Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim - opis

 

rpo_wm_2014_2020_m_1jpg [2000x174]

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku realizuje Projekt pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim” na podstawie umowy nr RPMA.09.01.00-14-5494/16-00 z dnia 08.02.2017 r. współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dane projektu:

Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020: IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

Instytucja, w której złożono wniosek o dofinansowanie: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie,

Tytuł projektu: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim.

Beneficjent projektu: Powiat Płocki.

Realizator projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku z siedzibą w Płocku, województwo mazowieckie, powiat płocki, ul. Bielska 59, tel. 24 267 68 28, email: pcpr@pcpr.plock.pl

Cele i planowane efekty projektu:

Projekt zakłada wsparcie dla 45 osób kobiet i mężczyzn wraz z otoczeniem – 45 osób (łącznie 90 osób) wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie powiatu płockiego w województwie mazowieckim, tj. dla 30 wychowanków przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą i 15 osób z niepełnosprawnością.

Proces wsparcia osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywać się będzie na podstawie ścieżki reintegracji określonej indywidualnie dla każdej osoby i jej otoczenia, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, potencjału, predyspozycji i potrzeb.

Podstawowym celem działań podejmowanych w ramach projektu jest świadczenie takich usług, które wpisują się w pojęcie reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cel główny projektu: Aktywizacja społeczno-zawodowa 45 osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym wraz z otoczeniem, łącznie 90 osób, zamieszkujących obszar powiatu płockiego.

Cel szczegółowy projektu: Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa, które zostaną zrealizowane poprzez aktywizację zawodową tj. podniesienie kompetencji zawodowych osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz poprzez aktywizację społeczną tj. podniesienie kompetencji społecznych osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

AKTYWIZACJA ZAWODOWA

W projekcie przewidziano do realizacji:

 • warsztaty z doradcą zawodowym, których celem jest zwiększenie umiejętności poruszania się po rynku pracy przez 45 uczestników projektu,
 • szkolenia i kursy, których celem jest nabycie umiejętności zawodowych zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy przez 15 wychowanków pieczy zastępczej oraz 3 osoby z niepełnosprawnością,
 • warsztaty z autoprezentacji, których celem poszerzenie wiedzy na temat efektywnej autoprezentacji w zakresie tworzenia własnego wizerunku, uświadomienie sobie roli autoprezentacji w codziennym życiu, z naciskiem na tworzenie pozytywnego wizerunku własnego w trakcie poszukiwania zatrudnienia przez 45 uczestników projektu.

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA

W projekcie przewidziano do realizacji:

 • warsztaty z psychologiem tj. trening komunikacyjny, których celem jest podniesienie kompetencji interpersonalnych i społecznych 45 uczestników projektu wraz z otoczeniem (łącznie dla 90 osób),
 • piknik integracyjny, którego celem jest zwiększenie integracji społecznej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym dla 45 uczestników projektu wraz z otoczeniem (łącznie dla 100 osób),
 • forum dla osób z niepełnosprawnością, którego celem jest przekazanie osobom z niepełnosprawnością istotnych informacji nt. ich praw i obowiązków dla 15 uczestników projektu wraz z otoczeniem (łącznie dla 80 osób).

Harmonogram zadaniowy projektu prezentujący główne etapy projektu:

 • Działania rekrutacyjne
 • Opracowanie ścieżki reintegracji
 • Warsztaty podnoszące kompetencje interpersonalne i społeczne oraz zawodowe
 • Kursy i szkolenia zawodowe
 • Piknik integracyjny
 • Forum osób z niepełnosprawnością
 • Warsztaty z autoprezentacji
 • Trening umiejętności komunikacyjnych
 • Promocyjno-informacyjny panel konsultacyjny

Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Wartość projektu ogółem: 622.892,35 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej:  498.313,88 zł

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Pożyczka-na-innowacje-z-PARP
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
 • Gaz_System
  ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop