Aktualności

 

Analiza organizacyjno-formalnych oraz finansowych możliwości realizacji prorozwojowych usług publicznych na obszarze powiatu płockiego w perspektywie 10 lat (2015-2025) - dr Jacek Sierak

Analiza cz. 1

Analiza cz. 2

Analiza cz. 3


„DIAGNOZA STANU REALIZACJI PROROZWOJOWYCH USŁUG PUBLICZNYCH DLA POWIATU PŁOCKIEGO”
Warsztaty na temat jakości usług publicznych w powiecie płockim

 

W dniach 11 – 12 grudnia 2013r. na terenie w Starostwa Powiatowego w Płocku odbyły się warsztaty organizowane w ramach projektu „Usługi publiczne w powiecie płockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości”, w których udział wzięli przedstawiciele samorządu powiatowego
i samorządów gminnych.

Efektem dotychczasowych działań podejmowanych w projekcie jest dokument w postaci „Diagnozy stanu realizacji prorozwojowych usług publicznych w powiecie płockim”. Na jego podstawie opracowano ekspertyzy problemowe. Przedmiotem dyskusji i rozważań warsztatowych była próba zdefiniowania, przy użyciu drzewa celów i drzewa problemów,  jakości usług publicznych świadczonych przez gminy w opinii miejscowej społeczności. W szczególności dotyczyły one: dostępności usług publicznych i ich efektywności ekonomicznej, hierarchiczności systemu zarządzania usługami publicznymi oraz wpływu usług publicznych na rozwój lokalny.

Nadzór merytoryczny nad spotkaniem objęła  grupa ekspertów ze Szkoły Głównej Handlowej, reprezentowana przez dr Paulinę Legutko-Kobus oraz dr Ewę Jastrzębska. Warsztaty są kontynuacją, podjętych kilka miesięcy temu, prac zmierzających do opracowania gminnych i powiatowych dokumentów strategicznych  na lata 2016-2020.

 

Wpływ usług publicznych na rozwój lokalny - cz.1

Wpływ usług publicznych na rozwój lokalny - cz.2

Usługi publiczne a rozwój lokalny i regionalny

Dostępność usług publicznych i ich efektywność ekonomiczna

Hierarchiczność systemu zarządzania usługami publicznymi

Jakość świadczonych usług publicznych w opinii odbiorców

 


 

Raport końcowy

 


 

 29 listopada 2013

 

    W piątek (29 listopada 2013r.) w ramach projektu pn. „Usługi publiczne  w powiecie płockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości” odbyła się Konferencja poświęcona  „Wpływie jakości i dostępności usług publicznych na rozwój lokalny i regionalny”. Na zaproszenie Starosty Płockiego Michała Boszko na spotkanie przybyli przedstawiciele samorządu powiatowego i lokalnego.
Tematem przewodnim spotkania była „Diagnoza stanu realizacji prorozwojowych usług publicznych , dotyczących w szczególności usług zdrowotnych, edukacyjnych, komunikacyjnych, komunalnych i kulturalnych. Efekt prac prowadzonych od czerwca do września 2013r. zaprezentował p. Adam Rybkowski przedstawiciel  Ecorys Polska Sp. z o.o., firmy opracowującej powyższy dokument.

Merytoryczny nadzór nad Konferencją sprawował Zespół Ekspertów ze Szkoły Głównej Handlowej reprezentowany przez dr Andrzeja Gałązkę, który przedstawił dylematy rozwoju systemu usług publicznych na poziomie lokalnym, w oparciu o wyniki przeprowadzonej diagnozy.

„Konferencja rozpoczyna cykl działań usprawniających i zmierzających do wypracowania modelowych planów dla budowy Strategii Rozwoju Powiatu Płockiego na lata 2015 – 2020” - podkreślała  p. Anna Janiszewska Dyrektor Wydziału Rozwoju, Funduszy i Promocji w Starostwie Powiatowym w Płocku, organizator spotkania. – „Na każdym etapie realizacji działań przewidziany jest szeroki udział społeczności lokalnej. Liczne konferencje, spotkania i debaty pod nadzorem ekspertów będą miejscem szeroko zakrojonej konsultacji społecznej, co w rezultacie przyczyni się do wypracowania dokumentu stanowiącego o kierunkach rozwoju  całego regionu”.

 

Prezentacja wyników badania

 


 

22 maja 2013

  

     Na podstawie art. 92 ust. 2 Prawo Zamówień Publicznych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę realizacji zadania pn. „Diagnoza stanu realizacji prorozwojowych usług publicznych (up.) dla Powiatu Płockiego.”

 

 Zadanie realizować będzie firma ECORYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa.

 

Diagnoza służyć ma przeprowadzeniu działań, które przyczynia się do poprawy efektywności, skuteczności, dostępności i jakości świadczenia usług publicznych na terenie Powiatu Płockiego.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje dwa zadania:

 

Zadanie 1 – Przeprowadzenie działań przygotowawczych i odpowiednie dobranie metodologii oraz przeprowadzenie badań z zakresu diagnozy jakości usług publicznych w Powiecie Płockim.

 

Zadanie 2 – polega na przygotowaniu raportu końcowego – diagnozy stanu realizacji usług prorozwojowych usług publicznych dla Powiatu Płockiego.

 

Wykonawca przewiduje wykonania zadania do 30 września 2013r.

 

Poniżej prezentujemy referencje wystawione dla firmy Ecorys Polska Sp. z o.o.

 

 LIST POLECAJĄCY

 


 

8 maja 2013r.

 

     W dniu 8 maja 2013r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku odbyła się Konferencja poświęcona przedstawieniu założeń projektu „Usługi publiczne – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości” oraz poziomu realizacji dotychczas podejmowanych działań projektowych. Podczas spotkania zostały przedstawione prezentacje multimedialne obrazujące powyższe zagadnienia
(obie w załączeniu).

 rfs_spotkanie_8052013_1.jpg [300x199]

     Udział w Konferencji wzięli przedstawiciele gmin partnerskich biorących udział w projekcie.

 rfs_spotkanie_8052013_2.jpg [300x199]

     Główne działania projektowe zostały omówione przez Koordynatora Projektu Dyrektor Wydziału Rozwoju, Funduszy i Promocji p. Annę Janiszewską

 rfs_spotkanie_8052013_3.jpg [300x199]

     Kolejną prezentację omówiła dr. Paulinę Legutko-Kobus, przedstawiciel grupy ekspertów z SGH. Wystąpienie dotyczyło „ Opracowania ekspertyz, przeprowadzenia szkoleń warsztatów i konsultacji” w ramach projektu.

 rfs_spotkanie_8052013_4.jpg [300x199]

     Spotkanie zakończyła konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli lokalnych mediów.

 rfs_spotkanie_8052013_5.jpg [300x199]

 

PREZENTACJA NR 1

PREZENTACJA NR 2

 


 

20 marca 2013r.

 

     W dniu 20 marca 2013r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na wykonanie usługi opracowania 4 ekspertyz problemowych, przeprowadzenie szkoleń, warsztatów i konsultacji w ramach projektu. Działania będą realizowane przez zespół ekspertów ze Szkoły Głównej Handlowej pod przewodnictwem dr hab.prof.nadz. Zbigniewa Strzeleckiego.

 

Skład grupy eksperckiej:

 1. dr Andrzej Gałązka
 2. dr Paulina Legutko-Kobus
 3. dr Ewa Jastrzębska

 

Do zadań grupy eksperckiej należeć będzie opracowanie 4 ekspertyz problemowych uwzględniających czas, przestrzeń i zadowolenie odbiorców. 

 

Podstawą opracowania ekspertyz będzie 6 diagnoz stanu realizacji prorozwojowych up. dla powiatu i 14 gmin partnerskich.

1. Opracowanie modelowych planów świadczenia up. uwzględniających wzrost ich jakości, dostępności i efektywności

 2. Opracowanie dla jst porównywalnych mierników świadczenia up.

 3. Przeprowadzenie 4 warsztatów problemowych oraz 16 szkoleń jednodniowych nt. wpływu jakości i dostępności up. na rozwój lokalny i regionalny.

 4. Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących planów rozwojowych.

 5. Przygotowanie raportu końcowego identyfikującego bariery rozwojowe.

 6. Przygotowanie merytoryczne i obsługa prelegencka 2 konferencji nt. wpływu jakości i dostępności up. na rozwój lokalny i regionalny oraz nt. barier rozwojowych – wnioski z analizy przypadku powiatu płockiego.

 


 

25 stycznia 2013r.

 

     W dniu 25 stycznia 2013r. rozpoczęto oficjalną inaugurację realizacji projektu pn. „Usługi publiczne w Powiecie płockim  – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości”.

W obecności członków Zarządu Powiatu na czele ze Starostą Michałem Boszko i Wicestarostą Janem Ciastek oraz Burmistrzów/Wójtów gmin partnerskich dokonano wyboru członków Zespołu Zarządzającego projektem.

 

Skład zespołu zarządzającego:

 

Przewodniczący Komitetu Sterującego

- Jan Ciastek, Wicestarosta Płocki 

Zastępca przewodniczącego

- Sławomir Wiśniewski, Burmistrz Miasta i Gminy Drobin  

Zastępca przewodniczącego

- Mirosław Krysiak, Wójt Gminy Nowy Duniów -

Zastępca przewodniczącego

- Grażyna Pietrzak, Wójt Gminy Bodzanów 

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop