Organizacje Pożytku Publicznego

Wykaz organizacji pożytku publicznego, z powiatu płockiego, uprawnionych do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2011 z dnia 17 stycznia 2011, za Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej 

Organizacje pożytku publicznego KRS Opis

Stowarzyszenie

Gmin Turystycznych

Pojezierza Gostynińskiego

 114218

Pojezierze Gostynińskie usytuowane na południowym, lewym brzegu Wisły, między Gąbinem, Gostyninem a Włocławkiem to wyjątkowo atrakcyjny region. O jego walorach decyduje nie tylko eksponowana tożsamość kulturowa, liczne zabytki, ale przede wszystkim polodowcowe elementy rzeźby terenu (rynny polodowcowe zalane przez jeziora, kemy i ozy). Urok pojezierza podkreśla Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy z 12 rezerwatami przyrody. 

Na tym bogato kulturowo i przyrodniczo terenie od 1996 roku działa Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego. Członkami organizacji są: powiaty (płocki i gostyniński), miasta (Gostynin, Płock, Miasto i Gmina Gąbin), gminy (Gostynin, Iłów, Łąck, Nowy Duninów, Sanniki, Słubice i Szczawin Kościelny). Status organizacji pożytku publicznego Stowarzyszenie posiada od 2004 roku.
Do najważniejszych celów statutowych Stowarzyszenia należy m.in.: rozwój proekologicznej infrastruktury technicznej, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości i rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, wypracowanie systemu edukacji ekologicznej, podejmowanie przedsięwzięć ekologicznych, turystycznych, sportowych, gospodarczych i kulturalnych. Corocznie Stowarzyszenie organizuje Festiwal Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej „Od Kujawiaka do Oberka", a także plenery artystyczne i warsztaty plastyczne dla młodzieży gimnazjalnej. Nie zapominając o ochronie lokalnego ekosystemu i promowaniu nowatorskich rozwiązań proekologicznych, Stowarzyszenie podjęło ochronę gatunkową rybitw i mew, jak również gągoła i tracza nurogęsi. W latach 2008–2011 uczestniczyło w międzynarodowym projekcie „Rejestr potencjału energetycznego biomasy dla rozwoju Regionów Europejskich”, w ramach Programu „Inteligentna Energia-Europa”. Dotyczył on strategicznego planowania wykorzystania energii odnawialnej przez społeczności lokalne. Propagując rozwój turystyki, Stowarzyszenie znakuje i prowadzi renowację szlaków turystycznych o znaczeniu międzynarodowym (w tym EuroVelo) i ponadregionalnym (VeloMazovia), współorganizuje coroczny Zlot Turystów Województwa Mazowieckiego. Wspierając bezpieczeństwo publiczne społeczności lokalnych, a jednocześnie wypracowując mechanizmy współpracy międzysektorowej, organizuje szkolenia teoretyczno-praktyczne z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej. Działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej i sportu to turnieje piłki siatkowej, tenisa stołowego, biegi przełajowe, Sportowy Dzień Dziecka, Regaty Żeglarskie w Nowym Duninowie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich członków, Stowarzyszenie Gmin Turystycznych podjęło realizację unijnego projektu partnerskiego pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego”. 

Organizacja uczestniczy w targach turystycznych, dożynkach, przedsięwzięciach proekologicznych, edukacyjnych. Organizuje konkursy plastyczne (w roku 2012 cykl konkursów „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” – idee Janusza Korczaka na Pojezierzu Gostynińskim), fotograficzne o tematyce ekologicznej, kulturalnej, muzycznej, promującej piękno gwary kujawskiej i mazowieckiej. Prowadzi działalność wydawniczą, jest „lokalnym mecenasem sztuki”, w tym sztuki ludowej, promuje folklor i jego twórców. Jest integralną częścią regionu, którego historię współtworzy od 16 lat.

Przekazując 1% podatku wspierasz działalność Stowarzyszenia oraz pomagasz realizować zadania statutowe z zakresu:

 • poprawy poziomu życia lokalnych społeczności
 • wsparcia rozwoju turystyki i agroturystyki
 • edukacji ekologicznej i ochrony środowiska
 • dziedzictwa kulturowego 
 • promocji przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i społecznych
 • promocji miast, gmin i powiatów należących do organizacji
 • współpracy z organizacjami zajmującymi się podobną tematyką

 
Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego
09-520 Łąck, ul. Brzozowa 1
tel./fax 24 26 14 054
www.pojezierzegostyninskie.pl

Mazowieckie Stowarzyszenie Charytatywne Homo Homini

134746

Motorami napędowymi tej organizacji są Maria i Marek Cytaccy, którzy w Barcikowie, w gminie Słupno od lat prowadzą rodzinę zastępczą. Marek Cytacki, prawnik dodatkowo za darmo doradza wszystkim, których nie stać na płatną poradę prawną, ale to tylko ułamek ich działalności.

 

- W stowarzyszeniu aktywnie i za darmo działa 10 osób, nikogo nie zatrudniamy, wszyscy pracują z potrzeby serca – mówi Maria Cytacka – Oprócz darmowych porad prawnych pośredniczymy w przekazywaniu darowizn, pomagamy rodzinom niepełnosprawnych dzieci, współpracujemy z Bankiem Żywności i staramy się wspierać rodziny zastępcze z całego regionu. Organizujemy dla nich spotkania, rodzinne pikniki, które bardzo często stają się początkiem wieloletnich przyjaźni.

 

Celem działalności Stowarzyszenia jest przeciwdziałanie wszelkim niekorzystnym zjawiskom wpływającym na jakość życia a podmiotem oddziaływania są osoby, rodziny, dzieci, których sytuacja zdrowotna, społeczna i ekonomiczna wymaga interwencji w kierunku minimalizacji uciążliwości wynikającej z braku środków do życia lub szerokiej i kompleksowej pomocy prawnej, ekonomicznej w sytuacji czasowego zubożenia albo też w sytuacjach innych nieszczęść losowych.

 

Prowadzone działania:


STRAŻNICY PRAWA
program przeciwko korupcji i niekorzystnych działań instytucji przeciwko obywatelom - przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego

 

REGION PŁOCKI BEZ BARIER
lokalna wersja programu Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji POLSKA BAZ BARIER

 

UMACNIAĆ NADZIEJĘ
program w środowisku osób niepełnosprawnych

 

BLIŻEJ DZIECKA - BLIŻEJ RODZINY
program odnoszący się do środowiska rodzin zastępczych, RDD, rodzinnego pogotowia opiekuńczego

 

Homo Homini
Barcikowo 21, gmina Słupno
09 – 472

Tel. 261 94 43

 

Stowarzyszenie

na Rzecz Rozwoju

Polskiej Wsi Razem lepiej

138075

Prezesem jest Jarosław Malarski, znany didżej radiowy, społecznik, pracownik Domu Pomocy Społecznej w Miszewie. Stowarzyszenie prowadzi integracyjny Dom Kultury w , organizuje mitingi pływackie dla osób niepełnosprawnych, promuje ich twórczość, pomaga w organizacji obozów i wyjazdów.

- Społecznie w naszej organizacji działa około 50 osób, dla których integracja osób niepełnosprawnych, zdrowych i starszych jest ważnym zadaniem – mówi Jarek Malarski – Trudno wyliczyć wszystkie formy działalności którymi się zajmujemy, bo staramy się korzystać ze wszystkich dostępnym nam źródeł finansowania. Pozyskujemy fundusze z PFRON, departamentu kultury i sportu od Urzędu Marszałkowskiego i ze Starostwa. Ważną częścią są także pieniądze jakie otrzymujemy z darowizn i odpisów od podatku. 

Stowarzyszenie wyremontowało stary Spichlerz w domu nad Jarem i powołało do życia Integracyjny Dom Kultury, gdzie spotykają się mieszkańcy z Miszewa, Radzanowa, Bielska, Bulkowa. Odbywają się zajęcia dla dzieci, osób niepełnosprawnych i emerytów.

Więcej o organizacji na: www.razemlepiej.org.pl
Nowe Miszewo
Ul. Pałacowa 2
09-470, Bodzanów
Tel 024 260 67 13

 

Stowarzyszenie

Pomocowe w Zakrzewie

Bliżej Siebie

150180

Działa od 2003 roku i nie tylko pomaga mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie ale stanowi prawdziwy ośrodek kulturalny i pomocowy dla mieszkańców wszystkich okolicznych gmin. Stowarzyszenie powołało do życia cykliczne imprezy integrujące zdrowych i niepełnosprawnych: Dzień Humoru i Satyry a także turniej warcabowo-szachowy.


Z powodzeniem prowadzi także świetlicę środowiskową Siedlisko w Chylinie.

 
Bliżej Siebie, Zakrzewo 26
09-460 Mała Wieś
Tel.: (24) 231 41 47
Faks: (24) 231 41 47

 

Fundacja

Fundusz Lokalny

Ziemi Płockiej – Młodzi Razem

216768

Misją Funduszu jest stworzenie wspólnego forum organizacji i instytucji działających na rzecz młodzieży w powiecie płockim i gminach ościennych poprzez wyszukiwanie i wspieranie dobrych inicjatyw młodzieżowych, wyłonienie i kształcenie liderów młodzieżowych w duchu idei zrównoważonego rozwoju.


Fundacja powstała w kwietniu 2002 roku w wyniku programu „Fabryka Inicjatyw – Fundusze Młodych” Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Skupiamy kilka instytucji i organizacji, które od kilku lat prowadzą różne programy dla młodzieży.


- Działamy w powiecie przede wszystkim wspierając młodzież, której nie stać na rozwijanie talentów – mówi Iwona Marczak, prezes fundacji – Bywa, że młodzież z małych miejscowości pomimo uzdolnień i chęci nie ma gdzie i nie ma za co dalej się uczyć. Wtedy pojawiamy się my. Prowadzimy programy stypendialne, rozdajmy grany dzięki współpracy ze sponsorami i prowadzimy wolontariat.


Obszarem działania Fundacji jest: powiat płocki ziemski, miasto Płock oraz gminy bezpośrednio sąsiadujące z powiatem płockim. Łącznie Fundusz swoim zasięgiem obejmuje ponad 200 tysięcy mieszkańców.

Tel. 024 268 37 74, www.mlodzirazem.pl

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Siecieniu 228985

 Straż Pożarna, która nie tylko zawsze jest gotowa nieść pomoc, ale także jest członkiem lokalnej społeczności. OSP w Siecieniu zbiera pieniądze na budowę nowej remizy i jest fenomenem na Mazowszu, bo liczy 106 członków spośród 800 mieszkańców Siecienia.


Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Siecieniu liczy sobie już 85 lat. Dziś członkowie  marzą o odbudowani jej świetności. Powołali do życia stowarzyszenie i szukają sponsora. Koszt budowy oszacowali na 1 mln złotych. Połowę jest gotowy dołożyć Urząd Marszałkowski.


www.osp.siecien.pl

 

Stowarzyszenie

Rozwoju Wsi Wincentów

i okolice

303884

Stowarzyszenie zostało powołane do życia przez prezes Monikę Ignaczak w 2008 roku, gdy władze samorządowe zlikwidowały szkołę podstawową.

Wtedy powstało niepubliczne przedszkole. W zajęciach w przedszkolu uczestniczą dzieci z Wincentowa, Łącka i gminy Gąbin

Stowarzyszenie jest także animatorem wielu wydarzeń kulturalnych i spotkań rodzinnych na terenie gminy.

   
Stowarzyszenie Rozwoju wsi Wincentów i Okolice
Wincentów 27/1, 09-520 Łąck

Tel. 24 384 14 17
Data powstania: 18.02.2008r

 

Stowarzyszenie Bezpieczna Przystań na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Koszelowie oraz ludzi w podeszłym wieku

327724

Stowarzyszenie "Bezpieczna Przystań" działa od 9 kwietnia 2009 roku przy Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie na rzecz naszych mieszkańców oraz ludzi starych i niepełnosprawnych ze środowiska lokalnego.


Celem Stowarzyszenia jest wspieranie zadań statutowych DPS w Koszelewie ze szczególnym uwzględnieniem terapii zajęciowej, rehabilitacji leczniczej i społecznej, dostępu do kultury i rekreacji oraz polepszenia warunków socjalno - bytowych.


Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju, edukacji, nauki i kultury oraz pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym w zabezpieczeniu godziwych warunków bytowych, zdrowotnych, dostępie do edukacji i kultury.


Rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym i tworzenie jak najróżnorodniejszych form współpracy i wspierania osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych.


Koszelew 2
09-530 Gąbin
tel. (24)267-51-51
fax. (24)267-51-68

 


Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop