Kierownicze samodzielne stanowiska

Geodeta Powiatowy 

Leszek Majewski
tel. +48 (24) 267-67-48, 267-67-90
e-mail: starostwo@powiat.plock.pl

 

Geolog Powiatowy

Mirosław Kwiatkowski
tel. +48 (24) 267-67-99
e-mail: starostwo@powiat.plock.pl


Powiatowy Rzecznik Konsumentów


ul. Bielska 59,
IV piętro, pok. 412

tel: 24 267 67 20, 734-464-323
e-mail: rzecznik@powiat.plock.pl
dni i godziny przyjęć:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 do 15.30

 

OCHRONA INTERESÓW KONSUMENTÓW

Rzecznik konsumentów działa na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 50, poz. 331 z późn. zm.). Jest jednym z ogniw realizujących politykę konsumencką działającym dla lokalnej wspólnoty samorządowej.

Wniosek o udzielenie pomocy prawnej konsumentowi - wniosek.doc

 

Do jego zadań w szczególności należy:

 • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,

 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,

 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,

 • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,

 • wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub przepisach odrębnych,

 • możliwość wytaczania powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowania, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

 

Z dniem 1 stycznia 2003 roku weszły w życie nowe przepisy, zastępujące dotychczasową rękojmię odpowiedzialnością sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową. Spawy te reguluje Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Jest to nowa instytucja prawna. Zmienione zostały przesłanki odpowiedzialności (zamiast wady fizycznej występuje niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową), okres trwania odpowiedzialności, uprawnienia konsumenta oraz reguły dowodowe. Z odpowiedzialnością sprzedawcy mamy obecnie do czynienia, gdy wydany nam towar okaże się niezgodny z umową. Pojęciem tym oznacza się nie tylko usterki fizyczne rzeczy, ale również brak cech właściwych dla towarów tego rodzaju, czy brak właściwości, o których istnieniu konsument był zapewniany. Z prawnego punktu widzenia zgodność towaru z umową oznacza, że:

 1. towar nadaje się do celu, do jakiego jest zwykle używany,

 2. jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju,

 3. towar odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela (w szczególności uwzględnia się zapewnienia, wyrażone w oznakowaniu towaru lub reklamie, odnoszące się do właściwości towaru, w tym także terminu w jakim towar ma je zachować). Na równi z zapewnieniem producenta traktuje się zapewnienie osoby, która wprowadza towar konsumpcyjny do obrotu krajowego w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, oraz osoby, która podaje się za producenta przez umieszczenie na towarze swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego. Sprzedawca nie jest związany takim zapewnieniem jedynie wtedy, gdy wykaże, że zapewnienia takiego nie znał, ani, oceniając rozsądnie znać nie mógł, albo że treść takiego zapewnienia sprostowano przed zawarciem umowy.

W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości towar jest zgodny z umową, gdy odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi lub ma cechy okazanej kupującemu próbki albo wzoru, a także gdy nadaje się do celu określonego przez kupującego przy zawarciu umowy, chyba że sprzedawca zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru. Brak którejkolwiek ze wskazanych wyżej cech (właściwości) oznacza, że towar jest niezgodny z umową i rodzi po stronie sprzedawcy odpowiedzialność względem kupującego. Ustawa poszerza pojęcie niezgodności towaru z umową również na przypadki nieprawidłowości w zamontowaniu lub uruchomieniu towaru, jeżeli czynności te zostały wykonane przez osobę, za którą ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego według instrukcji otrzymanej przy sprzedaży.

 

Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie wtedy, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku stwierdzenia jej przez konsumenta przed upływem dwóch lat od wydania towaru. Podstawowym warunkiem dochodzenia odpowiedzialności jest zawiadomienie sprzedawcy o stwierdzeniu takiej niezgodności w terminie dwóch miesięcy. Niedopełnienie tej powinności powoduje utratę uprawnień konsumenta. W przypadku wystąpienia niezgodności towaru z umową konsument może domagać się od sprzedawcy doprowadzenia towaru konsumpcyjnego do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy (nieodpłatność naprawy i wymiany oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia).

 

W szczególnych przypadkach konsument może od umowy odstąpić lub żądać obniżenia ceny. Ma to miejsce, gdy:

 1. naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów (przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego taki sposób zaspokojenia),

 2. sprzedawca nie zdoła naprawić albo wymienić rzeczy w odpowiednim czasie (przy określeniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia),

 3. naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności

Sprzedawca ma obowiązek ustosunkować się do żądania konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli nie uczyni zadość tej powinności uważa się, że uznał roszczenia konsumenta za uzasadnione. Zasad określonych wyżej nie można wyłączyć ani ograniczyć w drodze umowy zawartej przed zawiadomieniem sprzedawcy o niezgodności towaru z umową. W szczególności nie można tego dokonać przez oświadczenie kupującego, że wie o wszelkich niezgodnościach towaru z umową lub przez wybór prawa obcego.

 

W przypadku zaspokojenia roszczeń wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedawca może dochodzić odszkodowania od któregokolwiek z poprzednich sprzedawców, jeżeli wskutek jego działania lub zaniechania towar był niezgodny z umową sprzedaży konsumenckiej. Do odpowiedzialności odszkodowawczej stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o skutkach niewykonania zobowiązań.

 

Udzielenie natomiast kupującemu gwarancji następuje bez odrębnej opłaty przez oświadczenie gwaranta, zamieszczone w dokumencie gwarancyjnym lub reklamie, odnoszących się do towaru konsumpcyjnego. Określa ono obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy właściwość sprzedanego towaru nie odpowiada właściwości wskazanej w tym oświadczeniu. Przy czym nie uważa się za gwarancję oświadczenia, które nie kształtuje obowiązków gwaranta. Sprzedawca udzielający gwarancji wydaje kupującemu wraz z towarem dokument gwarancyjny. Ważne jest, że gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Jeśli konsument nie jest zadowolony ze sposobu załatwienia reklamacji, może się zwrócić do powiatowego rzecznika konsumentów o pomoc, przedkładając: przy niezgodności towaru z umową:

 • dokument zakupu,

 • protokół reklamacyjny, w którym jest określone żądanie,

 • odpowiedź sprzedawcy,

przy gwarancji:

 • kartę gwarancyjną wraz z dowodem zakupu.

 

Ponieważ w warunkach wolnego rynku gwarancja ma charakter dobrowolny, to gwarant w tym przypadku decyduje o naszych uprawnieniach. Przy reklamacji konsument powinien pilnować, aby w karcie gwarancyjnej zapisy były dokonywane w sposób czytelny i dokładny, aby wpisywano daty dostarczenia rzeczy do naprawy, daty wymiany itp. oraz wyraźnie określano rodzaj dokonanych napraw.

 

Rzecznik pomaga konsumentowi załatwić daną sprawę, a niezałatwione roszczenia może kierować do rozpatrzenia przez polubowne sądy konsumenckie lub sądy rejonowe, przygotowując stosowne dokumenty.


Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop