KOMUNIKAT Starosty Płockiego dla wytwórców odpadów, podmiotów gospodarujących odpadami

KOMUNIKAT

STAROSTY PŁOCKIEGO 

dla wytwórców odpadów, podmiotów gospodarujących odpadami

(zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów)

 STAROSTA PŁOCKI  informuje, iż dnia 23 stycznia 2013 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21).

Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy: 

 • wygasają decyzje zatwierdzające programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
 • tracą ważność złożone na podstawie dotychczasowych przepisów informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami;
 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane;
 • zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy;
 • decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) zachowują ważność w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy;
 • zezwolenia na transport odpadów, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność na czas na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku do Marszałka Województwa Mazowieckiego o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr  tworzy się najpóźniej  w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy). Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru.        

Do czasu utworzenia w/w rejestru transportujący odpady są obowiązani do uzyskania zezwolenia na transport odpadów lub wpisu do rejestru  prowadzonego przez Starostę Płockiego dla posiadaczy odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów;

 • do dnia 31 grudnia 2014 r. do ewidencji odpadów stosuje się przepisy dotychczasowe.

Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów należy sporządzić i złożyć Marszałkowi Województwa Mazowieckiego za poprzedni rok kalendarzowy do dnia 15 marca.

STAROSTA PŁOCKI

Michał  Boszko

 

 

Płock, styczeń 2013 r.

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop