Budowanie systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego

Projekt pn. „Budowanie systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego”

Projekt realizowany w ramach Priorytetu V Gospodarka przyjazna środowisku

Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Celem projektu jest budowa na terenie Powiatu Płockiego systemu złożonego
z 19 syren alarmowych wraz z 8 pulpitami sterującymi, którego zadaniem będzie ostrzeganie i alarmowanie ludności przed zjawiskami katastrofalnymi.

Lider projektu: POWIAT PŁOCKI

Partnerzy: Gmina Bodzanów

                Gmina Bulkowo

                Gmina Mała Wieś

                Gmina Nowy Duninów

                Gmina Słupno

                Gmina Stara Biała

                Gmina Staroźreby

                Gmina i Miasto Wyszogród   

W a r t o ś ć   p r o j e k t u  - 470 765,63 PLN

D o f i n a n s o w a n i e  - 344 977,05 PLN

W k ł a d   w ł a s n y  - 125 788,58 PLN

W ramach projektu zakupionych zostanie:

- 6 szt. syren elektronicznych DSE-600W

- 1 szt. syreny elektronicznej DSE-900W

- 2 szt. syren elektronicznych DSE-1200W

- 8 pulpitami sterującymi przeznaczonych do montażu w każdej gminie partnerskiej wraz z aplikacją sterującą

Realizację głównych założeń projektu wzmocnią działania edukacyjne skierowane do mieszkańców powiatu płockiego, w formie przekazywania wiedzy o zagrożeniach, sygnałach alarmowych i komunikatach ostrzegawczych.

Realizacja projektu zapewni wyższy poziom bezpieczeństwa ludności realnie narażonej na ryzyko związanym z niebezpieczeństwem:

- powodziowym,

- chemicznym,

- eksploatacji składowisk,

- transportem materiałów niebezpiecznych,

- radiacyjnym

Powiatowy system ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach zostanie docelowo zintegrowany z Wojewódzkim Systemem Alarmowania i Ostrzegania tworząc scentralizowany system powiadamiania mieszkańców województwa mazowieckiego o nadchodzącym zagrożeniu.

Mapa rozmieszczenia

Dane teleadresowe Lidera i Partnerów Projektu

Prezentacja

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop