Energa-Operator S.A., Oddział w Płocku reprezentowana przez pełnomocnika P. Daniela Janik - radcę prawnego reprezentującego firmę ELTEL Networks Energetyka S.A, Gutkowo 81D, 11-041 Olsztyn wystąpiła z wnioskiem w sprawie wydania decyzji administracyjnej zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym część działki ewidencyjnej nr 67, położona obrębie ewidencyjnym Jaroszewo Wieś gmina Bielsk powiat Płocki.        

Inwestycja ma polegać na wykonaniu prac remontowo-konserwacyjnych na linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Płock – Raciąż w miejscowości Jaroszewo Wieś gmina Bielsk, stanowiącej własność Energa-Operator S.A. Ogólna powierzchnia zajęcia działki nr 67, położonej w obrębie Jaroszewo Wieś wynosi - 1559 m2. Powierzchnię zajęcia działki przedstawia załącznik graficzny, który stanowi integralną część niniejszej decyzji.

            Zgodnie z art. 124b ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020, poz. 65, zwana dalej ugn.) Starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, w drodze decyzji zobowiązuje właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, nienależących do części składowych nieruchomości, służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej   oraz   urządzeń   łączności   publicznej   i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, a także usuwaniem z gruntu tych ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów, jeżeli właściciel nie wyraża na to zgody. Decyzja o zobowiązaniu do udostępnienia nieruchomości może być także wydana w celu zapewnienia dojazdu umożliwiającego wykonanie czynności.  

W rozumieniu art. 113 ust. 6 ugn przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej,zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. W postępowaniu jako dowód wnioskodawca przedłożył m.in :                    

1.treść księgi wieczystej nr PL1P/00032086/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w

   Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych stan z dnia 27.09.2019r. z którego wynika,

   że między innymi działka nr 67, położona w obrębie Jaroszewo Wieś gmina Bielsk

   objęta jest powyższą księgą, a właścicielem wpisany jest nieżyjący Tadeusz Jasiński.

2.uproszczony wypis z rejestru gruntów z którego wynika, że współwłaścicielami,

   następcami prawnymi po zmarłym Tadeuszu Jasińskim zostali wpisani Lucyna

   Jasińska własność w 174/384 częściach, Jerzy Wincenty Jasiński własność w

   105/284 częściach, Wojciech Jasiński własność w 105/384 częściach.

3.odpis skrócony aktu zgonu nr 1462011/00/AZ/2018/798149 z dnia 17.08.2018r.

   Jerzego Wincentego Jasińskiego zmarłego w dniu 18.04.2018r.

4.odpis skrócony aktu zgonu nr 1419012/00/AZ/2005/266989 z dnia 17.08.2018r.

   Lucyny Jasińskiej zmarłej w dniu 31.10.2005r.                                             

Na dzień wydania niniejszej decyzji brak dokumentu potwierdzającego ustanowienie następców prawnych po zmarłych wymienionych w pkt. 2 i 3.

W świetle ww. dokumentów tut. organ nie ma możliwości ustalenia komu przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości objętej niniejszym postępowaniem. Wobec powyższego należy uznać, że przedmiotowa działka stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w oparciu o art. 114 ust.3 ugn.    

Informację o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym podano do publicznej wiadomości poprzez:

1.opublikowanie w prasie o zasięgu ogólnopolskim w dzienniku „Gazeta  

   Wyborcza” w dniu 29 listopada 2019r,

     2.zamieszczono na stronie internetowej www.bip.powiat-plock.pl, w dniach

       27.11.2019r. - 30.01.2020r,

     3.zamieszczono na stronie internetowej www.powiat.plock.pl w dniach od 27.11.2019 –

       27.01.2020r,

     4.wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Płocku w dniach

       28.11.2019r. - 29.01.2020r,

     5.wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bielsk w dniach 28.11.2019r. –

         03.02.2020r.

Na podstawie art. 114 ust.4 ugn. w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, nie zgłosiły się osoby, które wykazałyby, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości.

Stąd tut. organ wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zobowiązującej na podstawie art. 124a, w związku z art. 124b ugn, do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Jaroszewo Wieś w gminie Bielsk oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 67.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie zostało wywieszone zgodnie z art. 115 ust. 3 ugn:

  1. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Płocku w dniach od 11.02.2020r. do

   25.02.2020r,

  1. zamieszczono na stronie internetowej www.bip.powiat-plock.pl, w dniach od      

         11.02.2020r. do 26.02.2020r.

  1. zamieszczono na stronie internetowej www.powiat.plock.pl w dniach od 11.02.2020 do

         25.02.2020r,

  1. wywieszono na tablicy Urzędu Gminy Bielsk w dniach od 11.02.2020r. do

         26.02.2020r.                                                          

Tym samym zostały spełnione przesłanki, od których ustawodawca uzależnił możliwość zobowiązania do udostępnienia nieruchomości przez starostę w drodze decyzji na rzecz podmiotu realizującego konkretne przedsięwzięcie inwestycyjne.

Z uwagi na obowiązujące przepisy uznano, że w przedmiotowej sprawie istnieją przesłanki do wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości na podstawie art. 124a, w związku z art. 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami, dla działki ewidencyjnej nr 67, o pow. 2,51 ha,

( grunty orne ), położonej w obrębie Jaroszewo Wieś gmina Bielsk powiat Płocki.  

Mając na uwadze treść art. 77 kpa Starosta Płocki w sposób wyczerpujący zebrał i rozpatrzył cały materiał dowodowy zgromadzony w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości część ww działki ewidencyjnej o nieuregulowanym stanie prawnym .

            Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

   

                                                          P o u c z e n i e

1.Na podstawie art.129 k.p.a. od   niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Płockiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 15zzr. ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 i 567) w brzmieniu obowiązującym od dnia 31.03.2020 r., tj. po zmianie dokonanej ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568), w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie rozpoczyna się bieg terminu do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki w niniejszym postępowaniu.

Jednakże, zgodnie z art. 15zzr ust. 5 tej ustawy czynności dokonane w celu wykonania uprawnienia lub obowiązku w okresie wstrzymania rozpoczęcia albo zawieszenia biegu terminów, są skuteczne.

2.Na podstawie art. 127a, Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do odwołania co skutkuje brakiem możliwości późniejszego zaskarżenia decyzji do Wojewody Mazowieckiego. Jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej stron decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.

3.Niniejsza decyzja na podstawie art. 2 pkt.1 lit. H ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o

     opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1827 z późn. zm.) nie podlega opłacie

     skarbowej.

Otrzymują:

1.P. Daniel Janik

   ELTEL Networks Energetyka S.A. .

   11-041 Olsztyn, Gutkowo 81D.

2.Starostwo Powiatowe w Płocku

   - na stronie internetowej www.bip.powiat-plock.pl.    

   - na stronie internetowej www.powiat-plock.pl.

  1. a / a.

Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel.: (0-24) 267-68-00
fax: (0-24) 267-68-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat-plock.pl


Godziny Pracy Urzędu:
w środy w godz. 7:30 - 17:00
w pozostałe dni robocze w godz. 7:30 - 15:30

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Starostwo Powiatowe w Płocku
herb powiatu
Projekt i wykonanie: HEDEA
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.