Regulamin Organizacyjny

regulamin_luty_2017jpg [450x632]

Regulamin - treść

Struktura Organizacyjna - pobierz


UCHWAŁA NR 55/V/2015

Rady Powiatu w Płocku

z dnia 29 kwietnia 2015r.

 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Płocku

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.[1]) oraz § 17 ust. 1 Statutu Powiatu Płockiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 29/V/2007 Rady Powiatu w Płocku z dnia 28 lutego 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r. Nr 84 poz. 1941, z późn. zm.[2]) – uchwala się, co następuje:

 § 1. Uchwala się Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Płocku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.Traci moc uchwała Nr 263/XXIII/2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Płocku.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2015 r.

 Przewodniczący Rady

Lech Dąbrowski
 

[1] Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1074.

[2] Zmiany statutu zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 197, poz. 7289, z 2009 r. Nr 126, poz. 3756, Nr 204, poz. 5842, z 2010 r. Nr 148, poz. 3543, z 2012 r. poz. 5313, z 2013 r. poz. 7653.

 

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Powiatu w Płocku

w sprawie Regulaminu OrganizacyjnegoStarostwa Powiatowego w Płocku

W związku z koniecznością optymalizacji funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Płocku, zachodzi potrzeba zmiany struktury organizacyjnej Starostwa.

Regulamin Organizacyjny został uzupełniony o nowe zadania, nałożone na powiat ustawami, a ponadto przygotowany został w sposób bardzo ogólny, aby nie było konieczności jego stałej aktualizacji. Zakłada się, że szczegółowe rozpisanie zadań poszczególnych Wydziałów nastąpi w regulaminach wewnętrznych wydziałów, przyjmowanych przez Starostę Płockiego zarządzeniami (do tej pory były to zarządzenia dyrektorów wydziałów).

W skład nowej struktury organizacyjnej Starostwa wejdzie 8 wydziałów (do tej pory 9). Zlikwidowany zostanie Wydział Rozwoju, Funduszy i Promocji, a jego zadania rozpisane na dwa inne wydziały. W Wydziale Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowane będą wszystkie projekty z funduszy pomocowych, jakie będzie prowadził powiat. Nowopowstały Wydział – Rozwoju Gospodarczego i Promocji, zajmie się szeroko rozumianymi kontaktami z mediami oraz współpracą z organizacjami pozarządowymi i samorządami terytorialnymi i zawodowymi. Stanowisko Rzecznika Prasowego zostanie zlikwidowane.

Zlikwidowany zostanie Wydział Zarządzania Kryzysowego, a w jego miejsce utworzone Biuro Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego, podległe bezpośrednio pod Starostę Płockiego. W Biurze tym będzie znajdować się Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, niemniej planuje się podpisanie porozumienia w sprawie prowadzenia Centrum z Komendą Miejską Powiatowej Straży Pożarnej. Spowoduje to zmniejszenie obsady kadrowej Biura.

W Wydziale Organizacji i Nadzoru planuje się połączenie dwóch funkcji w jedną – Audytora Wewnętrznego i zastępcy dyrektora wydziału.

Powstanie odrębne Biuro Zamówień Publicznych, które będzie realizowało zamówienia publiczne dla wszystkich jednostek powiatu oraz Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów, które w szerszym niż dotychczas zakresie będzie realizowało politykę ochrony konsumentów, włącznie z nawiązaniem kontaktów z gminami w sprawie prowadzenia w nich dyżurów dla konsumentów.

REGULAMIN - treść

STRUKTURA ORGANIZACYJNA STAROSTWA - pobierz

 

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop